Latest News

ಕವಿತಾ: ಪ್ರಾಚಿತಾಚೊ ಕಾಳ್

ಅಲಿಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾರ್ಕೂರ್

Posted on : March 29, 2020 at 8:01 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Prachitacho Kal_Poem 1

ಮಾಗ್ಣೆಂ – ರಜಾರ್, ಕುಡಿಚಿ ದಂಡವ್ಣಿ ಆಧಾರ್ನ್
ಫುಲಾಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ ಪೆಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ವಾಂಟುನ್
ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಂತ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸ್ತೆಸಾಂವ್ ಮತಿಂತ್ ಆಟವ್ನ್
ಪ್ರಾಚಿತ್ ಆಧಾರ್ಲೊ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಾಡ್ಯಾಂನಿ

ಮಾಗ್ಣೆಂ – ರಜಾರಾಕ್ ವೇಳ್ ನಾ
ಫುಲಾಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ ವಾಂಟುನ್, ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಕಳಿತ್ ನಾ
ನಾಂವಾ ತೆಕಿದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂಚೊ,
ಗೂಂಡ್ ಅರ್ಥ್ ಕಳಿತ್ ನಾ
ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀಜ್ ಪ್ರಾಚಿತಾಚೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಅನ್ಭೊಗ್‍ಚ್ಚ್ ನಾ

ವೇಳ್‍ಚ್ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್
ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ ತಾಣೆಂಚ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್
ಪ್ರಾಚಿತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್
ಪ್ರಾಚಿತಾಚಿ ರೂಚ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸಾ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲಾಂ ‘ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್!’
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲಾಂ ‘ಆಸಾ ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಾಮ್?’
ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ಮ್
ತರ್‌ಯೀ ಕರ್‍ಯಾಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಹೆಂ ಕರೆಜ್ಮ್

ಆಯ್ಲಾಂ ಮಾರೆಕಾರ್ ವೈರಸ್
ಕಳಿತ್ ನಾ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಸಿತ್
ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂಚೆರ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಥೊಡೊ ನಿಯಾಳ್
ಖಾಣಾಂ – ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕಷ್ಟಾತೆಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್,
ಜಾವ್ಯಾಂ ಥೊಡೆಂ ದಯಾಳ್

ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾನುನ್
ಕುರ್ಪೆಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ತಾಣೆಂ ವೊತುನ್
ಹೆಂ ಖರ್ಗ್ ಆಮ್ಚೆ ವಯ್ಲೆಂ ನಿವ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್
ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ ಅರ್ಪಿಯಾಂ’ಮ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ದೆವಾ ಬಾಪಾಕ್

ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುರ್ಸೊತೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್
ಸಮ್ಜೊನ್ ಪ್ರಾಚಿತಾಚೊ ಖರೊ ಅರ್ಥ್
ಘಟ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್
ಭಾಯ್ರ್ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಆಸ್ಲೆಕಡೆಚ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಪಾಶಾರ್
ನಾ ತರ್ ಘಡ್ತೆಲೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಹುಶಾರ್!

Alina Fernandes

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News