ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ಝುಜ್ ನ್ಯಾಯಾ ಖಾತಿರ್: ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : December 1, 2019 at 12:17 PM

ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ವ್ಹಯ್, ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬಡವ್ನ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಭಿಂವ್ಕುರೆ, ಶಾಂತ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಿರುದಾನ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲೆ ಪಲಾಯನ್‍ವಾದಿ, ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಥಂಡ್ ಬಸ್ಚೆ ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ಧರ್ಮ್, ಭಾವಾಡ್ತ್, ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗೊಂಗೊ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಪರಿಂ ಶರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್, ಬದ್ಲುಂಕ್ ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಘಾತಾಚೆಂ, ದುಖಾಚೆಂ, ಶೋಕಾಚೆಂ. ಎಕಾ ಅನ್ವಾರಾ ಪಾಟ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್ ಹಿ.

Fr Mahesh DSouzaವ್ಹಯ್. ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ತಶೆಂ ಸಾಧಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್, ಅಸಹಜ್ ಮರ್ಣಾ ದ್ವಾರಿಂ. ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಅವ್ಗಡಾಚ್ಯಾ, ಆಘಾತಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಖಂತಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ‘ಗೊಂಗೊ’ ದಾಕಯ್ತೆಲೆ ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಬಿಂದಾಸ್ ಉರ್ಲೆ. ಪುಣ್, ಸತ್ತಿ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆರ್ಮೆಲೊ, ಪುಣ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊ. ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ‘ಬೊಕ್ರೊ’ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಭುಮಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಶೆಂ ‘ಸರ್ಗಾರಾಜಾಚಿ ಜಿಣಿ’ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್, ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಕ್, ಸಂತಾಪಾಕ್, ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್, ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಚಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸಂಸಾರಾಕ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ದುರಂತ್, ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ್‍ಚ್ ಸಯ್. (ತುಮಿಂಚ್ ಚಿಂತಾ, ಹಾಂಚೆರ್ ಜೆಜು ಕಿತ್ಲೊ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್).

ತೆಂ ಆಸೊಂ. ರಾಜಾಂವ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ಯಾಂ.

‘ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್’ ಆಜ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ಆಜ್ ಲಾಖೊಂ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಮಾಂದ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ನಿರ್ಗಮನ್, ಸರ್ಗಾರಾಜಾಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫಟವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಥೊಡ್ಯಾ ಕಪಟ್ಯಾಂಕ್, ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್, ಗಿಲ್ಟಿ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಥರ್ಥರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ‘ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾಲೆಂ. (ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ದವರ್ನ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾಲೆಂ).

ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚಿ ಯೂನಿಟಿ (ಎಕ್ವಟ್) ಆಜ್ ಏಕ್ Entity ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮೋಗ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್, ಅಕ್ಮಾನ್-ಅನ್ಯಾಯ್-ಅನೀತೆ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ರಂದನ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್. ಹೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿರೋಧಾನ್. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಸಲಾಮ್. ಶಿರ್ವಾಂಗಾರಾಂಕ್, ತಾಂತುಂಯೀ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆಕ್, ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಾಣಿಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ತಾ.

ಲೊಕಾನ್ ಝುಜನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂಗ್‍ಕಾಂಗಾಂತ್ ಲೋಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಯುವಜಣ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಚೈನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಕ್ತೆ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಧ್ಯ್ ಏಷ್ಯಾ-ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬೃಹತ್ ಆಂದೋಲನ್ ಚಲೊನ್ ಹೊಸ್ನಿ ಮುಬಾರಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಅಧಿಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಶ್ವತ್ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ, ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಹಿ ತಾಂಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾಚಿ. ಆಜ್ ಜರ್ ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಝುಜ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾಯೀ ಕಾರಣ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರಲ್ಲೆಂ ಶೋಶಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಬಾಪ್ ಮಹೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಏಕ್ ನಿಮಿತ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಕರುನ್ ಗೆಲೊ, ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕ್ವಟಾಯ್ಲೆಂ.

ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳೆಯಾ, ಖಂಯ್ ತರೀ ಕೊಣೆಂ ಪುಣೀ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಆರ್ಸೊ ಫುಟಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಇಮಾಜ್ ಫೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚೆ, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕುತ್ತಾರಿ ಪಂದಾ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ಚೆ ‘ಮುಖೆಲಿ’ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಪಣಂದೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್!? ಹೆರ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗತ್ ಆಧಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲೊ, ಜುಲುಮ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಳಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ‘ಬಲಿಷ್ಟ್’ ಸಂಘಟನಾಂಚೆ ಮುಖೆಲಿ, ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಖುದ್ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಂಪಾಂವ್ಡಾಂತ್ ಅಸಹಜ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಗೇಮ್ ಖೆಳ್ತಾತ್. ಅಸಲಿಂ ನಪುಂಸಕ್ ಸಂಘಟನಾಂ (ಸಂಘಟನಾಂ ವಾ ಸೊಡೆಲಿಟಿ?) ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಜೆ? ಸಮುದಾಯಾಕ್, ಲೊಕಾಕ್, ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ (ಆನಿ ಲೊಬಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರುಂಕ್!) ಸೀಮಿತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಜ್ ಲೋಕ್ ವಿಚಾರುನ್ ಆಸಾ.

ವಿಪರ್ಯಾಸ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಇಗರ್ಜೆಂಚ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಏಕ್ ಇಮಾಜ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆದ್ನಾಂಯೀ ಕಠಿಣ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲೊ. ಪೊಲಿಸ್, ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲೆ. ರಾಜಕಾರಣಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಗುಪಿತ್, ಗುಮಾನಿತ್ ಘಡ್ತಾ!? ಲೊಕಾಕ್ ಖಬರ್ ಸಯ್ತ್ ಆಸನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅರ್ಥ್? ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ್ ಮರ್ಣಾ ಥಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಉಟೊನ್, ಲೊಕಾನ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಮಡ್ತಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾತಾ?! ಇಮಾಜೆಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೋಲ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ಸಾಧಕ್, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ?! ವಿಚಿತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಆತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಡಾವಳಿಂ ಮಧೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಕಳಂವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಮಿ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚೊ ಫಳ್ ಹೆಂ ಬರಪ್. ವಾಚಾ. ತುಮಿ ಹೆಂ ವಾಚಿಜೆ, ಚಿಂತಿಜೆ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಕ್ತೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಸಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಸಲೊ ಮಾನ್ ಮೆಳಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಆಟವ್ ಕರಿಜೆ. ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಕ್, ತಾಚೆ ವರ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಿತೆಂ ಆಸತ್?

Now, Over to Shirva Parishioners…..

-ಸಂಪಾದಕ್

Fr Mahesh_Shirva Report (18)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಯಾಜಕ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾಪ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜ ಅವ್ಚಿತ್ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಖಬರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?

ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್: ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಫಕತ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜೆಕ್‍ಚ್ ಘಡ್ಗಡೊ-ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ, ‘ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ, ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಧಯ್ರಾನ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಷಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಮಹೇಶ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ತಸಲೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್, ಸಂಘಟಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದೊಳ್ ಆಮಿ ಪಳೆಲ್ಲೊ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕ್ವಟಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂತ್ ದೊನೀ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚೊ ಲೋಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಲಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯೀ, ಹಿಂದೂ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್‍ಯೀ ಬಾ. ಮಹೇಶಾ ಸಂಗಿಂ ಭೋವ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತಾ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ತೊ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕಾರಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ನ್ಹಯ್. ಲೊಕಾನ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚಿ ಸಕತ್ ದಾಕಯ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ತುಮಿಂಚ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೆಂಗೀ? ಇಸ್ಕೊಲಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೊ ಹುಮೆದ್ವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂಚ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಮೂ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ವ್ಹಯ್, ಸಾರ್ಕೆಂ. ತೊ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಿಬಿಎಸ್‍ಸಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚೆಂ ಸಪಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ತಾವ್ರೊಕೀ ತಿಚ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೂಕ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ.

Shirva People Talk

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತಾಣೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿವ್ಯೆತ್‍ಗೀ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ತೊ ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಏಕ್ ಬರೊ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್, ಸಂಘಟಕ್. ತಾಲೆಂತಾಂಚೊ ಭಂಡಾರ್ ತೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಯುವಜಣ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಯುವ ಸಂಘಟನ್ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ನವೆಂ ಬಾಂಧಪ್ ತಾಣೆಂಚ್ ರಾವೊನ್ ಬಾಂಧಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಚೊನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿಯೀ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸಲಹಾ ಘೆವ್ನ್, ತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಶಿಕ್ಷಕ್‍ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ. ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಣೆಂ ಬರಿಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಸುರು ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಪಣ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮೈದಾನಾರ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ರಾವ್ತಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಥಂಯ್ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿವಯ್ತಾಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ನಿತಳ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಕ್ ತೊ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿತಾಲೊ. ಸರ್ವ್ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Fr Mahesh_Shirva Report (3)Fr Mahesh_Shirva Report (2)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತೊ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಸಲಿಂಯ್ ಖುಣಾಂ ದಿಸ್‍ಲ್ಲಿಂಗೀ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಾ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ತಾವ್ರೊ, ಫಾ. ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆ ಮೊಗಾನ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಏಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಮಿ ಪಳೆಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಒತ್ತಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಟೆನ್ಶನಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತೊ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಕಾ ದುಖ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚಿ 100 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಫಿರ್ಗಜ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಯರ್ ಗೊತ್ತುನಾ, ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೊತ್ತುನಾ, ವಾಚಪ್ ವಾಚುಂಕ್ ಗೊತ್ತುನಾ, ತೆಂ ಗೊತ್ತುನಾ, ಹೆಂ ಗೊತ್ತುನಾ…’ ಮ್ಹಣ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಸೊಸ್ಲಾಂ. ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಕೊಯರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ. ಕೊಯರ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಣ್ಸುಂಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಯಾಜಕಾಂ ಮಧೆಂ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಂವ್ಚೆಂಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಫಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ನವೆಂಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಲ್ಮಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾನ್ ಸುಸೈಡ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಳೆತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ಜೀವ್ಘಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಪ್ರಿಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮರ್ಡರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾತಾನಾ ವಿಗಾರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಮೀಟಿಂಗಾಂ ಚಲ್ಲಿಂ. ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಯೆತಾಲೊ ಪುಣ್ ಕೊಣೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರ್, ವಿಗಾರಾನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ಆಖೇರಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಣೀ ಸಹಕಾರ್ ದೀನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದೀನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ದುಬಾವ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ, ‘ಫಾದರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ, ‘ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳಾಂ. ತಾಣಿಂ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗೀ?’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಲೊಕಾನ್, ‘ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದೀಜೆಚ್ಚ್, ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್. ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಪ್. ಆಮಿ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದೀಜೆಚ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ, ವಿಗಾರಾನ್‍ಂಚ್ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಡೊಲ್ಫಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾನ್, ‘ಫಾದರ್ ತುಮಿ ವಿದೇಶಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಯ್ಲಾಂಯೇ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ‘ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹಂಕಾರಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಲೊಕಾನ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ. ದುಸ್ರೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಲೊಕಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಡಿಮಾಂಡ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಸದಾಂನೀತ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಜಣಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಪೊಲಿಸ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ‘ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಚೋರ್‌ಗೀ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್‌ಗೀ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ಪಾದ್ರಿಂ ವಯ್ರ್ ಲೊಕಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲೊ. ಸಾಡೆ ಸ ವೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಭಾಯ್ಲೊ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಾತ್ ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ. ತಿತ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರೀ ಯಾಜಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ‘ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಒಪ್ಲೊ ನಾ.

ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಆಪಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ರಾತ್ ಜಾತಾ, ಆಜ್ ನಾಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಆಪವ್ಯಾಂ, ಲೊಕಾಕ್ ಘರಾ ವಚಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆಮಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

Fr Mahesh_Shirva Report (17)Fr Mahesh_Shirva Report (1)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲಿ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕುಟಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ. ಹೊ ಕಾಂಯ್ ನವೊಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಲೊಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಬರಿ ಸಳಾವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್. ಬಾಗಿಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಿತರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಪ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಚಡ್ತಿಕ್ ಲೋಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪೊಲಿಸ್ ತೆದಾಳಾಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಸ ಜಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೀ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಎಕಾ ಪೊಲಿಸಾನ್, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಲೋಕ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲಿ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ತಾಂಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಕೊಣೀ ಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೊಲಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಗೊಂದೊಳ್, ಘುಸ್ಪಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಪಳೆ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಭಾವ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್ಲಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಪುಣ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತೊಂಡಾ ಉತ್ರಾನ್ ಲೊಕಾ ವಿರೋಧ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಶಿರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್ ಇತ್ಲೆ ಮೊಗಾಳಿಗೀ, ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತರೀ ಸಂಘಟಿತ್ ಥರಾನ್ ವಾವುರ್ತಾತ್. ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್.

Fr Mahesh_Shirva Report (8)Fr Mahesh_Shirva Report (9)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವ್ಹಯ್ಗೀ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತುಮ್ಚೆ ವಿರೋಧ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂಗೀ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ವ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಮೀಟಿಂಗ್‍ಯೀ ನಾಕಾ, ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ. ಸ್ವಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್‍ಯೀ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಲೊಕಾನ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ತಾತ್, ತೆದ್ನಾಂ ಲೋಕ್ ಕಶೆಂ ಧಾಂವ್ತಾ ಪಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಆಮಿ ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ‘ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್, ತುಮಿ ಧಾಂವ್ತಾತ್‍ಗೀ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತಾಣಿಂ, ‘ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ನ್ಹಯ್, ಫೈರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಚೆ ಹಾಲನಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ತುಮಿ, ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾಂಗೀ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ತೆ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ನಾಂತ್! ಸಮಿತಿ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ತಿ ಸಮಿತಿ ಆಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಪಳೆಯಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಲಾಯಿಕ್ ಮೆಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ವಾ ಏಕ್ ನಾಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಬರೊ ಯಾಜಕ್, ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಧಕ್, ಮುಖಾರಿಂ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಲಾ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿನ್ ಮುಖಾರ್ ಸರಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮಿತಿನ್ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಸನ್ವಾರಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಆಪುಣ್ ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆ ಸಂಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಬಿಸ್ಪ್ ಭಿತರ್ ಬಸ್ಲೊ ತರೀ ಕೊಣೀ ಥಂಯ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ.

ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಭಿತರ್ ಜಮಾತೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವಿನತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ 40-50 ಜಣ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬಿಸ್ಪ್ ವಾಟ್ಸಪಾಂತ್ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆಮಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್, ಶೀದಾ ವಿಷಯ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಯಾಜಕಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತೊ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ, ಪೊಲಿಸಾಂಕ್‍ಚ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ! ಯಾಜಕಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ದೂರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಿ ಯಾಜಕ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರೀ ತಕ್ಷಣ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನೀಬ್ ದಿಲೆಂ. ‘ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವವ್ನ್ಂಚ್ ಯೇ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಸಮಡ್ತಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಗೀ, ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಗೀ? ಮರಣ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾಗೀ? ಸನ್ವಾರಾ ಲೊಕಾನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಚೆಂ ಹಂಕಾರಿ ಉಲವ್ಣೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಭಾಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ದೇಡ್ ಘಂಟೊ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ‘ಕಾಲ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಆಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ವಿಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ. ಲೋಕ್ ವೊಪ್ಲೊ ನಾ. ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದೀಜೆಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಬಿಸ್ಪ್ ಗೆಲೊ.

Fr Mahesh_Shirva Report (14)Fr Mahesh_Shirva Report (13)Fr Mahesh_Shirva Report (12)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ‘ಬಿಸ್ಪ್ ಧಾಂವ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಬಿಸ್ಪ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ತಿಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಇತ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್‍ಗೀ? ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್ ಬಿಸ್ಪ್ ವಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾಗೀ? ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಾಗೀ? ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಇತ್ಲೆ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ದೈವಿಕ್ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಉಲಂವ್ಚೆ ಜಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾಂತ್? ತೊ ಖಂಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಲೊಕಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಗೀ? ಅಚಾನಕ್, ಕೊಣೆಂಚ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೊ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬೈಲಾಂತ್ ತೆಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಟಯರಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಫಟ್. ಡ್ರೈವರ್ ತಿಚ್ ಗಾಡಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಗೆಲಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಆಯ್ಲಿ. ತಿಣೆಂಯೀ ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಫಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸುಸೈಡ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲೋಕ್ ಖುಬಾಳ್ಳೊ. ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‌ಹರಣ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಕಾ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಫಟ್ಕಿರಿ ಗಜಾಲ್ ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

Like_Budkulo_FBPage

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದಿಸಾ, ನವೆಂಬರ್ 5ವೆರ್, ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾರ್ ವಚೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮನವಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಜಾಲಿ. ಬಿಸ್ಪ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಜಮಾತಿರ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಲೊಕಾಕ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಮೌನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲಿ. ತಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಆಮಿ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಯೀ ತಯಾರಿ ಕರ್ನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲೊಕಾನ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ‘ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂಚ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹಿಂದೂ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್, ‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಚಲ್ತೆಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಆಂಗಡ್ ಬಂದ್ ಕರಿಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಂದ್ ದವರ್ಲ್ಯೊ. ತಾಣಿಂ ಸರ್ಬತ್ ಆನಿ ಖಾಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಯೀ ಕೆಲ್ಲಿ. 2500 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮನವಿ ದಿಲಿ.

ಆಮಿ ಕೊಣಾಯ್ಚೆ ವಿರೋಧ್ ನಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಫಕತ್ ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತ್ರ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ತನ್ಖೆಕ್ ಚಾಲನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಕಾಪು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ತನ್ಖೆಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಸ್.ಪಿ.ನ್ ವಹ್ಸಿಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬಾಪ್ ಮಹೇಶ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೆದಾಳಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಖಬರ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ. ರಾತಿಕ್ ಫಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಬರ್ ಕಳಯ್ಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಇರಾದೊ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳನಾ. ಆಮ್ಚಿಂ ಘರಾಂ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸಾತ್, ಸಾಂಗ್ಯೆತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಕಳಂವ್ಕ್ ನಾ.

Fr Mahesh_Shirva Report (10)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲಿ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರಾನ್. ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚಿ ಸಭಾ ಆಪಯ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ, ಆಮಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಯೀ ಸವಾಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ‘8.20ಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಯೇವ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ಜೆವ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಗಾಡಿ ಆಯ್ಲಿ, ಎಕ್ಲೊ ಚೆರ್ಕೊ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಆಯ್ಲೊ, ತಾಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಚರ್ಚಾ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ತೊಟಾಂತ್, ಬಾಂಯ್ತ್ ಸೊಧ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬಾತ್‍ರೂಮಾಂತ್ ಲೈಟ್ ಪೆಟ್ತಾಲೊ. ಆಫೀಸಾ ಲಾಗಿಂ ವೆತಾನಾ ಕೀ ದಾರಾರ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲಿ. ಭಿತರ್ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಬೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಪಳೆತಾನಾ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲೊ…’ ಮ್ಹಳೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಫೊನ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ, ಬಿಸ್ಪ್ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ, ತಾಕಾ ಖಬರ್ ದಿಲಿ, ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ, ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಣೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸಜೆ ನಾ ತರ್ ದಫ್ತರಾಂತ್. ಪುಣ್ ಬಾಂಯ್ತ್, ತೊಟಾಂತ್ ಸೊಧ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜನಾ. ಜಮಾತಿಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತೊಂಡಾಂ ಬಂಧ್ ಕರಯಿಲ್ಲಿಂ.

ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಫರಾ ಮೊಬೈಲಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತನ್ಖೆಂತ್ ಕಳಜೆ. ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಮರ್ಣ್ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೆ ರಾವ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ.

Fr Mahesh_Shirva Report (4)Fr Mahesh_Shirva Report (5)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ನವೆಂಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಲೊಕಾನ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲಾ, ಭಾಯ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಉಲಯ್ತಾತ್…

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ದೃಶ್ಯಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳ್ತಾ ಕೀ, ತೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ತಯಾರಿ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಲೊಕಾಕ್ ಫಕತ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಅನುಚಿತ್ ಘಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾ. ತಸಲ್ಯೊ ಪೂರಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕೊಣೀ ತಯಾರ್ ನಾ. ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಘುಸ್ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಲೊಕಾನ್ ಎಕ್ವಟ್ಲ್ಯಾರ್, ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಲೋಕ್ ಶಾಂತ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ, ತೊ ಕಿತೆಂಯೀ ವಿರೋಧ್ ಕರಿನಾ, ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ದುರಹಂಕಾರ್ ಉದೆಲಾ.

ಅಕ್ತೋಬರ್ 11ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ತಾಣೆಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜಿಂತ್ ಕಳಯ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತೊ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನೆಗಾರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ವಿಚಾರಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ತೆ ಒಪ್ಲ್ಯಾತ್. ಆದಿಂಯೀ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್, ಫಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಸಪ್ಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುನ್ ಆನಿ ಲೋನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡೆ ‘ಲುಸಿಫೆರ್’ ಆಸಾತ್ ತೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ.

Fr Mahesh_Shirva Report (11)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ಖಂಯ್?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚಿ ಜನಪ್ರಿಯತಾ, ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್, ಮೋಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಬಾಪ್ ಮಹೇಶ್ ಲೇಕ್‍ಪಾಕಾಂತ್ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪೈಶೆ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಕಿತೆಂಯೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಖಿಣಾನ್ ಜಾತಾ. ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾಂತ್ ಅಂತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಬಾಪ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧಾಡುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ದುಖ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ…

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ವ್ಹಯ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ತಾವ್ರೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೆ ಮೊಗಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್, ಸಮಸ್ಸೆ, ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್, ದುಖ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಶಿರ್ಕವ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಸಾವುದ್ ಮಾಯೆಚೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ತೊ ಸಾವುದ್ ಮಾಂಯ್ಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟೆನ್ಶನ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

Fr Mahesh_Shirva Report (6)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ…

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ತಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವೆಳಾರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕವ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಿಚಾರ್ತಲೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ವರ್ಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಾ. ಮಹೇಶಾ ವಿಶಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪಾಡ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಾ. ಮಹೇಶಾನ್‍ಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ನವೆಂಬರ್ 2ವೆರ್ ತುಮಿ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ತೊ ‘ಖಾಸ್ಗಿ’ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗಯ್ಲಾಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಖಂಚ್ಯಾಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ? ಅಳೆ, ಆಮಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಡ್ತಿಂತ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್, ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಪೈಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೋಕ್, ಲೇಕ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಪೈಶೆ ದಿಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಜೆ. ಬಿಸ್ಪ್ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಪೈಶೆ ಧಾಡುಂದಿ. ಮಾಗಿರ್ ಆಮಿ ಸವಾಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ಯೇನಾಂವ್. ತೆದಾಳಾ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ತಾಂವ್, ಸವಾಲಾಂಯೀ ಕರಿನಾಂವ್.

Like Budkulo YouTube Channel

ಫಿರ್ಗಜ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚಿ. ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾವುದ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಕೊಣಾಯ್ ವಿಗಾರಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ಯಾಜಕಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವೊಂಕ್. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಣಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಪೈಶೆ ಕರುಂಕ್, ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರುಂಕ್. ಪೈಶೆ ದಿಂವ್ಚೆ ಕೊಣೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಕೊಣೆಂ? ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾನ್ ಹೆ ದರ್ಬಾರ್ ಚಲಯ್ತಾತ್? ಬಿಸ್ಪ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಚಲಯ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಪೈಸೊಯೀ ತೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಯಾಜಕಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆ ಖಾತಿರ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸಜೆ ಶಿವಾಯ್ ತಾಣಿಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಧಾ ಜಣಾಂಚಿ, ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್.

ಪೈಶೆ ಆಮ್ಚೆ, ದರ್ಬಾರ್ ತಾಂಚೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅವಿದ್ಯಾವಂತಾಂಪರಿಂ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾಕ್ ಪೈಶೆ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಬದ್ಲನಾ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೈಶೆ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಂಧ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಚೊ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಾ. ಎಕಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಪುಣ್ ಹುಶ್ಯಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ ದಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಜಾಯ್ನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಮಲಯಾಳಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಡೊನೇಶನ್ ಮೆಳ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.

Fr Mahesh_Shirva Report (15)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂನಿ ಅಶೆಂ ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹುದ್ದೊ ಮೆಳನಾ, ಸಾಂದೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ… ತುಮ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಜಾಯ್ತ್..?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಆಮ್ಕಾಂ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಏಕ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬಗ್ಗಿದವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುದ್ದು ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್. ತೆ ಕ್ಯಾನನ್ ಲಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಸಾಂಗ್ತಿತ್, ಸಂವಿಧಾನಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಕಾನೂನ್ ದಿಲಾಂ, ಹಕ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಣಿಂ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತಾಣಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ರೀಗ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಫ್ತೊಭರ್ ಅನಾಚಾರ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಸಯ್ತ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದಿತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ದಿತಾತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾತ್.

ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್‍ಂಚ್ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಯೇನಾ. ಕಿತ್ಲೆಗೀ ಭುರ್ಗೆ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆನಿ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ದುಡು ನಾ. ತಾಣಿಂ ಕುಮಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹೆ ಪಾದ್ರಿ ಕಠಿಣ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಲೊಕಾನ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ – ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ? ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ತೆಚ್ ಪೈಶೆ ದಿವ್ಯೆತ್ ನೆ? ಲೊಕಾನ್ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾನ್ ಸೀಟ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀನಾಂತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಘಟನ್. ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಬಾಬ್ತಿಂ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ತುಮಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಂದೋಲನಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಕಸೊ ಆಸಾ? ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳಾ ವಾ ನಾ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ನಾ, ಪಯ್ಲೆಂ ತೆ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಘಟಕ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿಚೆಚ್ ನರ್ಗತಾನಾ ತೆಯೀ ಮುಖಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ದಿಯೆಸೆಜಿ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿನ್ ಇನೀಶಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಲೊಕಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲಾಂ ವಾ ನಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆಖೇರಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್ ದಿಲೆಂ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯೋಗಾಂಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್?

ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚ್ಯಾ ಜಮಾತಿರ್, ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ರಿತಿ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾನಾ, ಫಾ. ಮಹೇಶಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ತೊ ಬರೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಮಹೇಶ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ವಿಶಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬ್ರೊ ಕೊಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ? ತೊ ಡಿಪ್ರೆಶನಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತಾಕಾ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಣೆಂ? ಎಸ್.ಪಿ.ನ್‍ಯೀ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ, ತ್ಯೊ ತಿಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ?

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಖಂಯ್ಸರೀ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಚೆರ್ ಫಾತೊರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲ್ಯೊಯೀ ಜಮಾತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಕ್ಷಣ್ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತ್ ಜಾತಾತ್, ಲೊಕಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್…

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಅನ್ಯ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಬಿಸ್ಪಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ, ‘ತುಮಿ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುಮಿ ಪಾದ್ರಿಂಚೆ ಗುಲಾಮ್, ತೆ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಚಲ್ತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. 18 ಆಯೋಗ್ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ಕೊಣೆಂಯೀ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ ಕರ್ತಾತ್.

ಆಮಿ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಯಾಜಕ್ ವಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ವಿರೋಧ್, ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುನ್ ನಾಂವ್. ಆಮಿ ಫಕತ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹಾಂಗಾ ರಾಜಕೀಯ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ವಿರೋಧ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

Fr Mahesh_Shirva Report (16)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪೊರ್ಚೆ ಪೋರ್ ಮುಲ್ಕಿ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಭಾರಿಚ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲೊ. ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಘೊರೊಜ್ ಘಾಲಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಖುರಿಸ್ ಆಂಗಾರ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿಚ್ ಅಸಹಜ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾನಾ ಹೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಖಂಯ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೊ 99% ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ದೋಗ್ ಲುಸಿಫೆರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ತೆ ಖಂಯ್ಸರೀ ಆಸ್ತಾತ್. ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ, ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್, ಸರ್ವ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸಾತ್. ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಥಾವ್ನ್ (ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್) ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಶೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂ ಲಾಗಿಂ ‘ಮೆಲ್ಲೊ ಗೆಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್, ಜಾಯ್ತೆ ಪಾದ್ರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡೆ, ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ರಾವಯ್ನಾಕಾತ್, ಝುಜ್ ಮುಂದರ್ಸಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಶೋಷಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಂನಿಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಾ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ, ‘ಅಶೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಮಹೇಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ.

ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲಾ. ಹೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಝುಜ್ ನ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೆಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚೆಂ ಝುಜ್. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗೀ ಜಣಾಂನಿ ಆಂಗವ್ಣ್ ಸಯ್ತ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ‘ತುಮಿ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್, ನ್ಯಾಯ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಹಿಂದೂ ಭಾವಾಂನಿ, ರಿಕ್ಷಾಗಾರಾಂನಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಕೋಲ ದಿಲಾ. ಕೋಲ ಕರುಂಕ್ ದೇಡ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ಪುಣೀ ಖರ್ಚ್ ಆಸಾ. ಮುಸ್ಲಿಮಾಂನಿ ದರ್ಗಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಹಿಂದೂ ಲೋಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾಂಯೀ ‘ಎಂಚಿನ ಆಂಡ್ ಮಗಾ, ದಾದ ಆಂಡ್, ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಮಗಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ತೆ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ, ತಾಂಕಾಂ ನೀದ್ ಪಡನಾ. ತಾಣೆಂ ತಿತ್ಲಿಂ ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ದೀಸ್‍ಯೀ ಕಾಳೊಕ್, ವಾರೆಂ, ಝಗ್ಲಾಣೆಂ, ಘಡ್ಗಡೊ ಆನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೋಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲಾ. ತೊ ಭೋವ್ ಮೊಗಾಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಾಗ್ ಮೊಸೊರ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಜೂನ್ ಧಾಕ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಡೊನ್ ಆಸಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಗೀ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ವ್ಹಯ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ತನ್ಖಿ ಸಂಪೊಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಂವ್. ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾನ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಯೋಜನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಭಾಸಾಯ್ಲಾ. ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆಮಿ ತಾಚೊ ಫೊಟೊ ಫ್ರೇಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಂಟ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ವಿಶಿಂ ಪುರ್ವಿತಾಂನಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ನಾ. ಆಮಿಂಚ್ ಮೆಳೊನ್ ಬರ್‍ಯಾ ರಿತಿನ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. 1300 ಲೋಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತನ್ಖಿ ಭರಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸಾಗೀ?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಮೌನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಪು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರ್‍ಯಾ ರಿತಿನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ, ಯಶಸ್ವಿ ಅಧಿಕಾರಿ. ತಾಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ಸಾವುದ್ ಮಾಂಯ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಸರ್ 60 ಜಣಾಂಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ, ಆನಿಕೀ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್, ಜೆರಾಲ್ ಲೊಕಾಕ್, ಫಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ಸುಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ತಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸಾ. ತನ್ಖಿ ಸಂಪೊನ್ ಜರ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್?

ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್: ಜರ್ ವರ್ದಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತೃಪ್ತಿ ದೀನಾ, ಸಿ.ಓ.ಡಿ. ತನ್ಖಿ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಗೃಹ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಆಮಿ ಮೆಳೊನ್ ವಿವರ್ ದಿಲಾ. ತಾಕಾ ತೆದೊಳ್‍ಚ್, ‘ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ, ತಾಕಾ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ’ ಮ್ಹಣ್ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ವರ್ದಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ಆಮಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ತೆಗಾಂ ಶಾಸಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಲಿ. ಆಮ್ಚೆ ಹೆರ್ ಭಾವ್‍ಯೀ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ನ್ಯಾಯ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕೇಜ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ‘ಮಾಹಿತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ’ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್‍ಯೀ ಮನವಿ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit Budkulo’s YouTube Channel, click here