Latest News

ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾಣಿ: ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಫೊಂಡ್

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : December 1, 2022 at 7:50 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಬರಪ್ ನ್ಹಯ್. ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಕ್‍ಚ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ತಾ. ಘಡಿತಾಂ, ನಾಂವಾಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಭುಮಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯೊಚ್. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಸಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯೊ. ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆಂಚ್ ದರ್ಶನ್ ದಿತಾ. ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ತೊ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಣಿಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವರ್ಣಿತಾ. ತಸಲಿ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಕಾಣಿ ಹಿ – ‘ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಫೊಂಡ್’.

ಹಿ ಕಾಣಿ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಗೊಲಿಮಾರ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್’ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಹಿ ಏಕ್ ಸರಳ್ ರಿತಿಚಿ ಕಾಣಿ, ವಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಸಂಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊಚ್. ಎಕಾ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಸಜೆ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಹಾಂತುಂ ಆಸಾ. ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತಾಂತುಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಲಿಪ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಮಿ ‘ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ’ ಅಂಕಣಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಆಮಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾಂವ್. (ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಮಿ ಅಸಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ).

ಪಯ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚಿಜೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ತಾಚೆ ವಯ್ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ವಾಚಿಜೆ. ಕಾಣಿ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ವಾಚುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆನಿ ಥ್ರಿಲ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚಾ.

-ಸಂಪಾದಕ್

“ಮಮ್ಮಾಕ್ ಜನರಲ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪುರ್ಲಾಂನೇ ಡಾಡಾ… ವಯ್ರ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧ್ಯೆತೊ… ಸಕಯ್ಲ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಖಂಯ್…” ಲೆನ್ನಿ ಬ್ರೆಡ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಜಾಮ್ ಪುಶಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಶ್ಟೊ ಕರುಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಇನಾಸಾಮ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯೆ ಕುಶಿನ್, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲೆನ್ನಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಮಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.. ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂತಾಮಾ ಕಡೆ ಗೆಲ್ಲಿಂ… ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ವಯ್ರ್ ಪುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧ್ಯೆತ್, ಸಕ್ಲಾ ಪುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಖಂಯ್…” ಲೆನ್ನಿ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ಕಶೆಂ ತಾಳೊ ಮಾತ್ಸೊ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನಾಸಾಮ್ ಪತ್ರಾ ವಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ.

“ಕಾಲ್ ರೊಬುಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಡಾಡಾ…” ಜಾಮ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರೆಡ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕಾಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ದವರ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದೀವ್ನ್, “ಮಮ್ಮಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ” ನರ್ಗೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಲೆನ್ನಿ.

ಇನಾಸಾಮಾನ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾನ್ ಪರ್ತಿಲೆಂ, ಶಿವಾಯ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

“ಮಮ್ಮಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ… ತಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ತಿಚೊ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಡಾಡಾ… ಮಮ್ಮಿಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಪುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್” ಲೆನ್ನಿ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಪುತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನಾಸಾಮ್, ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ದೊಡುನ್. “ತುಮ್ಚಿ ಮಮ್ಮಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಪಡೊನ್ ಮೊರ್ನಾ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಝಗ್ಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ… ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಗೆಲೊ ತೆಂ ಆಖ್ಖೆಂ ವರ್ಸ್ ತಿ ಘರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ… ತುಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಮ್ಮಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್..? ಹಾಂವೆಂ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್” ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖ್ಲೆಂ ವೋಕ್ಲ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರಿಲೆಂ ಇನಾಸಾಮಾನ್. “ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರಜಾ ಮೆಳನಾ ಆನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ… ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್‌ವೇ?…?” ಇನಾಸಾಮಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕಳ್ವಳೆ ಆಸ್ಲೆಲೆ.

ಲೆನ್ನಿ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್, ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಜಾಯ್ಜೆ.

“ಉಡಾಸ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾಗೊ ಪುತಾ… ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉರ್ತಾಯೇ…” ಧುವೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್, ನಾತ್ವಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನಾಸಾಮ್. “ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಜಿರೊನ್ ವೆತಾತ್. ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವರ್ಸಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಮೀಸ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ… ಜಾಯ್ ತರ್ ಅಲ್ತಾರೆ ಸರ್ಶಿಂ ಮಮ್ಮಾಚೊ ಫೊಟೊ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್… ಸದಾಂ ಮಾಗ್ತಾನಾ ತಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ಯೆತ್…”

ಬ್ರೆಡ್ಡಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾಪ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಜ್ಯಾಮ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಲೆನ್ನಿ.

ಇನಾಸಾಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ.

“ತುಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್…” ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲೆನ್ನಿ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಲೆನ್ನಿಕ್ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಮಾವ್ಳ್ಯಾ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾನ್. “ಮೊಗಾಚಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಉಬಾರ್ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧಿಜೆ, ಪೇಪರಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಫೊಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಸಂತಾಪ್ ಉಚಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ… ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ವೆತಾನಾ ದಿಶ್ಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹಳ್ತಾನ್ ಮತಿ ಭಾಯ್ರ್‌ಯೀ ಜಾತಾತ್… ಉಡಾಸ್ ಉಣೊ ಉಣೊ ಜಾತಾ… ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧಯಿಲ್ಲೊ… ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಆನಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಗೆಲೊಂ… ನಾ ತರ್ ಆನಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕೊಣಾಕ್ ಯೆತಾ..? ಸುರ್ವಿಲಿಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ವೆತಾಲೊಂ… ಆತಾಂ ತೆಂಯ್ ನಾ.”

“ತುಂಯೀ ಡಾಡಾಕ್‍ಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್” ದುರ್ಸಲೆಂ ಲೆನ್ನಿ. “ಡಾಡಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಮ್ಮಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಿತ್ಲಿ ಜಾಯ್ತ್. ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಾತಿತ್? ತಾಚೊ ಪುಣೀ ಉಡಾಸ್ ನಾಕಾಯೇ ಮಾಮಾ? ಡಾಡಾ ಕಡೆ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್… ಮಮ್ಮಾಕ್ ಜನರಲ್ ಸುವಾತೆರ್ ಪುರ್‍ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಖುರ್ಸಾ ಕಡೆ ಪುರ್‍ಯೆತೆಂ ನ್ಹಯ್‍ವೇ… ಡಾಡಾ ತಾಚೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾ… ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಮ್ಮಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸತಾ… ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮಾಮಾ..? ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧ್ಚೊ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ… ಡಾಡಾಕ್ ಮಮ್ಮಾಚೆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್‌ಚ್ ನಾಂತ್.”

“ಡಾಡಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಯೇ ತರ್?” ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತೊ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮನಿಸ್. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ತಾಳ್ ಘಾಲ್ಚೊ ನ್ಹಯ್… ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಪುರುಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ…”

“ಪುಣ್ ಮಾಮಾ… ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಆಸಾನೇ… ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಪರಿಂ ಜನರಲ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪುರ್ಚೆಂಯೇ ಮಾಮಾ..? ಮಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಒಪಿಸ್ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆಲ್ಯಾಂನಿ, ವೊನ್ಯೆಗೆಲ್ಯಾಂನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಕರಿನಾಯೆ… ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಡಾಡಾ ಕಂಜೂಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂವಾಡ್ಚಿಂ ಹಿಣ್ಶಿತಾತ್…” ಲೆನ್ನಿನ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ದೊಳೆ ಪುಸ್ಲೆ.

“ಉಲಂವ್ಚಿಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಉಲಯ್ತಾತ್” ಹುಂಕಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್. “ತುಜ್ಯಾ ಡಾಡಾಕ್ ಕಂಜೂಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‍ಮೂ… ತುಜಿ ಮಮ್ಮಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಿಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಡಾಡಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ದುಡು ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಯ್ತ್… ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಆನಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ತೆ ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ತುಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಾಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್ ಗೂಣ್ ಜಾಯ್ನಾ… ತಿ ಖಂಡಿತ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಲಾಖಾಂನಿ ದುಡು ಖರ್ಚಿಲೊ… ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ ದುಡು ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಯ್ತ್… ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಮ್ಮಾಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಸ್ಪೆಶಲ್ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ದವರ್ತಾಲೊ… ತುಜ್ಯಾ ಡಾಡಾ ಕಡೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಖರ್ಚಲ್ಯಾತ್… ಕಾಂಯ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾತ್‍ವೇ…” ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾನ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ.

“ತಿ ತಾಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನ್ಹಯೇ ಮಾಮಾ… ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ನಾಕಾತ್ ತರ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸೊನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್… ಡಾಡಾಚೆಂ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫಕತ್ ಪಯ್ಶೆ ಉರಂವ್ಕ್…” ಲೆನ್ನಿ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಡಾಡಾ ಕಂಜೂಸ್ ಜಾಲೆಂ… ಆವಯ್ ಸಿಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ದಿಲೊ?” ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್ ಜಡಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುವೆಂ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತುಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ… ಪುಣ್ ರೊಬುಕ್ ದಿವ್ಯೆತೆಂ. ತುಜೊ ಡಾಡಾ ರೊಬುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಘೆತೊ ವಾ ನಾ ತೆಂ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್… ಪುಣ್ ಪೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂಕ್ ಆಪುಣ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಯೇ..? ಆನಿ ತಾಕಾ ಪುರ್ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ… ದೊಗಾಂ ಆಸೊನ್ ಎಕ್ಲಿಂ ಪುಣೀ ಆವಯ್ಚೆರ್ ನಿಮಾಣಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್…”

“ತುಕಾಯ್ ಸಮ್ಜನಾಯೇ ಮಾಮಾ?” ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾಕ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಲೆನ್ನಿ. “ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ… ತೀಯ್ ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಜಾಮ್. ಅನಿಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲ್ಲೊ. ಮೋರ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ವರಸ್‍ಚ್ ಪಾಡ್ ಜಾತೆಂ… ಎಕ್ಜಾಮ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಿಂನೇ…” ಲೆನ್ನಿ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಜಾಲೆಂಗೊ ಪುತಾ… ತುಜೊ ನೊವ್ರೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೆಲ್ಲೊ… ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತುಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ… ಜಾಲೆಂ… ಪುಣ್ ರೊಬುಕ್ ಯೆವ್ಯೆತೆಂ ನ್ಹಯೇ… ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಪುಣೀ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಕ್ ಖಾಂದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆತೊ…” ಮಾರ್ಸೆಲಾಮ್ ದುರ್ಸಲೊ.

“ಮಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ದಿಸಾ ರೊಬುಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾಮಾ” ಲೆನ್ನಿಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. “ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೈ ಆಸಾ ಆನಿ ತೆಂ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ವೊನ್ಯೆಕ್ ಕಳನಾ. ತರೀ ರೊಬು ಮೊರ್ನಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ… ವೊನ್ಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪರೀಕ್ಶಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊರ್ನಾಕ್ ವಚನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ… ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ… ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ತುಂ ವಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಯ್ ಸಮ್ಜತಾತ್ ಮಾಮಾ..?” ಲೆನ್ನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ದುಖಾಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

“ಮಮ್ಮಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧಿಜೆಚ್ ಮಾಮಾ… ತುಂ ಡಾಡಾಕ್ ಸಮ್ಜಯ್… ತೊ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಳ್ಟೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತ್… ಆನಿ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ… ಮಾಮಾ ಪ್ಲೀಜ್… ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಡಾಡಾ ಆಯ್ಕಾತಾ” ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಲೆನ್ನಿನ್.

ಲೆನ್ನಿ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಪರತ್ ಪಿಂತಾಮಾಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಗೊಲಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೆನ್ನಿಕ್, ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಪಿಂತಾಮಾ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್ಸೆಲಾಮಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಗೊಲಿಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಂಕ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ, ಮೊರ್ನಾ ಪೆಟೆಚೊ ಪಿಂತಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ವಳ್ಕೊಂಚೊ ಮಿಂಗೆಲ್ ಪೀಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಘರಾ ಜಾಂವ್ದಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಏಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಮಿಂಗೆಲ್ ಪಿಂತಾಚೊ ಜಣ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಫಾಂತೆಂ, ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಾ ಪಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಮೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಾಪರಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಾನಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೊ.

ಕೂಡ್ ನ್ಹಾಣವ್ನ್, ವಸ್ತುರ್ ನಾ ತರ್ ತೆಂ ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ನ್ಹೆಸವ್ನ್, ಬರ್‍ಯಾ ಪೆಟೆಂತ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಗಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತುರ್ತಾನ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಮೋರ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ನಖ್ಖಿ ಕರುಂಕ್, ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಅಪೇಕ್ಶಿಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಫೊಂಡ್ ಕಾಡವ್ನ್, ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಕ್, ಕೊಯರಾಕ್, ಚಡಿತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್, ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ವಿನತಿ ಕರುಂಕ್, ರೀದ್ ಆನಿ ಫುಲಾಂಕ್, ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಚಾ/ಕಾಫಿಯೆಕ್ ಆನಿ ರಾತಿಂ ದುಖಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರುಂಕ್ ಕೆಟರರಾಂಕ್….. ಅಶೆಂ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಧೊಶಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೊರ್ನಾ ಪೆಟೆಚ್ಯಾ ಪಿಂತಾಮಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಗೊಲಿಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಬ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ದರಿಂತ್‍ಯೀ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ-ಮುಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಪೀಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದರ್ ನಖ್ಖಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ನಾ ತರ್ ಮೋರ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣ್ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂಕ್ ವಾರ್ಜಿಕ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಋಣ್ ಬಾಕಿ ದವರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಿಂತಾಮಾಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಸೊ ಫಾರಿಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

“ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾವಣ್ಶೆಂ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ವಯ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಕಡೆ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ರೂಲ್ ಆಸಾ… ಸಕಯ್ಲ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ…” ಮಿಂಗೆಲ್ ಪೀಂತ್ ಪಿಂಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಕ್ ಸಾಗೊಣೆಚ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ ಸನ್‍ಮಯ್ಕಾ ಚಿಡ್ಕಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ತುವೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಅಂಕಲ್… ಕಿತೆಂ ಪುಣ್‍ಯೀ ಕರ್” ಲೆನ್ನಿನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಕೆಲಿ.

“ತೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಾ… ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಒಪ್ಪತಾ ಮ್ಹಣ್‍ವೇ… ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ… ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜನರಲ್ ಸುವಾತೆರ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಖಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್… ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಜಾಗೊ ನಾ… ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಶಿ ರೇಟ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ” ಪೆಟೆಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ಸನ್‍ಮಯ್ಕಾ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಕಡೆ ತುಂಚ್ ಉಲಯ್ ಪಿಂಟೊ ಅಂಕಲ್… ಕಿತ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ತರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ… ಪುಣ್ ಮಮ್ಮಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಂಧಿಜೆಚ್” ಲೆನ್ನಿ ಒತ್ತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ತುಮಿ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ತ್” ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೊಡ್ತೆಲ್ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಬದ್ಲುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಿಂತಾಮ್. “ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಡೆ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ… ಪುಣ್ ಖರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ… ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ” ಮಿಂಗೆಲ್ ಪೀಂತ್ ಪೇಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ರಾವಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ತುಜೆ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾತೆಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆಂ ಆನಿ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಿಂಟೊ ಅಂಕಲಾ ಕಡೆ ಜಾತಾಚ್… ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ್ನ್…” ಲೆನ್ನಿ ಪೆಟೆಚ್ಯಾ ಪಿಂತಾಮಾಕ್ ಮಸ್ಕಾ ಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಆಸಾ… ಫಳ್ಸಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ಲಕ್ಕ್… ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಇಗರ್ಜ್ ರಿಪೇರ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ರಿಣಾರ್ ಆಸಾ… ತುಮಿ ಫೊಂಡಾಚೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದೀವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಬರೆಂ ಡೊನೇಶನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಒಪ್ಪಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ” ಮೊಡ್ತೆಲಾಂತ್ ಸನ್‍ಮಯ್ಕಾ ಉಕ್ಲೊನ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಬಣಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಆಸ್ಚೆ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆ ಖಿಳೆ ಪೆಟೆಕ್ ಧಾಡಾಯಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಿಂಗೆಲ್ ಪಿಂತ್.

“ಕಿತ್ಲೆ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಿತ್?”

“ಚಡ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ… ಉಣ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಪುಣೀ…” ಪಿಂತಾಮ್ ಲೆನ್ನಿಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾರ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಏಕ್ ಮಿನುಟ್… ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ ಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಲೆನ್ನಿ ಪಿಂತಾಮಾಚ್ಯಾ ವರ್ಕ್‍ಶೊಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ” ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆನ್ನಿಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾರ್ ತೃಪ್ತೆಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. “ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಕರ್ ಅಂಕಲ್… ಡೊನೇಶನಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ… ಪುಣ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮಿಸಾಚೆರ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ… ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ… ಆಮ್ಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಡೊನೇಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ನಾ…”

“ತುಮಿ ರಶೀದ್ ವಿಚಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗನಾ… ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳಯ್ತಾಂ… ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಜ್… ಖರ್ಚ್ ಪಡೊಂಕ್ ಆಸಾ… ಅಂದಾಜ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಯ್ತ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಪಿಂತಾಮ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪೇಟ್ ವೊಮ್ತಿ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಇನಾಸಾಮಾಚಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್, ದೆವಾಧಿನ್ ಆಲಿಸ್‍ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಫೊಂಡಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆಲಿಸ್‍ಬಾಯೆಚೊ ಫೊಂಡ್ ಖುರ್ಸಾ ಕಡೆ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಫಾತೊರ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ ಆಜೂನ್ ಸುಕೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಲಿಸ್‍ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಲಿಸ್‌ಬಾಯೆಕ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಪುರ್ಲಾಂ ಥಂಯ್… ಫೊಂಡ್ ಹಾಂಗಾ… ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆ ಭಿತರ್‌ಚ್ ನ್ಹಯೇ…” ಮ್ಹಣಾಲೆ ಥೊಡೆ.

“ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಥಂಯ್ಚೆಂ ಉಸ್ತುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಪುರ್ಲಾಂ… ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪೂತ್-ಧುವೆಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಖಂಯ್” ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಘುಣ್ಗುಣೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ತಾ… ಮೊಡಿಂ ಚೊರ್‍ತೆಲೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್‍ಮ್ಯಾನಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್” ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬ್ರೇಕ್‍ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆವ್ತಾನಾ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಲುವಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಜೋಕಿಂ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಕಡೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೀಸ್ ಆಸಾ… ಅರ್ಜಂಟ್ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಖಂಯ್… ಮೊಡೆಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಸ್ತುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಪುರ್ಲಾಂ” ಮುಖಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲುವಿಸ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ.

“ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಉಸ್ತುಂಕ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರಾಚೆಂ ಪರ್ಮಿಶನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್..?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಜೋಕಿಂ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್.

“ದೆಕುನ್ ರಾತಾರಾತ್ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್… ದಿಸಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಘುಟಾನ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲಾಂ” ಕುಲೆರಾಂತ್ಲಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತೊಂಡಾಕ್ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲುವಿಸ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ.

ಲುವಿಸ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆಲಿಸ್‍ಬಾಯೆಚೊ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪುತ್ನ್ಯೊ.

ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್‌ಚ್ ಲೆನ್ನಿ ಪಾಟಿಂ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಂಗೆಲ್ ಪೀಂತ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಇನಾಸಾಮಾಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ನವ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಅಯ್ಶಿಂ ಹಜಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಕಡೆ ದೀಂವ್ಕ್, ಮೋರ್ನ್ ಉಸ್ತುನ್ ಪರತ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಧಾಂಪುನ್ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಿಂಗೆಲ್ ಪಿಂತಾಚೆ ಎಕ್ಶೆಂ ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರ್, ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಆನಿ ಒಪಿಸ್ ಮಿಸಾಚೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಶ್ಟ್ಯಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಅಯ್ಶಿಂ ಹಜಾರಾಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಪಿಂತಾಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಹೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ತುಮಿ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೊರ್ನಾ ಪೆಟೆಚೊ ಪಿಂತಾಮ್, ಬಿಲ್ಲ್ ಇನಾಸಾಮಾಕ್ ದೀವ್ನ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಚ್ಯಾ ‘ರೆಡೆ’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯಾ ‘ಭುಮಿ ವೈಂಕುಠಾಂತ್’ – ವಿಮರ್ಸೊ

2 comments

  1. ಸಿಮೆತ್ರೆಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಗ್ ಅಸಾತ್ ಗೀ ? ಕಸೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆನಿ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಸಾತ್ಗೀ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಲೇಖಕಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಂಲಾ .

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News