ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ: ಚುಕ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಗಾಂಚ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : June 28, 2022 at 3:41 PM

ಲೇಖನಾಂವಳಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ – ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತರ್ತಾನಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಲೆಜೆಂಡ್, ಏಕ್ ಪರಂಪರಾ ಆಳ್ವಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂಯೀ ಮಾಲ್ಗಡೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಚರಿತ್ರಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಅಂತರ್ತಾನಾ ತೆ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯೊ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಂಪವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ತೆಚ್ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗಾಂಚ್ ಚುಕ್ತಾ, ಸಂಬಂಧ್ ಸಂಪ್ತಾ.

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಗಾಂಚ್. ವ್ಹಡ್ ಸಾಂಕ್ಳಿಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಾಂಚ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ದುರದೃಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚರಿತ್ರೆಚಿ ಅತೀ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಂಕಳ್‍ಚ್ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆತೇ ಆಸಾ. ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂಚ್ ಗೊಬೊರ್ ಕರುನ್ ಗೆಲೊ! ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂಯೀ ವಿಷಾದ್‍ಪಣಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಕಾರಣ್.

ಸಿಜ್ಯೆಸಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಸಾಂಖೊವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೊ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂನಿ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್, ಸಹಜ್‍ಪಣಿಂ ತಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂಯೀ ತೊ ಪಯ್ಲೆಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಂತ್ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಕಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಯುಗ್. ತೆಂಯೀ ಮಾ. ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಲೆಜೆಂಡಾ ಸಂಗಿಂ ವಾವುರ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಸರ್ವ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ತೊ ಕಾಳ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅದ್ಭುತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಸರ್ವ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬರವ್ಪಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾನ್‍ಯೀ ತವಳ್‍ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ತಾಂಡೆಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊ.ಸಾ. ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ರಾಕ್ಣೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊ.

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊಚ್ ಕಾಳ್ (ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ) ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಕಾಣಿಕ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ‘ಉಮಾಳೊ’ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್‍ಚ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಕಾಳ್ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂನಿ ವಾವುರ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತೊ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಪಾನ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೊ.

ಅಂತಿಮ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ (ತಸ್ವೀರ್: ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ ತಾಕೊಡೆ)

ರಾಕ್ಣೊಂತ್ ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಪರಂಪರಾ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಗೊ ದಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಶಿವಾಯ್ ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಸ್ವತಃ ಏಕ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ವಾವ್ರಾಡಿ, ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಕಾಮ್ ಕರಯ್ತಾಲೊ. ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ತೆಂಕೊ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ್. ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ತೊ ಸುಯೋಗ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್? (ಬಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ದೇಣ್ಗೆಕ್ ಮಾನ್ ಕರುನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ).

ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ – ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕಾ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ, ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ವಿರಾಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ನಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ, ಸಂಪಾದ್ಪಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಆನಿ ಸಂವೇದನ್‍ಶೀಲ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ತಾಂತುಂ ಸಂದರ್ಶನಾಂಯೀ ಆಸಾತ್, ವರ್ದ್ಯೊ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಿಂ ರಚುಂಕ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಜಾಯ್. ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಇತ್ಲೆಂ ಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ.

ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಬಸೊನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್, ಫಕತ್ ಫೊನಾರ್ ಉಲವ್ನ್, ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕುತೂಹಲಾನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ತೊ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಪಾಜ್ತಾಲೊ. ಹಿ ತಾಚಿ ಅಭಿರುಚ್, ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ವಾವುರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ (ಫಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್) ಬರಪ್ ತಾಣೆಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ‘ವೀಜ್’ ಪತ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಬರಪ್ (ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಆನಿ ಡೊ. ನೆಲ್ಲಿ ನಜ್ರೆತ್ ಜೊಡ್ಯಾಚೆರ್) ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಏಕ್ ಥಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ, ಪುರಾಸಣ್ ವಾ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬಿತ್ ಜಾತಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್, ಯುವ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿಚ್ ಸಯ್. (ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕಿತ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ಕವಿತಾ ಗಿಚ್ಚುಂಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗಂಭೀರ್ ಬರ್ಪಾಂ ರಚ್ತಾತ್?!). ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ದೇಖ್. (ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ನಿರಂತರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿತಾಲೊ).

ಪತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಸಂಗಿಂಯೀ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಬರೊಚ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆ ಥಂಯ್ ತಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾಚೊ. ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂ, ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಸಂಗಿಂ ತೊ ಬರ್‍ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್, ಇಷ್ಟಾಗಾತೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಭೋವ್ಶಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಜಾತಶತ್ರು ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ಜರ್ ಕೊಣೀ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಸಿಜ್ಯೆಸ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆನಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಯಂಗ್‍ಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಂಗಿಂ ತೊ ಭೋವ್ ಆಪ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವಿಲ್ಫಿ ವಿಶಿಂ ತಾಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್, ಪೋರ್ ಆಮಿ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಸಾಕ್ಸ್. ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್ ತಿಣೆಂ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಧಾರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್, ತೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಸಲೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪ್ಣೆಂ ವಹಿಸುನ್ ತೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾವುರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾತಾ. (ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಆಕಾಶವಾಣಿಚೆಂ ತೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ಲಬ್‍ಹೌಸಾಂತ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯ್ಕಾ).

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಮಾಹೆತಿಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ದುರ್ಭಾಗ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣಜೆ, ಅಪೂರ್ವ್ ಅನುಭವ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂಚ್ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲಿ. ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸಾಹಿತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂಯೀ ತಾಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೊಣಾಯ್ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪತ್ರಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ.

ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ್ ವಾವ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ತೊ ಫುಡಾರ್ಪಣ್ ಘೆತಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಪರಿಂ ಖುಶೆನ್ ತೊ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳ್, ಸಾಹಿತಿಂಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಅಪರಿಮಿತ್ ಮಾಹೆತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ತಾಲೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಅದ್ಭುತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

‘ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಆನಿ ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಲೇಖನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ – ವಾಚುಂಕ್ ಚುಕನಾಕಾತ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆತ್ಮ್‍ಚರಿತ್ರಾ ಬರಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ. ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ತಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ. ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಆಶೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚೆಂ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಂದರ್ಶನಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಅಪಾರ್ ಅನುಭವ್, ಅಗಾಧ್ ಮಾಹೆತ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಏಕ್ ಅಮೊಲಿಕ್ ಗ್ರಂಥ್ ಜಾತೊ. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ.

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಉಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಚಿಂತುನ್ ದುಖ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಅಧುರೆಂಪಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಿಚಾರ್ನ್ ಘೆತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಅಪಾರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ತಿ ಮಾತ್ಯೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲಿ. ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅತೀ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್‍ಯೀ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ದಸ್ತಾವೆಜಾ ರುಪಾರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಪ್ರಮುಖ್ ಗಾಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ, ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಂ. ತೆಂಯೀ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾತಾ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ಯೇಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ದುರಾದೃಷ್ಟ್, ತಾಚಿ ಆಶಾ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲಿ. ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರಾ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್, ಘಡಿತಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ.

ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನ್: ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುಯೋಗ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರಾ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ತಾಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ. ಇಡ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ನಿರಾಸ್ ಕೆಲೆಂ, ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂನಿ! ಸವೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಚುಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಬೂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ (ಸುಮಾರ್ 250-300 ಪಾನಾಂಚೊ ಬೂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೊಂ), ತರೀ, ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಾಣೆಂ ಬರವ್ನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹಿ ಕೃತಿ ರಚುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್. ಆಜ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ಸಿಜ್ಯೆಸಾ ವಿಶಿಂ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್ ಗಜಾಲ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಾಕೊಡೆಗಾರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ವಿಸ್ರಲೆ?: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಕೊಡೆಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್. ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ತಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ 6 ದಶಕಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಫಾಮಾದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಕೊಡೆ ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾಕೊಡೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಸಲೊ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ಅಂತರ್ತಾನಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್, ದುಖ್ ಭೊಗ್ಲೆಂನಾಂಗೀ?! ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪುಂಚೆ ಬರೆಂ ಮನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಉದೆಲೆಂ ನಾಂಗೀ? (ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ). ಫಕತ್ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೋಲ್‍ಗೀ? ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಫಕತ್ ‘ಹುಕುಂ’ ಪಾಳುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್? ಲಾಯಿಕಾಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆಕ್ ಮೋಲ್‍ಚ್ ನಾ?!? ತಾಕೊಡೆಗಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಅಸಲೊ ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಕರ್ಚೊ ವಾ/ಆನಿ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗೀ? ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಫಕತ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ಕೆನರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ಧರುನ್ ಆಜೂನ್ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ?! ಹೆಂ ಖಂಡನಾರ್ಹ್.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂನಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರಾ:

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಗ್ರಹಚಾರ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ದುರ್ದಶಾ!

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸುವಾತೆರ್ ಘುಸ್ಲೆಂ ಸುಣೆಂ ವಾಗಟ್!!?

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *