Latest News

ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕೊಮೆಡಿ?

ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೊ ತಾಕೊಡೆ

Posted on : August 23, 2022 at 6:01 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೊಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ – ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್? ವಾಚುಂಕ್ ನಾ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ:

ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತೆದ್ನಾಂ ಲೋಕಾಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ. ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಆಸ್ಚೆ ಜಣ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಫಕತ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ. ಆನಿ ಹೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್, ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್, ಆನಿ ಜರ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಶಾಳ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಂತ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಶಕಾಂ. ಇತ್ಲಿಂಚ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ. ಶಿಕಪ್ ನಾ ತರೀ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ತರ್, ಪರಿಸರ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಬರ್‍ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್. ಕಷ್ಟಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ತರೀ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆರ್ಧ್ಯಾ-ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಜಾರ್ ಚುಕನಾತ್ಲೆಂ. ಬೈಬಲಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಣಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಚುಕಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ ತರ್ ಲೋಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದೇವ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾತಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತ್

ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆನಿ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಂಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ. ನಿಯಾಳ್ ವಾ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಪರಿಧೆ ಭಿತರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತೊ ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಲಾಂಬ್ ಜಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ಬೋರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಮೀಸ್ ಮುಗ್ದಿಜೆ ಮುಳ್ಳಿ ಬಂಧಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಸಾಯ್ನಾತ್ಲೊ. ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್‌ಪಣ್ ವಿಗಾರಾ ಸವೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ.

ಆತಾಂ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಲೆಂ?

ಕೃಷಿ ಜೀವನಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಘರ್ ಭರ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ. ಶಿಕಾಪ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಡುನ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಯ್ಣ್. ತಶೆಂ ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ್ ಜೀವನಾಚೆಂ ಆರಂಭ್. ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ದೇವ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ಚಾರಾಚೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ಆದಿಂ ಮೆಟಾಂ ಸಕಯ್ಲ್‌ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ, ಮೊಚೆ ಮಿಸಾಂವ್ಗಾರಾಂನಿ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ಜಾಲೊ. ಸಂಸಾರಿ ವೊಡ್ಣ್ಯೊ ಸಾಂಡುನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಲಾಡ್ಜಾನಿಂ, ಪಾರ್ಕಾಂನಿ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ತಾನಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಯೆತಾ. ಲೆವಿತಾಚ್ಯಾ ಕುಳಿಯೆಚೆ, ತೆಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ಕಿಸದೆಕಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಚ್ಚ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಕರ್ತಾನಾ… ಭಾವಾಡ್ತ್ ಧಂಡಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಸವಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‍ಅಪ್ ಕೊಮೆಡಿ!

ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂ ಪುಣೀ ಮನೋರಂಜನ್ ದೀವ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕರಿಜಾಯ್ ನೆ… ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‍ಅಪ್ ಕೊಮೆಡಿ. ವಾಚ್ಪಾಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ವಾಂಟೊ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಕೊಮೆಡಿ ಶೋ ಜಾತಾ. ಯಾಜಕ್ ಆಮಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫಂಕ್ಷನಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಖಾಣ್-ಪೀವನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ರೊಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಸಂಸಾರಿಂ, ಲೌಕಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ಪೋಟ್‍ಭರ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಂವ್. ಟೆನ್ಶನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹೆತಾ. ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ (ಆತಾಂ ಕೊಣೀ ಭೆಟಯ್ನಾಂತ್) ಸಂತುಷ್ಟ್‍ಪಣ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ರಾವೊನ್ ಉಲಯ್ಲಲೊ ಪಾದ್ರಿ ಆಮ್ಚ್ಚಾ ಲಾಯಿಕಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಥುಕ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಹಾಲವ್ನ್, ತೋಂಡ್ ಹಿವ್ಳಾವ್ನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕೊಮೆಡಿಯನಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಉಣೊಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಸಲೊ ತಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಶೋ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಕಾಜಾರ್, ರೋಸ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್… ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾ (ಆಪುಣ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಲಾಯಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಒಡ್ದಿಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ವ್ಹಾಳ್‍ಲ್ಲೊ, ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿಂಚ್ಯಾ ರೊಸಾಕ್ ಬಿಯರ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲೊ, ತಾಂತ್ಯಾಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ – ತೆಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸನಾ), ತಾಚ್ಯೊ ಪೂರಾ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಥುಕ್ತಾ. ಆನಿ ತ್ಯೊ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಂಯ್ ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಶೇರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ದಿತಾಂವ್.

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಆಜ್ ಕೊಮೆಡಿ ಶೋಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿ ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ ಪರಿಪತ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಲೊಕಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಪುಸ್ಲೆಂ. ಅನರ್ಥಾಂ ಚಡ್ಲಿಂ ಶಿವಾಯ್ ಉಣಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ದೆವಾಳ್ ವ್ಯಾಪಾರಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಅಧರ್ಮಾಚೆಂ ಠಾಣೆಂಯೀ ಜಾಲಾಂ. ಚಾಬುಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಬೆತ್ಕಾಟಿ ಘೆವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾ.

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್: ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ವಿಚಾರ್ ಲೇಖಕಾಚೆ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಪೂರಕ್ ವಾ ವಿರೋಧ್, ಆಸಾ ತರ್ ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Join our Budkulo Club in Clubhouse

3 comments

  1. Good article. Need such daring writings. Speak truth and let the truth prevail on us. God bless you all.

  2. So Jesus said to those who believed in him, “If you obey my teaching, you are really my disciples; you will know the truth, and the truth will set you free.” (Jn. 8:31,32)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News