ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 5: ಭಡ್ವ್ಯಾ ತಸಲೊ ರಾಕ್ಣೊ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : March 30, 2020 at 11:13 AM

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 5
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 5 – ಭಡ್ವ್ಯಾ ತಸಲೊ ರಾಕ್ಣೊ

ಬೋಳಾರ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಿಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಗೊರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲೊ. ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ವೆತಚ್, ಕಾಳೊಕ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಿ ಏಕ್ ಗಣ್ಣ್ ಮಾಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ನಾರ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಂ ಎಕ್ಲಿ ಏಕ್ ಧಾ ನಿಮಿಷಾಂಭರ್ ರಾವ್ಶಿವೇ? ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ, ತುಕಾಯೀ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೊಂ…”

“ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಯೆತಿಂ ನಾ ಹಾಂವ್ – ತುಂ ವಚೊನ್ ಯೇ.”

ತಿಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೊಡುನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಪಾಟಿಂ ಪ್ರವೇಶ್ ದ್ವಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಪಹರ್‍ಯಾಗಾರಾ ಕಡೆನ್ ತಾಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾ ಸಾಳೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾನ್ ಖಿಳಂಚ್ ದಿಲಿ. “ರಾವ್, ಆಯ್ಲೊಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ತಾಕಾ ಸವಾರೆಕ್ ಆಯ್ತೊ ಕರುಂಕ್ ಮಾಲೀಸ್ಗಾರಾಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ತೊ ಗೆಲೊ.

ಪಾಂಚ್‍ಚ್ ನಿಮಿಷಾಂನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ನ್ಹೆಸಣ್ ಬದ್ಲಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಧಿ ನ್ಹಸಣ್ ಬದ್ಲುನ್, ಆತಾಂ, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ದವ್ಲತೆನ್ ತೊ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದೆಖೊನ್, ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಆನಿ ತಾಚೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತುಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ಹಾಂವ್ ತುರ್ತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಬೋಳೂರ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೆತಾಂ. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕನಾಕಾತ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಾಂವ್.”

“ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರಾ…” ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್.

“ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್, ಭರ್ಮಾನ್. “ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ನಿಶ್ಚಯ್ಸಿಲ್ಲೆಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಫಾತ್ಮಾರೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಾಂ.”

“ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುಣೀ ಯೇಂವ್ಕ್…”

“ಕೊಣೀ ನಾಕಾ.”

“ಉಜ್ವಾಡ್?”

“ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ನಜೊ. ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾ – ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ, ಹಾಂವೆಂ ಖಬರ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಜವಾನ್, ಸಜ್ಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಆನಿ ಸೆವಕ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಅವ್ಚಿತ್ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾನಾ, ದಿವ್ಯಾ ಪಂಟಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಕಿತೆಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಪಾಟಿರ್ ಘೆವ್ನ್ ಘೊಡೊ ದರ್ಬಾರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಉಡವ್ನ್, ಪ್ರವೇಶ್ ದ್ವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ರಾವಯ್ಲೊ. ಘೊಡ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ದೆಂವೊನ್ ತಾಚೊ ಕಡಿವಾಣ್ ಧರ್ನ್ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಡ್ ವಾಟೆನ್ ಥೊಡಿಂ ಮೆಟಾಂ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವಜಾಯ್, ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್, ಪೊಶೆವ್ನ್ ವ್ಹಳೂ ತಾಕಿದ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತೊ ಗೆಲೊ.

ತಿಕಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಿ ದಿಸೊಂಕ್‍ಯೀ ನಾ, ಆನಿ ತಿಚೊ ಕಸಲೊಯೀ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಜೆಲೊ. ಕಾಳೊಕಾಚೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಿ ಸಾವ್ಳಿ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಕ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಮೆಟಾಂ ದವರ್ನ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ವೆರೊನಿಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮಾಡಾಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂಚ್ ನಿದೊನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಘೊರೆತಾಲಿ.

VJP Saldanhaಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಚ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ “ವೆರೊನಿಕಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಗಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಭೋವ್ ನಾ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಸ್ತ್ರೀ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಿತ್ಲಿ ಪುರಾಸಣ್, ಮತಿಚಿ ಆನಿ ಕುಡಿಚಿ, ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಭೋವ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಸೊಚ್ ತಿಚೆ ವಿಷಯಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆನಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ತಸಲ್ಯಾ, ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ಫಾವೊತ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸುಖಾಚ್ಯಾ ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಶಿವಾಯ್, ಅಶೆಂ ಖಾಲಿ ಧರ್ಣಿರ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ತಿಕಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವಂವ್ಚೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಲೆಕ್ಲೆಂ, ಆನಿ ವ್ಹಳೂ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾ ಲಾಗಿಂ “ವೆರೊನಿಕಾ” ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

“ಆಬ್ಳೆ, ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಿಣೆಂ, ಅರ್ಧ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ ನಿದೆಂತ್.

“ತುಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ತುಕಾ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ ವಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್…”

“ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್, ಭಡ್ವ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಾಕ್ಣ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಉಲೊ ಕೆಲೆಂ – ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಹಾಂವ್! ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ?”

“ಚಡ್ ವೇಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಊಟ್, ಯಾ ಆಮಿ” ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ ತಿ.

ಘೊಡೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ನೀದ್ ಪುರ್ತಿ ಸುಟೊನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ವಿಷಯಿಂ ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ತರ್ಕಾಂ ವಿತರ್ಕಾಂ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸದ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಟಯ್ತಾಲೊ.

“ಆತಾಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಹುಕುಮ್ – ತುವೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ವಚಜಾಯ್.”

“ಎಕಾ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಂ…”

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ – ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ – ಮ್ಹಜೆ ಹುಕ್ಮೆ ಥಂಯ್ ನಾ ಖುಷಿ, ಅಡ್ಕಳ್ ವಾ ತರ್ಕ್ ಆಸನಾಯೆ!”

“ಬರೆಂ, ಸರ್ದಾರಾ – ಆಬ್ಳೆ ತುಜಿ ಖಾಲ್ತಿ ಸೆವಕಿ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾಂತ್ ಹಾಸೊಯೀ ಥೊಡೊ ಭರ್ಸಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ಆನಿ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಸರ್ಶಿಂ ರಾವೊನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಗಯ್ರ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ಭುಜ್ ಹುಂಕುನ್ ಕುಟ್ಟಿಲೆಂ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಥಾಂಬಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ.

“ಆನಿ ಹಾಂವ್?”

“ಹಾಂಗಾಸರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಹಾತ್ ದಿಲೊ. ತಿಣೆಂ ತೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ – ದೊನೀ ಪಾಯ್ ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಲಾಂಬವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಬಸ್ಲಿ. ಘೊಡೊ ಮುಖಾರ್ ಕದಮಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಟ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ತುವೆಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಜಾಯ್ತ್” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ. ತಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಪಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಲಾರಾರ್ ಧಲ್ತಾಲಿಂ. ಖಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪುಣ್, ಖಂಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ (ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿವ್ಣ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ ವಾಂಚಯಿಲ್ಲೊ ಖಂಯ್), ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು ಸಾಂಗಾತಾ, ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಸವಾರಿ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್!

ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವನಾ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ವಾ, ತಾಂಚಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ಜಡಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಈಡ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ಸರ್ದಾರಾಚೊ ಘೊಡೊ, ಹಳ್ತಾಚ್ಯಾ ಚಾಲಿಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡ್ಕಣಾಂ ಉಡವ್ನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ರಾಕುಸ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್, ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಪೊಶೆಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಬಾಗ್ವೊನ್. ತೊ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ, ತಾಚೆಂ ಆಂಗಾಚೆಂ ವ್ಹಜನ್ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ – ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಥಳ್ ಚುಕೊನ್ ತಿ ಉಸ್ಳತ್ ಮ್ಹಣ್ – ಹಾತಾಂತ್ ಲಗಾಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ.

ಘೊಡೊ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೊ. ನಾ ಖುಶೆನ್, ಸರ್ದಾರಾಚೆ ಬಾವ್ಳೆ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲೆ.

“ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.”

“ಹಾ!” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಚಡುಣೆಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ?”

ತಿಯೀ ಹಾಸ್ಲಿ. “ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಚತುರ್ ಉಪಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಹೊ. ವ್ಹಯ್ಮೂ?”

“ತುಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಶೆಂ.”

“ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊನಿಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸತ್ತಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ!”

“ತರ್, ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್!”

“ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾತು ರಾಯಾ!”

ಅಸಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಳಾವಳಿಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ವಾಟ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿಂ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ವಾಟ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಿಣೆಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿನ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ತಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ತ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಮಾತಿಯೆಚೊ ಉಬಾರ್ ಪಾಗೊರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಬಾಗಿಲ್, ತೆಂಯೀ ಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭೊಂವ್ತೊಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಮಾಡ್ ಆನಿ ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂ ಶಿವಾಯ್, ಲಾಗ್ಸರ್ ಹೆರ್ ಬಿಡಾರಾಂ ಆಸಾತ್ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತ್ಯಾ ಬಂದ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ವೆರೊನಿಕಾಕ್‍ಯೀ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ತಾಣೆಂ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ.

ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಣೆಂ ವ್ಹಳೂ ದಾರ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ದಾರಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬುರಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಕಸಲಿಗೀ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಪರ್ತುನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ನಿಮಿಷಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾರಾಚೊ ಆಡಾಂಬೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ದಿಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಪರಿಂ ಬುರ್ಖಾ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವೆರೊನಿಕಾಯೀ ದಿಸ್ಲಿ. ತಾಕಾ ತಿ ಭೆಟೊನ್ ತೆದೊಳ್ ಥೊಡಿಂ ವೊರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಿ ಕಶೆಂ ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ.

“ಭಿತರ್ ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ವ್ಹಳೂ.

“ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವಯ್ಜಾಯ್?”

“ನಾಕಾ, ತಾಕಾಯೀ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್. ಸುವಾತ್ ಆಸಾ.”

ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೊಡ್ಯಾಚೊ ಲಗಾಮ್ ಧರ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಆವರಾಕ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳಿ ಯುವಕಾನ್ (ಕುಂಞ ಕುಟ್ಟಿನ್) ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಡಾಂಬೊ ಘಾಲೊ.

“ಘೊಡೊ ಹಾಂಗಾ ರಾವೊಂದಿ, ಲಗಾಮ್ ತ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಯ್. ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ. ಕುಂಞ ಕುಟ್ಟಿ, ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಹಾಂ-ಥಂಯ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಚಡಿತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಹಾಡ್.” ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಸೊಪ್ಯಾಚಿಂ ಮಧ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ.

ಕುಂಞ ಕುಟ್ಟಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯೆ ಗ್ರಾದಿರ್ ದವರ್ಲೊ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಪಳೆವ್ನ್, “ಹಾಂಗಾ ಬಸ್, ಆತ್ತಾಂ ಯೆತಲೊಂ” ಮ್ಹಣೊನ್, ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ತೊ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ಸರ್ದಾರಾನ್, ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸವಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಭೊಂವಾರಿಂ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ. ಭಿಯಾನ್ ನಹಿಂ, ಚತ್ರಾಯೆ ಖಾತಿರ್. ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ‘ಲಾಗಿಂಚ್ ರಾವ್, ಪಯ್ಸ್ ವಚನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್ ಪೊಶೆಲೊ, ಆನಿ ತೊ ಆಪುಣ್ ಫುಡೆಂ ವಚೊನ್, ಸೊಪ್ಯಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಡ್ಡ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ಕಸಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪುಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಕುಂಞ ಕುಟ್ಟಿನ್, ಚಾರ್ ವಾತಿಂಚೊ ಪಿತುಳ್ಚೊ ಏಕ್ ಸೊಮಯ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್, ತೊ, ಪಾಕ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖೊಂಡಿಯೆಕ್ ಶಿರ್ಕಯ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬರೊಚ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಕುಂಞಕುಟ್ಟಿನ್ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ದೊಳೆ ರುಂದಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ, ತಾಣೆಂ ಮಾಂದ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಸಲಾಮ್ ಕೆಲೊ.

“ಘರ್ಚೊ ಧನಿ ನಾಂವೇ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರಾನ್.

“ನಾ ಧನ್ಯಾ, ಹುಜೂರ್!” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸೆವಕಾನ್. “ತೊ, ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಮಂಜ್ಯೊ ವ್ಹರ್ನ್ ಸರಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗೊಂಯಾಂ ಗೆಲಾ – ಗೊಂಯಾಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಭಂಡ್ಸಾಳಾಂ ಆಸಾತ್…”

“ಪಾಟಿಂ ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾವೇ?”

“ನಾ ಹುಜೂರ್! ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಘರಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ. ಆನಿ ಪೊರುಂ ತಾಣೆಂ ಪಾಂಚ್ ನವ್ಯೊಚ್ ಮಂಜ್ಯೊ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಹಿವಾಟ್ ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕರಾವಳೆರ್ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್‍ಯೀ ಬರೊ ವಾಡ್ಲಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ತೀನ್ ವಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಯೆತಾ, ಆನಿ ದೋನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತಸೊಚ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲ್ತಾ.”

“ತಶೆಂ ತರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ವ್ಹಯ್ ಹುಜೂರ್!”

ಘರ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಕಾಕ್, ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ವಹಿವಾಟಾಚೊ ಇತ್ಲೊಯೀ ವಿವರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್, ತೆಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್, ತ್ಯೊ ತೆಗೀ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ದೆಖೊನ್, ತ್ಯೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಬೀಬಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ತೊ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತ್ಯೊ ರಾವ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚೆ ಪೈಕಿಂ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಯ್ಕಿಣ್ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್ ರಾವ್ಲಿ. ಆನಿ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಕಪಾಲಾಕ್ ತೆಂಕುನ್ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್, “ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಆಲಿಖಾನಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಕ್ ಪ್ರಣಾಮ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ, ಆನಿ ಪೆಂಕ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಕೋನಾರ್ ಬಾಗ್ವೊನ್, “ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ಸಲಾಮ್ ದೊಡ್ಯಾನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ತ್ಯೆಚ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಭಾಶೆನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ಸಿಲೆಂ: “ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ತುರ್ತ್ ಕಾಮಾನ್ ಹಾಂವ್ ಕುರಿಯೆಲಾಕ್ (ಕೊಡಿಯಾಳಾಕ್) ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ತುರ್ತಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬೋಳಾರ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಯೆತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಿನೆಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲೊ.”

“ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾ ಖಾತಿರ್ ಅಲ್ಲಾಕ್ ಆಮಿ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂವ್, ಆನಿ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಬೀಬಿ.

“ತರ್, ರಾತ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ರಜಾ ದಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್.

“ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ನಾ. ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತುಕಾ ರಾವಯ್ನಾ. ಇಲ್ಲೊ ಫಳ್ಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸ್ ದೀ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ.

ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಞ ಕುಟ್ಟಿಕ್, ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹುಕ್ಮೆಚೊ ಉಲೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೊಯೀ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ.

ಆತಾಂ, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ನದರ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಊಂಚ್ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಪರಿಂ, ಇಲ್ಲುದ್ ಜರಿ-ರೆಂದಾಚೆಂ, ದರಬಸ್ತ್ ಮಿರಿಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಮಾಣ್ಸುಗಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚಿಂ ಆವರಣಾಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತಾಂಚಿಂ ಮುಖಮಳಾಂ ತ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಿಂ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ತ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಮಾನ್ತಾಲೆ.

ಘಡಿಯೆನ್, ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್, ಮೊಟಾಯ್, ಕಾತಿಚೊ ವರ್ಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾರ್ಕುನ್ ಮತ್ ತಾಚಿ ಭೊಂವ್ತಾನಾ,

“ದೇವ್ ಬರಿ ಸಾಂಜ್ ದೀಂವ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪ್ರಭು!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಾಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ, ತೆಂಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆನ್.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಘಡ್ಯೆ ಥಟಕ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, “ದೇವ್… ದೇವ್ ಬರಿ ಸಾಂಜ್ ದೀಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಸ್ಲಿ. “ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್, ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್, ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊಯ್.”

“ಕೋಣ್… ಮೋನಿಕಾ ಕುವೆಲ್?” ಪುರ್ತೊ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ತೊ.

“ವ್ಹಯ್ ಪ್ರಭೋ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಆತಾಂ ಹಾಂವ್, ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರಾ ವರ್ವಿಂ, ತೆಲ್ಲಿಸ್.”

“ಪುಣ್… ಪುಣ್…” ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಉತ್ರಾಂ ಆಯಿಲ್ನಾಂತ್.

“ಪುಣ್, ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಹೊ ವೇಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಸಮಾಧಾನೆನ್. “ಭಾಯ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ವೇಸ್, ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ಬದಲ್ಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಜಾತ್ ಆಮ್ಚಿ ಮ್ಹೆಳೊಂಕ್ ನಾ.”

“ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್.

“ಆನಿ ಆಜ್, ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ, ತುಜೆ ವರ್ವಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ತುಕಾ ಋಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್.”

“ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ನಹಿಂ.”

“ತಶೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲವ್ನ್. “ಪುಣ್ ತುಕಾ ಆಮಿ, ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್, ಋಣಿ ತಿಂ ಋಣಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉರ್ಲೊ. ಮಧುರ್ ತಿಚೊ ಸ್ವರ್, ಚಿತ್ಳಾ ಸಾರ್ಕೆ ದೊಳೆ, ಕೆಗ್ದಿ ವರ್ಣಾಚಿ ಕಾತ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ದಿವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಆಬ್ಳೆ ದೆಖೊನ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಸಂತೊಸ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲಿಂ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಕೆದಿಂಚ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೃಢ್ ಸಮಾಧಾನ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ತುಜಿ ಖಬರ್, ಆನಿ ತುವೆಂ ಆಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್, ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್, ಸರ್ದಾರಾ…” ಮುಖಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ತಿಚಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಸಕಯ್ಲೊ ವೋಂಟ್ ಆಪ್ಲೊ ಚಾಬೊನ್ ಧರುನ್ ಮುಖಮಳ್ ತಿಣೆಂ ಉಜ್ವಾಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್, ಸರ್ದಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ಸುರಿ ತಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಿಣೆಂ ಪ್ರದರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆತಾಂ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ್ ಕೋಮಲ್ ಸ್ವಭಾವ್ ಪುರಾಸಾಣೆನ್, ಆತುರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಕೃತಜ್ಞತೆನ್ ಉಮಾಳೊನ್, ತಾಳೊ ತಿಚೊ ಗದ್ಗದೊನ್, ದೊಳೆ ತಿಚೆ ಭಿಜ್ತೆ ಜಾವ್ನ್ ದುಖಾಂ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲಿ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಯೀ ಮನಾಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊನಿಕಾ ಉಲಯ್ಲಿ:

“ಆತಾಂ ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ನಾ, ಸರ್ದಾರಾ. ಮಿರಿಯಂ ಬೇಬಿ (ಘರ್ಚಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್) ತುಜೊ ಫಳ್ಹಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಜಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆತಲೊಯ್. ಖಂಯ್ ತುಂ ಗೆಲ್ಯಾರೀ, ಕಿತೆಂ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ – ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾಂ ತುಜಿಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿಂ. ಆನಿ…”

“ಅನ್ವಾರಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅನಾಥಾಂಕ್, ಸದಾಂಚ್, ಭಡ್ವ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ರಾಕ್ಣೊ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಉರ್ತಲೊಯ್ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಾಂತ್…” ಮ್ಹಣೊನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಪರ್ತುನ್ ಮೊನಿ ಜಾಲಿ. ವಯ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ತಿಣೆಂ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ತಿಚೊ ಸ್ವರ್ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತಿಚೆ ತೆ ನಿಮಾಣೆ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಮೊನಿಕಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

ಬೊಕ್ಡೆಚೆಂ ತಾಪಯಿಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಆನಿ ಫಳ್ಹಾರ್ ಘೆವ್ನ್, ಮಿರಿಯಂ ಬೀಬಿ ಆನಿ ಸೆವಕ್, ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ‘ಭಡ್ವ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ರಾಕ್ಣೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪ್ರಭುಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಧರುನ್ ರಾವ್ಲಿಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *