Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಎಕ್ವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : October 5, 2020 at 12:32 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 21 (1)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಸ್ಟೆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಾಗಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಶೀದಾ ಚಲೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ನಿವೊನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತೃಪ್ತಿ ಉದೆಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್‍ಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಶ್ರಮ್ ಚುಕವ್ನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಚೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಡಿತ್ ಪೈಶ್ಯಾಂಚಿ ಆಶಾಯೀ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಯೇವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಏಕ್‍ಯೀ ಬಸ್ಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಲ್ಲಾಸಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಚರ್ತಾಲಿಂ.

‘ಸಾಯರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊಗಾಚೊ ಏಕ್ ಘುರ್ತ್ ದಿಲೊ’ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್. ಸಾಯರಾನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾಪ್ಡಾಚೊ ಹುಲೊಪ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ‘ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಘಾಯ್ ತೆಂ ಮೊರ್ತಾ ವರೇಗ್ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ ಆಸ್ತಲೆಂ. ರಾಕೊಂದಿ, ರಾಕೊನ್ ಸುಕೊಂದಿ. ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಗಳಂವ್ದಿ. ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್. ತೆಂ ಕರ್ಗೊಂಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ರಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ!

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ.

ಸ್ಟೆನಿ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಿಲ್, ಮರಿಯಾ ಆನಿ ರುಬಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿಂ.

“ಹೆಂ ಕಿತೆಂ, ಸ್ಟೆನಿ, ಸಾಯರಾ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಆವಯ್ನ್ ತೊ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾ ತೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಘಡ್ಬಡ್ಲ್ಯಾತ್? ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಣೆಂ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ?”

“ಕಾಲ್ ಸಕಾಳಿಂ ವಚೊನ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಯ್‍ರೇ? ದುಖೆಸ್ತಾಂ ತಿಂ. ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ? ಮುಖಾರ್ ಕಶೆಂಯೀ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಘಡ್ಬಡ್ ಕರ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್‍ಮೂ? ರಾಗ್ ತುಜ್ಯಾ ನಾಕಾಚ್ಯಾ ತುದ್ಯೆರ್‌ಚ್ ಆಸಾ.”

“ಮಾಂ, ತುಕಾ ಆಜ್‍ಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾ. ಆನಿ ಸಾಯರಾಚಿ ವಾಟ್ ತಾಕಾ, ಮ್ಹಜಿ ಮ್ಹಾಕಾ.”

“ಸ್ಟೆನಿ?” ಆಕಾಂತ್ಲಿ ತಿ. “ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ?”

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

“ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ನಾ. ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ವಿವರ್ಸಿತಾಂ. ಆತಾಂ ತುಮ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ.” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

ತಾಚಿ ಖಡಾಖಡ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಘಾಬರ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಆಗಮನಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ರುಬಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಚಾಲ್ ಕಾಜಾರಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಮನ್ ಕುಸ್ಕಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಟೆನಿ ಉಟಾಉಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ನಾ.

ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ವೇಳ್ ತೆಗಾಂನಿಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಏಕ್‍ಯೀ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಚಾಲಿಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಲೊ ನಾ. ಆವಯ್ನ್ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾಗತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಖುಬಾಳ್ಳೊ.

“ಮರಿಯಾ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಕಾಗತ್ ಬರಂವ್ದಿ. ಹಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜನಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೆಕ್ತಾ. ತುಮಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಜೊ ಆನಿ ಕಾಗತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಜೊ.”

Irene-Pinto-Budkulo“ಸ್ಟೆನಿ” ತಾಚ್ಯಾ ರಾಗಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ ಆವಯ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲಿ. “ತುಂ ಇತ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ತಾಯ್? ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಘಡ್ತಾ. ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಯರಾ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್. ತುಜ್ಯಾ ಚಾಲಿಕ್ ಆನಿ ಪಿಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ನಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತುಂ ಇತ್ಲಿ ಜೊರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಬಿರ್ಮತ್ ಸಾಯರಾಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ? ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ತೆಂ! ದುಖಾಚ್ಯಾ ಭರಾರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಚಡುಣೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ತಾಕಾ ತುವೆಂ ಇತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೆಂ?”

“ಮಾಂ, ತುಂ ಸಮಾ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ತರ್ಕಾಕ್ ರಾವನಾಕಾ. ಸಂಗತ್ ಸಮಾ ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಮ್ಸೊರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾ? ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ತಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ನಾ.”

ಸಿಸಿಲ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾಂವ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೊನಿ ರಾವ್ಲಿ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಚಡ್ ಚಾಳ್ವಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾರ್ ರುಬಿಕ್ ನವೆಂಚ್ ರೇಡಿಯೊ ಶೊಪ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಶೊಪಾಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ ಜಾತಚ್ ರುಬಿ ಮರಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಘರಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ತಾನಾ ರುಬಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೃತಜ್ಞತೆನ್ ಭರೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಳೊ ಗದ್ಗದಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುಜೆಂ ಋಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂ? ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೊಸ್ ತುಜೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತುಂ ವಾವುರ್ಲೊಯ್. ಶೊಪ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಆಸೊಂ, ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ.”

“ಮ್ಹಜೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾಕಾ ರುಬಿ, ತುಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾ, ತುಜೆಂ ಸುಖ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಸುಖ್.”

“ತುಕಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾ. ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಇತ್ಲೊ ಕಠಿಣ್?” ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತುಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್” ತಾಕಾ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾನ್ ಕಾರಣ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಕಾಗತ್ ಘಾಲೆಂ.

ಸಾಯರಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ದುಖಿಗೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸುಖಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ರುಬಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ದುಖಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮರಿಯಾ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಘರ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಳೆತಾಲೆಂ.

ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಸುಖಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ಸೊಧ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಮರಿಯಾ ಆನಿ ರುಬಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಜೀಣ್ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಶೊಪಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಧಾ ಜಾತಾಲಿಂ. ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಜ್ಹೆಮೆತಾಲಿ.

ರುಬಿಕ್ ಶೊಪ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೊಪಾ ಥಂಯ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಥೊಡೆಂ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಬೆಂಕಾಂತ್ ದವರ್ಲೆ.

ಪುತಾಚಿ ಉತ್ಸಾಹ್‍ರಹಿತ್ ಜೀಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆವಯ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಗತಾಲಿ. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಕಾ ಕಠಿಣ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಲಾಗಿಂ ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಖಡಕ್ ಜಾಪಿ ದೀವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಯ್ತಾಲೊ. ಸಾಯರಾಚೆ ಗೂಣ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸುನೆ ಥಂಯ್ ಪುತಾನ್ ಕಶೆಂ ಚೂಕ್ ಸೊಧುನ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಿಕಾ ಸವಾಲ್‍ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ಗೊವ್ಜಿ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಸ್ಟೆನಿಯೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಝಗಡ್ತಾಲೊ. ಘರಾಂತ್ ತೆದಾಳಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಮಾಯಾಮೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮರಿಯಾನ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ತೆಂ ರಜೆಂತ್ ಘರಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ರುಬಿಕ್ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕುಳಾರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ದೊಗಾಂಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ.

ತ್ಯಾ ಉಬ್ಗೊಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಮನಾಕ್ ಆನಿ ಕುಡಿಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸುಖ್ ದುಖ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಶೊಪಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಕಾ ಭೋವ್‍ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಯರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮತಿಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ರಾಗ್ ಯೆತಾಲೊ ತಿಕಾ. ಸ್ಟೆನಿ ಲಾಗಿಂ ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿ ಯೆತಾನಾ ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಧಾ ಜಾತಾಲಿಂ. ತೊ ಯೆತಚ್ ಉಟೊನ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಜೇವ್ನ್ ನಿದ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಶೊಪಾಕ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ, ಧಾ ವೊರಾರ್ ರಾತಿಂ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಸಿಸಿಲ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲಿ ದಿಸ್ಲಿ ತಾಕಾ.

“ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತೆಂ ಫುಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ನಾ” ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಪುರ್ಪುರ್ಲೊ ತೊ.

ಅರ್ಧ್ಯಾ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮನ್ ದುಖ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ ತುಂ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಅಸೊ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾತಾಯ್?”

“ತುಮ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ದುರ್ಸತಾತ್? ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಆಸಾಂ.”

“ತುಂ ಸದಾಂಚೆಪರಿಚ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ದೇವ್ ದಿತಾನಾ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ನಾಡ್ತಾಯಿಂ. ತುಜಿಯೀ ಅವಸ್ಥಾ ತಿಚ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸುಖ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಖರ್ಚಿತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ, ಹಿ ಎಕ್ಸುರಿ ಜೀಣ್ ಸಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್? ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆಮಿ ತೊಟಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಯೆತೆಂ. ಸಾಯರಾ ತಸಲಿ ಸುನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮಾಂಯಾಂನಿ ಪೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸುರು ಥಾವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಖ್‍ಚ್ ಜಾಲೆಂ. ತುಂ ಎದೊಳ್ ಕಸೊಯ್ ಕಷ್ಟಲ್ಲೊಯ್, ಆನಿ ಪುಣೀ…”

“ಮಾಂ, ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರಿ ಸಂಗತ್ ಉಲಯ್.” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಪುರಾಸಣ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ದೀನತಾ ನಿಶೆತಾಲಿ. ತಾಚೆಂ ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಮೊನಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡುಂಕ್ ಗೆಲಿ.

ಸ್ಟೆನಿ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಜೇವ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊ. ಆಂಗ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ವೊಳ್ತಾಲೆಂ ತಾಚೆಂ. ದೊಳೆ ಜ್ಹೆಮೆತಾಲೆ. ಮತ್ ವಿಶೆವಾಕ್ ಆಶೆತಾಲಿ.

ದೊಳೆ ಆಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಕೊಣಾಚೆಗೀ ಥಂಡ್ ಹಾತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ತ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಮೋವ್ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಹಾಳು ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ತ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ ತಾಣೆಂ.

‘ಸಾಯರಾ!’ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊ ತೊ. ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಹಾಸ್ತೆಂ ತೋಂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆಂ ಉಬೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟ್ಲೊ ನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್; ಬಗಾರ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತಶೆಂಚ್ ಧರ್, ಸಾಯರಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ.” ತಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ನೀದ್ ಪಡೊನ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ಸಪಣ್ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಥೂ, ಬುರ್ಶಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ” ಕೂಸ್ ಪರ್ತುನ್ ನಿದ್ಲೊ ತೊ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ರುಬಿ ಶೊಪಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಿಯಾ ಶಿಂವೊಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮನ್ ರುಬಿಕ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಂಡಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್‍ಮನ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಗತ್ ದೀವ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಶಿಂವೊಂಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಕಾಗತ್ ಫೊಡ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

‘ಸಾಯರಾಚೆಂ ಕಾಗತ್’ ಕಾಗ್ದಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಆತುರಾಯೆನ್ ಕಾಗ್ದಾ ವಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲೆ.

“ಮೊಗಾಳ್ ಮರಿಯಾ,

“ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಲ್ಮತಾನಾಂ ಥೊಡಿಂ ಸುಖ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಜಲ್ಮತಾತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ದುಖಾಂತ್ ಜೀವನ್ ಸಾರುಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಯಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಶಿಬಾಂತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚುಕನಾ. ತ್ಯಾಚ್‍ಪರಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಅವಸ್ಥಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾರೀ ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಮಾ ಜೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ನಾ.

“ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ವಳ್ಕತಾಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಆಶಾ ಅಪೇಕ್ಷಾ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ, ಮರಿಯಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ತೋಂಡ್ ಹಾಸ್ತೆಂ ದವ್ರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತಾಂ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ವಳ್ಕನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಹಟ್ಟಿ, ಹಂಕಾರಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಖುಶೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಸ್ತ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾ. ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಪರ್ವಾ ಕರ್ತಿಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್, ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲ್ಲಿಂಗೀ, ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲಿಂಗೀ, ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಧುಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಗೀ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗ್ರೇನ್‍ಪಾನ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಚಿಂ ವೊಕ್ಲಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಖುನ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂವಾಕ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜೈಲಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ. ತಿ ಕಥಾ ಹಾಂವ್ ಯಾ ತುಂ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿ ತೊಚ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಮತಿಂತ್ ದವ್ರುನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತೊ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಗೀ ತೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತಾಣೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಕಾ ಮೋಗ್ ಯಾ ಆಕರ್ಷಣ್ ನಾ, ಮರಿಯಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಯಾ ಆತುರಾಯ್ ತಾಕಾ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮಹಾನ್ ದುಸ್ಮಾನ್.

“ಹಿ ಸಂಗತ್ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಮರಿಯಾ, ತುಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಮಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲಾ ವ್ಹಯ್ ಆನಿ ತೊ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಗ್ರೇನ್‍ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಟೆನಿ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ತುಕಾ ಆಸ್ಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಆನಿ ಮಿತ್ರತ್ವ್ ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ತುಜ್ಯಾ ತೃಪ್ತಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಹಿ ಸಂಗತ್ ತುಕಾ ತಿಳ್ಸುನ್ ತುಜೆಂ ಮನ್ ದುಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮರಿಯಾ, ತುಜ್ಯಾ ಸುಖಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜಿ ದುಖಿ ಕಾಣಿ ತುಂ ವಿಸರ್.

“ಸ್ಟೆನಿ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾ, ಮರಿಯಾ. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಂತ್ ಸುಖಿ ಜಾಂವ್ದಿ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಸವಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊರ್ತಾ ವರೇಗ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಚೆ ನಾಂತ್.

“ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಆತಾಂ ಹಾಸ್ತಾ, ಮರಿಯಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಸ್ಟೆನಿ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಪಶೆಂಪಣ್ ಜಾಯ್ತ್? ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ದುರದೃಷ್ಟ್.

“ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಯೆತಾ. ಕರಾಳ್ ಭವಿಷ್ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಾ, ಮರಿಯಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಪೂರಾ ನಾಸ್ ಜಾಲಿಂ. ಮೊಗಾ ಭರಿತ್ ಸುಖಿ ಜೀವನ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ. ಮರಿಯಾ, ತುಕಾ ಚಡಿತ್ ಕಿತೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ? ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಳ್ವಳೆ ಸಾಂಗ್ಯಾಂಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ತುಂ ಹೆಂ ಕಾಗತ್ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್…

ತುಜೆಂ, ಸಾಯರಾ”

ಕಾಗ್ದಾಚೊ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಭಾಗ್ ವಾಚುನ್ ಜಾತಾನಾ, ಮರಿಯಾ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾಲೆಂ. ‘ಕಸಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್!’ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿಪಣ್ ಚಿಂತುನ್. ಪುಣ್ ಕಾಗ್ದಾಚೊ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ಭಾಗ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಬಿರ್ಮತೆನ್ ಮೊವಾಳ್ಳೆಂ.

“ತಾಕಾ ವಿಸರ್ಚೆಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ! ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್? ರಾವ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂದಿ ತೆಂ. ಪಿಶ್ಯಾಪರಿಂ ಬರಯ್ಲಾಂ.” ಕಾಗತ್ ದೋಡ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

‘ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಕಸಲೊ ಪಿಸೊ! ಆಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ನಾತಿಚಿ ಜೀಣ್ ವಿಬಾಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ. ಆನಾಚಿ ಜೀಣ್ ಕಶಿಯೀ ನಾಸ್ ಜಾಲಿ. ಸಾಯರಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ವಿಬಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಾನ್ ಸೊಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಳ್ವಳೆ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತಾತ್..?’ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ. ‘ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳಯ್ಜೆ. ಪಿಸೊ ತೊ ಸಾಯರಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಜೀಣ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾರ್ಚೊ. ನಾ, ಸಾಯರಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಆಘಾತ್ ಸೊಸಿಶೆಂ ನಾ. ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪರ್ತುನ್ ಎಕ್ವಟಾಯ್ಜೆ. ಎದೊಳ್ಚೆ ದೀಸ್ ಕಷ್ಟಾನಿಂಚ್ ಸಾರ್‌ಲ್ಲೆ ತಾಣೆಂ. ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಪುಣೀ ಸಾಯರಾ ವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾ ಭೊಗುಂಕ್ ನಜೊ?’

ತಿ ಸಂಗತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ರುಬಿ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾಕ್.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News