Browsing the "STORIES" Category

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್

Budkulo_Story_T 2
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಳ್: ರೊಅಲ್ದ್ ದಾಹ್ಲ್; ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದ್: ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ ರೊಅಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್ ಏಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಲೇಖಕ್, ಕವಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಝುಜಾ ವಿಮಾನ್ ಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತಾಚೆ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಬೂಕ್ ವಿಕುನ್…
Read More

ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ – ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಣಿ

Story_Farikponn_T
ಒಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ ನಾಂವಾನ್ ಒಳ್ಕಿಚೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಒಸ್ಕರ್ ಕುಕ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್. ಬೋರ್ನಿಯೊ, ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಿಲ್ಲೀಸ್, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ವೈಟ್ ಫಿಯರ್, ಡೊಗ್ ಡೆತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ. ‘ಫಾರಿಕ್ಪಣ್’ ತಾಚ್ಯಾ The Second…
Read More

ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಾರಣ್ (ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ)

Short Story_Thumb 1
“ಖಂಯ್ ಗೆಲೊಯ್ ರಾಯಾ… ಸದಾಂ ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ ನೆ ಮೊಗಾ… ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸುಂ… ದೆವಾ! ಕೊಣಾ ಪಾಸೊತ್ ಜಿಯೊಂ..?!” ದೊನೀ ಹಾತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರುನ್ ವಿಳಾಪ್ ದಿತಾಲೆಂ ಫ್ಲೇವಿ. ತಾಚಿ ಹಾಕ್ ಬೊಬ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸೊಡ್ವಣ್

Short Story_Sodvonn
1948 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 5ವೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಗಾಂವಾಂನ್ ಕಾರ್ಕಳ್-ನಕ್ರೆಚೊ. ಮುಂಬಯಿಂತ್, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ 37 ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ 2004 ವರ್ಸಾ ಸ್ವ-ನಿವ್ರತ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಮಲಾಡ್ (ಪಶ್ಚಿಮ್) – ಜನಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್…
Read More

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

ಇಮಾಜ್

budkulo_imaz_short-story_dr-edward-nazareth_t
ಪೋಯ್ರ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫುಟೊನ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಹಿ ಖಬರ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಹಿಂದೂ ಮೂಳ್‍ಭೂತ್‍ವಾದಿಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಮೊಗಾಚಿ ಸುನಾಮಿ

Budkulo_Story_T
(ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಾಣಿ) ರಾಜೇಶಾಕ್ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಕಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತೀ ಎಕ್‍ಚ್ ಜೋಪ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ವಿಂಚುನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ವಿನುತಾ, ಕೆದ್ನಾಂ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಲೊ. ಸರ್‍ಲ್ಲೆ ಕರಾಳ್ ದೀಸ್ ಆತಾಂ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಮಿಸ್ತೆರ್

Budkulo_Story_Konkani_Mister_Donald Pereira_T1
ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪ್ರದೀಪ್, ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗಿ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಮೃಗ್‍ಜಳ್

Dr Edward_Story
ಪಾಪ್ಪಾ, ತುಕಾ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಧಾಂಪುನ್ ಆಜ್ ಸಾತ್ವೊ ದೀಸ್; ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೆ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ರಡೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆಂ, ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಸತ್ತರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಯ್ತ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಪ್ಪಾ, ಪೆಟೆಂತ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚೊ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸಾಂಗೊಡಿ ಪಯ್ಣಾರಿ

Sangodi Poinnari_T1
ಹಾಂವೆಂ ನವೆಂ ಕಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಯ್ತ್ ಬಿ.ಎಂ.ಡಬ್ಲ್ಯು. 3.3 ಲೀ., ರೂಂದ್ ವ್ಹೀಲ್ ಬೇಸ್, ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾಚೊ ಗರಿಷ್ಟ್ ವೇಗ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 129 ಮೈಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಊಂಚಿ ಎಕ್ಸಲರೇಶನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಾಚೊ ಬಣ್ ಅಂತ್ರಾಳಿ ನಿಳ್ಸೊ ಆಸುನ್ ಭಿತೆರ್ಲ್ಯೊ…
Read More

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಝುಂತ್

Zunth_Story_T
“ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…..!” ಮುಖ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಗಾರಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಎಕೊಡಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಲೋಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಫಾದರ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾಕ್. ಫೆನಾಂಚೊ ಆವಾಜ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ