ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ – 9: ಸತ್ವಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : November 22, 2019 at 7:07 AM

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 9
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ ನೋವ್: ಸತ್ವಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ

ಜಿವೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಲೆಂ ರಗತ್ ತರೀ
ನವೆ ಭೊಗ್ಲೆಲೆ ವಳ್ವಳ್ ತರೀ
ಸೊಸುನ್ ಉಜೊ ಭಾಲಿ ವಾ ನಾಕ್ಷಿ
ಸಮ್ಜೊನ್ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್, ವೆಂಗ್ತಾತ್ ಮರಣ್
ತಿಂಚ್ – ವೇದಾಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ, ತಿಂಚ್ ಆಭರಣ್

ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಗಾರಾಕ್ ಬರೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ನಾಡ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಖುರಿಸ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ತುವೆಂ?” ಕೊತ್ವಾಲಾನ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ. “ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್?”

“ತುವೆಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ. ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತೊ ಭಿಯೆಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಧೈರ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಆಮಿ ತೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ…” ತೆಲ್ತ್ಯಾ ಸ್ವರಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನ್! ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್, ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ನಸ್ರಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚೊ ಘುರ್ತ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಶೆಂ ಠಕಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ಠಕಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತ್ ಸೆವಕಾಂಕ್ ಅಶೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುವೆಂ ಜವಾಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.”

“ಖಬಡ್ದಾರ್!” ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚೆಂ ಥಾಪಾಡ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಅರ್ನಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಕೊತ್ವಾಲ್, ದುಖಿಚಿ ಆನಿ ಅರ್ಧೊ ಶ್ವಾಸ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ ಬೋಬ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಲಕ್ಲೊ ಆನಿ ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ. ಅಂತುಲ್ಯಾಚೆ ಹಾತ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಖರೆ, ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಪಾಯ್ ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾರ್ ಖೊಟ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಆನಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಕ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಘಡಿ ಚಡ್ ತುರ್ತ್ ಜಾಲಿ.

“ಜವಾಬ್ ದಿತಾಂ, ಸೂಅರ್ ಕಾ ಬಚ್ಛಾ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿಯಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ಲಾಸಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ…

“ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ಅಂತುಲ್ಯಾ, ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್!” ಧರ್ಣಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಭಾಂಡೆಂ ಹು…” ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಚ್ಯಾ ಖೊಟೆನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ರಗತ್ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ದುಸ್ರಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ತುಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಥೊಡೊ ತಮಾಸೊ ಪಳೆಯಾಂ, ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಕಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಆಯ್ಕಯಾಂ.”

“ಸತ್ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ಬಾದಶಹಾಚೆ ದೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಕಶೆಂ ಚಲಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ವೆಗಿಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ.”

“ತೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಷಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್.”

ಸವಾರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಾಚೆ ತಾಕಿದೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ದಿವೆ ಪೆಟಯ್ಲೆ. ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ರುಕಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹೆ ದೊಗೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ವಳ್ವಳಾಂವ್ಚೊ ಆನಿ ತೋಂಡ್ ಸೊಡಂವ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಕೊತ್ವಾಲಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ತರೀ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ನವೆಂ ಧೈರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಆಪುಣ್ ವಚನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ – ತಿಣೆಂ ಯೇನಾಶೆಂ ಕರ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ತಿಣೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

Belthangadycho Balthazar_Ad 3

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್, ತವಳ್ ಚಾಲು ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಪ್ರಥಮ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳಾಕ್ ಆನಿ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್ ಆಯ್ತೆ ಕರಯ್ಲೆ. ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಅರ್ಧೊ ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಘಾಮೆಲೊ. ಉಲವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ಮೆಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಕಾಫರಾಂ ಕಡೆನ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಘಾಲಿಸೊಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ತಾಣೆಂ ಘಟ್ ಕೆಲೆಂ. ತಸಲೆ ಮನಿಸ್, ದಮ್ಮಯ್ಯ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಧಾರುಣ್ ಆನಿ ಕ್ರೂರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊಯೀ ಮತಿಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ.

ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಪಾಂಚ್ ಮೆಟಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಡ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕಳಾಯ್ಲೆ. ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯೊ ತೆಂಬೆಟ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕ್ತಾಲ್ಯೊ.

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್, ಹಾತಾಂತ್, ಅರ್ಧಿ ವಾರ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಥೊರ್ವಾಕ್ ಏಕ್ ವಾರ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ, ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಂಚೊ, ಪೊಂತಾರ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ಗುಟಿ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲೊ ಚಾಬುಕ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್, ದೋಗ್ ಶಿಪಾಯ್ ಕುಡಾಂತ್ ರಾವ್ಲೆ. ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆ, ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್ಲೆ.

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್, ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ತುವೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂಚಿ ಥೊಡಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ…”

“ಆಮ್ಚಿ ತುವೆಂ ಜತನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪುಣೀ ಧಾಡ್.”

“ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಿ ಚಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್. ಭಾಯ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ಚಡ್ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸಾತ್. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಮ್ಹಜೆ ಖುಶೆಕ್ ತಿ ಕಬೂಲ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ – ತಿಕಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಮ್ರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಡಿನ್.”

“ಮೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ತುಜ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ!” ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

“ಬರೆಂ ತರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಹಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ಪುಣೀ ತುಂ ಕಬೂಲ್ ಜಾತಾಯ್ಗೀ ಪಳೆಯಾಂ.”

“ತಶೆಂ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್!”

“ತುಜಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಯೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.”

“ತುಂ ಲಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ…” ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ. ಕೊತ್ವಾಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಚಾಬುಕ್ ‘ಸುಂಯ್-ಭಟ್’ ಕರ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ಚಾಬ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಮಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾನ್ ವೋಂಟ್ ಚಾಬೊನ್ ಬೋಬ್ ಗಿಳುನ್ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ.

ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತಾಜಾ ನಸ್ರಾನಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ನಾಕಾ!” ಹಾಸ್ಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನ್‍ಯೀ ತಾಜಾ ನಸ್ರಾನಿ ವ್ಹಯ್ ವಾ ನಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಕಿತಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಭಾಯೀ ಅನ್ವರ್ ಜಹಾನ್?”

ಅಂತುಲೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ.

“ಚಿಕ್ಕೆ ಆದಿಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೊಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾಂಯ್?”

ಅಂತುಲೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ.

VJP Saldanhaಕೊತ್ವಾಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಆಯುಧ್ ಖೊಂಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾತ್ ಫುಟವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ವೋಂಟ್ ಚಾಬ್ಲೆ ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಚಿಂತುನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ಫುಡ್ಲೊ ಮಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಕೊತ್ವಾಲಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ:

“ಸಾಂಗ್, ವ್ಹಯ್‍ಮೂ ತುಂ ನಸ್ರಾನಿ?”

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್. “ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ನೆಣಾಸ್ತಲೊಯ್!”

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಪುಣ್ ಬಾದಶಹಾಚೆ ಸೆವೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಿರಿಸ್ತಾನ್ ತುಜೆಪರಿಂ ನಾಂವ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಯೇನಾಂತ್. ತರ್ ಸಾಂಗ್… ತುಂ ಕೋಣ್?”

“ಹಾಂವ್… ಕೋಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್. “ತುಜೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ವೆಗಿಂ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್.”

“ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸುಂತಾ ಕರ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನ್ – ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್. ಪುಣ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವಜಾಯ್, ಆನಿ…”

“ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ – ತಿಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್.”

“ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ. “ಹಾಂವ್ ವಚನಾ.”

“ವಚನಾಂಯ್?” ಕೊತ್ವಾಲ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಶೆನ್ ಆಜಾಪ್ಲೊ. “ವಚಾನಾಂಯ್?”

“ನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವಚನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಣನಾಕಾ ಭಯ್ಣಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ತೊ ತುಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖುಶೆನ್ ವಚ್.”

“ನಾ ಭಾವಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ತುಂ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಲಾನ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ.”

“ದೊಗಾಂ ಭಾವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಭಯ್ಣ್!” ತಾರಿಪ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ತರ್ ತೆಗಾಂಯ್ಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಬರೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. “ತಿ ವಚೊಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ರಾವೊಂದಿ. ತುಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಮತಿರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಜಿ ಕಾತ್ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾ ತುಜಿಂ ಬೊಟಾಂ ಹುಮ್ಟುಂಚಿಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಬಾಬ್ ದೀ.”

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್.”

“ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾಂ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶರ್ತಾಂ ಖಾಲ್ ಕಾಡ್ತಾಂ. ಬದ್ಮಾಶ್!”

ಚಾಬ್ಕಾನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖೊಂಚ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಅಂತುಲ್ಯಾನ್, ರಗತ್ ಫುಟಾಸರ್ ವೋಂಟ್ ಚಾಬ್ಲೆ. ಆಂಗಾರ್‌ಯೀ ತಾಚೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್… ತುಂ ಕೋಣ್ ಆನಿ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್?”

ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ.

Like_Budkulo_FBPage

“ಸಾಂಗ್… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್!” ಕೊತ್ವಾಲಾಚಿ ಖೊಟ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಬಸ್ಲಿ. ವೊರೊಡ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡೊ ಆಹಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮತ್ ಚುಕನಾಶೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಉಲಯ್!”

ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್” ಅಂತುಲೊ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉಲಯ್ಲೊ. “ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹಾಂಗಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.”

“ವ್ಹಯ್. ಮತ್ಲಬ್?”

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತೆ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಯೆತಚ್, ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಕಿತ್ಲಿ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ.”

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಚ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

“ತೊ… ತೊ ಮೆಳತ್‍ಗೀ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಸಾಂಗನಾ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?”

“ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ನಶಿಬ್. ಮೆಳನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಶಿಬ್.”

“ತುಜೆಂ! ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಕಟ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್.”

“ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತುಂ ಸತ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್.

“ಪಾತ್ಯೆನಾಕಾ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಚ್ ತುಂ ಪಾತ್ಯೆತಲೊಯ್.”

“ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೈದಿ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ತೆಲೆ.”

“ತೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ? ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ, ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್.”

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಕ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಥರಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ತಾರಿಪ್ ಕರ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಕ್ ತುಂ ವಳ್ಕತಾಯ್‍ಗೀ?” ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್.”

“ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಕಟ್ ಸೊಡಯ್.”

ಕೊತ್ವಾಲಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಭಾಸ್ ಕೆಲಿ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಕ್ ಉಮ್ಕಳಾವ್ನ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ದೊರಿಯೊ ತಾಣಿಂ ಸೊಡಯ್ಲ್ಯೊ. ಹೆ ದೊಗ್‍ಯೀ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಉದಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಸುಟಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ತಾಣಿಂ ಲೇಸ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ. ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಆಶೆಲ್ಲಿ ಥೊಡಿ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲಿ.

“ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್… ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಲ್ತಜಾರಾಕ್ ತುಂ ವಳ್ಕತಾಯ್‍ಗೀ?”

“ನಾ, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಕನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ಪುಣ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಖಂಯೀ ತೊ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ.”

“ಆಯ್ಕಲಾಂ ಖಂಯ್!” ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. “ತರ್, ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಹಿಂವೇ ತಾಣೆಂ?”

“ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ತೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತುವೆಂ ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ…”

“ಖಬಡ್ದಾರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್. “ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಉಲಯ್. ತಿ ರಾವೊಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಎದೊಳ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ಉರಯ್ಲಾ.”

“ಹಾಂವ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ. “ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ನಹಿಂ!”

“ಖೊಟೆಂ ಕಾರಣ್?” ತಾಣೆಂ ತಾಪೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ಎಕಾ ರಾಯ್ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ವಾ ಚವ್ತಿ ಬೇಗಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಖೊಟೆಂ? ತರ್, ತುಜೆಂ ಗರ್ವ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆಯಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ತುಮಿ ಖೆಳ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಹಾಂಗಾ ಯೇ, ಲಾಗಿಂ ಯೇ!”

ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ, ಭಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿತ್ಳಾಪರಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ವಣದಿಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲಿ.

“ಲಾಗಿಂ ಯೇ!”

ತಿ, ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ನಾ. ಅಂತುಲೊ, ಆನಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಆದಿಂ ಸನಿನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ರಾಗಾನ್ ಖತ್ಕತ್ತಾಲೆ, ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂಧುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭೋವ್ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ್ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ.

“ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಖಾಲಿ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಚೂಕ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೊತ್ವಾಲ್. “ತುಮಿ ಮೊರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್. ಪುಣ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ವ್ಹೊಡೊಲ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುಕಾ ಉಮ್ಕಳಾವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಹಿಂವ್ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುಣೀ ತೆ ತೋಂಡ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಪುರೊ. ಆತಾಂ ಲಾಗಿಂ ಯೇ, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಭಯ್ಣೀ, ಭಿಯೆನಾಕಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ.

“ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಪುಣೀ ಖಾಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್…” ಪಿಂರ್ಗಲೊ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್.

ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಗೆಳಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸೇವಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪಯ್ಲೊ.

“ತಿಕಾ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್!” ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಅಪ್ರೂಪ್ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೆವಕ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಫುಡೆಂ ಗೆಲೊ. ಲಾಗಿಂ ಪಾವೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ – ಏಕ್ ಬೋಬ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಉಡ್ಲೊ.

ತಾಚೆಂ ಭುಜ್ ಫಾಪ್ಸೊನ್ ರಗತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಗಾ ನಾಕ್ಷೆನ್ ಥೈಂಸರ್ ದಾವ್ಲಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ.

ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಸುಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ ಘಡಿಭರ್ ಆಜಾಪ್ಲೊ. ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲಿ. ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಲಾಗಿಂ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ತೊ ಮೆಚ್ವಲೊ.

“ತಶೆಂ ತರ್!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಬರೆಂಚ್. ತಸಲೆ ವಾಗಿಣಿಂಕ್ ಸಾಧು ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭೋವ್ ವಿನೋದಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ.”

ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ತಾಣೆಂ ದವರ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಚಾಬುಕ್ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್ಲೊ. ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಆನಿಕೀ ಫುಡೆಂ ಲೊಟ್ಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಕರ್ಯಾಂ ತುಮ್ಚಿ – ನಸ್ರಾನಿಂಚ್ಯಾ – ಸತ್ವಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತಿ ದಾವ್ಲಿ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸೊಂದಿ. ತಿ ತುವೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡವ್ನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಾಯ್ತ್. ಮಾಗನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಾಯ್ತ್…”

“ಭಯ್ಣಿ, ಭಿಯೆನಾಕಾ!” ಅಂತುಲೊ ಉಸ್ವಾಸ್ಲೊ.

“ನಾ, ತಿಕಾ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಕ್ರೂರ್ ಮನಿಸ್. “ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿನೋದ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಂ. ತೊ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ – ತಿಣೆಂ ಉಲಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ತುಮಿ ಉಲವ್ಯೆತ್ – ಆನಿ ತಿಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ರಾಕ್ಯೆತ್.”

ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಕ್ರೂರ್ ಹಾಸೊ ಖೆಳ್ಳೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಚಾಬುಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲಿ. ಚಾಬ್ಕಾಚೆಂ ಪೋಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಚಾಬೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಭುಜಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್, ತಿಚೊ ಬಾವ್ಳೊ ರಿತೊ ಜಾಲೊ, ಆನಿ ದುಕಿನ್ ರೂಕ್ ಜಾಲೊ.

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಖೊಂಚ್; ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ವಾಗಾ ನಾಕ್ಷಿ, ತಿ ಧರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬೊಟಾಂ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳ್ಳಿ. ತಿಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭುಜ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ‘ದೆವಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಧೈರ್ ದೀ… ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಘೆ…’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ಲೆಂ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಖೊಂಚ್, ತಿ ತಿಚ್ಯಾ ಭುಜಾಕ್ ಚಾಬೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿ. ತಿಚೆ ಪಾಯ್ ನೀಟ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕನಾ ಜಾಲೆ. ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ತಿ ಗಳ್ಳಿ. ಅಂತುಲೊ ಆನಿ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್ ಚುರ್ಚುರ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾನ್ ಆನಿ ಲಜೆನ್ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಉಕ್ಕಡಾ ಕಡ್ಚೊ ರಾಕ್ವಲಿ.

“ಸಾಹೇಬ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ನ್. “ತುಮ್ಚೆ, ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸವಾರ್, ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ – ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆಕ್ ತೆ ರಾಕ್ತಾತ್.”

“ಭೋವ್ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೊತ್ವಾಲ್, ಖುಶಿ ಪಾವೊನ್. “ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಭಿತರ್ – ಹಾಂಗಾಸರ್ – ಹಾಡ್. ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್.”

ರಾಕ್ವಲಿ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ. ಕೊತ್ವಾಲ್ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಸ್ಲೊ:

“ಆಮ್ಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ! ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಸಾಂಪಡ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಧಾಡ್ಚೆಂ. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

ತಿಣೆಂ ಜವಾಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕೊತ್ವಾಲ್ ಹುನ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಪತ್ರ್ಯಾನ್:

“ಬರೆಂ. ಹೊ ಚಾಬುಕ್ ಏಕ್ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಉಮೊ ದೀಂವ್ದಿ. ತವಳ್ ತುಕಾ ರಾಕೊಂಕ್ ಕೋಣ್ ತೆ ಯೆತಾತ್ ಪಳೆಯಾಂ” ಚಾಬುಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಕಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಲೊ ಸ್ವರ್:

“ತುವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಾಬರ್! ಆಬ್ಳೆ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್!”

ತೊ ಸ್ವರ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಪರಿಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *