ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಶಿಲಿಂ ಖಾಣಾಂ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 2, 2022 at 11:08 AM

ಲೇಖನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ತಸ್ವೀರೆಂಕ್ ಕುಮಕ್: ಝೀಟಾ ಉಷಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ನೀರ್ಮಾರ್ಗ

ಹೆಂ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಕರ್ಷಕ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕುತೂಹಲಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ಖಂಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ದುಬಾವಾಚೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚ್ಯಾಂಕ್. ಮನಿಸ್ ಕಶೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಬದ್ಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಗೀ, ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಯೀ ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯೊ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ‘ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್’ ವಿಪ್ರೀತ್ ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪರಿಸರಾಚ್ಯೊ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಯ್ತ್ ತಿಶಿನ್ ಹಿಶಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಪಾವ್ಸ್ ವಾ ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಭೊಗನಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ! ನ್ಹಯ್ಗೀ? (ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ನ್ಹಯ್ವೇ?).

ಆದಿಂ ಕಿತ್ಲಿ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ! ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಮ್ಕೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾಳ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಿಯಮಾಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ. ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಬಾವೊನ್ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಥಂಡಾಯೆಂತ್ ಭಿಜೊಂಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇಜೆ. ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಧರ್ತಿ ಭಿಜೊನ್, ತೊವೊನ್, ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಜೆ. ಎಕಾ ನಿಯಮಿತ್ ರಿತಿನ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಪಾವ್ಸಾಚೊ ಕಾಳ್. ವೊತಾಕ್ ಭಾಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಧರ್ಣ್ ಪಾಚ್ವಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಕರ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಥೆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಿರವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಲ್ತಾ, ಧರ್ತಿ ಫುಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅವಿನಾಭಾವ್ ಸಂಬಂಧ್. ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಬಿ ದರ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಸಾ ವಿಣೆಂ ಜಿವಿತ್‍ಚ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕೀ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಆಸಾತ್, ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಸಂಪ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಘುರ್ತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಚಡುಣೆಂ ತೀನ್-ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ, ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ನರ್ತನ್‍ಂಚ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್, ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕೊ ಹಜಾರ್. ಸಾಗೊಳಿ ತಾಂತುಂ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್.

ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಹಾರ್ ಗರ್ಜ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಖಾಣ್ ಫಾವೊ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಪ್ರಕೃತೆನ್. ಮನಿಸ್ ಹೆರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ಬುದ್ವಂತ್ ದೆಕುನ್ ಪ್ರಕೃತಿನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿತಾ. ರಾಂದಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂಚ್. ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂ ರಾಂದ್ತಾ? ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ತೆಂಚ್ ತೊ ರಾಂದುನ್ ಖಾತಾಮೂ?

ವ್ಹಯ್. ಎಕೇಕ್ ಖಾಣ್ ಎಕೇಕ್ ಕಾಳ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಜರ್ ತುಮಿ ಆಜ್ ಬೆಣ್ಸಾಂ ಖಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್, ಗಿಮಾಚೆ ದೀಸ್ ಉತ್ರೊನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡೊಂಕ್ ಧರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ತುಮ್ಗೆರ್ ಪತ್ರಾಡೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆ ದೀಸ್ ಭರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಆಳ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಟಿಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಆಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಕೊಡು ಕಸಾಯ್ ಪಿಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಗೀ? ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಟಿಚ್ಯಾ ಅಮಾಸೆಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸಜೆಚ್.

ಸರ್ವ್ ಜಿವಿ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಮುಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ ಜೀವಿ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬಂದಬಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮನಿಸ್ ತಾಂತುಂ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮುಖಾರ್. ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಹಿಂವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಠಿಣ್ ವೊತಾಚೆ ಮಹಿನೆ ಸೊಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾವ್ಸಾಚೊ ಕಾಳ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ. ಧಗಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂಚ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಕಾಳಾಕ್ ಮನಿಸ್ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಪಡ್ತಾ. ತಾಂತುಂ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ. ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರ್, ವಚಾ, ಆನಿ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರಾ..!

ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಹಾಪೊಳ್, ಸಾಂತಾಣಿ (ಉಕಡ್ನ್ ಸುಕಯಿಲ್ಲಿಂ ಭಿಕ್ಣಾಂ), ಸಾಠ್ (ಆಂಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರೊಸಾಚೆಂ ಮಾಂದ್ರಾ), ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಲೊಣ್ಚಿಂ, ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಕ್ವಾನಾಂ, ಪೊವ್ಲೆಂತ್ ಬಾಂಧುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್, ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲಿ ಗಿಮಾಂತ್ಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್, ಉತ್ವಾರ್ ಆನಿ ಶಿಂಕ್ಯಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಸರ್ವ್ ಪಾವ್ಸಾಳಾಂತ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾಂನಿ. ಬುಂಯಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಆಯ್ದಾನಾಂನಿ ಜಾಂವ್, ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಖ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚ್ಯೊ ಖಾಣಾ ವಸ್ತುಚ್.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್. ಪಾವ್ಶಿಲೊ ಕಾಳ್ ಮನಿಸ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಚಡ್ ಖರ್ಚಿತಾ. ವಾತಾವರಣ್ ಥಂಡಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಹುನೊನಿ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಶಿವಾಯ್, ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಭುಕ್ ಚಡ್. ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್, ದಾಂತಾಂಕ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಎಕ್ಸರ್‌ಸೈಜ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ ಪಳೆ. ದೆಕುನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಥರಾವಳ್ ಪೊಳಿ, ಖಾಣಾಂ, ಪಕ್ವಾನಾಂ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್ತಾಗೀ?

ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸುಂದರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಭೋವ್ ಧಾರಾಳ್. ತುಮಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತರೀ ಗುಡ್ಯಾಕ್, ರಾನಾಕ್, ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ವಚಾ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಪೋಟ್ ಭರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಆಳ್ಮಿಂ ಉಬ್ಜತಾತ್. ಕೀರ್ಲ್ ಪಳೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಕೀರ್ಲ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪತ್ರಾಡೆ ಖೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಋಣಿ. ಸತ್ರಿ, ಘುರೊಮ್, ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ರಚಿಜೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ವಸ್ತು.

ಸರ್ವಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೆವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್ಚೊ ಸುವಾಳೊ. ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್-ವಾಂವ್ಟ್ ಫಳ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ತಿ ಸರ್ವ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಪ್ರಕೃತಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಸರೊನ್ ಆಸೊರಾಚೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾ.

ಹಾಂ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಪಾವ್ಸ್‌ಯೀ ಕೆದ್ನಾಂ ಯೆತಾ, ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಖಂಯ್ಚಿಂಯೀ ಖಾಣಾಂ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಮನಿಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆದಿಂ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಯೇವ್ನ್ ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆ ಗೋಳಿಬಜೆ, ಚಟ್ಟಂಬಡೆ, ಹಾಪೊಳ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾಯೀ ಮಹಿನೆ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಆದ್ಲಿಂ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಾಂ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪಾವ್ಸಾನ್ ಮಿರ್ಮಿರಾಂವ್ಚೆ ಉಡಾಸ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಭಾವನಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವೇಳ್ ಪಾವನಾ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆತಾನಾ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಉಡಾಸ್, ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಮಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕಾಗ್ದಾಚ್ಯೊ ದೋಣಿ ಕರ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ನಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾಂಯ್ನ್ ಖಾವಯಿಲ್ಲಿ ಹುನ್ ಹುನ್ ಪೊಳಿ, ಖಾಣಾಂ ಖಾವ್ನ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನಿದ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಉಜ್ವಾಡೊನ್ ವೇಳ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ ವೋಲ್ ಬಿಗ್ದುನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಫೈನಲ್ಲಿ, ಪಾವ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ಪಾವ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾತಾತ್ ಪಳೆಯಾ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಪಾವ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಕತ್ ಮ್ಹಣ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪಾವ್ಸ್ ಟೈಮ್!

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *