ಗಣಪತಿಕ್ ಮಾನ್: ಅಶೀರ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸೊಭನಾ

ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೊ ತಾಕೊಡೆ

Posted on : September 7, 2022 at 8:52 AM

ಲೇಖನ್: ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೊ ತಾಕೊಡೆ

ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಪಾಜ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಪೊಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೊಲೊ ದಾಕಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಆಡ್ಸುನ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್. ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಘಾತ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್.

ಹೆಂ ಪೂರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅವಿಭಜಿತ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ತೇ ಆಸಾ… ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಲೋಕ್. ಖಂಚೆಂ ಚೂಕ್ ಆನಿ ಖಂಚೆಂ ಸಮಾ ತೆಂ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂವ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್, ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಧರ್ಮಾಂ ಧರ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ಅಂತರ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನೈಂಗೀ?

ಸರ್ವ್ ಜಾತ್, ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಾಂತಿಚೆಂ ರಾಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾತೆಲೆಂ

ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಲಾಯಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೇಟ್ ಘೆತಿತ್ ತರ್ ತೆಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಸಮಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂ ನಾ. ಆನಿ ತೆಂ ಚೂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ನೈಂ. (ಭಾವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೆಂ ಚೂಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ). ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾರ್ಟಿಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ತೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಆಂಗಾರ್ ಸೈತಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಲಾಯಿಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಎಕಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ… ತಾಣಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಯೇಜೆ… ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರಿಜೆ… ಆಮ್ಚೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಜೆ… ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್‍ಪಕ್ಷೀಯ್ ಧೋರಣ್… ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ?

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ದಾಡ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ತಾಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ? ತಿ ತಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ? ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆನಾಂವ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಲಾಯಿಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಂಕ್, ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ವಚನಾಂತ್?

ತ್ಯಾಗಿ ಮಸೂದೆ ವಿರೋದ್ ವ್ಹಡ್ ಚಳ್ವಳ್ ಜಾಲಿ. ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಮಿ ಜೊಡುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ? ತ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೆಂ?

ಇಗರ್ಜೆಂಚೆರ್ ದಾಡ್ ಜಾಲಿ. ವ್ಹಡ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಆನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲೊ. ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಿಲೆಂ ನಾ? ತ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಇಗರ್ಜಾಂಕ್, ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್, ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಅನುದಾನ್ ಆಮಿ ಘೆನಾಂವ್? ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಆಮಿ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲಾ ವಾ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್ಲಾ?

ತರ್ ಮೊಸೊರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಸಾಂತ್ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಮತ್-ಧರ್ಮಾಚೊ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

ತೆಂಯೀ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಚೆಂ ಕಸಲಿ ಪಿಡಾ? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್, ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಹಕ್ಕ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂಯೀ ಅಸ್ವಸ್ಥ್‌ಪಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ವಿರೋಧ್ ವಾ ಆಕ್ಷೇಪ್ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ಘನತಾ ಆಸಾ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಜ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ… ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಉಣೆಂಪಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕೀಳ್ ಮನಸ್ಥಿತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜನರಲೈಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚೆಂ (ತೆಂಯೀ ಖೊಟೊ ಇರಾದೊ ದವರ್ನ್), ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಖೆಂಡ್ಚೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಜಾತಾಗೀ? (ಫಕತ್ ಚೂಕ್ ಸೊಧ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಕೆದ್ನಾಂ?).

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾಕ್ ಬಳ್ ಆಸಾ?

ಆಮಿ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಲಾಯಿಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಫರಕ್ ಪಡನಾ. ಫರಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಆಮಿ ಆಸ್ಚೆ ಜಣ್ ಕಿತ್ಲೆ? ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಿಟ್ ಜಿಕೊಂಕ್‍ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಕ್ ನಾ. ತರ್ ಆಮಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸಾಂವ್? ತೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತಿನಾಕಾಗೀ? ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾಂಚೊ ಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾ, ಆಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ? ಜರ್ ತಾಂಚೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾ, ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚಿ, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂಚಿ, ಉದ್ಯಮಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ರಾವತ್? ಆಮಿ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್?

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾಚೆಂ ನವೆಂ ಅಭಿಯಾನ್ – ವೀಡಿಯೊ ಸಂದರ್ಶನ್. ಖ್ಯಾತ್ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಯ್ಲೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿಶಾಲ್ ಅನುಭವ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾತ್. Link: https://youtu.be/L_QQ-45xLjk

ಹೆಂ ಪೂರಾ ಚಿಂತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ, ಭಾವಾರ್ಥಿ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾತ್-ಧರ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಪರ್ಬೆಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಫುಲಾಂ, ಫಳಾಂ ಅರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಆಸಾ?

ಆತಾಂ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿಂಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಥಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ, ಪರ್ಕಿ, ಪರ್ದೆಶಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣಿಂಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸೊ ರಾವತ್? ಹೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲಾಂ? ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಬಡಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ಧಾ ವಾಂಟೆ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಮುಖಾರ್ ಖಂಯ್ ಉರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್? ಹಾಚಿ ಫಿಕಿರ್ ಆಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ?

ವಾಸ್ತವ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಜ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಉನ್ನತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಧರುನ್ (ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್) ಸರ್ವ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಇತ್ಲೆ ಶಿಕ್ಪಿ, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಡಾಯ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ನೀಜ್ ಪರಿಗತ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಾಂ? ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಗೌರವ್ ದಿತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಆಮಿ ಅರ್ಹತೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ನಾಂವ್…

ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಓಣಂ ಆಚರಣ್. ಚಿತ್ರಾ ಕುರ್ಪಾ: www.catholictime.com

ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಕೀ ಜಾಯ್ತೊ ವಿಶಾಲ್ ಜಾಲಾ. ಆಮ್ಚೊ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್‍ಪಣಿಂ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಹೆರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್, ಗೌರವ್ ದೀವ್ನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ. ತೆಂ ಕ್ರಮ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಸಮುದಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುದ್ರ್ಯಾರ್ ಜಿಯೆನಾಂವ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಾವನಾಂಕ್ ಆಮಿ ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಚಡ್‍ಗೀ ವಾ ಲುಕ್ಸಾಣ್? ಸಕ್ಡಾಂತ್‍ಯೀ ಚೂಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಚೂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾಗೀ? (ಅತ್ಯಾಚಾರಿನ್ ಹೆರಾಂನಿ ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್, ಖುನಿಗಾರಾನ್ ಹೆರಾಂನಿ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಪಟ್‍ಪಣ್ ನ್ಹಯ್ವೇ? ಹೆಂ ರಾಜಾಂವ್‍ಗೀ? ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಧಮ್ಕಿ ದೀವ್ನ್, ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಹೆರಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಸ್ತುನ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಸಲಿ ನೈತಿಕತಾ ಆಸಾ? ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಪಾತ್ಯೆಜೆ?).

ಆಮಿ ಅಶೀರ್ ಮನೋಭಾವ್ ಸೊಡುನ್ ವಿಶಾಲ್ ಮನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯಾಂ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ್, ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಆನಿ ಬರೆಂ ಆಶೆವ್ಯಾಂ. ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಸೊಡುನ್, ವಿಕಾಳ್‍ಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್, ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಯಾಂ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಫಕತ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊನ್ ಮುರ್‍ಯೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ರಾವವ್ಯಾಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Watch Budkulo Editor’s TV Interview

ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೊಚಿಂ ವೈಚಾರಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ

ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್?

ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕೊಮೆಡಿ?

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *