ಶಿರ್ವಾಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಜೀವ್‍ಚ್ ದಿಲಾ: ಬಾ. ಮಹೇಶಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : November 20, 2019 at 2:49 PM

ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ ಕುರ್ಪಾ: ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಕುಟಮ್

Fr Mahesh DSouzaಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್‍ಚ್ ಅಶೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್‍ಯೀ ಅಶೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ! ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂನಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್, ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆಘಾತಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಘಾತ್ ಫುಡ್ ಜಾಲೆ. ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ನಿಗೂಢ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಪುಣ್… ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ದುಬಾವಾಂಕ್, ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಆಜೂನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ದಖೊ ಬಸ್ಲಾ. ಯಾಜಕಾಂಚೆಂ ಅವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್ ನವಿ ಖಬರ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್, ಅಶೆಂಯೀ ಏಕ್ ಮರಣ್ ಘಡ್ತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ನವೆಂಚ್ ಸಯ್. ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್, 36 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮೊರ್ತಾನಾ, ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗೀ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್, ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ತೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರುಜು ಜಾಲೆಂ. ತಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ತಿ; ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ತಿ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ತೆಂ. ಏಕ್ ಮೊಗಾಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಸರಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಬರೊ ಯಾಜಕ್ ತೊ. ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ – ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಖರೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಯಾಜಕ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಅಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್, ಭೋವ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್, ಯೋಜನಾಂ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆನಿ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ, ಹಜಾರೊಂ ದುಬಾವಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್, ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಘಾತಾಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವೆಳಾರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆನಿ ವರ್ತನ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ತಿಚ್ ಭೋವ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಚಿ ಗಜಾಲ್! ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ? ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ಲೆಂ? ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖುಬಾಳ್ಳೊ?

ಮೊಗಾಳ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ, ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸತ್-ನ್ಯಾಯ್-ನಿತಿಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಅನ್ಯಾಯ್-ಅನೀತ್-ಅಕ್ರಮಾಂಕ್ ಆಮಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಆಮಿ ರಾಜಿ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಘಡಿತಾಂಕ್, ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಬಾಪ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಆಮಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವಾಡಾವಳಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತುಮಿ ತ್ಯೊ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೊಕಾನ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್.

Fr Mahesh Death_WWWಪುಣ್ ಪಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಯಾಜಕ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಹಜ್ ರಿತಿನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್. ತಸಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್ ನಾ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚಿ, ದುಬಾವಾಂಚಿ, ಮಿಸ್ತೆರಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್, ಸುಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಿತ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗೊಂದೊಳ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಹಫ್ತೆ ಲೋಕ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‍ಚ್ ಉರ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ತನ್ಖಿ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಲೊಕಾನ್ ವಿಚಾರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್. ತೀನ್ ಹಫ್ತೆ ಲೋಕ್ ರಾಕ್ಲೊ. ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಏಕ್ ಸಹಜ್ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ‘ಸಂಬಂಧಿತಾಂನಿ’ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಲೊಕಾನ್ ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲಿಂ; ಆನಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಪಿ, ಮಿಸ್ತೆರ್ ಖಂಡಿತ್ ‘ಗೂಂಡ್’ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ಲೋಕ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ನ್ಯಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್? ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಪರ್ಕಿ ನ್ಹಯ್. ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಏಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬರ್‍ಯಾ, ಖರ್‍ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್, ಮೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲಿ.

ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಮರಣ್ ನಿಗೂಢ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತಾಂಕಾಂ ಧೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತ್ಯಾ ದುಬಾವಾಕ್ ತೇಲ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ತೊ ಭಿಗಡ್ಲೊ. ಶಿವಾಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ತಯಾರಿ ಕರ್ನ್ ವಾ ಷಡ್ಯಂತ್ರ್ ರಚುನ್ ಝಗ್ಡೆಂ-ಲಡಾಯ್-ಮಾರ್‌ಫಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಮಿಸಾಕ್ ಆನಿ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭಕ್ತಿಕ್ ಲೋಕ್ ಗೂಂಡಾ ಖಾಸ್ತಾಚೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ರೌಡಿಂಪರಿಂ ಮಾರೆಕಾರ್ ಹಾತೆರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ತೆ ಖಂಡಿತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಕೊಣೆಂಯ್ ತೊಣ್ಕೆ, ಬೊಯ್ತಾಡೆ, ಫಾತೊರ್, ತಾಲ್ವಾರಿ ವಾ ಬಂದೂಕ್ಯೊ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಲೊಕಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರೀ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ, ಬಲಾತ್ಕಾರ್/ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತೆ ಫಕತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ – ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಲ್ಮಾಂವಾಂಕ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್, ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಭೆಟಂವ್ಕ್ – ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಹೀನ್ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್, ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾವ್ನ್, ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ಉರೊನ್ ಪಲಾಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸತ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್, ಹಕೀಗತ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಥೊಡಿಂ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಆಮಿ ಕೆಲಿಂ. ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಪೆಚಾಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್, ಎಕಾ ಪುತಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಆಮಿ ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಶೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಸಂವಾದ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲಾ.

Fr Mahesh_Family Asks

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್/ಇರಾದೊ, ಪರತ್, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಜಶೆಂ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ಸತ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್, ನ್ಯಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸಾಗೀ, ಕಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾತ್‍ಗೀ, ತಶೆಂಚ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್‌ಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ತಾಳೊ ಉಬಾರುನ್ ಆಸಾ. ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಭರಿತ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆ ಗೊಂದೊಳ್ ನಿವಾರಿಜೆ, ದುಬಾವ್ ನಿತಳ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಆಮ್ಚೊಯೀ ಇರಾದೊ. ಬಾಪ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾಗೀ ವಾ ತಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕೊಣೀ ಸಕನಾಂತ್ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂಯೀ ಸವಾಲ್.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ತೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾಯೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಲೊಕಾನ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್, ಕೊಣಾಯ್ ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ (ತಿ ಗಜಾಲ್ ತನ್ಖಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ). ಆಮ್ಚೆಂ ಧೋರಣ್‍ಯೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್, ಆಮಿಯೀ ಕೊಣಾಯ್ಚೆ ವಿರೋಧ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಂವ್, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. (ಜರ್ ಕೊಣೀ ಅಪ್ರಾಧಿ/ಚುಕಿದಾರಾಕ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ತೆಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್).

ತರ್ ಆತಾಂ ವಾಚಾ, ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆಂ. ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾರುನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜ ಆಪ್ಲೊ ಪೂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸೊಯೀ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಭೋವ್ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ತಾಣಿಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ. ಪುತಾಚ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಂ ಜಾಣಾಂತ್. ತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್, ತಾಲೆಂತಾಂ ಆನಿ ಪರಿಶ್ರಮ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಗೌರವ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್; ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ದುರಂತಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಂ ದುಖಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ವರ್ವಿಂ ತಿಂ ಆಘಾತಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಯಾಂತ್.

ವಾಚಾ, ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಸತಾಂ, ಜಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಎದೊಳ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸೊಂದಿ. ಸವೆಂ ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಮಾಗಾ. ಲೊಕಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ದೇವ್‍ಯೀ ಆಯ್ಕೊಂದಿ, ಸರ್ಕಾರ್‌ಯೀ ಮಾನುಂದಿ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚೊ ಪೂತ್ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಭಾರೀ ಬರೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪ್ರಚಾರಾರ್ ಆಸಾತ್. ತೊ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಪಿ, ಅನ್ಕೂಲ್‍ವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ತರೀ, ತೊ ಏಕ್ ಖಾಲ್ತೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೈಶೆ ಹಾಡವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆ ಫೀಸ್ ಭರ್ತಾಲೊ, ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಶೆಗುಣಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗಾ…

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜ: ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊಣೀ ಕಾಂಯ್ ಕುಮಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಸ್ತಕಿಂ ಮಜತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆಂ ತೊ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ರಿಯಾಯ್ತ್ ದಿತಾಲೊ.

Fr Mahesh_Family Visit

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಘರ್ಚ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೈಶೆ ವ್ಹರ್ನ್ ತೊ ಹೆರಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ…

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೈಶೆ ವ್ಹೆಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಐವಜ್ ಖರ್ಚಾಕ್, ಗರ್ಜಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಂತ್ಲೆಯೀ ತಾಣೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ತೊ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಏಕ್ ಖಾಲ್ತೊ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಳಿ ಮನಿಸ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ…

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವೆತಾಲೊ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಲಾಗಿಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಭರ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಪುಣೀ ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊಗೀ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಾಣೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಘರಾ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿಚ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಭಾವ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯೆತಾಲೊ, ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಏಕ್ ಅನಾಮಧೇಯ್ ಪತ್ರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ವಾಂಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ರಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ತೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, ಸಕಯ್ಲ್ ಸಾವುದ್ ಮಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ದೇವ್ ಪರ್ಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ಲೊ ವಿವರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾ ವಿಶಿಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಬರವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಖಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ 2018 ನವೆಂಬರಾಂತ್. ತೊ ಮಸ್ತ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಭುಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಸಮಾಧಾನ್ ಘೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ತುಜೆ ಮಧೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ, ಮಾತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರಾ ವಿರೋಧ್ ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ‘ಪುತಾ, ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾನ್‍ಯೀ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ, ಅಶಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉರ್ಚಿ ನಾ, ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕಾಣ್ಗೆ, ತುಜ್ಯಾ (ಧಾರ್ಮಿಕ್) ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಂಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ವಾ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ಲಾಂಗೀ ವಾ ನಾ ತೆಂ ಏಕ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ.

ಅನಾಮಧೇಯ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ, ಕೊಣೀ ತೆಂ ಲೆಕಾಕ್ ಧರಿನಾ ತರೀ ತಾಂತುಂ ಎ ಟು ಝಡ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಕೊಂಕುನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘಾಲ್ನ್ಂಚ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆ.

Fr Mahesh_Suicide or Murder

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ಲೆ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ಮಸ್ತ್ ಆರೋಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ‘ಲೊಬಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಬೊಲ್ಪೊ, ರಾಜ್ ಮರ್ಜೆನ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸಾ.. ಇಸ್ಕೊಲಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ತುಮಿ ಧಾಡ್ಲೆಂ, ಸಿಬಿಎಸ್‍ಸಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆರ್ ಅನಾವಶ್ಯ್ ವೊಜೆಂ ತಾಣೆಂ ದಿಲೆಂ… 10 ಕೊರೊಡಾಂಚೊ ವಹಿವಾಟ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಕಾಮ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಿತ್ಲೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ, ಕೊರೊಡಾಂನಿ ರುಪಯ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್… ಕೊಯರಾಕ್ ರಿಗೊನ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕರುನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕಯ್ಲ್ಯಾ…’ ತಸಲೆ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ಲೆ.

2016 ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ 2018 ನವೆಂಬರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಕೊಯರಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್. ತಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಕೊಯರಾಂತ್ ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, 2018 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ನವೆಂಬರಾಂತ್‍ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊಪ್ಲೆಂ? ಆನಿ ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಸಿಬಿಎಸ್‍ಸಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಂಚ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವಚೊನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತರ್ನಾಟೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಮಸ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತೊ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾ.

‘ಆಮ್ಚೊ ಆತಾಂಚೊ ವಿಗಾರ್ ಭೋವ್ ಮೊಗಾಳಿ, ವಿಗಾರಾಕ್ ತಾಚಿ ಕುಸ್ಕುಟಾಚಿ ಮಜತ್ ನಾ… ಜರ್ ಹೆಂ ಮಹೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವೊಜೆಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಚತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಹೆಂ ಚಾರ್ ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಲೋನ್ ಕಶೆಂಯೀ ಭರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್… ಹಾಕಾ ಓಡ್ದ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ ಚೂಕ್, ವೋಡ್ದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತನ್ಖಿ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ… ಜರ್ ತುಮಿ ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್, ತೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸಾಟ್ಲಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂಧುನ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್..’ ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಆಪ್ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೊತ್ತು ನಾ.

ಮಾರ್ಚ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್, ಸೊಮಾರಾ, ಆಮಿ ಶಿರ್ವಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ಘರಾ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ದೀವ್ನ್, ವಿಗಾರಾಕ್ ಆನಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮಹೇಶ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಎಡ್ರೆಸ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವರಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ತೆಂ ಲೆಟರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ವಾಚ್ತಚ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಫಾತೊರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ. ಪುತಾಕ್ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ತಾಚೆಂ ಲಾಗಿಂ ಹೆಂಚ್ ಪತ್ರ್‍ಗೀ ವಾಂಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ವಾಚುನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ‘ಹೆಂ ಪಿಂದುನ್ ಘಾಲ್ ಮಮ್ಮಿ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪುಣ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತು ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಪಿಂದುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತಿ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ, ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ತೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಚೆಕ್ರ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂ ಸೊಸುನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ (ಬಿಸ್ಪಾನ್) ಆಪವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲಾಗೀ ಗೊತ್ತು ನಾ.

Fr Mahesh Principal

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲೆಂಗೀ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ಪುತಾಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ-ಸಮಾಧಾನ್ ತೊ ಸಾಂಗನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಗೊತ್ತುನಾ, ಪುಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಆಲ್ತಾರಿ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಕೊಯರಾ ವಿಶಿಂ ತಾಚಿ ಠಿಕಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಮಹೇಶ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್‍ಚ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಾಗದ್ ವಾಚುನ್ ತೊ ರಡ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಭುರ್ಗೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ (ತೆ ಆತಾಂ ನಾಂತ್), ಮರ್ಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಸೊಸ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ತಾವ್ರೊನ್ ವಿವರ್ ದಿಲಾ. ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ ತೊಚ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವೆತಾಲೊ. ದೇಡ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ ಎಫೀಲಿಯೇಶನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿಬಿಎಸ್‍ಸಿಂತ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯ್ತಾ.

ಸಿಬಿಎಸ್‍ಸಿಚ್ಯಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಣೆಂ ಕರಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿನ್ ತಾಕಾ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಐವಜ್ ದಿಲಾ. ಲೋನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ (ಕೋಣ್, ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ). ಆನಿ, ಮಹೇಶಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಫರ್ ಘೆವ್ನ್ ವಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೋರ್ ಲೊಕಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಅಕ್ತೋಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಫರಾಚಿ ಖಬರ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ (ತಿ ಕಶಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್).

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಏಕ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಹೇಶ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾತಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ 2 ವೊರಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್‌ಯೀ ಮಹೇಶಾಕ್ ತಾಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಸಯ್ತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ (ವಿವರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ). 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಹೇಶ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಶಿಬಿರ್ ಆನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ತೊ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. (ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತಿ ವಾಡಾವಳ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ).

Fr Mahesh DSouza Family 1

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಣಜಾರಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾ…

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ತೆಂ ಪೂರಾ ಆತಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ನಿರೀಕ್ಷಾಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಕಿಂರ್ಚಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ಸ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾ (ಹೆರ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಉರಯ್ಲಾಂ). ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್‍ಚ್ ನಂ. 1 ಇಸ್ಕೊಲ್ ಕರುಂಕ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ಭಾರೀ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಖಾತಿರ್ ಪುರ್ತೊ ಕಮಿಟೆಡ್/ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಶ್ರೀ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್/ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ವ್ಹಯ್, ತೊ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ದೋನ್‍ಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ‘ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ (ತಸ್ವೀರ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲ್ಯಾ). ಅಕ್ತೋಬರ್ 11ವೆರ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೆಂ, ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜಾಲಾಂ. (ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರ್‍ಯಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊಣೆಂ ಚಲ್ಲಾಂ). ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಹೇಶಾನ್‍ಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ. (ವರ್ಗ್ ಕೆದಾಳಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ).

Fr Mahesh Award

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬಾಪ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಟ್ಮಾ ಲಾಗಿಂ ವಾ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಆತ್ಮೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಲಾಗಿಂ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗನಾತ್‍ಲ್ಲೊಗೀ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ವೊಜೆಂ ತುಮಿ ಕಾಣ್ಗೆನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಕೀ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಉಲವ್ನ್ ಬಸೊಂಕ್ ತಾಕಾ ವೇಳ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ? ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ.

Fr Mahesh Certificate

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. 4 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ – ‘Behind every priest there is a demon fighting for his fall’. ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ, ‘ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾಂತ್ ತುಂ ಆಸಾಯ್ ಪುತಾ, ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. Be simple and dynamic, that is the beauty’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತೊ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಮೂ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ಬಾಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ತಾವ್ರೊನ್ ಪೋರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ದೊಗೀ ಮೆಳೊನ್ ಸಾವುದ್ ಮಾಯೆ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್’ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಕೀ, ಕಿತ್ಲೆಗೀ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ದೆಂವವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಂಪೊನ್, ಮೀಸ್ ಜಾಲಾಂ, ಆರಾಧನ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ನಾ. ತೊ ತಾಚೊ ಬಿಸೀ ಹಫ್ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಫೋನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ತೊ ನಿದನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತೊ ರಾತಿಚೆಂ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊಗೀ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ವ್ಹಯ್. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವ್ಯಸ್ತ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆವಣ್ ಕರ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂಯೀ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಬಿಸಿಯೂಟಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೇವ್ನ್ ಸುಧಾರ್ಸಿತಾಲೊ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ವೆಳಾರ್ ಜೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.

Fr Mahesh DSouza Family 2

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬಾಪ್ ಮಹೇಶ್ ಅಂತರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೆದಾಳಾ ಖಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್‍ಂಚ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ. ರಾತಿಂ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುನೆಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ‘ಮಹೇಶ್ ಕಸೊ ಆಸಾ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಫೋನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್, ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಕೂಡ್ ಮೊರ್ಚುವರಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ, ತುಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗೀ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ವಿಗಾರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ‘8.20ಶೆಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಫೊನಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಯೆಯಾ ಫಾದರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ತುಂ ವಚ್ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

‘ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಗಾಡಿ ಆಯ್ಲಿ, ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೆಂವೊನ್ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಗೊತ್ತು ನಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪಯ್ ಆಯ್ಲೊ, ತಾಣೆಂಯೀ ತೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ (ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲಿ). ತವಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಗೆಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಸುರು ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೊಟಾಂತ್, ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಳೆಲೆಂ ಖಂಯ್…

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತೆಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್! ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಸೊಧಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ..?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯೀ ತೆಂಚ್! ಘರಾಂತ್ ತೊ ನಾ ತರ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ತಾ. ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಆಖೇರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಬರವ್ನ್ ದವರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಎಕಾ ಟಾಯ್ಲೆಟಾಚೊ ಲೈಟ್ ಪೆಟ್ತಾಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಲಾಗಿಂ ವೆತಾನಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಉಬೆಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಖಬರ್ ಚಡ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ್, ಪೊಲಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫೋನ್ ಯೆತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಸುನೆಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾನಾಂಯೀ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾನಾಂಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ನಾ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಲವ್ಯಾಂ, ಆತಾಂ ತುಮಿ ನಿದಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸುನ್. ಸಕಾಳಿಂ 6.30ಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆಸಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುತಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ನೀದ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಮಣಿಪಾಲ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಮಹೇಶ್ ನಾ (ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ) ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ.

ಭಾವ್ ದೊಗೀ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾನಾ ‘ತುಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಘರಾ ಯೆತಾಯ್ ನೇ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ಜಾಯ್ತ್ ಮಮ್ಮಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೆಂಗಿ..? ಘರ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಾಪಯ್ ಹುಶಾರ್ ನಾ, ಆಜಿ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೊ ಅಡ್ಚಿಲೊಗಿ ಕೊಣೆಂಯ್? ಹರ್ಯೆಕಾ ಉತ್ರಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್?

ಓಡ್ದಿ ದೀಸ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಖರೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಉಪಾಸ್‍ಯೀ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ರಡೊನ್ ರಡೊನ್ ತೊ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ, ‘ಮಮ್ಮಿ, ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಖರೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಆತಾಂ ಜಾಲೆಂ ಪಳೆ…

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿವರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕಳಯ್ಲಾಗೀ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ಪೊಲಿಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಜಣ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ (ತೊ ಪಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ). ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಲುವಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ (ತಾಕಾ ಮಹೇಶ್ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ). ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್‍ಯೀ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಚ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ನಾನಾಂತೆ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲೆ. ಜೀವ್ಘಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಖುನ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಕೊಣೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್.

Fr Mahesh DSouza Family 3

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಉಪ್ರಾಂತ್, ನವೆಂಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ (ತನ್ಖೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಗೀ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್, ಬಿಸ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಲೋಕ್ ಭಿಗಡ್ಲೊ. ಮರ್ಣ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪುಣ್, ‘ತನ್ಖಿ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ಭಿಗಡ್ಲೊ… ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುಮಿ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ಆಮಿ ಬಿಸ್ಪಾ ಕಡೆನ್, ‘ಆಮಿ ಜಾವ್ನ್ ವಚನಾಂವ್, ಆಮಿ ತಾಕಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್‍ಯೀ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಎಸ್.ಪಿ. ಕಡೆನ್, ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಚೆ ಲಾಗಿಂ, ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಮಹೇಶಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಳೆಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತನ್ಖಿ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾನಾಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಮೌನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮನವಿ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ತನ್ಖಿ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ. ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ, ತಿ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ‘Today our Son is not with us only because of the dirty politics of senior priests’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೆಟರ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲಾಂ, ತಾಣಿಂ ತೆಂ ಸೀಜ್ ಕೆಲಾಂ.

Fr Mahesh DSouza Ordination

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾ ವಿಶಿಂ ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್‍ಚ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಸಪಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ಜೀವ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಸಮರ್ಪಿಲಾ. ಲೊಕಾಚೊ ತಾಕಾ ಬರೊಚ್ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಭೋವ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ತಾಕಾ ನಾ ಮ್ಹಣನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಫುಲ್ ವಾ ಪಾಕ್ಳಿ ದಿತಾಲೆ. ತಿತ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ತಾಣೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಉದ್ಯಮಿ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಐವಜ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸಂಗೀತಾಂತ್‍ಯೀ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಬರಿಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ.

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಓಡ್ದ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸಬಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಧೆಂ, ತೆದ್ನಾಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಿ.ಎಡ್. ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮರ್ಣಾ ದೀಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಘಡ್ಗಡೆ-ಝಗ್ಲಾಣೆಂ-ಕಾಳೊಕ್-ಪಾವ್ಸ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್‍ಚ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ, ‘ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ…’ ಮ್ಹಣ್.

ಆಲ್ಮಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಯೀ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಓಡ್ದ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್‍ಗೀ?

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ: ಜರ್ ತಾಕಾ ಮಾರ್ಲಾಂ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ತಾಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಕೋಣ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಆನಿ, ತಾಚಿಂ ಇತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಯೋಜನಾಂ ಆನಿ ದೂರ್‌ದೃಷ್ಟಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ (ಜೀವ್ಘಾತ್) ಕೆಲೆಂ, ತಾಕಾ ಕಾರಣಾಂ ತರೀ ಕಸಲಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಧೊಸ್ತಾ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತೊ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ, ತಾಂಕಾಂಯೀ ಆಘಾತ್ ಜಾಲಾ. ‘ವೈಯಕ್ತಿಕ್’ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್; ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಅರ್ಥ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆನಿ ಬರ್‍ಯಾ ಇಮೇಜಿಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper