Latest News

ಆಯ್ಲಾ ಆಯ್ಲಾ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಆಯ್ಲಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ನಾಚಂವ್ಕ್, ರಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : November 23, 2019 at 8:07 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಚಿ? ಫಕತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್!

ವ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಖರೋಖರ್ ಸತ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂಯೀ, ಕಸಲೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ದಿ ತೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚೆಂ ವಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ರುಚ್ಲೆಂ ತರ್ ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ, ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಜರ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತರ್ ಕೊಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸರ್ಕಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ನಾ, ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಲಾಫ್ ಖಚಿತ್.

ಹೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ಅಲಿಖಿತ್ ನಿಯಮ್. ಸಿನೆಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ಹೆಂಚ್ ಮಾನ್‍ದಂಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಸಾಂಕ್‍ಯೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾರಿಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಚಡ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರೀ ತಾಣೆಂ ಮುಂಬೈಂತ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಪಣಿಂ ಸಬಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ತಾಚೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಚ್. ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂ.

Bendkar Cinema_Review 02

‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆನಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಸಿನೆಮ್ ರುಚ್ಲಾಂ. ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಪಡ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಸಿನೆಮ್ ಭೋವ್ ರುಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ (ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ) ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಏಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ಉಚಾರ್ಲಾಂ.

ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾರ್ಕಿ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ತೀನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾರಿ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಚಡ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್, ಬರಿಶಿ ಕಾಣಿ ವಿಣುನ್ ಸಿನೆಮಾ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆನಿ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಹಾಲ್ಕಂದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಸವೆಂ, ಮನರಂಜನ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್‍ಯೀ ಪಾಳ್ಳಾಂ.

ಮನರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮ್ ಜಿಕ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ನವಿಚ್ ಕಾಣಿ ಆಟಾಪುನ್ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮನರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚುನ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ನಟನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಉಣೆಂಪಣಾಂ ಹಾಂತುಂ ದಿಸನಾಂತ್. ಜಾಗೃತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಗುಮಾನಾಕ್ ಘೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತಾ ಸಗ್ಳಿ ವಾಪಾರ್ನ್ ಹ್ಯಾರಿನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.

ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬಾಚೆಂ ನಟನ್ ಭೋವ್ ಊಂಚ್. ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಷಾ ಉಸ್ಗಾಂವ್ಕಾರಾನ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಊಂಚ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚೆರ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಣಿಂ ರಡಶೆಂಯೀ ಕೆಲಾಂ.

ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಜಾಕೊಬಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್. ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ತಾಕಾ ಗಾಯನಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ. ಜಾಕೊಬಾಚೊ ಭಾವ್ ಕೆವಿನ್ (ಕೆವಿನ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ) ತಾಂಕಾಂ ಉಳ್ಟೊ. ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾನ್ ಆನಿ ವೊನಿಯೆನ್ ಮೊಗಾನ್, ಪುತಾಪರಿಂ, ವಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಜಾತಾ. ತಾಕಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಉಬ್ಜತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಭಾವಾಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊಯೀ ಉದೆತಾ. ತಾಕಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಮರ್ಜೆಚೆಂ ಜೀವನ್ ಚಡ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾತಾ.

Bendkar Cinema_Review 01

ಹಿ ಮೂಳ್ ಕಾಣಿ ಕಶೆಂ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾ, ಹೆರ್ ಪಾತ್ರ್ ಕಶೆಂ ಕುಡ್ಸಿಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಶೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕರಿಜೆ. ಸತ್ ಸಾಂಗಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಜಾಯ್ತಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಸಿನೆಮಾಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಂಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಟನ್, ನಿರೂಪಣ್, ಕೊಮೆಡಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್. ಹೆ ತೀನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನೆಮ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.

ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಮೂಳ್ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಿಂತುರ್ ರಚ್ಲಾಂ. ಕೊಮೆಡಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಆಸಾ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಮೆಡಿಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಫಕತ್ ಕೊಮೆಡಿ ಖಾತಿರ್ ರಚುಂಕ್ ನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ತೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್‍ಚ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್. ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಲನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಆಬ್ಲೆಸ್; ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ, ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಆನಿ ದಿಶಾ ದಿತಾತ್.

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸವಯ್ ಆನಿ ಶೈಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೆಚ್ವಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಚಡಾವತ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪುಣೀ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಸ್ಟಂಟ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಂತುಂ ತೆಂ ನಾ. ಖಳ್‍ನಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೀರೋಯಿನಿಚೊ ಮಾವ್ಳೊ ಜೆ.ಡಿ. (ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್) ಆಸಾ, ಪುಣ್ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ವಿಲನಾ ಪ್ರಾಸ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾರಿನ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಾಣಿ, ತಾಂತ್ಲೆ ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಚೆರ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಬಜೆಟ್ ಸೀಮಿತ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್‍ಯೀ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಉಣಿ ವಾ ರಿಸ್ಕಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಡು ಸತ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಸಾಂ ಮಧೆಂ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲೊ ಅನುಭವ್, ಕೌಶಲ್ಯತಾ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾಚೆರ್ (ಎಡಿಟಿಂಗ್) ಆಸ್ಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಪೂರ್ಣ್ ಮಾಪಾನ್ ವಾಪಾರುನ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಲೊಕಾ ಸಮೊರ್ ದವರ್ಲಾಂ ಹ್ಯಾರಿನ್. ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹೆಂ ಪಕ್ಕಾ ‘ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್’.

ಆನಿ ಹೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಿಕ್ಲಾ. ಆದಿಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಹ್ಯಾರಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ‘ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಜಿಕ್ತಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ಯೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಫೀಲ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಸಿನೆಮ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಥಾ ವಸ್ತ್ ಆನಿ ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಕಡೆನ್ ಆನಿ ಗೊಂಯಾಂತ್‍ಯೀ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ತಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್.

ಕೊಮೆಡಿ ವಾ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ಲೆ ಹಾಸ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಸಾತ್. ಫಕತ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಹಾಸಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ಹಾಂಗಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಹಾಸ್ಯ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖ್ಯಾತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಟ್ ಜಾನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕೊಮೆಡಿಚೆಂ ಜೂಂ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾವಯ್ಲಾಂ. ತಾಚಿ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಶೈಲಿಚ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಹಾಸಯ್ತಾ. ತಾಣೆಂ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್‍ಯೀ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವಿಶಿಸ್ಟ್. ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಟಮ್, ತೊ, ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ (ಸುನಿತಾ ಮಿನೇಜಸ್) ಆನಿ ಪೂತ್ (ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ), ಕೊಮೆಡಿಚೆ ಸೂತ್ರ್‌ಧಾರ್.

ಕಥಾ ನಾಯಕ್, ಹೀರೊ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಮೆಡಿ ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್, ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಬರೆಚ್ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ರಾಂಕೀ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಪೂರ್ಣ್ ಮಾಪಾಚೆಂ ಮನರಂಜನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ.

Benddkar Poster 3

ಚಡಾವತ್ ಪಾತ್ರಾಂಚೆಂ, ನಟನಾಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊಚ್ ಚಲ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಅಭಿನಯನಾಂತ್ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಆನಿ ವರ್ಷಾ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕಲಾಕಾರಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದೀವ್ನ್ ತರ್ನಿ ನಟಿ ನೈಸಾ ಲೊಟ್ಲೀಕರಾನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಫಕತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರ್ ಚಲಿಯೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಗೂಣ್-ಅವ್ಗುಣಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸೊನ್, ನಟನಾಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ತೊ ತಿಣೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಪಾನ್ ಗಳ್ಸಿಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಊಂಚಾಯೆಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ. ಫುಡಾರಾಂತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ನೈಸಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮಾನ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಯಾ.

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಕಲಾಕಾರ್. ಹ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ತಾಕಾ ಖಾಯಾಮ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಜೆಚ್. ಪೋಷಕ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ತೊ ಜೀವ್ ಭರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿಕೀ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿಕ್ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕಶೆಂ ವಿಲನ್ ಘೊರೊಜ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ತಸಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಿಂಗ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಸಲಿಂ ಬರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೇಂವ್ದಿತ್. ಹೀರೋಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಿನೆಮ್ ರೋಚಕ್ ಜಾತಾ.

ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಸವೆಂ ನವ್ಯಾನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸುನಿತಾ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಅದ್ಭುತ್ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಬರಿ ನಟಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಅಭಿನಯನಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಲೊಮಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಅಭಿನಯನ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ನಟನಾಕ್ ತಿತ್ಲೊ ಸ್ಕೋಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಾಣೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಬರೆ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಪರ್ಜಳ್ತೆಲೆಂ.

ಹೀರೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆವಿನಾಚೆಂ ನಟನ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ತಾಚೆ ಲುಕ್ಸ್ ಹೀರೊಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂತ್. ನಟನಾಕ್ ತಾಕಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರೀ, ಹೀರೋಯಿನಿ ಮುಖಾರ್ ತೊ ತಿತ್ಲೊ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಕ್ ಕೊಮೆಡಿ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಾಚಿ ಕೊಮೆಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ‘ಲಿಂಬ್ಯಾವತಾರ್’ ಭಾರೀ ಸಕ್ಸೆಸ್! ಹೀರೋಯಿನಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚೆಂ (ಸ್ನೇಹ್ ಮೆಹ್ತಾ) ನಟನ್‍ಯೀ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಡ್ ಡಿಲೀಮಾಚೆಂ ನಟನ್ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಪದಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ; ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಸಿನೆಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಲಾಂ. ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಫ್ರೆಶ್‍ನೆಸ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿತಾ. ಪಿಂತುರಾಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಸಂಗೀತಾನ್‍ಂಚ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಂಶಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮನರಂಜನಾ ಸವೆಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಯೀ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರಾಂ ಸವೆಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್‍ಯೀ ರಡ್ತಾತ್. ನಿಮಾಣಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಹಾಡಯ್ತಾತ್.

ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತಿಂ ವಿಶಿಂ ಸಿನೆಮ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ. ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಯುವಜನಾಂಗ್ ಕಶೆಂ ದುಡು ಆನಿ ಆಬ್ಲೆಸಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್, ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲಾಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಫಕತ್ ಮನರಂಜನ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್, ನಿಯಾಳುಂಕ್‍ಯೀ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಶಯ್ ಹಾಂಗಾ ಸಾಕಾರ್ ಜಾಲಾ.

ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್. ಅಸಲ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಖಾರಿಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಬರಿಂ, ಊಂಚ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬಾಳ್ಪಣಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಕ್ ಪಾವಜೆ ತರ್, ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಜಿಕಜೆ. ಲೊಕಾನ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪ್ರಚಾರ್ ದೀಜೆ. ತಶೆಂಚ್ ರುಚನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಆನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್‍ಯೀ ಮಜತ್ ಮೆಳ್ತಾ.

Budkulo_Harry Fernandes (5)

‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೀಮಿತ್ ಬಜೆಟಿಂತ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಉಣೆಂಪಣಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸುಧ್ರಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂತುಂಯೀ ಆಸಾತ್. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾವನಾ. ಫಕತ್ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಜಾಂವ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕೌಶಲ್ಯತಾ ಜಾಂವ್ ನಾ. ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆರ್, ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಜಟ್‍ಪಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಸಾಂ ಆನಿ ಅಡ್ಕಳಿಂ ವರ್ವಿಂ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಬಾಧಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಧಾಂಪುನ್ ವ್ಹರುನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹರ್ಕತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹೆಳ್ಳಾ. ತಾಚೆಂ ಶಾಣೆಂಪಣ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ.

ಹ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಂವಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್. ಸಿನೆಮ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ; ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಸಾರ್. ನಟ್-ನಟಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ತಿಂಚ್ ತಾಂತ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಹಯ್. ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಲಾ ಆನಿ ದೆಣೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತಿಂ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಆಕರ್ಷಕ್ ನಾಂವಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್ ದೆಣೆಂ. ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿ-ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಭೋವ್ ಆಕರ್ಷಕ್. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗಿ ಜಣಾಂನಿ ತಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ನಾಂವಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗಜೆ.

ಎದೊಳ್ಚಿಂ ಚಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹ್ಯಾರಿಕ್ ನಾಂವಾಂ ದವರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ದಿಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂಚ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ವಾ ನಟ್-ನಟಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್‍ಯೀ ದಿಂವ್ಚೆಂ! ಹಿ ಕಸಲಿ ಆಳ್ಸಾಯ್? ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಹೆಂ ಅತಿರೇಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾಚೊ, ಕೆವಿನ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊಚೊ ಪಾತ್ರ್‌ಯೀ ಕೆವಿನ್‍ಂಚ್! ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕಾಚೊ ಪಾತ್ರ್‌ಯೀ ದೀಪಕ್‍ಚ್! ಸುಜಾತಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್‍ಯೀ ಸುಜಾತಾ! ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಾಣಿ ರಚ್ತಾನಾ ನಾಂವಾಂ ದಿಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿಯೀ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ ವಾ ಆ್ಯಕ್ಟರಾಂಚಿಂಚ್ ನಾಂವಾಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ರಿಸ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್?

Budkulo_Harry Fernandes_Interview_05

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಪರಿಂ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಅಲಗ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಠಿಕಾ ವಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಧರ್ನ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಫಿಲ್ಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಮಚಿತ್ತ್‌ಪಣಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಖಡಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಏಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮುಖ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಪಿಂತುರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮನಾಪೂರ್ವಕಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮನ್ ಸಾಬಿತ್ ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ತಾಚಿಂ ಮುಖ್ಲಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸೂತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್, ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಆಸೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾ.

‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂವ್. ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ಸಿನೆಮಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬಿತ್ ಜಾಂವ್ದಿ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಜಿಕ್ತಾ: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News