Latest News

ಇಮಾಜ್

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : December 13, 2016 at 5:51 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

st-antony-statue-broken
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಪಿಂತುರ್

ಗೊಲಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್, ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಿ, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಬಾರಾಯೆಚಿ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಫುಟೊನ್ ಘಾಲ್ಲಿ!

ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಸ ವೊರಾಂಚೆರ್ (ಸಾತ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ) ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿರೊಣ್ ಗಿರುನ್, ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಕುಶಿನ್ ವೆತಾನಾ, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಫುಟೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಇಮಾಜ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ. ಇಮಾಜೆಚೊ ಪೆಂಕ್ಡಾ ವಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ. ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್ ಘಡ್ಬಡೊನ್ ಗೆಲೊ.

ತೀನ್ ಫುಟ್ ಉಬಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಿಮೆಟಿಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾಚೆರ್ (ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‍ಫೊರ್ಮಾಚೆರ್), ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಮಾಜೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾತಿ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ರುಂದಾಯೆಚೆಂ ತಗಡ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಮೇಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಮೇಜ್ ದೋನ್ ಆಳ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಇಮಾಜ್ ಆಧಾರ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡೊನ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ ಆಸ್ತಿ. ವಾತಿ ಪೆಟಂವ್ಚೆಂ ಮೇಜ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ ಪಡ್ತೆಂ ನಾ. ಕೊಣೆಂಗೀ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂತಾಂತೊನಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮಿರ್ನಿಕ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ನಾ.

ಹಿ ಖಬರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಧಾಂವಾಧಾಂವಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವಚೊನ್ ತಿತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಲ್ಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ದಾರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟವ್ನ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ದೋನ್‍ಯೀ ಮಿಸಾಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

Imaz_Story_Dr Edward Najareth_2

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಭೋವ್‍ಶ್ಯಾ ಉಟೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ ವಾ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿರ್ನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನಾಚೆರ್ ಖಬರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫೆಲಿಸಾಬಾಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ.

“ಕಾಲ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಫಿರ್ವಲಾಂಯೆ ತುಕಾ… ಸಮಾ ಪಳೆಲೆಂಯ್? ಸಾರ್ಕೆ ದೊಳೆ ಘಶ್ಟುನ್ ಪಳೆ” ಮ್ಹಣ್ ಮಿರ್ನಿಕ್‍ಚ್ ಜ್ಯೋರ್ ಕೆಲೆಂ ಫೆಲಿಸಾಬಾನ್.

ಶೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾಂತಾಂತೊನಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಅನ್ನಾಡಿ ಫುಟವ್ನ್ ಘಾಲ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಿಕೇರ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊಚ್ ನಾ.

ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗ್, ಗೊಲಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಕಶೆಂ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪುರ್ತೊ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಅಶೆಂ ಇಮಾಜ್ ಫುಟವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾತಿ ನಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಗಲಾಟ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಪನ್ನಾಸ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್, ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚಿಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೊ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಚಡ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಶಿಸ್ತೆಚೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಡಯಾಬೆಟಿಸ್, ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಚಡ್ಚೆಂ ತಸಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಕಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಡಿಪ್ರೆಶನಾಚೊ ಸಮಸ್ಸೊಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವಕ್ತಾಂ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಬಾಪ್, ಸದಾಂಯೀ ಭಿಜುಡೊಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವೊನ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ರೆಗ್ರ್ಯಾಂ ಖಾಲ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಮೊಡುನ್ ನವ್ಯೊ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್, ಹೊಲಾಂ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್ ತಸಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಧೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ತೊ.

“ಗಲಾಟೊ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಳಯ್ಜೆ ಫೆಲಿಸ್… ತುಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್… ಹಾಂವ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಳಯ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಕ್ಷ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಮಿರ್ನಿಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಮಾ. ದೊಮಿನಿಕ್ ಬಾಪ್, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ.

Imaz_Story_Dr Edward Najareth_1

ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾನ್ ಆದ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕುಳ್ವಾರ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಮುಕಾರ್ ಪಡಜೆ ತರ್ ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾನ್, ಫೆಲಿಸಾಬಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕಕ್ಕೆಪದ್ವಾಚೆರ್ ಫಾತ್ರಾಂಚಿ ಕ್ವಾರಿ ಆಸೊನ್, ಪಾಜೆ ಫಾತೊರ್ ಬೆತುನ್‍ಂಚ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾನ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಕಮಯಿಲ್ಲೆ. ಗೊಲಿಮಾರಾಚ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ರೇಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚ್ಯೊ ತೀನ್ ವ್ಹಡ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲೊರಿಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಕಾ. ಗೊಲಿಮಾರ್ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಟ್ರ್ಯಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಬಸ್ಸಾಚೆ, ವಿಮಾನಾಚೆ ಆನಿ ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಚ್ಯಾ ರಯ್ಲಾಂಚೆ ಟಿಕೆಟ್ಯೊಯ್ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಬೆಜ್ಮಿ ಪೀಂತ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್‍ಯೀ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತೆಚೊ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸಾಂದೊ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಎಮ್‍ಎಲ್‍ಎಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ತಶೆಂ ಇಗರ್ಜೆ ಕಡೆನ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವಿಶೇಸ್. ದೊದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಎಕಾ ಆವ್ದೆಕ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಖುಶೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೇರಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಕುಂಪಾದ್ರಿಚಿ ಆವ್ದಿ ಮುಗ್ದಲ್ಲಿಚ್ ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ದೋನ್ ಆವ್ದೆಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ರೀತ್ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೇರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪೀಂತ್ ಪರತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಹಿಂ ಅನ್ನಾಡಿ ಖಾವಿಯೆಗಾರಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕುಂಪಾದ್ರೆ… ಗಲಾಟೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕರಯ್ಲಾ ತಾಣಿಂ… ಆನಿ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಪಂಚೆತೆಕ್ ಇಲೆಕ್ಶನ್ ಆಸಾನೇ… ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್” ಮ್ಹಣ್ ಮಿರ್ನಿನ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾನ್.

“ಫಾದರ್ ತುಮಿ ಲಾಂಬ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರಯಾ… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಒಟ್ಟು ಜಾಯ್ಜೆ… ಹಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್… ಹಿಂ ಅನ್ನಾಡಿ ಖಾವಿಯೆಗಾರಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ… ಮಿಲಾರಾಂತ್ ಜೆಜುಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಬಾಪುಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾತ್… ತಾಂಚೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ಮೊಡಿಜೆ” ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ.

ಫಾದರ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗಾ ಕಡೆನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ವಸ್ತುಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‍ಯೀ ಏಕ್.

“ಸಮಧಾನೇನ್ ಪಳೆಯಾಂ ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಬಾಪ್ ಫೋನಾಚೆರ್. “ವ್ಹಡ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ಚೊ ನಾಕಾ.”

“ಗಲಾಟೊ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಫಾದರ್… ಆಮಿ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುಕ್ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್… ತುಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಯ್ಜೆ… ಮಿರ್ನಿಕಡೆ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸಾಂಗಾ… ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.” ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬ್ ತಾಪ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಗಲಾಟೊ ನಾಕಾ ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾ” ಪರಾತ್ತಿಲೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್. “ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಯಾ… ಪೊಲಿಸ್ ಯೆಂವ್ದಿತ್…” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

“ಫಾದರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾ” ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬ್ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಭೊರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಭಿಂಯೆನಾಕಾತ್… ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್… ಹಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆಮ್ಚಿ… ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆ… ಹಾಂವ್ ಆತ್ತಾಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ಫೆಲಿಸ್‍ಯೀ ಯೆತಲೊ. ತುಮಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಒಟ್ಟು ಕರಯಾ… ನಾ, ತುಮಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಚುಕಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್… ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆಸಾ. ಗಲಾಟೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಖಾವಿಯೆಗಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಲುಂವೊಂಕ್ ಆಸಾತ್… ಆಜ್ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲೆ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಉಜೊ ದಿತಿತ್… ಆಮ್ಚೆ ಗೊಲಿಮಾರ್‍ಚೆ ಪೊಲಿಸ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಖಾವಿಯೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸಾತ್… ಪೊಲಿಸ್ ಮಾಗಿರ್ ಯೆತೆಲೆ… ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ದಿ” ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾನ್ ಕಡಕ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲೋಕ್, ತೆಂಯೀ ತರ್ನಾಟೆ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತಿತ್ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಿತಿಚೆರ್ ದವರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೊ ಲುದ್ರಿಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಯೇಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಲೊ. ಬೆಜ್ಮಿ ಪೀಂತ್ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪರಿಗತ್ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಕಶೆಂ ಮುಕಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಲಹಾ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪರತ್ ಪರತ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾ. ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗ್. ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಫೋನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ, ಪುಣ್ ಕೊಣೀ ಉಕಲ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಬಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ರೊಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಭೋವ್‍ಶ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ ದವರ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾಲೊ. ಮಾ. ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊ.

ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೇರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ತರೀ, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೇರ್ ತರೀ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಕಡೆ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿನಾತ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಫೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಸ್ವಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೊಲಿಸ್ ಯೆತಿತ್ ತರ್ ಲೋಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತನಾಸ್ತಾಂ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಫೋನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

shirva
ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಚಿತ್ರ್

ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಿರ್ನಿ ಗಿರುನ್ ಆಂಗಾರ್ ಸಯ್ತಾನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಸುಟನಾಸ್ತಾಂ ಘಾಂಟಿಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ಇಗರ್ಜೆ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲೊ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್‌ಚ್ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ! ಫಾದರ್ ದೊಮಿನಿಕಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ರಾತಿಂ ನಿದೆಂತ್ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವೊನ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಸಕಾಳಿಂ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಬೊಟ್ಲೆರಾನ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ಘಾಂಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಘಾಂಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಇಗರ್ಜೆ ಕಡೆನ್‍ ಪಾವ್ಲೆ. ಸಾಂತಾಂತೊನಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಕಾಂತ್ಲೆ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್‍ಚ್ ಜಾಲಿ.

ಬೆಜ್ಮಿ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಜಿಪಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಮಾಟ್ವಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಇಮಾಜೆಚೊ ಭಾಗ್ ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೆರಿನ್, ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಕಲ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಮೊಡೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಮಾಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ದವರ್ಲೊ.

ಇಮಾಜ್ ಖಾವಿಯೆಗಾರಾನಿಂಚ್ ಫುಟಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ಉಜೊ ದಿಂವ್ಚೊ, ಇಮಾಜೆಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ಚಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಮಧಾನಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಅನ್ನಾಡ್ಪಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸಾಂತಾಂತೊನಿಚೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಅರ್ಧೆಂ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚೊ ಗೊಮ್ಟೊ ಮೊಡೊನ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ! ಹೆರಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ, “ವೊಗೆ ರಾವಾ… ತಿ ಇಮಾಜ್ ನ್ಹಯೇ… ತೊ ಕಿತೆಂ ನೀಜ್ ಜೆಜುಯೇ?” ಮ್ಹಣ್ ಸಮಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಾಂತಾಂತೊನಿಕ್ ಫುಟವ್ನ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಉಟಾಉಟಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ. ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಚಡುಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಭೆಸಾಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಮೊಟಾರ್ ಬಾಯ್ಕಾಚೆರ್, ರಿಕ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಯಿತ್ತೆ ತರ್ನಾಟೆ ಇಗರ್ಜೆ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ಮಸೀದೆಕಡ್ಚೆ, ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಪೆಂಟೆಂತ್ಲೆ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯ್ ಥಂಯ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ “ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೇರಿ ಕಡೆನ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಫೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಾಲೆಂ ಖಬರ್ ದಿಂವ್ಚಿ… ಸಾಂತಾಂತೊನಿಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

“ಸಮಧಾನ್ ಸಾಂಬಾಳಾ… ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಪರ್ಮಿಶನ್ ಜಾಯ್” ಜಾಣ್ತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ… ಹಾಂವ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾಂ… ತುಮಿ ತಯಾರ್ ಕರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತ್. “ಆಮಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರಿಜೆಚ್ಚ್” ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಕುಶಿಕ್ ಗೆಲೊ.

ಥೊಡ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಸಾತ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ “ಮೀಸ್… ಮೀಸ್ ನಾಂಗೀ ಫಾದರ್?” ಮ್ಹಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ.

“ಸಾಂತಾಂತೊನಿಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲಾ… ಕಾಲೆಂ ಮೀಸ್… ಮೀಸ್ ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ದಾದ್ಲೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ.

“ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟವ್ನ್… ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ಫಾದರ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್.

“ಪಾದ್ರಿಕ್ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ನಾ” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಯ್ಕನಾಶೆಂ ನಾಸಮಧಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ. “ಇಮಾಜ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ತಾ ಖಂಯ್… ಆಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀಜೆ.”

“ತುಮಿ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರಿನಾಕಾತ್… ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಕ್ ರೆಡಿ ಕರಾ… ಹಾಂವೆಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ… ಜೀಪ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಆಸಾ… ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೀಸ್ ಕರುಂದಿ… ಕೊಣಾಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ತಿಂ ವಚೊಂದಿತ್… ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ” ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಶೆಂ ತಾಳೊ ಪಿಂಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮೀಸ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ. ಗಲಾಟೊ ಥೊಡೊ ಉಣೊ ಜಾಲೊ.

ಮೀಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಜೀಪ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್. ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾನ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿನ್ ಗೊಲಿಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಫೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಗೊಲಿಮಾರ್ ಫೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಚೊ ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆನಿ ಚಾರ್ ಫೊಲಿಸ್ ಎಕಾ ಜಿಪಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ.

“ಹೆ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್… ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಜಾಗೊ” ಮ್ಹಳೆಂ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿನ್‍ಂಚ್ ಫೊಲಿಸಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಗೊಲಿಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಫೊಲಿಸ್ ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾ ಕಡೆನ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಕ್ ನಾ ಸಮಧಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನ್ಹಂಯ್ಚಿ ರೇಂವ್ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಚಿಂ ರೇಂವ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಟಿಪ್ಪರಾಂ ತಾಣೆಂ ಜಪ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಕ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆನಿ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಕಡೆನ್ ಬರಿ ವಶೀಲಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಫೆಲಿಸಾಬಾನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. “ಪಳೆಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ” ನಾಸಮಧಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್. “ತುಮಿ ಇಮಾಜ್ ಆಪಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ… ನಾ ತರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತೆಂ.”

“ಹೊ ಖಾವಿಯೆಗಾರಾಂಚೊ ಎಜೆಂಟ್” ಫೆಲಿಸಾಬಾ ಕಡೆನ್ ಹಳೂ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆಜ್ಮಿ ಪೀಂತ್. “ಧರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂಯ್ ಧರ್‍ಯೆತಾ… ಹೊ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿನಾ… ತ್ಯಾಚ್ ಪಾಸತ್ ಹಾಂವೆಂ ಡಿವೈಸ್ಪಿಕ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ… ಆತಾಂ ತೊ ಯೆತಲೊ.”

“ಜಣ್ ಜಾಯಿತ್ತೊ ಆಸಾ… ಲೋಕ್ ಶಾಂತ್ ಆಸಾ… ಕಂಟ್ರೋಲಾಚೆರ್ ಆಸಾ” ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮೊಬೈಲಾಚೆರ್ ಖಬರ್ ದೀತ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪೆಂಟೆಂತ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ, ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಸೆಕ್ಶನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾನ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಫೊಲಿಸ್ ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಟಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕಡೆನ್ ಪರತ್ ಉಲವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಳಯ್ತಾಂವ್, ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಆಸಾ… ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಮಧಾನ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾನ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೌನ್‍ಪಣಿಂ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿನ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ. ಜಿಪಾಚೆರ್ ಮೈಕ್ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚೆರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಚೆಂ ಮಹಜರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ, ಇಮಾಜ್ ಆನಿ ಕೊಣೆಂಚ್ ಆಪಡ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಕೆಲಿ. ನಿಮಾಣೆಂ, ಆಲ್ತಾರೆ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂತಾಂತೊನಿಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಫಾಯ್ನೆಲ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚೆರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಮೀಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಮೊರ್ನಾಕ್ ಆನಿ ಒಪಿಸ್ ಮಿಸಾಂ ವೆಳಾರ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರ್ಚೊ ಖುರಿಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸ್ತ್ರಿಯೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಡ್ಯಾಂಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸಾಂತಾಂತೊನಿಚೆಂ ಫಾಯ್ನಲ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಬಸ್ಟೇಂಡಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ವ್ಹರ್ಚೊ, ಥಂಯ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಅಶೆಂ ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಚೆಂ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ; ಬೆಜ್ಮಿ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಫಾದರ್ ಲುದ್ರಿಗಾಕ್‍ಯೀ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡಜೆ ತರ್ ದೋನ್ ಬಸ್ಸಾಂಚೆರ್ ಫೊಲಿಸಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಶಾಂತ್‍ಪಣಿಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿನ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಕ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಾಂತೆಚೊ ದೀಸ್. ಬಸ್ಟೇಂಡಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಸಾಂತ್ ಜಮ್ತಾ. ಸಾಂತೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಗೊಲಿಮಾರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತ್ ತರೀ ವ್ಹಡ್ ಪೇಂಟ್‍ಚ್. ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಹಳ್ಳೆಂಕ್ ವೆಚೆ ರಸ್ತೆ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಚಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ, ಪಾಂಚ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚಿಂ ಬಾರಾಂ, ಏಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್, ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಂ, ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಅಶೆಂ ಗೊಲಿಮಾರ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ. ಗೊಲಿಮಾರ್‍ಚಿ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ರಾಂದ್ವಯ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಕೃಶೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ವಸ್ತು ವ್ಹರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೀಸ್. ಸಾಂತೆಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿನ್ಸಾಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ, ಹೆರ್ ದುಖಾನಾಂ, ಸೊರ್‍ಯಾಚಿಂ ಬಾರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾತಾಲಿಂ. ಮಾಸ್ಳಿ ಘೆವ್ನ್ ಮೊಗ್ರಾಂ ಆನಿ ಮಾಪ್ಳಿ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಸಾಂತೆಕ್ ಪಾವ್ತಾಲಿಂ.

ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ ದೆವಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲೆ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂನಿ ಜಡಾಯೆನ್ ಘೆತ್ಲಿ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಈದ್ ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಮಸಿದೆ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಯೆತಾನಾ ವಾ ಚವ್ತೆಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಗಣೇಶಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಬುಡಂವ್ಕ್ ವೆಚೊ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಂಗ್ಡಿಂಚಿಂ ದಾರಾಂ ಬಂದ್ ಜಾತಾಲಿಂ, ಪುಣ್ ಬೆಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಜಾಂವ್ ವಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚೊ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾನಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವ್ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ದವರ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಡಜನ್‍ಭರ್ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ತಾಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಆಂಗ್ಡಿಚಿಂ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ‘ಪೊರ್ಬುಂಚೆ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಗಲಾಟ್ಯಾಂಕ್ ವಚನಾಸ್ಚೆ ಸಾಧೆ’ ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಘೊಳ್ತಾಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಆಯ್ಚೊ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ತಸೊ ಉರ್ಲೊ ನಾ. ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಮೌನ್‍ಪಣಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತರ್ನಾಟೆ ಆಯ್ಕಲೆಚ್ ನಾಂತ್. ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ತರ್ನಾಟೆ “ಆಮ್ಕಾಂ ನೀತ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಆನಿ ಥೊಡೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಖಾವಿಯೆಗಾರಾಂಕ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾನ್, ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೇರಿನ್ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೈರಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಿನತಿಯೀ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ.

ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಫವ್ಜ್ ಪಳೆಲ್ಲಿಚ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಬಸ್‍ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಧಾ ಫೀಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ನೆಲಾಚೆರ್ ಆಡೊಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಫಾತೊರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಫಾತೊರ್ ಥೊಡೆ ಲೊಕಾಚೆರ್‌ಯೀ ಪಡ್ಲೆ. ಫಾಯ್ನೆಲಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಫುಟೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಮಾತ್ಯಾಚೆರ್ ಫಾತೊರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚೆ ಜಲ್ಲಿ ಫಾತೊರ್ ವಿಂಚುನ್ ಫಾತೊರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾರ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕುಶಿಂಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂಕ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯ್ಲೆ.

ಲೋಕ್ ಫಾಸ್ಳಾಲೊ. ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್ ಖುರಿಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ದಾದ್ಲೆ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಪೇಂಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೆ. ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮಾತ್ಯಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂಕ್ ವಾ ಹೊಟೆಲಾಂಕ್ ರಿಗ್ಲ್ಯೊ. ಬೆಜ್ಮಿ ಪೀಂತ್, ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೇರ್ ಖಂಯ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೆ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಸಾಂತೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ವ್ಯಾರಾಗಾರ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಿಪೊಂಕ್ ಗೆಲೆ. ಮೊಗ್ರಾಂ ಆನಿ ಮಾಪ್ಳಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಕಾಂಟಿಯೆಂನಿ ಆನಿ ಗೊಣ್ಯೆಂನಿ ಭರ್ನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ನ್ ಲುಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪೆಂಟೆಂತ್ ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಲೊಕಾಚೊ ಗಲಾಟೊ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಕುಶಿನ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಂಚೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಫುಟವ್ನ್ ಘಾಲೆ. ಬಸ್ಟೇಂಡಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಬಸ್ಸಾಂಚೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿಟೊ ಪಿಟೊ ಕೆಲೆ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಲಾಠಿ ಬಿಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಉಣೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ ಮಿತಿ ಭಿತರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ. ಪೊಲಿಸ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಚ್ ಆಡೊಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಫಾತೊರ್, ಸೊಡಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ಗ್ಯಾರೆಜಿ ಕಡೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಟಯರಾಂಕ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

ಆಂಗ್ಡಿಂಚಿ, ಸೊರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾಂಚಿಂ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪ್ಲಿಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಸಿದೆಕಡ್ಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಕ್ಷಣ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಸೆಕ್ಶನ್ 144 ಘಾಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ದುಖಾನಾಂ ಬಂದ್ ಕರಯ್ಲಿಂ. ರಿಕ್ಶಾ, ಬಸ್ಸಾಂ ಬಂದ್ ಜಾಲಿಂ. ಆಂಗ್ಡಿ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಹಳೂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಂವ್ಲ್ಯೊ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಪೊಲಿಸ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಚೆಪ್ಲೆಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಶಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಾಂತ್ ಬಂದ್ ಜಾಲಿ. ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಉರ್ಲೆ ನಾಂತ್.

ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಖಬ್ರೆಗಾರ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಗಲಾಟೊ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಂತಾಂತೊನಿಕ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಚಾನೆಲಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲಿ. ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ಜಣಾಂಕ್ ಕುಡಾಯ್ಲಾಂ, ಬಾರಾ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಆಸೊನ್, ಪರಿಗತ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ, ಪೊಲಿಸ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸೊನ್ ಇಮಾಜ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ. ಖಾವಿಯೆಗಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂತಾಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೌನ್‍ಪಣಿಂ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಮಾಯಕ್ ಲೊಕಾಂಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. ಗೊಲಿಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ತುರಂತ್ ವರ್ಗ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಕಯ್ದ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್ ಸಮಧಾನ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಬಾಪಾನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲ್ಯೊ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್, ಹಾಕಾ ಖಾವಿಯೆಗಾರ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಟೆಲಿವಿಶನಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾತಾಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮತಾಂತರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮತಾಂತರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಅಸಲೆಂ ನಾ ಸಮಧಾನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಾವಿಯೆಗಾರ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ರಾಜಕೀಯ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮಾಜಿ ಎಮ್‍ಎಲ್ಯೆನ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ದಿಲೆಂ.

ತನ್ಖೆ ಖಾತಿರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಸ್ಪಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಚೆರ್ ಪೊಲಿಸ್ಗಾರಾಂಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿವಿಯನ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಪ್ರಮುಕ್. ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಮಾಜ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚೆಂ ತನ್ಖೆಚೆಂ ವ್ಹೊಜೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಗೊಲಿಮಾರ್‍ಚೊ ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಅಶೆಂ ಎಸ್ಪಿನ್ ಸುಚಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

Edward Nazarethಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊಚೆಂ ನಾಂವ್ ಏಕ್. ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಸಾಂಪಡ್ತಾಚ್ – ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಂನಿ ಘೊಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಫವ್ಜೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್, ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ, ಗೊಲಿಮಾರ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ತಾಕಾ ಬರಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. “ಇಮಾಜ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಕುಡಾಯ್ತಲೊ” ಅಶೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್.

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿವಿಯನ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕಡೆ ಆನಿ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಣಾಂಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಡಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಫವ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತನ್ಖಿ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಪಾರೊತ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕಡೆ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕಡೆ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಿಚಾರ್ನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ.

ಖಾವಿಯೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾ, ದುಬಾವ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಮಾರಾ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಸುರು ಕೆಲಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನಿ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ.

ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಚೆರ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಹಿಕ್ಮತ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನಾಟೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಪಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ಫಾತೊರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಚ್ ನಾಂತ್, ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೊಲಿಸ್ ಕೇಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೋನ್ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಶೆರಾಂತ್ ನಿತಿದಾರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಹಾಜಿರ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ನಿತಿದಾರಾನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವೆಲೆಂ.

ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್, ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಜಾತಾನಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲೊ. “ತುಮ್ಚೆಕಡೆ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಾದರ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲರಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್. “ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾ…. ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್.”

“ಚಡ್ ವೇಳ್ ನಾ ತರ್ ಆತಾಂಯ್ ಉಲವ್ಯೆತಾ” ಫಾದರ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ನರ್ಗೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ತರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ತಾಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ ಫಾದರ್… ತುಮ್ಚೆಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾನಾ ದುಸ್ರೆ ನಾಕಾತ್” ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ನಾಖುಶೆನ್ ಒಪ್ವಲೊ.

“ಹಿಂದೂ ಮೂಳ್‍ಭೂತ್‍ವಾದಿಂನಿ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಆಸೊಂದಿ” ಮ್ಹಳೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಮಿಲಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಡೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾಚೆರ್ ಫಾದರ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗಾಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ. “ಜಾತಿಚೊ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ಯೆತಾ. ಆಜ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ದಿಶ್ಯಾರ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ಆಮಿ ದುಸ್ರಿ ಕೂಸ್‍ಯಿ ಪಳವ್ಯಾಂ… ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಆಸಾಯೆ ಫಾದರ್?” ಫಾದರ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಸ್ತಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್.

“ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್?” ಹಾಂಕ್ರೆಲೊ ಫಾದರ್ ಲುದ್ರಿಗ್. “ಆಮ್ಚೆ ಜಣ್… ಛೆ… ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ!”

“ದುಬಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ಫಾದರ್” ವೊಂಟಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ. “ತುಮಿ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಕುಶಿಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾ. ದುಬಾವ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಥಾಪ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್… ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಜಾತಿಚೊ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಲಾಭ್ ಆಸಾ ತೆಂಯೀ ಆಮಿ ವರಂವ್ಕ್ ಆಸಾ… ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತುಮಿ ಎಕ್ಸುರೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮ್ಚೊ ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಗೆಲ್ಲೊ… ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ?”

“ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಕಾಜಿತೊರಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ… ತೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲಾ… ತಾಚೆ ಪಾಸತ್ ಮಾಗಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಜಣ್ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಶೆರಾಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.” ಫಾದರ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

“ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಚಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ… ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್ ಫಾದರ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೊ ಜೋಪ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ… ತಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾ… ಆನಿ ಪೋಯ್ರ್ ಸನ್ವಾರಾಯೀ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ಯೆತಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಫಾದರ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್. “ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಆನಿ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಲಗ್ತಿ?”

“ಅಶೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಫಾದರ್… ತುಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ತಿತ್ಲಿ ಬರಿ ನಾ… ತುಮಿ ಮತಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಪಾಸತ್ ವಕ್ತಾಂ ಸೆವ್ತಾತ್. ತುಮಿ ರಾತಿಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್‌ಚ್ ಯೇನಾಂತ್… ಸಿಖ್ ಕೊಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ತುಮಿ ವಚನಾಂತ್… ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್ ಫಾದರ್… ಕಾಜಿತೊರ್ ನಾ ತರ್ ಇಮಾಜ್ ಪಿಟೊ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂನಿ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ” ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ… ಮ್ಹಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ ತಿ ವ್ಹಯ್… ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ?” ಫಾದರ್ ಲುದ್ರಿಗಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

“ಸೊರ್‍ರಿ ಫಾದರ್… ತನ್ಖೆ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ವಿಶಯ್ ಆಮಿ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಸತ್ ವಾ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ವರಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪಡ್ತಾ… ಇಮಾಜ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ… ಹಾಂಗಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮ್ಚೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸನಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಣಾಚೊ ತರೀ ಹಾತ್ ಆಸ್ತಲೊಚ್… ತೆಂ ಜಾಲೆಂ… ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲಿ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಕೆದಾಳಾ ಪಳಯಿಲ್ಲಿ?” ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಪಾಟಿಂ ವಣ್ಕೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್.

ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್ ಗಿರುನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ವಚೊನ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಇಮಾಜ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತುಮಿ ತುರಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ ನಾ ಫಾದರ್?” ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಖಾಡ್ಕಿ ಪುಶಿತ್ತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ಕೊಣೆಂ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಂನಿ ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸೊನ್, ಹಿ ಏಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕೇಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ತುಮಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ತುರಂತ್ ಖಬರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲಿ ನಾ?”ತಾಣೆಂ ಮುಖಾರುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಇಮಾಜ್ ಫುಟೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳಯಿಲ್ಲಿಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಕ್ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಕಡೆಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಹಾಂವ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ನರ್ಗೊನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ ನಾ… ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಕ್ ಘಾಂಟ್ ಮ್ಹಾರುಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಫಾದರ್..? ತಾಕಾ ತುಮಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲಿ?” ಫಾದರ್ ಲುದ್ರಿಗಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬದ್ಲಾಪ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ತೊ ಘಾಂಟ್ ಮಾರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ… ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತೊಂ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾಂ… ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಫಾದರ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್.

“ಹಿ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ಫಾದರ್… ತುಮಿ ಹಾಂಗಾಚೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್. ತುಮ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾಸ್ತಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾನ್ ಕಶೆಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್ಚಿ? ಕೊಣಾಚೆ ಪರ್ವಣ್ಗೇನ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್ಲಿಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ನಾ..? ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ?” ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಜೊಕುನ್ ಪಳೆತ್ತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ… ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ” ಫಾದರ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಕಪಾಲ್ ಪುಶಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾನ್ ತುಮ್ಚೆಕಡೆ ಪರತ್ ಪರತ್ ಒತ್ತಾಯೇನ್ ಘಾಂಟ್ ಮ್ಹಾರಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತುಮಿ ಒಪ್ಪೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಕ್ ಘಾಂಟ್ ಮ್ಹಾರುಂಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. “ಆನಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಕ್ ಘಾಂಟ್ ಮ್ಹಾರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತ್.” ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಭಾಶಣಾಚೆಂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಕಡೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್… ತಾಣೆಂಚ್ ಮಿರ್ನಿಕ್ ಘಾಂಟ್ ಮ್ಹಾರುಂಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಂದಾಜ್” ಸತ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ಫಾದರ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್. ಹೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಸಾಧಾರ್ಣಾಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

“ಜಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ. “ಫುಟಯಿಲ್ಲಿ ಇಮಾಜ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪ್ಡಿನಾಯೆ… ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಬೊಟಾಂಚೆ ಘುರ್ತ್ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಲೊಕಾಕ್ ಇಮಾಜ್ ಆಪ್ಡೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಸೊಡ್ಲೆಂ..? ಆನಿ ಇಮಾಜೆಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಮಾಟ್ವಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ… ತೊ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಆನಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ಲೊ… ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ರುಜ್ವಾತಿ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯೊ… ತುಮಿ ತೆಂಯ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ ನಾ” ತೊ ದುರ್ಸೊಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಲೋಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ… ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ” ಫಾದರ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸಹಾಯಕ್ಪಣ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ. “ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೆ ಲಾಯಿಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಆಸಾತ್… ತೆ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಪರಿಂ ನಾಂತ್… ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾ… ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಹೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ… ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.”

“ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ದೋಗ್ ಮಾತ್ರ್ ತಶೆ ಆಸಾತ್ ಫಾದರ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂಟೊಚೆಂ… ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಚೆಂ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಿರೋಧ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾತ್… ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಗಜಾಲೆಂನಿ ತಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಥರಾನ್ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾತ್… ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಖಾವಿಯೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂಟೊಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಚಡತ್ತ್ ಯೆತಾ… ಆಪ್ಣಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂಟೊನ್‍ಂಚ್ ಹೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್. ತೊ ಫಾದರ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಗಿ ಜಾಪ್ ಅಪೇಕ್ಸುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್..?” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ದೋಗ್‍ಯೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂನಿ ರುಜ್ವಾತ್ಯೊ ಕಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಯೆತ್ ವಾ ವಿಬಾಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಫಾದರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ. “ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಶೆವಟ್ ಆಸೊನ್ ತಾಣಿಂ ರುಜ್ವಾತಿ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯೊ ತಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ… ಲೊಕಾಕ್ ಜಮಯಿಲ್ಲೆಂ, ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಂಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ…”

“ಲೋಕ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ, ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ… ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಇಮಾಜೆಚೊ ಭಾಗ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊಂ… ತುಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ತೊ ದುಬಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ” ಫಾದರ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಒ.ಕೆ. ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್. “ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ ರಾತಿಂ ತುಮಿ ಏಕ್ ವಾಚ್‍ಮ್ಯಾನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ… ತಾಕಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲೊ?”

“ಮಿಲಾರ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ರಾಕ್ವಲಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೊಚ್ ಚಾಮಾದೊರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ… ಬೆನ್ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಗರೀಬ್ ಆನಿ ಮಸ್ತು ಕಷ್ಟಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕೆನ್ಸರಾಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸೊನ್ ತಿ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲಿ… ದೆಕುನ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವೊನ್ ತಾಕಾಚ್ ಹಾಂಗಾ ರಾಕ್ವಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ… ಪುಣ್ ತೊ ವಿಶೇಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ… ರಾತಿಂ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ತಾಲೊ.”

“ತೊ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ. “ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತುಮಿ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲೊ ನಾ… ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಮೋರ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವಯ್ತಾನಾ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂಟೊಕ್ ಉಲ್ಟೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್, ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ತಾಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ.

“ತಾಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಮಿಟಿಂಗಾಚೆರ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಒಪ್ಪೊಂಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂಟೊನ್. ವ್ಹಯ್ ಫಾದರ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವವ್ನ್.

“ಸೂಚನ್ ಕೊಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ತೊ ವಾಚ್‍ಮ್ಯಾನಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ, ಅನಾವಶ್ಯ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳೆಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ… ಪುಣ್ ತುಕಾ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂಟೊಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್… ತಾಕಾ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಚೂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತುಂ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂಟೊಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಉಬ್ಜಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್… ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೆಂಗೀ ಚೂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ” ಫಾದರ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಜಡಾಯೇನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಮಾಹೆತ್ ಆಮಿ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್ ಫಾದರ್… ಕೊಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ. “ಆಮ್ಚೊ ದುಬಾವ್ ತುಮ್ಚೊಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ… ತುಮ್ಕಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ವಾ ನಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಪಳೆತಾಂ.”

“ದುಬಾವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ನ್ಹಯ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್… ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಆಸೊನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಂಚೊ ಜೋಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಕಾನೂನಾಕ್ ತಶೆಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂತ್ ಫಾದರ್… ಬೆಂಜಮಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಆಶಾ ಮಿತಿ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಇಗರ್ಜೆ ಕಡೆ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಬರೆಂ ನಾ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್‍ಚ್ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಮುಕೆಲಿ ತಯಾರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಥೊಡೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಥರಾನ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ… ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಥಳ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಇಮಾಜ್ ಫುಟವ್ನ್ ಘಾಲಯ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ದುಬಾವ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ನಾಟಕ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ..? ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಚೆರ್ ಫಾತೊರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ನ್ಹಯ್… ಸಕ್ಕಡ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಸಾ… ಏಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡಾಯ್ತಾನಾ ಸತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ…” ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ… ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಅನ್ನಾಡಿ ತೊ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್. “ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಬರ್‍ಯಾನ್ ವಳ್ಕತಾಂ.”

“ಹಾಂವ್‍ಯೀ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿವಿಯನ್ ಕುತಿನ್ಹೊ. “ತುಮ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ…” ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಜಿತೊರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಾದರ್ ಲುದ್ರಿಗಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

“ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲಾಚೆಂ ಫೊನ್… ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ” ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದೀವ್ನ್.

“ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಸಾ… ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಲ್ ಕರ್ತಾಂ” ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಾಜಿತೊರಾಚೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆಂ.

“ಪೆಟೊ ಬಾಂಧ್‌ಲ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರ್ತಾ ಫಾದರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಜಿತೊರ್. “ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾ… ರಾತ್‌ಭರ್ ಘೊಂಕಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ… ಆಮ್ಕಾಂ ನೀದ್ ಪಡ್ಚಿ ನಾ.”

“ಹೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ… ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್” ಫಾದರ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೆ.

“ಪೆಟೊ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಿತರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಉಪಾದ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾಕಾ” ಕಾಜಿತೊರಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್, “ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾತ್?” ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಫಾದರ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್.

“ಅಪ್ರಾಧಿ ಸಾಂಪಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ತೆಲೆ ಫಾದರ್… ಫಾಲ್ಯಾಂ ಶೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ಯೆತಾತ್… ಆನಿ ಆತಾಂ ಪೊಲಿಟೀಶಿಯನಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಸುರು ಜಾತೆಲಿ… ಏಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್… ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ” ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ವಚೊಂಕ್ ಉಟ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತುಮಿ ಘುಟಾನ್ ದವರ್ಚೆಂ ಫಾದರ್… ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧೊಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆನಿ ತಶೆಂ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ… ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಭೆಟ್ತಾಂ” ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

ಹ್ಯೊ ಖಂಚ್ಯೊಯ್ ಧೊಶಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾದರ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗಾನ್, ರಾತಿಂ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲಾಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾನಾಂಯೀ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ದುಬಾವ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೆ ನಾಂತ್.

ಸೊಮಾರ್ ವಚೊನ್ ಮಂಗ್ಳಾರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ, ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಚೆ ದೋಗ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ‘ಗೊಲಿಮಾರ್ ಬಾರ್ ಆಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್’ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಚಾಮಾದೊರ್ ಬೆನ್ನಾ, ಪಯ್ಲೊ ಪೆಗ್ಗ್ ಮಾರ್ನ್, ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ ಚಾಬೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಇಗರ್ಜೆಕಡೆ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಏಕ್ ಮೋರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಹೇಯ್ ಬೆನ್ನಾ… ತುಕಾ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ… ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ಪೆಗ್ಗ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ ರೊಕಿ, ತಾಕಾ ಬೆನ್ನಾಚಿ ಬರಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

“ಹಾಂವ್..! ಹಾಂವ್ ಕಾಲ್ಯಾಕ್?” ಬೆನ್ನಾ ಕಾವ್ಜೆಲೊ.

“ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಪೆಟೊ ಮೆಲಾ… ತಾಕಾ ಪುರುಂಕ್… ಯೇ… ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ಹಾಸೊನ್.

“ತಿತ್ಲೆಂಚ್‍ಗೀ… ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಸಾಂತಾಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಚ್ಯಾ…” ಬೆನ್ನಾ ಪಾದ್ದೆಲೊ.

“ತುಂ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಯೇ… ಸಾಂತಾಂತೊನಿಗೀ ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ವಾಯ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತೆಂ ಥಂಯ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ” ಪೊಲಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಳೆಂ ಪೊಲಿಸ್ಗಾರ್ ರೊಕಿನ್.

ಮಾತ್ಯೆ ರಂಗಾಕ್ ಬದ್ಲಲ್ಲೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಖೊಮಿಸ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹೆಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಲುಂಗಿ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಬೆನ್ನಾ, ಪುರ್ತೊ ಅಮಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಬಿಸ್ಳೊನ್ ಸುಕ್ಯಾ ಕರ್ಡಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೇಸ್, ಕಾಳ್ಬಾಣಾಚಿ ಕಾತ್, ತಾಂಬ್ಶೆಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ತಾಚ್ಯಾ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ತಶೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಬೆನ್ನಾಕ್ ಭಿತರ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸಬ್‍ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಬೆನ್ನಾಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಟೂಲ್ ದಿಲೆಂ.

ಬೆನ್ನಾಕಡೆ ತೊ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಚಾಮಾದೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಕಾ ರಾತಿಚೊ ರಾಕ್ವಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್.

“ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಿಂಯೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ತಾಯ್?” ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊ. “ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲೊ?”

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಪಿಟ್ಟಾಶಿ… ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ಟಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಮೀಟಿಂಗಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲೊ” ಬೆನ್ನಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಾದರ್ ದೊಮಿನಿಕ್ ಲುದ್ರಿಗಾಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂಟೊ ಜಾಂವ್, ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೇರಿಚೆರ್ ಜಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ನಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊಕ್.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಏಕ್ ಪೆಟೊ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ರಾತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ತಾತ್‍ಮೂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್.

“ವ್ಹಯ್… ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ” ಬೆನ್ನಾನ್ ಥಿಂಪಿ ಗಿಳ್ಳಿ.

“ತೊ ಪೆಟೊ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಭಿತರ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್… ತುಕಾ ಆನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪೆಟೊ ಘೊಂಕಿನಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿನ್.

“ಘೊಂಕ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್… ತೊ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್… ಇಮಾಜ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ತಾನಾ ಪೆಟೊ ವೊಗೆ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಬರಿ ವಳ್ಕಿಚಿ… ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್.

ಬೆನ್ನಾ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ.

“ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್, ಮಿರೊಣ್ ಗಿರುಕ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಪೆಟೊ ವಳ್ಕತಾ..?” ಬೆನ್ನಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್.

ಬೆನ್ನಾ ಹಳ್ತಾನ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ವಾ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ..? ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸೊಯ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಾಯ್..? ಸಾಂತಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಫುಟವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ… ಥೊಡ್ಯೊ ಸಾಕ್ಶಿ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ… ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್…” ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ, ಬೆನ್ನಾನ್ ಮಧೆಂಚ್ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

“ಇಮಾಜ್ ಕೊಣೆಂ ಫುಟಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ” ಬೆನ್ನಾ ಹುಸ್ಕಾರಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಮಾದೊರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚಾಮಾದೊರ್ ಆನಿ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಾಮ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಶ್ಟ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ… ಕಶ್ಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ… ಕಾಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮರೊನ್ ವರ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಕಾ ಕೆನ್ಸರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಸಾಂತಾಂತೊನಿ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ… ಪಯ್ಶೆ ಚಡ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಮೀಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕೆನ್ಸರ್‌ಯೀ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ… ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳೊಂ. ಮಯ್ನ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮೀಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್ ನಾ… ಹಾಂವೆಂ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸೆಲಿನಾಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ… ಹ್ಯಾ ಸಾಂತಾಂತೊನಿಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ… ತೊ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಯ್ಕನಾ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕೆನ್ಸರಾಂತ್ ಮರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ” ಬೆನ್ನಾ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಹುಸ್ಕಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಜಾಲೆಂ… ಉಪ್ರಾಂತ್?” ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕುತಿನ್ಹೊನ್ ಬೆನ್ನಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಸಾಂಗ್.”

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡಿನಾಶೆಂ ರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ… ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ ತೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲೊನಾ… ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ದಯಾಚ್ ನಾ… ಕಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ದವರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ…” ದುಖಾಂ ಹಾತಾಂನಿ ಪುಸುನ್ ಮುಕಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಚಾಮಾದೊರ್ ಬೆನ್ನಾ. “ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಕಡೆ ಮೀಸ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ… ತೊ ಮಿಸಾಂ ಬುಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್… ಮೀಸ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ… ಸಕ್ಕಡ್ ದುಡ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಹೊ ಸಾಂತ್‍ಯಿ ದುಡ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್… ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್‍ಯೀ ಪಯ್ಶೆ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ಜೆ… ಹಾಂವ್ ಪೋರ್ ಮಸ್ತು ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಒಪಿಸ್ ಮೀಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ… ಬೆಜಾರಾಯ್ ವಚೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊಂ… ಅಮಾಲಾಚೆರ್ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ… ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಚಾರ್ ಸೊವುನ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊಂ… ಪೆಟೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಘೊಂಕಿನಾ… ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊಂ… ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ… ತಾಣೆಂ ದಾರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ರಾತಿಂ ಉಟನಾ… ಪಿಯೆವ್ನ್ ಘಟ್ಟ್ ನಿದ್ತಾ… ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಸಾಂತಾಂತೊನಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಾದ್ರಿ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ… ಸಾಂತಾಂತೊನಿಕ್ ಚಾರ್ ಗಾಳ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಾತಿ ಪೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಚಡ್ಲೊಂ. ಮೇಜ್ ಮಾಲ್ವಲೆಂ… ಇಮಾಜ್ ಧರ್ಲಿ… ತಿ ಮಾಲ್ವೊನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ಲಿ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಇಮಾಜ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮಧ್ಯಾನೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮೊಡೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಕಡೆಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಕೆಲಾಂ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ… ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆಲೊಂ… ಫುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಚೊ ಭಾಗ್ ಮಾಟ್ವಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲೊ… ಹಾಂವೆಂಚ್ ಸಾಂತಾಂತೊನಿಕ್ ಫುಟವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೊ… ಸಾಂತಾಂತೊನಿ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಸಾಳಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲಾ…” ಚಾಮಾದೊರ್ ಬೆನ್ನಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಖೊಮಿಸ್ ಉಕಲ್ನ್, ಕುಸಾಳಾಂತ್ಲೊ ಘಾಯ್ ದಾಕವ್ನ್ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

* * * * *

ಹಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ 2010ವ್ಯಾ ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ
ಕುರ್ಪಾ: ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್’ ಕಥಾ ಪುಂಜೊ (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಿತ್)

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News