Latest News

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಪಾತ್ಯೆಣಿ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : December 22, 2023 at 11:29 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊನ್ ಲಿಫ್ಟಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಾವೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ತೊಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಲೋಚನ್ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಲಿಫ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ನಾಚೊನ್‍ಶೆಂ ತೊ ಕಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ತಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರೂಪ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತೊಮ್ಮು, ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್. ತುಜ್ಯಾಚ್ ಹಾತಿಂ ಸಮರ್ಪಿತಾಂ. ಬಜೆಟಿಕ್ ಮೀತ್ ನಾ. ತುಜೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ನಾ. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುನ್ ತುವೆಂ ಹೆಂ ಘರ್ ಉಬಾರಿಜೆ. ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಜೆ. ತುರ್ತಾನ್ ಕಾಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್…” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ತೊಮಾಸಾಕ್ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ದುಡು ದಿಲ್ಲೊ.

ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಉದ್ಯಮಿ ಬೊನಿಫಾಸ್ ಪಿಂತಾನ್ ಎದೊಳ್ ಬಾಂಧಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಲೇಕ್ ನಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ದಾನಿ ತೊ. ವಿದೇಶಾಂನಿ ತಾಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ವರ್ಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಕೊರೊಡ್ ದುಡು ತೊ ದಾನ್ ದಿತಾಲೊ. ಇಗರ್ಜಾಂಕ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್, ಲೊಕಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ನೆಗಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ತಾಚೆ ಜಾಗೆ ಆಸಾತ್. ಘರಾಂ, ಜಾಗೆಯೀ ತಾಣೆಂ ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಘರ್‍ಯೀ ಕೊಣಾಕ್‍ಗೀ ತೊ ದಾನ್ ದಿತಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊಮಾಸಾಕ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಬೊನಿಫಾಸಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಮುತುವರ್ಜಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತುರ್ತಾನ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ತೊಮಾಸಾನ್. ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೊನಿಫಾಸ್ ತೊಮ್ಮುಕ್ ಹಿಶಾರೆ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಕೊರೊಡಾಂಚೊ ವಹಿವಾಟ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಕಿತ್ಲಿ ಉರ್ಬಾ ಉರತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊಮಾಸ್ ಚಿಂತಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ರಾವ್ಳೆರ್‌ಚ್ ತರೀ ಬೊನಾಮಾಕ್ ಅಸಲಿಂ ಹಜಾರ್ ಘರಾಂ ಬಾಂಧ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸಾ. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವಾಂಕ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೊನಿಫಾಸಾಕ್ ಹೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನಗಣ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೊ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊಮಾಸ್, ಗಲ್ಫಾಗಾರ್ ಬೊನಿಫಾಸಾ ಸಂಗಿಂ ವಾವುರ್ತಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವತಃ ಬಾಂಧ್ಪಿ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬೊನಾ ಪಿಂತಾಕ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಾಚಿಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ, ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ತೊಮಾಸಾಕ್‍ಚ್ ಕೊಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಧೆಪಣಾಕ್ ಮೆಚ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊನಾಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ತೊಮ್ಮುಕ್ ಭಡ್ತಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಬೊನಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂಚಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯೀ ತಾಕಾಚ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ.

ತೊಮ್ಮುನ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬೊನಾಮ್ ನಿಶ್ಚಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಬೊನಾಮಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಘರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಂಚ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚಿ ಅಂದಾಜ್ ಬಜೆಟ್‍ಚ್ ಧಾ ಕೊರೊಡಾಂಚಿ. ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆನಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಊಂಚಿ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಧನ್ಯಾನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಉದಾರಿ ಮನೋಭಾವಾಚ್ಯಾ ಬೊನಿಫಾಸಾಕ್ ತೊಮಾಸಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತೊಮ್ಮುಕ್ ತಾಣೆಂ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ 25 ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ತೊಮಾಸಾಚೆಂ ಘರ್. ಮ್ಹಾತಾರಿ ಆವಯ್, ಪತಿಣ್ ಆನಿ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಕುಟಮ್ ತಾಚೆಂ. ಮಾಲ್ಗಡೊ ಪೂತ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಪಿಯುಸಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮಧ್ಲೆಂ ಧುವ್ ಆಟ್ವೆಂತ್, ನಿಮಾಣೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ಶಿಕ್ತಾಲಿಂ. ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ತೊಮಾಸಾಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ನ್ ಖಂತ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ತಿಂ ವೆತಾಲಿಂ.

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಯೀ ಘರ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊಮಾಸಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ 20 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಟ್‍ಯೀ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಎಕ್ರೆ ಸುವಾತೆಂತ್ ಅಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಆನಿ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಕ್ ಜಾಗೊ ವಿಕ್ತಾನಾ ಬೊನಿಫಾಸಾನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಏಕ್ ಸೈಟ್ ತೊಮಾಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಥೊಡೊ ಐವಜ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಂತಾನ್ ದುಡು ಘೆಂವ್ಕ್ ನೆಗಾರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಚಡುಣೆಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ತೊ ಜಾಗೊ ತೊಮ್ಮುಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆಂ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಧನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತಾನಾಂಚ್ ತೊಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ನವಿ ಆಲೋಚನ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಜೆಟಿಕ್ ಮೀತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂತಾನ್ ದಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ಗೀ ವಿಶೆವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಆಶೆಕ್ ಮುಂಗೊ ಫುಟ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೊನಾಮಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೊ ತೊಮ್ಮು ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂಯೀ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಮತಿಂತ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಘರಾಚೆಂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಿಲ್ಲರಾಂ ಆನಿ ಮಾಳಿಯಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರೊಣ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವಾವ್ರ್ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊನಾ ಪೀಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಸೈಟಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ. ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ತೊಮಾಸಾಕ್ ತೊ ಫೋನ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಚಿ ಖಬರ್‌ಚ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲಿ ನಾ.

ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಯೀ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಘರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತೊಮಾಸಾಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾನ್, ರುಕಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ದೊರ್ ಸೊಜಾನ್, 60 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಭವ್ಯ್ ಘರ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಳ್ಳೆಂತ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಸಲೆಂ ಘರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಚೆಂಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗುತ್ತುಂಗೆಲ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂಧ್ಚೆಪರಿಂ ರುಕಟ್ ವಾಪಾರುನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಾಳಿಯೆಚೆಂ ಘರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಆಕರ್ಷಣಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬೊನಿಫಾಸ್ ತೆಂ ಘರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಸಲಿಂ ಘರಾಂ ಅಪ್ರೂಪ್, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಕ್ ತೆಂ ಘರ್ ಮೊಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತೊಮಾಸಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಕೀದ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಭೆಟ್ ತೊಮಾಸಾಗೆರ್ ಆಸಜೆಚ್ ಬೊನಾಮಾಕ್. ಹಳ್ಳೆಚೆಂ ಪರಿಸರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾತಾವರಣ್ ತಾಕಾ ಆಕರ್ಶಿತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾತಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ತ್ಯಾ ಸುತ್ತೂರಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಗ್ತೆಂ ಮೊಳಬ್, ನೆಕೆತ್ರಾಂಚಿ ಪರ್ಜಳ್, ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂಚ್ ನಾಚ್‍ಲ್ಲೊ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೃತಕ್ ವಾತಾವರಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಸುವಾತೆಂಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಬೊನಿಫಾಸಾಕ್ ಸೆರ್ಮಾಂವ್‍ಚ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ತೊಮಾಸಾಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಶ್ಹೆರಾಂತ್‍ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ವೊಡ್ಣಿ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಭುರ್ಗಿಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಶಿಕೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷೆಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಯೀ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಧುವೆನ್ ಧಾವಿ ಸಂಪ್ತಚ್ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸಾಂತ್ ಪಿಯುಸಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಯ್ಜೆ, ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಘರ್ ಬಾಂಧಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೊ.

ಬೊನಿಫಾಸಾನ್ ಬಂಗ್ಲೊ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸೂಚನ್ ದಿತಾನಾ ತೊಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾಕ್ ಪಾಕಟೆ ಫುಟ್‍ಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಧರ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆಂ ಯೋಜನ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲೆಂ.

ವಾಟ್ಸಪಾಂತ್ ತೊಮ್ಮು ನವ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯೊ ಫೊಟೊ, ವೀಡಿಯೊ ಪಿಂತಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಪಿಂತಾಮ್ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡು ಆನಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಆಸ್ತ್, ವಸ್ತು ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಪೈಶೆ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಬಾಂಧಯಿಲ್ಲಿಂ ಘರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂಯೀ ಆಸಾತ್, ಥೊಡಿಂ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂಯೀ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಘರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಪುನೆವಂತಾಕ್ ವೆತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಿಶಾರೊಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಮಾಸಾಕ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ‘ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್’ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಿಂತಾಮಾಚೆಂ ಧನ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ತನ್ ಥಂಯ್ ವಾವುರ್ತಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ತೊಮ್ಮುಚೆಂ ಮನ್ ತ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್.

ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಘರ್ ಬಾಂಧಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್‍ಚ್ ತೊ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಧನಿಯಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಐವಜಾಂತ್ಲೊ ಧಾರಾಳ್ ವಾಂಟೊ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬೊನಿಫಾಸಾಚ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಘರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣೆಂಗೀ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲಿಯೀ ಸರ್ಬಾರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಮ್ಮುನ್ ದೆಕಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜೊಕ್ತೆಂ ಗುಣಮಟ್ಟ್ ಸಾಂಬಾಳಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವ್ರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಸ್ವಂತ್ ಘರಾಚೆಂ ಸಪಣ್ ಜಾರಿ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ.

ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಘರಾಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಮಾಸಾನ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಕರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಉಣ್ಯಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿಚ್ಯೊ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಸವೆಂ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಪೊಂವ್ಚೆಂ, ಉದಾಕ್ ಪಾಜರ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾಯೀ ಪರಿಹಾರ್ ತೊಚ್ ದಿತಾಲೊ. ಟೆರೆಸಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ತೊ ವಯ್ರ್ ಶಿಟಿ ಘಾಲಂವ್ಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚಿ ಚೊರಿ ಧಾಂಪ್ತಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮುನಾಫೊಯೀ ತೊ ಜೊಡ್ತಾಲೊ.

ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಕ್ವಿಜ್ – ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

ವರಸ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆರ್ ಮಹಿನೊಭರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊನಿಫಾಸಾನ್ ಘರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೊಮಾಸಾಕ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅಚಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಘರಾಚೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಕಾಮ್ ಸಂಪೊನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಪುರ್ಸತ್ ಕರ್ನ್ ಪಿಂತಾಮ್ ತೊಮ್ಮುಗೆರ್‌ಯೀ ವಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಘರಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ಚೊ ದೀಸ್ ನಮಿಯಾರ್ಲೊ. ಧನಿ ನಿರಾಳ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್‍ಭರಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ತೊಮಾಸ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾವ್ಜೆತಾಲೊ. ಘರ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಬಾಂಧಂವ್ಕ್ ನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷೆತೆಚಿ ಖಚಿತತಾ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾಲೊ, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ. ಬೊನಾಮ್ ತಾಂತುಂ ರಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸನಿನ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಣೀ ರಾವೊಂದಿತ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಡಾಳ್ ಜಾವ್ನ್, ಘರಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಯಾರೆಂತ್ ತೊ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲೊ.

ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ಧನ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ದೀಸ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತೊಮಾಸಾಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ತಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಸ್ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಧನ್ಯಾಕ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ ತೊಮ್ಮುಕ್ ಫೊನಾರ್ ಬೊನಿಫಾಸಾನ್ ವಿಶ್ ಕರ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊಮ್ಮುಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಟಮ್‍ಂಚ್ ಘರಾಂತ್ ವೊಕ್ಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಸನ್ ರೇ ಸೋಲಾರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ವಿಜ್ – ವಿವರಾಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

ಬೊನಿಫಾಸಾಚೊ ದುಡು ಉದ್ಕಾಪರಿಂ ಖರ್ಚತಾಲೊ. ಕಾರ್ಯೆಂಯೀ ಭೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆಚೆಂ. ಜಣ್‍ಯೀ ಹಜಾರಾ ವಯ್ರ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ್‍ಯೀ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲಿಯೀ ಉರ್ಬಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊಮ್ಮುಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂನಾ. ಬೊನಿಫಾಸಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ, ಸಯ್ರೆ ಆನಿ ಚಡಾವತ್ ಈಶ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಇತ್ಲಿ ಗದ್ದಾಳಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ತೊಮ್ಮುನ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ ನಾ. ತಾಕಾ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸಮ್ಜಲೊ ನಾ.

ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಘರ್ ಭರ್ಚೆಂ, ಮನೋರಂಜನ್, ಖೆಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಬೊನಾಮಾಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಚೆರ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಭಾಷಣಾಂಯೀ ದಿಲಿಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಧಿನ್ವಾಸ್ಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಎಂ.ಸಿ.ನ್‍ಂಚ್ ಸಬಾರಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಔಪಚಾರಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ತಿರ್ಸಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಬೊನಾ ಪೀಂತ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೊ. ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಉಟೊಂಕ್ ಆಯ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಲಿಂ ಸರ್ವಾಂ ವೆದಿ ಸರ್ಶಿಂ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಿಂ. ಮಾಟೊವ್ ಸಗ್ಳೊ ಮೌನ್ ಜಾಲೊ.

“ಆಜ್ ವಿಶೇಸ್ ದೀಸ್. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ದಿಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ತೆಕಿದ್ ಹಾಂವೆಂಯೀ ಸಬಾರಾಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ತರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಗುಪ್ತಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೊನಿಫಾಸ್. ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಗ್ಳಿ ಸಭಾ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ. ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊನಾಮಾನ್ ಹೆಂ ಘರ್‌ಯೀ ಕೊಣಾಕ್‍ಗೀ ದೀಂವ್ಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲೊ.

ತೊಮಾಸಾಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಧಯ್ರಾನ್ ತಾಣೆಂ ಘರ್ ಬಾಂಧ್ತಾನಾ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಬೊನಾಮಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಕುತೂಹಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊಮ್ಮುಚಿ ಪತಿಣ್ ವಯೊಲೆಟ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಚೀತ್ ದಿತಾಲಿ. ಬೊನಾಮಾನ್ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ತಿಕಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಘೊವಾಕ್ ಸಾಂಗನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲಾಖಾಂನಿ ದುಡುಯೀ ದಿಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಬೊನಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ವರ್ತೊ ಗೌರವ್.

“ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ನಿಶ್ಚಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾತ್ರ್. ತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಖಂತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ಬರ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಸತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಚೆಂಯೀ ಕಾಮ್ ತೊ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಮರ್ಪಿಲಾಂ, ವೇಳ್ ಆನಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಯಾ. ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಕ್ತಿ ಕಾಣಿಕ್, ಸೂಕ್ತ್ ಇನಾಮ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ…” ಬೊನಾಮ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತೊಮಾಸಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಂಡಾಕ್ ತೆಂಕ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಬೊನಿಫಾಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚಯ್ಲಿ. ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ತೊಮ್ಮು ಕಾಂಪ್ಲೊ. ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನೋಭಾವ್ ತಾಕಾ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಧನಿಯೀ ನೆಣಾಂ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ದಗಲ್ಬಾಜ್‍ಪಣ್ ಆಪುಣ್ ಜಾಣಾಂ. ಸ್ಕಾಚಾಚೊ ಘೊಟ್ ಗಿಳುಂಕ್ ತೊಮಾಸ್ ಕಷ್ಟಲೊ.

“ಹೆಂ ಘರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಬಾಂಧಯಿಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೂಚನಾಂ ಖಾಲ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಶಕಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂಗೀ ಘರಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೊಮಾಸಾನ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆಂಯೀ ತಾಣೆಂಚ್ ಬಾಂಧ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಆಪ್ತ್ ಬಾಂಧಪ್ ಹೆಂ. ಮೊಗಾಚೆಂ ಘರ್. ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಯೋಗ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಲಾಂ…”

ಸಭಾ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕತಾಲಿ. ಹೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೊ ನಶಿಬ್‍ವಂತ್ ಕೋಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ತಾಲಿಂ. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಮ್ಮು ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಂಚನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲೊ. ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಕರಿಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಜೊ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾವ್, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಾಂಗಾತಿ, ಆಜ್ ಆಪ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೊಮಾಸ್ ಸೊಜ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಚಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಪಣಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ.” ಬೊನಿಫಾಸಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ವ್ಹಡ್ ಕೇಕ್ ವೆದಿಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ಸವೆಂ ಚಾವಿಯೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮೊಡೆಲ್. ತೆಂ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಬೊನಾಮಾನ್ ತೊಮಾಸಾಕ್ ವೆದಿಕ್ ಆಹ್ವಾನ್ ದಿಲೆಂ.

ಬೊನಾಮಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಲಾರಾಂಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಸಭಾ ಧಲ್ಲಿ. ವಯೊಲೆಟ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಂದಾನ್ ಭರ್ಲಿಂ. ತೊಮ್ಮುಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಫಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

(ಆದಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಣ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ್ ಕಾಣಿ ಹಿ.)

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪಾಂ – Click Here

ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಲಿಂಕ್Click & Join

2 comments

  1. ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಮತಿಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಜಾಲಿ.
    ಬರೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾಂ.
    ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ತುಕಾ ಫಾಟೈತಾಂ.

  2. ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ. ವಾಚ್ತಾನಾ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ತುಕಾ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News