ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖೆ ವರ್ದಿ: ಥೊಡೆ ಗರ್ಜೆಚೆ ವಿಚಾರ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಥಾವ್ನ್

Posted on : March 27, 2020 at 10:57 PM

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್: ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂತ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ (ಕೊರೊನಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೆ ಹಿಶಾರೆ, ಬರ್ಪಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್), ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮೊರ್ನಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಗಟುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಮನ್ ಯೇನಾ. ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖೆಚ್ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಫಕತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ತೆಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ನ್ಹಯ್. ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ದಿವ್ಯೆತಾ, ಕಶಿಯ್ ದಿವ್ಯೆತಾ.

ಪುಣ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ತನ್ಖೆಚೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊಚ್, ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ವಿಷಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ‘ವರ್ದಿ’ ಲೊಕಾಕ್ ಘುಸ್ಪೊಡಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿ ವರ್ದಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಷಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತನ್ಖೆಚೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲಾ. ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಷಯ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರುನ್ ವಿಶ್ಲೇಶಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೊ ಶೆವಟ್ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ, ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಹೆಂ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಶಿವಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ನ್ಹಯ್.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖೆಚಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಲಗ್ಬಗ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂಚೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಆನಿ ದೊನ್ಶಿಂ ಪಾನಾಂಚಿ ವರ್ದಿ ಕಾನೂನಾ ಖಾಲ್ ಕುಂದಾಪುರ್ಚ್ಯಾ ರೆವಿನ್ಯೂ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ಕಮಿಷನರಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಾಪುಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಬರೊಚ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಸುಮಾರ್ 95 ಜಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಘೆವ್ನ್, ಜಾಯಿತ್ತೆ ದಾಖ್ಲೆ ಆರಾವ್ನ್ ವರ್ದಿ ದಿಲ್ಯಾ.

Fr Mahesh_Report_Review_01

ಹಿ ವರ್ದಿ ಆಯಿಲ್ಲಿಚ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಳಿಂನಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಸಬಾರಾಂನಿ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀವ್ನ್‌ಯೀ ಜಾಲಾಂ. ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬರೆಂ ವಾ ವಾಯ್ಟ್ ಸಾಬಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್‍ಯೀ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಕೊಣಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್, ಜಿವಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಲೆಯೀ ಆಸಾತ್.

ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖೆಚಿ ಮೀತ್!

ತನ್ಖಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾ ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹುಶಾರ್ಗಾಯೆ ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ; ಅಪ್ವಾದ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖಿ ಆನಿ ವರ್ದಿ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖಿ ಎಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಕರ್ಚಿ: ಅಪ್ರಾಧ್ ಜಾಲಾ ವಾ ನಾ ತೆಂ ಸೊಧುಂಕ್ ಆನಿ ಜಾಲಾ ತರ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್. ನಿಮಾಣೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಜಾಂವ್, ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಸಂದ್ರಾಪಾಂನಿ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.

ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ್ ತನ್ಖಿ ನ್ಹಯ್. ನ್ಯಾಯಾಂಗ್ ತನ್ಖಿ ನಿತಿದಾರಾನ್ ಕರ್ಚಿ. ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖೆಂತ್ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸತ್ ಲಿಪೊನ್ ವೆತಾ. ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಪುತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸತ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ, ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ. ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ವಾ ಚೂಕ್ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ (Cross Examination) ಕರಿನಾಂತ್. ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗುಯೆತಾ. ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಕ್ಶೆದಾರಾನ್ ಚೂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ/ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬುದ್ವಂತ್ ವಕೀಲ್ ಸಾಬಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖೆಚಿ ವರ್ದಿ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಘೆನಾಂತ್. ಜಾಯಿತ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ್ ತನ್ಖಿ ಸಯ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ವಾಂಜೆಲಾಚೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್, ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖೆಂತ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಂವ್, ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

Fr Mahesh_Report_Review_02

ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಸಂದ್ರಾಪಾಂನಿ ಅಪ್ರಾಧ್ ಲಿಪೊನ್ ವಾ ದಾಂಪುನ್ ವೆತಾ. ವಿವಿಧ್ ಥರಾನ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ, ಧಾಂಪುಂಕ್‍ಯೀ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ್ ವೆವೆಸ್ಥೆಂತ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪ್ರಾಧ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾ. ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ರುಜ್ವಾತ್ಯೊ ಸಯ್ತ್ ಖುನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾಂತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ಥರಾನ್ ಮರೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸರ್ಗಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್.

ಘುಂವ್‍ಲ್ಲೆ ಸಾಕ್ಶೆದಾರ್?

ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್, ಖಾಸ್ಗೆನ್ ದಾಕ್ಲೆ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಯೀ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖೆಂತ್ ತೆ ದೋಗ್‍ಯೀ ಭೋವ್ ಆತ್ಮೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ! ತನ್ಖೆಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ದೊಗಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಕೊಣಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಸತ್ ಲಿಪಯ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಲಾಯಿಕಾಂನಿಯೀ ವಿಚಾರಣಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್, ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆಡ್ ವೆಚ್ಯೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾ ವಿರೋಧ್ ಉಚಾರ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸತ್ ಉಚಾರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಕಠಿಣ್ ಪ್ರೆಶ್ಶರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ತೆಂ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ. ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖೆಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಥರಾನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಚಿಂ, ವಿವಿಂಗಡ್ ಥರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ವಾಖ್ಮೂಲಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

Fr Mahesh DSouzaಹಾಂಗಾ ಪರತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಣೆಂ ಚೂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ, ತೆ ಚುಕಿದಾರ್. ತಾಂಕಾಂ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚೆಂ ಲೇಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಉಚಾರ್ಯೆತಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್, ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ವೆಳಾರ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಐಫೋನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಫೊನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಫೊನಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ವರ್ದಿ ದಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಫೊನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಆನಿ ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂಯ್ ನಾ. ಐಫೋನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ತನ್ಖೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತ್ರಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ಫೋನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್, ತಿಂ ಫೊನಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರವ್ನ್ ವಿಶಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ಪುಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಿಂ ಫೊನಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾನ್ ಚ್ಯಾಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಫೊನಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಶಿವಾಯ್, ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫೊನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ದೆವಾಕ್ ಕಳಿತ್.

ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿ ವೊಡ್ನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ?

ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖೆಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿ ವೊಡ್ನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಆದಿಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನಿಮಾಣೆಂ ತೊ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಾಖ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಯಾಜಕಾನಿಂಚ್!

ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಚೆ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಜಿವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾಖ್ಮೂಲ್ ದಿಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ‘ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳಯ್ತನಾ ದೊರಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಮೊರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಾ’ ವಾ ‘ಬಾಂಯ್ಕ್ ಉಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿ ವೊಡ್ಣಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತರ್, ತೊ ಮತಿಚೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾರಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾನ್ ತಶೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ? ಎಕಾವೆಳಾ ತಾಕಾ ಜೀವ್ಘಾತಾಚೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಜೊಕ್ತಿ ದೊರಿ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ತೊ ವಾ ನಿದೆಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವೀಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ತೊ. ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ?

Fr Mahesh DSouza Family 1

ತಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ? ತಾಕಾ ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿ ಇಚ್ಛಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ? ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕಠಿಣ್ ಮತಿಚೊ ಭೊರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ? ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ?!

Fr Mahesh DSouza_Report Page_01ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಗಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳಾಂ ಆನಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನಿಂಯೀ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪರಿಣತಾಯ್ ನಾ. ಪ್ರಾಯ್ ಉತ್ರಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಿಚ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ! ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಪರಿಣತ್ ನಾಂತ್? ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ಪರಿಣತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಆಸಾತ್. ದುಬಾವ್, ತಾಕಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ? ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿ ವೊಡ್ನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವಾ ಹಿ ಆತಾಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ?

ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿ ವೊಡ್ನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ತಾಣೆಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದೃಢ್ ಕರುಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ತೊ ವಿಶೇಸ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ, ಠಿಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿ ವೊಡ್ಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ತನ್ಖಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ವರ್ದೆಂತ್ ತೆಂ ನಾ. ಅಶೆಂ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಇರಾದೊ ವಿಂಗಡ್‍ಚ್ ಆಸ್ಯೆತಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಫಾ. ಮಹೇಶಾನ್ ಆದಿಂ ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆತಾಂ ಬಂಧೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಅಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಉಚಾರ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಯೆತಾ.

ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿ ವೊಡ್ಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್. ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಂನಿ ಸತ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘೆವ್ಯಾಂ. ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿ ವೊಡ್ಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್‍ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆಮ್ಚಿ. ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್? ಕಾನೂನಾ ಖಾಲ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ?

ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಚ್ಯಾಟ್!

ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊಬೈಲಾಚೆರ್ ಚ್ಯಾಟ್ ಕರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದೆಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಚ್ಯಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವರ್ದೆಂತ್ ಛಾಪ್ಲಾಂ. ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡುನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮಹಾನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ನಿಮಾಣೆಂ ಹೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾನ್ ಚ್ಯಾಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ವರ್ದೆಂತ್ ದಿಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.

Fr Mahesh_Shirva Report (16)

ಎಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ‘ಭಾಗೆವಂತ್’ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ‘ಪಾತಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ’ ಆನಿ ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ‘ಪ್ರದ್ವಾರಾಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಫಾತರ್ ಮಾರುಂಕ್’ ಸಕ್ತಿತ್? ಲಾಯಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಆಸ್ತಿತ್, ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ತಸಲೆ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೆ ಮೆಳ್ತಿತ್ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಧನ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಆಸಾ; ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಮೊಬೈಲಾಚೆರ್ ಚ್ಯಾಟ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಚ್ಯಾಟ್ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲಾಂ ತರೀ ತೊ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕುಡಿಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಮುಖಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ತಶೆಂ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ವರ್ದೆಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ತಾಳ್ಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ತಿ ಪಾತ್ಕಾ ತಿತ್ತುನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾಟಾಂನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ.

ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ವಾ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್, ರಗ್ತಾಮಾಸಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ವೊಡ್ನ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂಬುನ್ ದವರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್? ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಪರಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾವಂತ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್. ತಾಂಕಾಂ ನಾಡುಂಕ್‍ಚ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಸ್ತಾತ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಕರುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ನಾ? ತೆಂಯ್ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ವಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೆಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟ್ ಚುಕೊಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ? ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೆಸ್ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಾರ್ಮೊನಾಂಕ್ ಲಿಪಯ್ನಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ಕಾಜಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ಚೊ ಆಸ್ತಾ ತರ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್? ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾ ಪ್ರಾಸ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸೊನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೆಸಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕಡೆ ಸಂಬಂಧ್ ದವರುನ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ಆಸಾತ್.

Fr Mahesh_Shirva Report (3)

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೇರಳಾಂತ್ ಚಂಡೀಘಡ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಫ್ರಾಂಕೊ ಮುಲಕ್ಕಲಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಮಾದ್ರಿನ್‍ಂಚ್ ಪೊಲಿಸ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಯಿತ್ತೆ ದಾಖ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಶ್ಯಾ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಂತವಾಡಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಲೀಸಾಯೆಚಿ ನ್ಹಯ್?

ಥೊಡೆಕಡೆ ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾಂಪುನ್ ವೆತಾತ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ ಭೆಸ್ ಪಾಳುಂಕ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಥರಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತೆ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಆಸಾ. ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಫಾತೊರ್ ವಿಂಚ್ತೆಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

ಸೆಮಿನರಿ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್ಲೊ?

ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಕಡೆ ಚಾರ್ ಮೊಬಯ್ಲ್ ಫೊನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ? ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಆಜೂನ್ ಸಿಮ್‍ಕಾರ್ಡ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿಂ ಪರ್ನಿಂ ಫೊನಾಂ ಕೊಣಾಕಡೆ ನಾಂತ್? ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಆನಿ ನಂಬ್ರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಬದ್ಲಿತಾಂವ್. ಮೊರ್ನಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ದೋನ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಪ್ರಿತಾಲೊ. ಚಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೊನಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಬಾಟಾಂನಿ, ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಫೊನಾಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಉಸ್ತುನ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ (ಉಡಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ). ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಂಬ್ರಾಂ ಬದ್ಲಿಲ್ಯಾಂತ್ ತೆಂಯೀ ಲೇಕ್ ಕರ್ಯೆತಾ.

Fr Mahesh DSouza_Report Page_02

ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್‍ವಿಡಿ ಮೆಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ತೊ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ, ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಚೊ ತರ್ನಾಟೊ. ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ತೊ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಮೇಳ್ ಸಾರ್ಕೊ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತರ್, ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಮೇಳ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್? ವಾ ಹೊ ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಕಾರಣ್? ಎಕಾ ವೆಳಾ ತೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಕಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ? ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ತಾನಾ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ನಾಂತ್? ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಎಸ್‍ವಿಡಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕಡೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ ವಾ ನಾ? ಎಕಾ ವೆಳಾ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ ತರ್, ತವಳ್ ಮಹೇಶ್ ಅಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕಡೆ ತೆದ್ನಾಂ ಹಕೀಗತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ? ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಂತ್‍ಯೀ ತಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಾಖ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆನಿ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್ಲೊ? ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಕ್ ಆಯೋಗ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಓಡ್ದ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕೆಲೊ? – ಹಿಂ ವಾಜ್ಬಿ ಸವಾಲಾಂ.

ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆತಾಂ ತೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೊ ನಾ? ಓಡ್ದ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲೊ? ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೊ ಅಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ? ತಾಣೆಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾನಾ, ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿತಾನಾ, ಹೆರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕರ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೊ? ಶಿರ್ವಾಂ ಆನಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ? ಆತಾಂ ತೊ ನಾ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಅಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ?

Fr Mahesh_Shirva Report (8)

ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೂಸ್ ಪಳವ್ಯಾಂ: ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭೆಸಾ ಥಂಯ್ ಸಮರ್ಪಣ್ ಆಸಾ? ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಕಾರಾಂ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೊನಾಂ, ಆಧುನಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕಡೆ ನಾಂತ್? ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣೆಂ ಮೀತ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಪಿಯೆನಾಂತ್? ತಾಂಚೆಕಡೆ ಆಧುನಿಕ್ ವಸ್ತು ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ, ತಾಂಣಿಂ ಉಪಾಸ್ ಕರಿಜೆ, ತಾಣಿಂ ಸನ್ನೆಶಿಂಪರಿಂ ಜಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಯ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಪರಿಂಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್, ತಸಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ತಿತ್.

ದುಡ್ವಾ ಅವ್ಯವಹಾರಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್

ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚೊ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮರ್ಪಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾ ಅವ್ಯವಹಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಚೆಂ ರೀಣ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಟೀಚರಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಭೋವ್ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ತಾಕಾ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ವೀಸ್ ಹಜಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಫೀಸಾಂತ್ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಉಣೆಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ದಿತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕಡೆ ತಾಣೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಖಾತಿರ್ ದುಡು ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ಎಕೌಂಟ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾರಣಾಂತರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ಖರ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕಡೆ ತೊಂಡಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ನಾಂವಾಚೆರ್ ರೀಣ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ದಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಚೆಕ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಎಕೌಂಟಾಕ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಂತ್ಲೊ ಕಾಂಯ್ ಐವಜ್ ತಾಣೆಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಆನಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ದಾನ್ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಕಾ ವಾಜ್ಭಿ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ದುಡು ಖರ್ಚುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ಆನಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದಿತೊ.

Fr Mahesh DSouza Principal Don Bosco

ತರೀ ತಾಣೆಂ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಣಾಕ್? ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಚಾರಿಕ್, ಸಿಮೆಟ್-ಲೊಂಕಡ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಕ್ ರುಪಾರ್ ದಿಲಾ. ನಗ್ದೆನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಥೊಡೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಗರ್ಜಾಂಕೀ ತಾಣೆಂ ವಾಪ್ರಿಲಾ ಆಸ್ಯೆತಾ. ಜರ್ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ತೊ ಹಾಕಾ ದಾಕ್ಲೆ ದಿತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಅವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಯಿಕ್ ಜಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ನಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಲಾಯಿಕ್ ನಿತಿನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಂಧ್ತಾತ್? ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಹವಾಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದುಡು ಹಾಂಗಾ ಧಾಡಿನಾಂತ್?

Fr Mahesh DSouza_Report Page_03

ಲಾಯಿಕಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ನವಿಂ ಘರಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕಡೆ ಕೊರೋಡಾಂನಿ ದುಡು ಆಸಾ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಂತ್ ಬೆನಾಮಿ ನಾಂವಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ದುಡು ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಯವಹಾರಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಹೆರ್ ಜಾಯಿತ್ತೆಕಡೆ ಧಾಂಪುನ್ ಗೆಲಾಂ. ದುಡ್ವಾ ಅವ್ಯವಹಾರಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾ ಪರತ್, ‘ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಪಾತಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್ ಮಾರಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಉತಾರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

ಜೀವ್ಘಾತ್ ಖಿಣಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾ ಹಳ್ತಾನ್?

ನಿಮಾಣೆಂ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ? ಫಕತ್ ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಭೆಶ್ಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್? ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಕ್ ಜೀವ್ಘಾತಾಚಿ ವೊಡ್ನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ದುಡ್ವಾಚೊ ಅವ್ಯವಹಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಪಾಸ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ತೊ ದೆಕುನ್, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ತನ್ಖೆಚ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಹೆರ್ ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ. ಪಾನಾ ಪಾನಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚೆಂ ವಾಖ್ಮೂಲ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ವ್ಹರಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹೊ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಖಿಣಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

5 comments

 1. The details of Fr. Mahesh death are on the 200 page report and it’s available for public.
  If there is no doubt on the level and accuracy of the investigation, I do not understand the purpose of this article.
  On this article, there are a few questions that are asked. I got know idea to whom are the questions asked. Instead, why don’t you ask the Police officers and get clarified.
  We can doubt a lot on everything, that’s human nature. A vulture always aims the dirt.
  The much needed report is out and the level of hypocrisy shown here.

  1. It is found you are a bogus personality. We don’t entertain such activities. We are not behind cheap publicity. If you are genuine, then please show your real identity (give proper email ID). You have posted many comments here to few of our articles, but your email you have given is not working. We are open to our reader’s views and opinions, and we receive/accept them with due respect and honour. But we do not accept fake feedback and do not entertain bogus activities. Hope the person behind this name/identity will understand and cooperate.
   -Team Budkulo

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *