ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್?

ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೊ ತಾಕೊಡೆ

Posted on : August 15, 2022 at 1:03 PM

ಲೇಖನ್: ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೊ ತಾಕೊಡೆ

ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫರಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್, ಮನಿಸ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ವಿಜ್ಞಾನಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಸವಾಲ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮೂರ್ಖ್‍ಚ್. ಸವಾಲಾ ವಿಣೆಂ ಜಾಪ್ ಮೆಳನಾ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಆಶಯ್‍ಯೀ ಹೊಚ್. ಜೆಜುನ್‍ಯೀ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸವಾಲಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ತರೀ ತೆಂ ಪೊಕೊಳ್‍ಚ್. ತಾಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫರಕ್ ನಾ, ಫಲಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ನಾ.

ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೊ ಅಸಲೊಚ್ ಏಕ್ ಯುವಕ್. ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ, ಬಂಡಾಯ್ ಧೋರಣಾಂಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್, ಕಷ್ಟ್ ಸಗ್ಳೆ ಭೊಗುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ದವ್ಲತ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಚಾಕ್ಲ್ಯಾ. ಇರಾಕಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಾಂತ್ ಸೂಪರ್‍ವೈಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮರಣ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಅನುಭವ್ ಕೆಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಬಾಯ್ ಫೈವ್‍ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ತೊ ವಾವುರ್ಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತೊ ಕೃಷಿಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ವಿನೋದ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ಹೆಳ್ಳಾ. ಯುವ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಸಕ್ರಿಯ್ ವಾವುರ್ಲಾ. ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತಿಲೆಂ ರಾಜಕೀಯ್, ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್‍ಪಣ್ ತಾಣೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ. ಖೆಳಾಂತ್ ತೊ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಕ್ರಿಕೆಟಾಂತ್ ತಾಕೊಡೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಟ್ರೋಫಿ ಜಿಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಂಘಟಕ್. ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರಿ ವಲಯಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ.

ಶೀದಾ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ವಿನೋದಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಬರಪ್‍ಯೀ ತಸಲೆಂಚ್. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ವಿಚಾರ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆಂ ನೀಜ್ ಮೋಲ್ ತೊ ಜಾಣಾಂ. ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಶಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಚಿಂ ಭಾವನಾಂ, ಸವಾಲಾಂ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ತೊ ಅರ್ಥ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಬರಪ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಆಜ್ ಸಂವಾದ್ ಹರ್ ಕಡೆನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಂತ್‍ಯೀ ಸಂವಾದಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಶಯ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೊ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಲಾಭೊನ್ 75 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ದುಬಾವ್ ಧೊಸ್ತೇ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ (ಹಳ್ಳೆಂತ್ ವಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್) ಕಿತ್ಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್.

ದೇಶ್, ರಾಜ್ಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಆನಿ ದೇಶಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಎಕಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೂರಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲುನ್ ಏಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ರುತಾ ಜಾತಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಇಗರ್ಜ್ (ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್) ಬಾಂಧ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತೆದೊಳ್ ಮುಣಾಸರ್ ಪೂರಾ ಸಮಾ ಆಸ್ತಾ. ತೊ ಜಾಗೊ (ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ) ಕೊಣೆಂಯ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಒಟ್ಟುಕ್ ಕರ್ನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ವಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ (ಆದಿಂ ರಾಯ್/ರಾಣಿಂನಿ) ದಿಲ್ಲೊ. ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ತೊ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಜಾತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಬಿಸ್ಪಾ ತಾಬೆನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ (ಅಧಿಕಾರಿ) ಜಾವ್ನ್ ಯಾಜಕ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ಯಾನನ್ ಲೋ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

ಕ್ಯಾನನ್ ಲೋ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ವಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್. ತರ್ ತೆಂ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಲಾಗು ಜಾತಾ?

ವ್ಹಯ್. ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಭಾರತಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಲೋ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ ತಾಕಾ ಜಾಗೊ ದಿಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಹಕ್ಕ್ ಪಾದ್ರಿ, ಬಿಸ್ಪ್, ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ – ಹಾಂಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವ್ಯಾಟಿಕಾನಾಕ್ ವೆತಾ. ಆನಿ ಆಮಿ ಭಾರತೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ವ್ಯಾಟಿಕಾನಾಕ್ ಸಲಾಮ್ ಮಾರಿಜೆ.

ತರ್ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತೀಯ್‍ಗೀ?

ಯಾಜಕ್, ಬಿಸ್ಪ್, ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ – ಹಾಂಚೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ನೇಮಕ್ಪಣ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಲೋ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ತೆ ಆಮ್ಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಘಟನಾಂ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಲೋ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಕೇವಲ್ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅವ್ಕಾಸ್. ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರಾಂಚೊ. ಆನಿ ತೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲೊಕಾಚೊ ದುಡು, ಲೊಕಾಚೆಂ ಶ್ರಮದಾನ್ ಘೆತಾತ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಯಾಟಿಕಾನಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್. ಭಾರತೀಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಲೋ ಆಡ್ ಯೆತಾ. ಕಿತ್ತುನ್‍ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಯವಹಾರಾಚೆರ್ ದಾಖ್ಲೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ತಾಂಚೆರ್ ಕೋರ್ಟಾಕ್ ವೆಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ಕಾನನ್ ಲೋ ಪ್ರಕಾರ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್, ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ವ್ಯಾಟಿಕಾನಾಕ್ ಲೇಕ್ ದಿಲಾಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ.

ತರ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್?

ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ಆಮಿ ಪಾಳ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಅಭಿಮಾನ್. ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಚಲ್ತಾ ಕಿತೆಂ? ಸಯ್ತಾನಾಚೆಂ ರಾಜ್? ಮಿಸಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಯಾಜಕ್ ಆಜ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಂಸಾರಿ ವೊಡ್ಣೆಂಕ್ ಲಬ್ದಾಲ್ಯಾತ್ (ಸಕ್ಕಡ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಚಡಾವತ್). ಲೈಂಗಿಕತಾ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಲ್ಯಾ. ಥೊಡೆ ಸುಸಾಯಿಡ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ಥೊಡೆ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಘರಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ದೀವ್ನ್ ಪೊಸ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಲಯ್ತಾತ್ ತರ್ ಥೊಡೆ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಘೆವ್ನ್‌ಯೀ ಭೊಂವ್ತಾತ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂದಿತ್, ದುಡು ಮಾತ್ರ್ ಲೊಕಾಚೊ. ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಕ್ಕ್, ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ.

ತರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿಚಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ ತರ್, ಆನಿ ಹಾಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆಡ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರಿ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ವಿಚಾರಿಜೆ – ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್.

ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ಯಾಂ. ಕ್ಯಾನನ್ ಲೋಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್. ಪುರೊ ಆಮಿ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ಪುರೊ. ವ್ಯಾಟಿಕಾನಾಚೆಂ ವ್ಯಾಟಿಕಾನಾಕ್ ಆಸೊಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ. ಹಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಆಟವ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಕೆನ್ನಾಂ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಹಕ್ಕ್‌ದಾರ್ ಜಾತಾಂವ್, ತೆನ್ನಾಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಯೆತಾ.

ಷರೊ/ಗುಮಾನಾಕ್: ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ವಿಚಾರ್ ಲೇಖಕಾಚೆ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಪೂರಕ್ ವಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಸಾ ತರ್ ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

1 comment

  1. Cannon law is not for us Indian Citizens , it is only applicable to Vatican representatives .I am Indian citizen and law of my mother land applies as Church does not give any justice against wrong deeds of her leaders who are looking only our money and land . Big business and high corruption with lies !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *