ಶಿರ್ವಾಂ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಕರಣ್: ಏಕ್ ತನ್ಖಿ ಸಂಪ್ಲಿ, ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸುರು!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 7, 2020 at 10:20 PM

ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಭುಂಯ್ಕಾಂಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಭುಂಯ್ತ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಕಾಂಪ್ಣ್ಯೊ (Tremors) ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ತಶೆಂಚ್, ಶಿರ್ವಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಥಂಯ್ಚೊ ಯಾಜಕ್ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಾಡಾವಳಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕೊಣೆಂಯೀ ಅಪೇಕ್ಸುಂಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ವೊದ್ದು ವೊರಾಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ತನ್ಖೀಯೀ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ತಿ ಮುಗ್ದೊನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವರ್ದಿ ಪಾವವ್ನ್ ಎಕಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಜೈಲಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ, ಆತಾಂ ಪರತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ!

ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಲೆ ಮಿಸ್ತೆರ್…!?

ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಸಿ.ಓ.ಡಿ.ಕ್ ವಹಿಸುನ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ – ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ವರ್ದಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಿ ಕಾಂಯ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಉದೆಲ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್ ನ್ಹಯ್. ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಸಹಜ್ ಮೊರ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲೊಕಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಲಿ. (ಜರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲೊಕಾನ್ ತನ್ಖೆ ಖಾತಿರ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್..? – ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಸವಾಲ್). ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಚಲಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಿ.ಓ.ಡಿ. ತನ್ಖಿ ಕರಂವ್ಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲ್ಲಿ.

Fr Mahesh DSouza_photo new

ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್. ತನ್ಖಿ ಚಲಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಜೂನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಚೆಂ ನೇಮಕ್ ಜಾತಚ್ ಹೆರ್ ವಾವ್ರ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಲೊ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ರಿತಿನ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ತರ್, ಕಾಪು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲವ್ನ್ ಉನ್ನತ್ ಅಥಾರಿಟಿಕ್ ವರ್ದಿ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ಬಳ್ವಂತ್ ರುಜ್ವಾತಿಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್, ಫಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ‘ದುಷ್ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆರೋಪಾಚೆರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಸೊನ್, ರಾಜ್ಯ್ ಉಚ್ಛ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಮೀನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಣ್/ತನ್ಖೆಚ್ಯಾ ಫಳಾನ್ ‘ಫಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ವರ್ದಿ ದಿಲ್ಲಿ.

ಆತಾಂ, ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಿ.ಓ.ಡಿ.ಕ್ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮುಖಾರಿಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ರಾಕೊನ್ ಪಳೆಜೆ. ಪುಣ್, ಎದೊಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತನ್ಖೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಮುಖ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಡ್ತೆಲೆ. ಆರೋಪಿನ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಏಕ್ ತಾರ್ತಿಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಸಿ.ಓ.ಡಿ. ಅಧಿಕಾರಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಪಳೆಜೆ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಕ್ತೋಬರ್ 11ವೆರ್ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಫ್ಯಾನಾಕ್ ಉಮ್ಕಳೊನ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ದುಬಾವ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಜಾತಾನಾ, ಕೊಣೆಂಯೀ ‘ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕಾರಣ್/ಪ್ರೇರಣ್ ಆಸಜೆಚ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪರಿಣತ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ತೆಂ ತರ್ಕ್ ಕಳ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ, ಫಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ತಶೆಂ ಮೊರೊಂಕ್ ಕಸಲೊ ಪ್ರಭಾವ್/ದಬಾವ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಘುಸ್ಪೊಡ್‍ಚ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಪ್ ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ – ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್-ಗೊವ್ಳಿ

ವೇಳ್ ಧಾಂವೊಂನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಶಿರ್ವಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತೇಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಉಡುಪಿ ಎಸ್.ಪಿ., ಶಿರ್ವಾಂ ಎಸ್.ಐ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಕಾಪು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ – ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ಕೀ ವರ್ಗ್ ಜಾಲಾ. (ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಕಾಪು ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚೊ ವರ್ಗ್ ರಾವಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ). ಹ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ತನ್ಖಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸಾ.

ತನ್ಖಿ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಏಕ್ ದಕ್ಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಮ್ಹಣ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತಾಕಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಯಾ (ಹೆಂ ವರ್ಗಾವಣ್ ರದ್ದ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್). ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ನಿಗೂಢತಾ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ದುಬಾವ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ಪುಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರುಜ್ವಾತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಆಖೇರಿಕ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಜ್ಯಾಪಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಮುಖ್ಯ್ ಆರೋಪಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಭಾಷಣಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾನೂನಾಚಿ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್, ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಕ್ ಹೆರ್ ಗಾಂಚ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹೆ ಗಾಂಚ್ ಕಾನೂನಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ನೈತಿಕತಾ ಆನಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ? ಕಾನೂನಾಕ್ ಫಕತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್/ರಾಜಾಂವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ನ್ಹಯ್. ಥಂಯ್ ರುಜ್ವಾತಿಂಚಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕೀ ರುಜ್ವಾತಿ ಸೊಧುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾತಾತ್‍ಗೀ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪಾವ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಧರ್ಮ್, ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಶಿಕವ್ಣೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಸಲಿ? (ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ‘ರುಜ್ವಾತ್’ ಲಾಗನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?).

ತನ್ಖಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ವರ್ದಿ ದಿಲಿ. ಇತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ, ಆಪುಣ್ ಭಯಂಕರ್ ಕಾನೂನ್ ಪರಿಣತ್, ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಪ್ಣಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ವಿಳಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ವಾ ಕೊಣಾ ತರ್ಫೆನ್, ಆನಿಕೀ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಣಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸೊನ್ ತಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖ್ಯ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತನ್ಖಿ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವರ್ದಿಚ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹೆ ಬೊಬಾಟ್ಲೆ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಿ ವರ್ದಿ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ್, ತಾಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ರಿತಿನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ‘ಫೈಸಲ್’ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಮತಿವಿಕಲಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?

ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಅಂತಿಮ್ ನ್ಹಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾ, ಆನಿ ಚಡಾವತ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ. ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್‍ಯೀ ಅಂತಿಮ್ ನ್ಹಯ್. ಲ್ಹಾನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೊಡ್ತಿಂಕ್; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆನಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ವೆತಾತ್. ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್‍ಯೀ ಅಂತಿಮ್ ನ್ಹಯ್. ಥಂಯ್ಚೆಂ ತೀರ್ಪ್‍ಯೀ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನ್ (ರಿವ್ಯೂ ಪೆಟಿಶನ್) ಕರುಂಕ್ ಕಕ್ಷಿದಾರಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾ.

Protest by Mlore Diocese_04 Protest by Mlore Diocese_07 Protest by Mlore Diocese_05 Protest by Mlore Diocese_01 Protest by Mlore Diocese_02 Protest by Mlore Diocese_03 Protest by Mlore Diocese_06 Protest by Mlore Diocese_08 Protest by Mlore Diocese_09

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚಿಂ ದೋನ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್. ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಂನಿ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ, ತಾಚೆರ್ ಪರತ್ ರಿವ್ಯೂ ಕರುಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ, ದೇಶಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ವಕೀಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೂಷಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್‍ಯೀ, ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪರತ್ ತಾಕಾ ಅಪೀಲ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ತಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.

ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ, ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ವಾ ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ಏಕ್ ವರ್ದಿ ವಾ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಕ್ಷಣ್ ತೆಂಚ್ ಅಂತಿಮ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬೂದ್ ಬಸೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೂರ್ಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ತಶೆಂ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಶಿವಾಯ್, ಕನಿಷ್ಠ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಸ್ಲೆಲೆ ತಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಶಿರ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಸಂಬಂಧ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ‘ಆಲಿಪೋಲಿ’ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ವಿಳಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ – ‘ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ವರ್ದಿ ದಿಲ್ಯಾ, ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ಬಸಾ’ ಮ್ಹಣ್! ಹಾಂಕಾಂ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಬಿಸ್ಕುಟ್ಯೊ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಹೆರ್ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಗಜಾಲ್ ಏಕ್ ಆಸಾ. 2008 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಡೋರೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಪೊರ್ಬು’ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮಿಲಾರ್ಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ವ್ಹಡ್ ಇಶ್ಶ್ಯೂ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ತಾಚಿ ದಾವ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ.

ತೆದ್ನಾಂ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಲಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರುಂಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೋಮ್‍ಶೇಖರ್ ಆಯೋಗ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಮಧ್ಯಂತರ್ ವರ್ದಿ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್, ನಿಮಾಣೆಂ ತಾಚಿ ಅಂತಿಮ್ ವರ್ದಿಯೀ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸೊಂ, ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯೋಗಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾತಾಗೀ? ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಬೈಂದೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಳ್ಯ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾರಿಂಹಾರಿಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾರ್ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನಾಕ್ ಚಲೊನ್, ಥಂಯ್ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಸಭಾ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಥಂಯ್ ಆಯೋಗಾಚಿ ತಿ ವರ್ದಿ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್, ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಉಚಾರುನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಯಾಜಕಾಂನಿ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲ್ಲಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲೆಂಗೀ? ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಭೆಚ್ಯಾ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ (ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್) ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಲಿಖಿತ್ ರುಪಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆಂಮೂ?

ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಶಿರ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ಏಕ್ ವರ್ದಿ ಎಕಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್, ತಿಚ್ ಅಂತಿಮ್, ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ (ತಾಂತುಂ ಯಾಜಕ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್‍ಗೀ ನಾಂತ್?!), ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚೇಲಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಸಾಂಗೊಂಕ್‍ನಾಂಗೀ? ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲೆಂಗೀ?! ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ?

ದಕ್ಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತನ್ಖೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದಿಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ 100% ಸಾರ್ಕಿ ವಾ Foolproof ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ಆನಿ ತಶೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್? ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಸಬಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂಯೀ 200+ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಮರಿಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಯಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. (ತ್ಯಾ ಸಮ್ಮರಿಂತ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಉಣೆಂಪಣಾಚಿ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಲದಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ‘ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಪ್ರತಿಯೊ ಮೆಳ್ಳೆ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾ!).

ಪುಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಒದಗ್ಸಿಲ್ಲಿ ತಿ 200+ ಪಾನಾಂಚಿ ವರ್ದಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂಚಿ ವಿಸ್ತ್ರತ್ ವರ್ದಿ, ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್, ಚಡುಣೆಂ 95 ಜಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕುತೂಹಲಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಿ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಆನಿ 200+ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಮರಿಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಕ್ ಚಡುಣೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ.

ಭೋವ್ಶಾ, ಅಧಿಕಾರಿಕ್, ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಜ್ವಾತಿಂ ವರ್ವಿಂ, ಸಗ್ಳೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆರೋಪಿ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ತಾರ್ಕಿಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಸಮ್ಮರಿಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಏಕ್‍ಪಕ್ಷೀಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಪರಸ್ಪರ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ-ಉತ್ರಾಂ ಆಸೊನ್‍ಯೀ, ತೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ವರ್ದೆಂತ್ Observation ದಾಖಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಕಾರಣ್ ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೊ.

ಹ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಚೆರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಹಮತ್ ನಾ, ವಾ, ಆಕ್ಷೇಪ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ತನ್ಖಿ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಲಯ್ತೆಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಂವ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಿತಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ.

ಟಿಪ್ಸ್: ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್ ದಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಉಚಾರ್ಲೆಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವೆರಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಲೊಣ್ಚೆಂ: ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ವರ್ವಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಉಣೆಂಪಣಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಫಟಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಡಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚಿ. ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಆಪುಣ್ ಕಶೆಂ ಮಾಂದ್ರೆ ಪಂದಾ ವಾ ರಂಗೋಲಿಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಘುಸೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರ್‍ಯಾಂನಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ‘ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್’ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್‌ಯೀ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ‘ಚಾಲೂ’ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ. ಆಮೆನ್!

ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ ಕುರ್ಪಾ: 2011 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 20ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಸಭೆಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ moodbidrichurch.org ವೆಬ್‍ಸೈಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

  1. Introspect ourselves… We will get the result
    Lots of things to be improved in our life as a Christian… Or may be in Christianity

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *