Latest News

ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 6: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಸವಾಲಾಂ

Budkulo Media Network

Posted on : January 17, 2024 at 6:16 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವ್ಯಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜನವರಿ 2024 ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚಿ ‘ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಫೊಂಡ್’ ಕಾಣಿ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. (ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಲಿಂಕ್ ಆಖೇರಿಕ್ ದಿಲಾಂ).

‘ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಇ-ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಚಿಕಾಗೊಚ್ಯಾ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಪ್ರಾಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲೊ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಬಿಳಾಲ್‍ಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ವಸ್ತಿ ಆನಿ ಖಾಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಇನಾಮ್ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲಾಂ.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ:

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್:

1. ಲೆನ್ನಿನ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 2 ಅಂಕ್.

2. ಲೆನ್ನಿಚೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ಮಾವ್ಳೊ ಕೋಣ್?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 1+1, ಒಟ್ಟುಕ್ 2 ಅಂಕ್.

3. ಪಿಂತಾಮ್ ಕೋಣ್? ತಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ (ಕಸಬ್) ಕಿತೆಂ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 1+1, ಒಟ್ಟುಕ್ 2 ಅಂಕ್.

4. ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧಂವ್ಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಡೊನೇಶನ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಿಂಗೆಲ್?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 1 ಅಂಕ್.

5. ಎ. ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ? ಬಿ. ತಿಚೊ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ರಾತಿಂ ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಘುಟ್ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 1+2, ಒಟ್ಟುಕ್ 3 ಅಂಕ್.

6. ಲೆನ್ನಿ ಖಂಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಲೆಂ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 1 ಅಂಕ್.

7. ಪಿಂತಾಮಾನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಐವಜಾಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 1 ಅಂಕ್.

ಗುಮಾನಾಕ್: 1. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ (2+2+2+1+3+1+1) ಒಟ್ಟುಕ್ 12 ಅಂಕ್. ಹರ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಪುರ್ತಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅರ್ಧೆ ಅಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆ. 2. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. 3. ಸವಾಲಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ತುಮಿ ಸ್ವಂತ್ ಜಾಪ್ ದೀಜೆ. ಜಾಪಿ ಕಾಣಿಯೆಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾತ್, ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ನಾಕಾ ಆನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಕೊಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಹಂತಾರ್ ಸೆಟ್‍ಬ್ಯಾಕ್ ಜಾತೆಲೆಂ (ಇನಾಮಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾತಾನಾ).

ದುಸ್ರೊ (ಟೈಬ್ರೇಕರ್) ವಿಭಾಗ್:

1. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಸಾರಾಂಶ್ ಕಿತೆಂ? ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ, ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಾ. (ಜಾಪ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 10 ವಾಕ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಬರಯಾ).

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 5 ಅಂಕ್. ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ ವಿವರಣ್ ನಾಕಾ, ಚುಟುಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಯಾ. ಕಾಣಿ ತುಮಿ ಅರ್ಥ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಿತೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ತುಮಿ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾತ್. (ಇನಾಮಾಕ್ ತೆಂಚ್ ಮಾನ್‍ದಂಡ್).

2. ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಇನಾಸಾಮ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾ. ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಕರ್ತಾ. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಾರಣ್? (ಜಾಪ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 10 ವಾಕ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಬರಯಾ).

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 5 ಅಂಕ್. ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ ವಿವರಣ್ ನಾಕಾ, ಚುಟುಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಯಾ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಿತೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ತುಮಿ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾತ್. (ಇನಾಮಾಕ್ ತೆಂಚ್ ಮಾನ್‍ದಂಡ್).

3. ತುಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಖಂಚೊ? ಕಿತ್ಯಾಕ್? (ಜಾಪ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 10 ವಾಕ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಬರಯಾ).

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 5 ಅಂಕ್. ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ ವಿವರಣ್ ನಾಕಾ, ಚುಟುಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಯಾ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ವರ್ಣಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಿತೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ತುಮಿ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾತ್. (ಇನಾಮಾಕ್ ತೆಂಚ್ ಮಾನ್‍ದಂಡ್).

4. ‘ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಫೊಂಡ್’ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ತುಮಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಕಿತೆಂ? (ಜಾಪ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 10 ವಾಕ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಬರಯಾ).

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 5 ಅಂಕ್. ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ ವಿವರಣ್ ನಾಕಾ, ಚುಟುಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಯಾ. ಕಾಣಿ ತುಮಿ ಪಾರ್ಕುನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಬರೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ತಾ. (ಇನಾಮಾಕ್ ತೆಂಚ್ ಮಾನ್‍ದಂಡ್).

5. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ? ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ (ಕಾದಂಬರಿ, ಲೇಖನಾಂ ನ್ಹಯ್) ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಶತಾ ದೆಖ್ಲ್ಯಾ? (ಜಾಪ್ 10 ಥಾವ್ನ್ 15 ವಾಕ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಬರಯಾ).

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ 10 ಅಂಕ್. ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂ ವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ವರ್ಣಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಿತೆಂ, ಕಿತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ತುಮಿ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾತ್. (ಇನಾಮಾಕ್ ತೆಂಚ್ ಮಾನ್‍ದಂಡ್). ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಬರಯಾ, ಲೇಖಕಾಚ್ಯೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ನಾಕಾತ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾ (ಟೈಬ್ರೇಕರ್) ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ (5+5+5+5+10) ಒಟ್ಟುಕ್ 30 ಅಂಕ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂಚೆ ಒಟ್ಟುಕ್ 42 ಅಂಕ್.

ಬಂಪರ್ ಇನಾಮಾಂ:

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,750 ಐವಜಾಚಿಂ ಖಚಿತ್ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 750 ನಗದ್ ಆನಿ ರು. 3,000ಚೆಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ), ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,550 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 550 ನಗದ್ ಆನಿ ರು. 3,000ಚೆಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ) ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿಂ. ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ರು. 400 ಐವಜಾಚಿಂ ಖಚಿತ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಲಾಭ್ತೆಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಭರ್ತಿ ರು. 8,500 ಐವಜಾಚಿಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಇನಾಮಾಂ! (ಅಂಕ್ ಬರೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಜಾಪಿ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿತಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್).

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಆನಿ ನಿಬಂಧನಾಂ:

1. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ದೊನೀ ವಿಭಾಗ್ ಮೆಳೊನ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಕೋಣ್ ಜೊಡ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಟೈ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಶಿಸ್ತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಭಾಶೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ನಿಯಮಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೋನಸ್ ಅಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಜೇತಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ತೆಲಿ.

2. ಜಾಪಿ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂಚ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾ ಮುಖಾರ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಲಿಖಿಜೆ. ಹರ್ ಪಾನಾಚೆರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಘಾಲಿಜೆ. ಸಂಗಿಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಂವ್, ಗಾಂವ್, ಘರ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಆನಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಜಾಪಿಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ವಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಬರಯ್ಜೆ.

3. ಜಾಪಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಮೈಲಾಕ್ budkuloepaper@gmail.com ಧಾಡಿಜೆ. ಇಮೈಲ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರ್ಯೆತ್. ದೊನೀ ಕಡೆನ್ ಆನಿ repeatedly ಧಾಡಿನಾಕಾತ್.

4. ಜಾಪಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಇಮೈಲಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾರ್ Kala Sampath Quiz 6 Answers ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಜೆ. ಸೂಚನ್ 1: ಟೈಪ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ತಾಚಿ ಫೊಟೊ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಸೂಚನ್ 2: ತುಮಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಉದಾ: ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಇಮೈಲ್ ಧಾಡ್ತಾತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿವರ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಲಗ್ತಿ ಕರಾ.

5. ಜಾಪಿ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ ಸೊಮಾರಾ, ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2024. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಸೊಮಾರಾ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2024ವೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

6. ಮುಖ್ಯ್ ಸೂಚನ್/ಕಳವ್ಣಿ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಿರ್ಬಂಧ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಇರಾದ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಪಿಚ್ ನಕಲ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಆಸಾ. ಆದಿಂ ತಶೆಂ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫುಡೆಂ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಆಡ್ವಾರಿನಾಂವ್. ಖಂಡಿತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯೀ ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ನಕಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರಿನಜೊ. ಸ್ವಂತ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ.

7. ಸ್ಪರ್ಧಿಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಗ್ರೂಪಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾಂ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸೂಚನಾಂ, ಪೂರಕ್ ಗಜಾಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕಟಣಾಂ, ಕಳವ್ಣ್ಯೊ, ಆಕರ್ಷಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ, ಹಾಸ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಮಿ ಥಂಯ್ ದಿತಾಂವ್. ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಜಾತಾ; ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ತಶೆಂ ಕ್ಲೂ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಕೋಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ನಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಂಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಅಮೋಘ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರಾ. ಹಿ ಖಬರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾವಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಇನಾಮಾಂ ದೀವ್ನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಮುಖಾರಿಂ ಆನಿಕೀ ಬರೆ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಮಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಚೆಂ ವಾಂಟೆಲಿಪಣ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಪ್ರೇರಣ್.

ಗುಮಾನಾಕ್ (Disclaimer): ಆಮಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಆನಿ ಅಂತಿಮ್ ಹಕ್ಕಾಂ, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿಚೆವಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ತಕ್ರಾರ್ ವಾ/ಆನಿ ಸಂವಹನಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ.

ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಫೊಂಡ್ ಕಾಣಿ (ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ)

ಆಮಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News