ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಸೊಳಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : March 26, 2020 at 9:39 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 16 (2)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಸಾಯರಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ!” ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಅಪಾರ್ ನಿರಾಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸರ್, ಸಾಯರಾ. ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಹ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ತಾಂಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀನಾಕಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ರುಪೇಸ್ತ್, ಗುಣೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಪೈಶ್ಯಾವಂತ್ ಚಲೊ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಶೊಪಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಪ್ ಚಡ್ ಕರಿನಾಕಾ.”

ಸ್ಟೆನಿ ಚಲ್ಲೊಚ್, ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ.

‘ಸ್ಟೆನಿ!’ ರಡ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ಉಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಲಿಪವ್ನ್. ‘ತುಕಾ ಕಶೆಂ ವಿಸ್ರೊಂ ಹಾಂವ್? ನಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತುಕಾ ವಿಸರ್‍ಚೆಂ ನಾ’.

ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಕಶೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಮರಿಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್, ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ವಕತ್ ಪಿಯೆಲಾಂಯ್ವೇ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತೋಂಡ್ ಪುಸುನ್ ಉಟ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಜೋರ್ ಆಸಾಗೀ, ಸಾಯರಾ?” ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ಆಸಾ.”

“ವಕತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್. ಉಟ್ತಾನಾ ಸಮಾ ಜಾತೆಲಿ.” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಪರಿಂ ಸಾಯರಾನ್ ನಿದ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತಾಕಾ. ಸ್ಟೆನಿ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್ತಾಲೊ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ ಭೆಟೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ಪೂರಾ ಎಕಾ ಪಾಟ್ ಏಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ.

ತಿ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್.

ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಯರಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ತೊ ಸಕ್ಕಡ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಪರಿಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚ್ಯಾ ಭೇದ್‍ಭಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾನ್, ತೀಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್, ಸುಂದರ್ ರುಪಾನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ವಿಚಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸೊಧ್ಚೆ ತಸಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ತೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭೆಟೆನ್ ಸಾಯರಾ ಥಂಯ್ ತೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಬಳ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತೀಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಸಾಯರಾಚೊ ಗೌರವ್ ಚಡಯ್ತಾಲಿಂ. ತೊ ದುಬ್ಳೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಶಿಕ್ಪಾನ್ ಉಣೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಸಾಯರಾನ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ಆಶೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿನಿಂಚ್ ತಾಚಿ ಆಶಾ ನಿರಾಶಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

‘ಇತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಿ ಖಬರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.’ ಚುರ್ಚುರ್ಲೆಂ ತೆಂ.

‘ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡಿಜೆ. ಇತ್ಲೆ ಜಣ್ ತರ್ನಾಟೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಚ್ವೊನ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಕಿತ್ಯಾ ಅಶೆಂ?’

‘ನಾ, ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ವಿಸರ್ಚಿಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಮುಂದರ್ಸಿತೆಲಿಂ!’ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಸಾಯರಾನ್.

ಜಿವಾಂತ್ ಲಾಚಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲೊ ತಾಪ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾಕ್. ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾ ಆಯ್ಲೆಂಯ್? ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ಚಿ ರಾವ್ಲಿ?” ಮರಿಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಆನಿ ತಾಪ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಭಿತರ್ ನಿದೊಂಕ್ ಉಬ್ಗಣ್ ಜಾತಾ.” ಬಸ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಸಾಯರಾಚಿ ಪಿಡಾ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಬಸೊಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ.

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಶೊಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ವಕತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಕುಡಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾಯರಾ ನಿದೊನ್ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೆಲೆಂಡರ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ವಕ್ತಾಚಿ ಸಿಸ್ಲಿ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೂಲಾರ್ ದವರ್ಲಿ.

“ನೀದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಕಿತೆಂ?” ಸಾಯರಾ ಜಾಗೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ನಾ.”

“ಆನಿ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ವಕತ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳಾಂ ದಾಕ್ತೆರಾನ್. ಸಕಾಳಿಂಚಿ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ರಾವ್ಲಿವೇ?”

“ನಾ. ತಿ ರಾವೊಂಕ್ ವಕ್ತಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕೊಣಾ ವರ್ವಿಂ ತಿ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿಗೀ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್.”

ಸ್ಟೆನಿ ಹಾಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೊ.

“ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ಮನ್ ಕರಿಜೆ” ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂತ್ ದೀನತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

Irene-Pinto-Budkulo“ಸಾಯರಾ, ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಚಿ ಆಶಾ ಚಡ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆ ತಸಲಿ ಚಲಿ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತೊಂ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಜಿ ಜಿಣಿ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ನಾ. ಆಯ್ಕ್, ಸಾಯರಾ, ತುಜ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ತುಕಾ ಸೊಭಾಯ್, ಶಿಕಪ್, ಪೈಶೆ ಸರ್ವ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಭಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜಲ್ಮೊನ್, ಕಷ್ಟಾಂನಿ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾತೆಲೆಂ.” ಸಾಯರಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ರಾವ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಭಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ತುಜೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜಿ ಜೀಣ್ ಸುಖಿ ಜಾತಾ. ಹಾಂವ್ ನಿರ್ಭಾಗಿ, ಸಾಯರಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಶಿಕೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಪಣ್ ಸಪಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಶೊಪಾಗಾರ್, ಖಾಲಿ ಏಕ್ ಶೊಪಾಗಾರ್. ಮರಿಯಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಉರ್ತಾ. ಪುಣ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಶೆವಟ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ತುಂ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಚಲಿ. ತುಜಿ ಜೀಣ್ ದುಖಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆನಾ.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುಕಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ಗೀ?”

“ಸುಲಭ್ ಕಿತ್ಯಾ ನ್ಹಯ್? ಹಾಂವ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಆತಾಂ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತೆಲೆ. ಪುಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸರ್ತೆಲೆಂಯ್.”

“ನಾ, ಖಂಡಿತ್ ನಾ” ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಸಾಯರಾನ್.

“ತುವೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಘಡೊಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ, ಸಾಯರಾ. ತುಜೆಂ ಮನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಅಶಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವನಾಕಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾಯ್ತ್. ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ.” ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲ್ಲೊ ತೊ.

ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಸಾಯರಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆನಿ ಸಡಿಳ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ. ನಿರಾಶೆನ್ ತಾಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಚಿಮ್ಣೆ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

‘ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಸರಜೆ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ವಚಜೆ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಬರಿ ನ್ಹಯ್’. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರೊನ್ ಯೆತಾನಾ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ.

‘ಕಿತ್ಲೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನಿಸ್! ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಝಗಡ್ತಾ.’ ಸಾಯರಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ನಡ್ತೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಜೆ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಶಿಕಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಶೊಪಾಗಾರಾನ್ ಕಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಕರ್ಶಿಲೆಂ!’

ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ನಿದ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಯರಾ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲೊ ಹಾಸೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಓಂಟ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಅಡ್ಚೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ. ದೊಳೆ ನಿರಾಶೆಚಿ ಸಾಯ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ.

“ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಘರಾ ವೆತಾಂ” ಜೆವ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಿಳ್ಶಿಲೊ ತಾಣೆಂ.

“ಫಾಲ್ಯಾಂ?” ಸಿಸಿಲಾನ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಆಮ್ಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಪುರೊ ಜಾಲೊಗೀ?” ಮರಿಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಪಾದ್ರ್ ಜಾತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೋವ್ ದೀಸ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಘರಾ ಗ್ರೇನಿ ರಾಕ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಾಕಾ.”

“ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪಾಂಚ್ ತಾರ್ಕೆರ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್…”

“ಪಾಂಚ್ ತಾರ್ಕೆಕ್ ಆನಿ ದೊನ್‍ಂಚ್ ದೀಸ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್!”

“ಕಾಲ್ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಬರ್’ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಕಿತೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ?” ಮರಿಯಾಕ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮಾಂಯ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ, ಮರಿಯಾ” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಯರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತುಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನಾ?” ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಾಯರಾ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಗೊತ್ತಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಜೆವ್ತಾಲೊ.

“ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಗ್ರೇನಿ ಆನಿ ಗ್ರೇನ್‍ಪಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾತ್. ಗ್ರೇನಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಗಿಂ ಯೇ ಮ್ಹಳಾಂ.”

“ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ತಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ” ತಾಳೊ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಮೂ?” ಸಿಸಿಲ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಪರ್ನೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಉದೆಲೆಂ.

“ತುಂ… ತುಂ, ಗಿಗಾಬಾಚಿ ನಾತ್, ಫ್ರೆಂಕಿಯಾಬಾಚಿ ಧುವ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ?”

“ವ್ಹಯ್.”

“ತುಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಗ್ರೇಸಿ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಗರ್ಟಿ?”

“ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೂರಾ ವಳ್ಕತಾಯ್!” ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

“ಸಾಯರಾ, ತುಂ ಗಿಗಾಬಾಚಿ ನಾತ್?” ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮೊನೊ ರಾವೊನ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

ಸಾಯರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂಚ್ ನಾ.

‘ಸಾಯರಾ ಗಿಗಾಬಾಚಿ ನಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಅತೀ ಮೊಗಾಚಿ ವಸ್ತ್’ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ದೆವಾಚೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪಳೆ!”

ಸಿಸಿಲ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ. “ತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಧುವ್. ತುಂ ತೊಟಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ತುಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ರುಪಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‍ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಯ್.”

“ತರ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ತುಮ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವಿವರ್ಸಿಯೆತ್.”

“ಸಾಯರಾ, ತುಜೆಂ ಮನ್ ಬದಲ್. ತುಕಾ ಆಮಿ ಆನಿ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂವ್. ತುಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಧುವ್” ಮರಿಯಾ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ. ಮರಿಯಾಚೊ ಆನ್ ಆನಿ ತುಜೊ ಆಬ್ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಭಾರೀ ಸಾಂಗಾತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.” ಅಶೆಂ ಸಿಸಿಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾತಾನಾ, ‘ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ತಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಜೈಲಾಚೆಂ ಸುಖ್ ದಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ’ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ರಾಗಾನ್ ಜೆವಣ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ ತಾಕಾ.

“ತುಮ್ಚಿ ಖುಶಿ, ತುಮಿ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಮನ್ ದುಕಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾ.”

ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾಯರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲಿ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಪರಿಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉತಾರ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ದುಖ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ ಜೆವಿನಾಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಆವಯ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚೆರ್ ಗೆಲಿ.

“ತೊಂಡಾಕ್ ರುಚನಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಟ್ಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ರಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್. ಪುಣ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಉಪಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ತುಜಿ ಗ್ರೇನಿ ಕಶಿ ಆಸಾ ಆತಾಂ?” ಗ್ರೇಸಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಸಿಸಿಲಾನ್.

“ತಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗ್ರೇನ್‍ಪಾಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ.”

“ಕಿತೆಂ? ಗಿಗಾಬಾಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ?” ಆಜ್ಯಾಪೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ವ್ಹಯ್. ಪಪ್ಪಾ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಗೊನ್ ಜೀವ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ಗ್ರೇನಿ.”

“ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ತಿ ತಿಚ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪತಿ ಸಂಗಿಂ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆಯಾ.”

“ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಮಿ ಯಾ, ಮಾಂಯ್.” ಮರಿಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಸ್ಯಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

ಆಪುಣ್ ಗಿಗಾಬಾಚಿ ನಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಯರಾನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಉಚಾರ್ಲೆಂಗೀ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಎದೊಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗೌರವ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಠಿಣ್ ದ್ವೇಶ್ ಉಬ್ಜಲೊ. ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಶೊಪಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ ತೊ. ಮತಿಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೋಧ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾಲೊ.

‘ಸಾಯರಾ ಗಿಗಾಬಾಚಿ ನಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಸೊಡ್ತೊಂ’ ರಾಗಾನ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಿಲೆ ತಾಣೆಂ.

‘ಸೊಧುನ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಪಾಯಾಂ ಥಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾ. ತೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಚುಕ್ತಾ ಪಳೆಯಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ, ಮಾಂಯ್ನ್ ಸೊಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ತಾಚೆ ಕರ್ನಾ ಹಾಂವ್ ಭೊಗಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್…’ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ ತ್ಯಾ ರಾಗಾ ಮಧೆಂಯ್.

‘ಮೋಗ್‍ಯಿಂ; ಮೋಗ್ ಕಸೊ ದಿತಾಂ ಪಳೆ. ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್‍ಂಚ್ ಸಾರಿಜೆ’.

ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ, ಮಾಂಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತೊ ಶೊಪಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಪಾಯ್ ತಾಚೆ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸವಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಕಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆ.

‘ಹಾಂವ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ, ಪುತಾ. ಖಂಡಿತ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ’ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಆಯ್ಕಲಿಂ.

‘ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಲೊಂ’ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ‘ಆನಾ, ತುಜೊ ಪೂತ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಲೊಂ’.

ಶೊಪಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಕದೆಲಾರ್ ಗಳ್ಳೊ.

‘ಆನಾ, ತುಜ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಬರ್‍ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿಗಾಬಾಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಅಧಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ವಿಭಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ರಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಣೆಂಯೀ ರಡಜೆ!’

‘ಸಾಯರಾ’ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್. ‘ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲೊಂ, ತುಜೆ ಲಾಗಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ವಿಶಾಲ್ ಆಸ್ತ್ ಮ್ಹಜಿ ಕರ್ತಲೊಂ. ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸುಖಿ ಜೀಣ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್’ಚ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ್ತಲೊಂ. ಆದಿಂ ಆಮಿ ರಡ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಫುಡೆಂ ತುಮಿ ರಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ತಲೊಂ.’

“ಹುಶಾರ್ ನಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ?” ಕಾಮಾಚೊ ಸಿರಿಲ್ ಯೇವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿ.

“ಹುಶಾರ್ ಆಸಾಂ. ಕಾಲ್ ನಿದ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿಕೀ ನೀದ್ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾ…” ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಬಾಕಿ ದವರ್ನ್ ಉಟ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *