ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಉಬಿರ್

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : March 31, 2020 at 6:33 PM

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಏಕ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತೊ. ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಸುಮಾರ್ 35 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. 1973ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಥಾ ಆಜೂನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಹಾಂಗಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಾಕೊಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸುವಾಳೊ. – ಸಂ.

ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ದೀಸ್. ವಿಗಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸೊಡೆಲಿಟಿಂತ್ಲಿ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಬಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ.

“ತುಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ಆಸಾ ಫಾದರ್… ಅನ್ನಾಡಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೆ ಧುವೆಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಎರೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ… ಗೆಲ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಮ್ಹೊವಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರಾರ್ ಯೆತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ” ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಹಾತ್ ತಶೆಚ್ ಧರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆನ್. “ಕೋಣ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

Story_Ubir_Dr Edward Nazareth

ಆಜೂನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. “ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್… ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ… ತುಮಿ ನವೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನೇ… ತೊ ಬೆನ್ನಾ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ನಾಡಿ ಫಾದರ್… ತಾಣೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಜೈಲಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಖೆಲಾಂ. ಸಮಾ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾ… ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಚೆಂ ಬೀಗ್ ಫೊಡುಂಕ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾನಾ ವಿಗಾರಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ… ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊನಾಬಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಚಿ ಧುವ್ ಸಿಂತಿಯಾ… ಕಾದ್ರ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಖಾಜುರ್ ಪಿಕ್ತಾತ್‍ವೇ..? ಕಾಲ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾಂ…” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಲಾಂಬ್ ಪಟ್ಟಿ ಸೊಡಯ್ಲಿ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆನ್.

“ತುಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಿ… ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚಿ ಸಯ್ರಿ ನ್ಹಯ್‍ಮೂ?”

“ನಾ ಫಾದರ್… ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿಂ. ಆಮ್ಚೊ ತೊ ದಾಯ್ಜಿ ಖಂಯ್. ಆಮ್ಚೊ ತೊ ಸಯ್ರೊ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ವಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕೊಣೀ ಯೇವ್ನ್ ವಚನಾ… ತಾಕಾ ಬರ್ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ನಾಂತ್… ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಘಾಣಂವ್ಕ್ ಆಸಾ…” ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾರ್ ಕೃತಕ್ ರಾಗ್ ಉದೆವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ. “ತೊ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೆನಾಂಗೀ..?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ನಾ ಫಾದರ್… ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಆಂಗವ್ಣೆಚೊ ಡಬ್ಬೊ ಚೊರ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮೀಸ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಪೂರಾ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತಾಚೆಂ ಘರ್‌ಯೀ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ… ತಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಂಚ್ ನ್ಹಯ್…”

“ಬರಿ ಗಜಾಲ್ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯೆ… ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ತುಕಾ ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿ ವ್ಯಂಗ್ಯತಾ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಲಿ ನಾ. ತಿಣೆಂ ತೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಲೆಖ್ಲೆಂ.

“ನಾ ಫಾದರ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್..? ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ ಫಾದರ್” ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ದುಲ್ಸಿನ್ ಬಾಯ್ ಗೆಲಿ.

1973 ವರ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ:

ಒಡ್ದಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಶ್ಹೆರಾ ಭಾಯ್ಲಿ ತರೀ ಲೊಕಾ ಕಡೆನ್ ದುಡು ಬರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಡಾವತ್ ಬೊಂಬೈ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಚಾಲ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್ ಚಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್ಬಾ ಚಡ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಿ ವ್ಹರ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬೆಸಾಂವ್. ತರ್ನೆಂ ರಗತ್, ನಿವೊಂಕ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಉರ್ಬಾ, ಸೆವಾ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸಕ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಾಶಾಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ವಿಗಾರ್, ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್‍ವಾದಿ, ಪ್ರಾಯೇಸ್ತ್. ಆದಿಂ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ದೀಸ್ ರಾತಿಚೊ ಫರಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

Story_Ubir_Dr Edward Nazareth_A2

“ತುಜೊ ಫ್ಯೂಜ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ತುಕಾ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಡ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಫಟಿ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜಿ ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಉಣಿಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. (ತ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾಚಿ ಹಾಂವೆಂ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸೆವೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಜಿನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಕಡೆನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಬರೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ತೆ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚೊ ಮನೋಭಾವ್, ತಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿತಾ. ತೊ ವಿಶಯ್ ದುಸ್ರೊ).

ತ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ‘ಮಾತ್ತಿ ಪಡೊಂದಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರಿಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಝಳ್ಕಲೆಂ. ‘ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ವಿಶಯ್ ಸ್ವಂತ್ ತಜ್ವೀಜ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ತಿತ್ಲೊ ಅನ್ನಾಡಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ತರ್ನಾಟಿ ಧುವ್ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್ ಸಮಾಜ್‍ಚ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊನ್ಪಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುನ್‍ಂಚ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಮೆಜಾರ್ ವಿಗಾರಾಂ ಕಡೆನ್ ವಿಶಯ್ ಉಸ್ತಿಲೊ.

“ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ… ತೊ ಏಕ್ ಅನ್ನಾಡಿ, ಬೆಬ್ದೊ ಆನಿ ಖುನಿಗಾರ್… ತಾಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ಲಾ. ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಚೆಚ್ ಪಯ್ಶೆ ಲುಟುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚೋರ್. ಖಂಚೊಯ್ ಕಾಯ್ದೊ ತೊ ಪಾಳಿನಾ. ತಾಚಿ ಧುವ್ ಏಕ್ ನಂಬರ್ ವೇಶ್ಯಾ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. ದೊತೊರ್ನ್ ನಾ… ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾಂ ಖಂಯ್. ಜಾಮೀನ್ ದಿತೆಲಿ ಗತ್ ನಾ… ಅಸಲಿಂ ಎಕೇಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಚಡ್ತಾ” ದುಲ್ಸಿನ್‍ಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಗಾರಾಂನಿ ದೃಢ್ ಕೆಲೆಂ.

ಜೇವ್ನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜ್ಹೆಮ್ ಆಯ್ಲಿಚ್ ನಾ… ‘ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಜಾಮೀನ್ ದಿತಲೆ ನಾಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ‘ಕಿತೆಂ ತರೀ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ.

Story_Ubir_Dr Edward Nazareth_A3

ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗೆಲ್ಲೊಂಚ್ ನಾ. ಬೊಟ್ಲೆರಾ ಕಡೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸೈಕಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಕ್ – ಸಿಕೆರಾಮಾಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ಮೈಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೈಕಲ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾಲೊ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೆಂ ಘರ್ ಎಕಾ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಸಾರೊಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚ್ಯಾ ವಣ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಪರ್ನೆಂ ಕೊಲು (ಕರಡ್) ಪಾಂಗುರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾಕೆಂ. ಘರಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಭಾತಾಚೆ ಗಾದೆ ಆಸೊನ್ ಘರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಂಗಣ್ (ಜಾಲ್) ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಲಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ಪೆಟೊ ಆಂಗಾರ್ ಉಡೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಧೊಂಪ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ದೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಪಡ್-ಗಾಗ್ರೊ ಲಾಂಬ್ ಸೊಡುನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಿ ತಿ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ ತಿಣೆಂ.

ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಉಣಿಂ ಜಾಲಿ. “ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್” ವಳಕ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆಂ. “ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಾಮ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಜಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಪೊ ಚಡೊನ್ ಚವ್ಕೆಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಕೋಣ್ ಆಯ್ಲೊ… ಪೊಲಿಸ್‍ಗೀ… ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ” ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಆಯ್ಕಲಿ ಚವ್ಕೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್.

ಚವ್ಕೆಂತ್ ಎಕಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಗಾಯ್ಚೆಂ ವಾಸ್ರುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಹ್ಯ್ ವಾಸ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ.

“ನಾ… ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್” ಹಾಂವೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್, ಮಾಂದ್ರೆರ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಪಾಂಗುರ್ಲೆಲಿ ವೋಲ್ ಶೆಂಭರ್ ಕಡೆ ಪಿಂಜ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಮೂಸ್ ವೊಲಿರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್.

ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಧುಳ್ ಪುಸುನ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ನಾಕಾ… ನಿದೆ… ಉಟನಾಕಾ… ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತುಕಾ” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್.

“ಮ್ಹಜೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸಾ. ಫಾದರ್… ಹಾಂವೆಂ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಣ್ಶಿತಾ ಆನಿ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ… ಚಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಪ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಡ್ಯಾಂತ್ ಕಷ್ಟತಾಂ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾಂ… ತೆಂ ಬರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ. ತೆಂ ತಶೆಂ ಕರಿನಾ… ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಗಂಧಾ ರೂಕ್ ಸಾಗ್ಸಿತಾನಾ ತಾಕಾ ಧರ್ಲಾಂ ಖಂಯ್… ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜಾಮೀನ್ ರಾವೊನ್ ಸುಟಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಗಂಧಾ ರುಕಾಂಚಿ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ರೂಕ್ ಸೊಧ್ಲೆ. ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟೊನ್ ಬಸೊಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾ… ತಾಕಾ ಆರು-ಮೂರು ಗೊತ್ತು ನಾ. ಕೊಣೆಂ ಜಾಮೀನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ…” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ತಾಳೊ ಭರೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

Story_Ubir_Dr Edward Nazareth_A1

“ದೇವ್ ಆಸಾ ಸಿಕೆರಾಮಾ… ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಪಳಯ್ತಾಂ… ತುಂ ರಡನಾಕಾ. ರಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾ.” ಹಾಂವೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಬಾಂಧುಂಕ್ ನಾ… ಅಮಾಲಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಗ್ರಾದಿ ಕಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಚೋರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲೆಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೀ ನಾ ಫಾದರ್… ತುಮಿ ನವೆ… ತುಮ್ಕಾಂ ಗೊತ್ತು ನಾ… ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೊ ಅನ್ನಾಡಿ ಲುಸಿಫೆರ್…” ಕಳ್ವಳೊನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್.

“ಅನ್ನಾಡಿ ಆನಿ ಬರೊ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ದೇವ್ ಆಸಾ. ತೊ ಕಾಕುಳ್ದಾರ್. ತುಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿಸೊನಾ. ತುಂ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಮಾಗ್… ಆಮಿ ತಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ… ತೊ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ದಿತಾ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಪಳೆಯ್ತಾಂ…” ಹಾಂವ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಜಾಲಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೋನ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅವಾಕ್ಕ್ ಜಾಲೊಂ ಹಾಂವ್. ತಿಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೆ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಯ್ಶೆ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಶೆ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ… ತುಮಿ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ… ಪಯ್ಶೆ ನಾಕಾತ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ… ಆಮ್ಕಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳಾಂ… ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್‍ಯೀ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತುಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ದಾನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ… ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್” ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ ತಿಣೆಂ. ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಚಡಿತ್ ಉಲವ್ನ್ ವಿಶಯ್ ಸಮ್ಜಲೊಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಪಿಯೆತಾಲೊ. ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಸೊರೊ ರಾಂದುನ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಗಾದೆ-ಭುಂಯ್ ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿಚೆ (ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್, ಸಲಹಾ ಮಂಡಳೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸಾಂದೊ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್) ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಡಿಕ್ಲೆರೇಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯೆನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೆರ್ ಖುನ್ಯೆಚೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಲ್ಹಾನ್. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಪೂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಆವಯ್ಕ್ ಎಲಿಜ್‍ಬಾಯೆಕ್ ಉಡುಪಿ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಸರ್ವ್ ವಕೀಲಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕೇಜ್ ಝುಜಯ್ಲಿ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ತಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಪುರ್ತೆಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಪೂತ್ ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲೊ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ಸೊರೊ ಚಡಿತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ಆಂಗವ್ಣೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿನ್‍ಂಚ್ ವಿಗಾರಾಂ ಕರ್ನಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ನೀಟ್ ಜಾತಾನಾ ಸ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಉತರ್‌ಲ್ಲೆ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಿಲ್ಲಿ… ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ರುವಿ ಪರಿಹಾರ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಉಟಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲಾ ಖಂಯ್. ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಧಾವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸಿಂತಿಯಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್. ತಾಂಕಾಂ ಚೆರ್ಕೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ತೆಂ ಉಡ್ಪಿ ವಸ್ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಸದಾಂ ಯೇವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಉಡ್ಪಿಚ್ ಎಕಾ ಮ್ಹಾತಾರೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವ್ತಾಲೆಂ. ಸದಾಂ ಸನ್ವಾರಾ ಯೇವ್ನ್ ಸೊಮಾರಾ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಒಕ್ತಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ಆತಾಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಲೋಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ಹಿಂದೂ ಥೊಡೆ ತಾಕಾ ಆಧಾರ್ ದಿತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಲಿಜ್‍ಬಾಯ್ ಆಪುಟ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲೊಂ ನಾ ತರೀ ಮತಿಂತ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರುಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪಯ್ಶೆ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲಿ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. (ತವಳ್ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮೋಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ).

ಹಾತಾಂತ್ ಟಾರ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ ನಾಂತ್.

Edward Nazarethವಾಟ್ ಸಗ್ಳಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿವಿಧ್ ಥರಾನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನಾಂ ಘಾಲಿಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆನ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಅನ್ನಾಡಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸತ್ ತರ್ ಹಾಂತುಂ ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿಚೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಸ್ಥಿತಿ ಪುರ್ತಿ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೊಪಾಂತ್ ಹಾಡ್ಯೆತೆಂ. ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಗಟ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತಿ ಉರಂವ್ಚಿ ಚಡ್ ಸಲೀಸ್. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಥೊಡೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯಿತ್ತೊ ಲಾಭ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉರ್ಬಾ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಹಾಂವ್ ನವೊಚ್. ರೀಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ವಳಕ್ ದಾಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾವೊಜಿನ್ ಆಯೆರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚೇಯ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಉಡ್ಪಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ಚೇಯ್ನ್ ಸಯ್ಶಿಂ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಕ್ಲಿ (ತವಳ್ ಭಾಂಗಾರಾಕ್ ಆತಾಂಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ).

ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲೊಬಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಬಸ್ಕಾ ದಿಲಿ. ಗರ್ಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗೌರವ್ ದಿಲೊ. ‘ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾಲೊ’ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಸಿಂತಿಯಾಚಿ ತಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಗಂಧಾ ರೂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ (?) ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಗಂಧಾ ರೂಕ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಉಡ್ಪಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹೈವೇಂತ್ ಕೇರಳಾಕ್ ವೆಚಿ ಜಾಗ್ವಣಿ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಿಂತಿಯಾ ಬಾಪಯ್ ಖಾತಿರ್ ಒಕ್ತಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಕಿನ್ನಿಮೂಲ್ಕಿ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ನಶಿಬಾಕ್ ನಿಮಾಣಿಂ ದೋನ್ ಬಸ್ಸಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. (ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ತವಳ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಚಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ). ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾನ್ ಘರಾ ವೆಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಹರ್ ವಾಹನ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಾಗಾರಾಂನಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಚಿಂತುನ್ ಕಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಿಂತಿಯಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹೈವೇ ಬದ್ಲಾಕ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತೆ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಉತ್ರಜೆ ತರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಿಂತಿಯಾ ಹ್ಯಾ ಘೊಟಾಳ್ಯಾಂತ್ ನಿರ್ದೋಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜಮೀನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ದಿಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ವಕೀಲಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಘೆತ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಮೀನೆರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸಿಂತಿಯಾಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಪಟ್ಟಿ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೇಜ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್‌ಯೀ ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲೊ.

ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ಲೊಕಪ್ಪಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಪಿಕ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಮ್ ಆನಿ ಧುಳಿಂತ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಸಿಂತಿಯಾ ಆಕರ್ಶಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚಿ ಗೋಂವ್ ವರ್ಣಾಚಿ ಕಾತ್, ಪ್ರಕಾಸ್‍ಭರಿತ್ ದೊಳೆ, ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ನಾಜೂಕ್ ಚಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದೃಶ್ಟೆನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆಂ ಜಾಮೀನ್ ರಾವೊನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭಂವ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ರಡ್ತೆಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್ಲಿ. ತರೀ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್, “ರಡನಾಕಾ… ತುಂ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್… ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಧಾಡ್ಲಾ” ಮ್ಹಳೆಂ.

ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಎಕಾಚ್ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆಮಿ. ಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಎಲಿಜ್‍ಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಂಚೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಸಿಂತಿಯಾನ್‍ಯೀ ವಿವರಾಯ್ಲೆ. ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿನಿಂಚ್ ಖುನಿ ಕರ್ನ್ ಕುಂಬಾರಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ವಾಟೆರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಗ್ರೊಟ್ಟೊಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಚೊರ್‌ಲ್ಲಿ ಪಿತೂರಿ ಆನಿ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಸಿಂತಿಯಾ ವೇಶ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿಯೀ ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂತಿಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂತಿಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

‘ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿ ತಿತ್ಲೊ ಕ್ರೂರಿ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ’ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಸಿಂತಿಯಾ ಆತಾಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಘಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾಪರಿಂ ಗರೀಬ್‍ಕಾಯ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ತಿರಸ್ಕಾರಾಂನಿ ತಾಕಾ ಬಳ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ನಿರ್ಧಾರಾಂನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಚಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಘಟ್ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಧಯ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಅಪರಿಚಿತ್ ಕಾರಾರ್ ತೆಂ ಚಡ್ತೆಂ ನಾ. ‘ಚಲಿ ಘಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ… ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಆನಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ’ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ ತೆಂ ಅಧೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಡುಪಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್, ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ. ಜಾಮೀನ್ ರಾವೊನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಮಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ತೆ. ಥಂಯ್ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಮಾನ್ ದವರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಮೀನ್ ರಾವೊನ್ ಜೀವ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ… ಮ್ಹಜೊ ಮಾನ್ ರಾಕ್ಲೊ’ ತೆಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಹುಸ್ಕಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸಿಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮೊವಾಳಾಯ್, ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯುಪ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಆಶಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ಮೆಚ್ವಲೊಂ. ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಅಪ್ವಾದ್ ನಿವ್ರಾವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಆಶೆತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೊ ಸೊರೊ ತಾಣೆಂ ಸುಟಯಿಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸೊರೊ ರಾಂದುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಬಾಪಾಯ್ ಕಡೆನ್ ಭಾಸ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಬಾಂನಿ ವೇಶ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಿಂತಿಯಾ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆ ಕಡೆನ್ ದೆಂವ್ಲೊಂ (ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಏಕ್ ಮೈಲ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ). ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಂದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪುಲ್ಗತ್ರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆದ್ನಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಚೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿ ಆನಿ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ರಾಯ್ಯು ಸೊಜ್ ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಮಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ.

“ತುಮಿ ಲೋಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಾ… ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮಿ ಕರಿ ಪುಸ್ಲಿ. ಏಕ್ ವೇಶ್ಯಾಕ್ – ಬಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತುಮಿ ಜಾಮೀನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್?” ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿ ಉಲಯ್ಲೊ. “ತುಮಿ ಸಿಂತಿಯಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾತ್. ತೆಂ ತಸಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ನ್ಹಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಧುವೆಪರಿಂ ತೆಂಯ್ ಏಕ್ ಚಲಿ…” ಹಾಂವೆಂ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. “ಓ… ಹೋ… ತೆಂ ಸಾಂತಿಣ್… ರಾತಿಂ ಮ್ಹೊವಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರಾರ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಭಾಗೆವಂತ್… ತುಜೆರೀ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ… ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂಯ್‍ಗೀ?” ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿ ಸಯ್ರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ಜೀಬ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಉಲಯ್… ಕೊಣಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ?” ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ… ತುಜೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಡ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ… ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ರಾಯ್ಯು ಸೊಜ್ ನ್ಹಯ್…” ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್.

“ತಶೆಂಚ್ ಕರ್… ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾ…” ಹಾಂವೆಂ ಉಟೊನ್ ದಾರ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.

“ಮರ್ಯಾದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ… ಹ್ಯಾ ಥರಾಚೆ ಬೆವಾರ್ಶಿ ಪಾದ್ರಿ” ಸಾಂಗಾತ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆ.

ವಿಗಾರಾಂಚೆಂ ನಡ್ತೆಂಯ್ ಬದ್ಲಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಬಂದ್‍ಚ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಫಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ವೊಂಬನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರಾಂನಿ ಆತಾಂ ಸರಾಗ್ ಬೀಫ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಶಿತಾಕ್ ತಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜೆವ್ತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಜಾಮೀನ್ ರಾವೊನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭಯಿಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಗಾರ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಚ್ ಅಶಿ ಉಳ್ಟಿ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಇಗರ್ಜೆ ಭಾಟಾಂತ್ಲಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಚಿಂ ಆತಾಂ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಒತ್ತು ದೀವ್ನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಹೊ ಸರ್ವ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಉದೆಲೊ ನಾ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವರ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ವೆಳಾರ್ ಜಾಮೀನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಂತಿಯಾಚೆಂ ಅಂಕ್ವಾರ್‍ಪಣ್ ರಾಕ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಕಸಲೊಯ್ ದೋಷ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರತ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆಚಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ವೆತಾನಾ ಸಿಂತಿಯಾ ಘರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡಾ ಮೊಗಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಭಿತರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಘರ್ ಆತಾಂ ನಿತಳ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಆಲ್ತಾರಿರ್ ನವಿ ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಮಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಘಾಣ್ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಸಿಂತಿಯಾ ವಿಶಿಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ಬಾಜಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ! ಮ್ಹೊವಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ವೆತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

“ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚೆಪರಿಂಯ್ ನಾ… ಆಮ್ಚೆ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲೆ ಹೆರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಣ್ಸುನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ತುಮಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಆನ್-ಮಾಂಯ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆನಾ…” ಸಿಂತಿಯಾ ರಡ್ಲೆಂಚ್. “ರಡನಾಕಾ ಸಿಂತಿಯಾ… ದೇವ್ ವಿವಿಧ್ ಥರಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ಕಷ್ಟ್ ಧಾಡ್ತಾ. ಆಮಿ ತಾಚೆರ್ ಥಿರಾಸಣ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಜೊ ಬಾ” ಹಾಂವೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಆನಿ ಎಲಿಜ್‍ಬಾಯೆನ್ ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಸಿಂತಿಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಚಿಂತಾಲೊಂ. ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಸಹಕಾರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪರಿಹಾರ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನ್ಭೋಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಥರಾವಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಟ್ಲೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ದಯಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವಿಗಾರಾಂನಿ ಆಪವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಮಾಣಿ ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿಲಿ. “ತುಮ್ಕಾಂ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ನಾ. ಆಮಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ವಿಶಿಂ, ಗರ್ಜಾಂ ವಿಶಿಂ ಮತ್ ದೀಜೆ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಯೆತ್ ತರೀ ಲೊಕಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಯೆ. ಲೊಕಾ ಕಡೆನ್ ದುಸ್ಮನ್ಕಾಯ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ… ತುಂ ಹಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತ್ಯಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾಯ್. ತಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ರಾಯ್ಯು ಸೊಜಾಕ್, ಬೊನಾ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆ ಬರ್ಕತ್ ಕರಿನಾಂತ್ (ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಧಾರಾಳ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಮಾನ್ತಾಂ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಸುಸ್ತಾಲ್ಲೆಂ ನಾ).

ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಕುಮ್ಸಾರಿಂತ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾಲಿಂ.

ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಮೀಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆತಾಂ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಪಾತ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ!

ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭವ್ನ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರತ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಹೊ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಿಂ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕಾಯ್ದೊ ಬಾಂಧುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಿಂತಿಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಆಡಳ್ತೆದಾರಾನ್ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿಶಯ್ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಟ್ಲೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ಆಘಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಗಟ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಲಾಯಿಕ್ ಪತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಚಾರ್ ಪಾನಾಂಚೆಂ ಲೇಖನ್ ಪ್ರಗಟ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೊಟ್ಲೆರಾನ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಪ್ರತಿ ದಿತಾನಾ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. “ತರ್ನೊ ಕಾಜಿತೊರ್ ವೇಶ್ಯಾಚೊ ಕುಂವರ್” ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತಾಂ, ಸದಾಂ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಾಂ. ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಾಸಿ ಆತಾಂ ದೇವ್ ದಾಸಿ. ತಾಚೆಂ ಉಡುಪಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಘರಾ ರಾವಯ್ಲಾಂ… ವಿಗಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ತೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ತಾ… ಧಾರಾಳ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್.

ಹೊ ಅಪ್ವಾದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧೀರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್, ಕಷ್ಟ್ ಮೋರ್ನ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಸೊಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ತೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ ನಾ. ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

‘ದಿಸಾಕ್ ತುಂ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಲೊಯ್… ರಾತಿಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಅನುಪ್ಕಾರ್‍ಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಡ್ತಲೊಯ್…’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡನಾ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಗಳಯಿಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಾಳಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುರ್ತ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕಾಗ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಚೇಯ್ನ್ ವಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವಕೀಲಾಕ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೊ ಬಾಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾಯ್ದೊ ಬಾಂಧುನ್ ರಶೀದ್ ಘೆತ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ. “ತುಜೆಂ ಹಟ್ ತುಕಾ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸೊಯ್ ವೆತಾಯ್. ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ತರೀ ಸಯ್ರಾಣಾನ್ ರಾವ್…” ಮ್ಹಳೆಂ ವಿಗಾರಾನ್.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತಿ ನಿಮಾಣಿ ಭೆಟ್. ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ದೊನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ತುಕಾ ಬರೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ತುಕಾ ರಾಕ್ತಾ. ದೆವಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗ್. ಸತ್ ನೀತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಲ್ವನಾ… ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾ ವಿರೋಧ್ ಹಾಂಗಾ ಝುಜ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್…” ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂವೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೆ.

ಕಾಯ್ದೊ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ವಿಗಾರಾಂ ಕಡೆಚ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ಸೊಡುನ್ ವೆಚೊ ವಿಷಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ತೀನ್ ಕೊಂತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ದುಖಾಂ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಲಿಂ ನಾಂತ್. ತಾಂಚೆ ವರ್ವಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸುಸ್ತಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪ್ರಗಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್’ ಗೃಂಥಾ ಥಾವ್ನ್).

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel
ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಕಾಣಿಯೊ ⇓

ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್

ಮೃಗ್‍ಜಳ್

ಇಮಾಜ್

ಪುಗಾಸಾಂವ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *