Latest News

ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 20, 2018 at 6:37 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ವೈಭವ್ ಫಾವೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಸದಾಂಚ್ ವಾವುರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ನವೆಂ ಅಂಕಣ್ ‘ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ’ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹಿ ಏಕ್ ನವಿ ಸುರ್ವಾತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ, ಫಾಮಾದ್ ಸಾಹಿತಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚಿ ‘ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್’ ಕಾಣಿ. ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಚಡ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ತುಮಿಂಯೀ ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚಿ ಕಾಣಿ: ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್ (ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ)
-ಸಂಪಾದಕ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಭೋವ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ. ಫಾಮಾದ್ ತರ್ಜಣ್‍ದಾರ್, ಅಪೂರ್ವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊನ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಕ್ ‘Born Story Teller’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೂಕ್ತ್ ಆನಿ ಜೊಕ್ತೆಂ. ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜೂನ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ; ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸಾರ್ಕೆಂ.

‘ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್’ ಕಾಣಿ ಸುಮಾರ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಕಾಣಿ. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚಿ ವಿಶೇಶತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಚಲಿತ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಣಿಯೊ ವಿಣ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹುಶ್ಯಾರ್. ಜಶೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಪದಾಂ ಬರಯ್ತಾಲೊಗೀ ತಶೆಂಚ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾನ್‍ಯೀ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಣಿಯೊ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಸಹಜ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಡಾವತ್ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ.

ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡಾ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಪ್ರಸಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಕಾಣಿ ‘ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್’. ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡಾ ವಿಸ್ತಾರೊಂಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್, ಆನಿ, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅನೈತಿಕ್, ಅಕ್ರಮ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಯೀ ಹಿ ಪಿಡಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲಿ. ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾನ್ ‘ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್’ ಕಾಣಿ ರಚ್ಲ್ಯಾ. ಲೈಂಗಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಪುಸ್ತಕ್‍ಯೀ ಪ್ರಗಟ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆತಾಂ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ವಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ರಚ್ಣಾರ್, ಸಾಹಿತಿ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಕ್‍ಚ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿ-ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಏಕ್ ‘ಸೂತ್ರ್’ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಗ್ತಿಂ ಲೇಖನಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ನಿಯಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಧರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ.

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ಅಂಶ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ರ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್‍ಚ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ವಾ ಪಾತ್ರ್‍ಚ್ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಪಾತ್ರಾ ಸಂಗಿಂ ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ವಿಷಯ್ (ಕಥಾ ವಸ್ತ್) ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ (ವಾ ಸಕ್ಕಡ್) ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್‍ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ ಕಾಣಿ ಘುಂವ್ತಾ.

ತಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯೊ, ಭಲಾಯ್ಕಿ-ಪಿಡೆಚ್ಯೊ, ಗೂಣ್-ಅವ್ಗುಣಾಂಚ್ಯೊ, ಸವಯೊ-ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತೊ ಸಕ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥರಾವಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ-ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ತೊ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಎಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ತೊ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಬರವ್ಪಿ/ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಭರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಯೆತ್. (ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಉತಳ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ).

ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊಚ್ಯೊ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯೊ, ದಾಕ್ತೆರ್-ನರ್ಸಾಂಚ್ಯೊ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತೊ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಣೆಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗಜಾಲಿ, ಪಾಶಾಂವಾಂಕ್ ಕಥಾ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾತ್. ಜರ್ ಹ್ಯೊಚ್ ಕಾಣಿಯೊ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ, ದಾಕ್ತೆರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ಸಮಾಜ್ ಕಶೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ವಾಜ್ಭಿ. ಡಾ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್ – 1. ಫಲಾಣ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ (ಪಾಶಾಂವ್, ಪಿಡಾ, ಉಣೆಂಪಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ತೊ ಕಾಣಿಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಾಹೆತ್‍ಯೀ ದಿತಾ, ಚತ್ರಾಯ್‍ಯೀ ದಿತಾ. 2. ತಾಚ್ಯೊ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್, ಫಲಾಣ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ, ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ (ವಾಯ್ಟ್) ಜಾತಾ ತೆಂ ಕಾಣಿಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳವ್ನ್, ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿ ವಿಶೇಶತಾ. ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾಳ್ಜಿ, ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಮೋಗ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಬರಪ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್.

‘ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್’ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ವಾ ತಾಚೆರ್’ಚ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ, ವಾಡಾವಳಿ ಹ್ಯಾ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಂಚ್ ಘಡ್ತಾತ್. ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ಅವಿಭಜಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ನವಾಲಾಂ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಭುಲಯ್ತಾತ್. ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಮಾನ್, ಗೌರವ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ದುಡು-ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಚಾಳ್ವಯ್ತಾ ಆನಿ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗ್, ದುಡ್ವಾ ಥಂಯ್ ನಿರಾಸಕ್ತ್ ವಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಹಾಡವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿನ್, ಗ್ರೇಶನಾನ್, ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಕ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೆಂ ಗ್ರೇಶನಾಕ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಜಿಕ್ತಾ. ಜೆಸಿಂತಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಸಾಕಾರ್ ಜಾತಾತ್, ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾನ್, ಬದ್ಧತೆನ್.

ಪುಣ್, ಅಶೆಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಘೆತಾ ಆನಿ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ದುಖಾಂತ್ಯ್ (ಟ್ರ್ಯಾಜಿಕ್) ಜಾವ್ನ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್, ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ, ಮೊಸ್ರಿ ಗ್ರೇಸಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ!?

ಜೆಸಿಂತಾಚೊ ಪತಿ ಗ್ರೇಶನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚೆಂ ನೆಣ್ತುಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜೆನಿಫರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ (ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್) ಭರ್ತಿ ಜಾಲಾಂ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಶನಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಬರೊಚ್ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ನವೆಂಚ್ ಘರ್ ಬಾಂಧವ್ನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಜೆಸಿಂತಾ ಜೆನಿಫರಾ ಸಂಗಿಂ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆತಾ. ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶೇಸ್ ಬಿಲ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆಸಿಂತಾ ತ್ಯಾ ತೆಕಿತ್ ವೈಭವಾನ್ ಜಿಯೆತಾ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ ಹೆರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ವಾಪಾರ್ತಾ. ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫರಕ್ ದಿಸಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್.

ಪುಣ್ ಅಸಲೆಂ ಡೀಸೆಂಟ್ ವಾತಾವರಣ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಇಂಡೀಸೆಂಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ವಿಶೇಷತಾ. ಪತಿಣೆಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಜಾರಿ ಸುಖ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಗ್ರೇಶನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ದಬಾವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ತೊ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆತಾ, ಎಕಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಗಲ್ಫ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಚೆವಾನ್. ನವಿಂ ಕಾಜಾರಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪಾಶಾಂವ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್, ಭವ್ಯ್ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸೈರಣ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಘೆತಾ ಆನಿ ಪತಿಕ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ವೇಳ್ ಸರ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಸಹಜ್ ಜಾತಾ, ಉದ್ರೇಕ್ ಥಾಂಬ್ತಾ; ಗಲ್ಫಾಚೊ ದುಡು ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಫುಡಾರ್, ಜಿವಿತ್‍ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶೆವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಯೆತಾ.

ಪುಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಗ್ರೇಶನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಗ್ರೇಸಿ ಜೆಸಿಂತಾಚೆಂ ‘ಪ್ರಶಾಂತ್’ ಮನ್ ‘ಕದ್ವಳಾಯ್ತಾ’. ಜೆಸಿಂತಾ, ಭುರ್ಗೆಂ ಜೆನಿಫರಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮಾಡಾ ಕಾವಾತ್ಯಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸುಕ್ತಾ, ಪುಣ್ ಗ್ರೇಶನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆ ವಿಣೆಂಯೀ ಕಾಜಾರಿ ಸುಖ್ ಜೊಡುನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ‘ಖಬರ್’ ದಿತಾ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪತಿಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್, ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ, ಗ್ರೇಶನಾಚೊ ಘಾತ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾತಾ.

ಗ್ರೇಸಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ‘ಖಬರ್’ ಜೆಸಿಂತಾಚೆರ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಗ್, ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲೊ, ಪತಿನ್ ದ್ರೋಹ್ ಕೆಲೊ, ದಖೊ ದಿಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತೆಂ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯೊ ಆಲೋಚನೊ ಮುಂದರುನ್, ಗ್ರೇಸಿನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಪಾಯ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಗ್ರೇಶನಾ ಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಯೀ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವ್ಹರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತೆಂ, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆಶೆತಾ. ಗ್ರೇಸಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಗ್ರೇಶನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸಂಗಿಂ ‘ಸಂತೊಸಾನ್’ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ಸತ್’ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಮಾರ್ತಾ ಆನಿ ಜರ್ ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಆಪ್ಣೆಂಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಾಜಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಚಡ್ ಜಣಾಂಚಿ (ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ) ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಧುವೆಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್-ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಶಂಕರಾಚೆರ್ ಪುರ್ತ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಗ್ರೇಶನಾನ್ ಜರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸಂಗಿಂ ಸುಖ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ತರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುಕೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕರಿಜೆ, ಗ್ರೇಶನಾಪರಿಂಚ್ ಆಪ್ಣೆಂಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ‘ಸುಖ್’ ಭೊಗುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಹೊ ಆಪದ್ಭಾಂಧವ್ ಶಂಕರ ‘ಪರಿಹಾರ್’ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ಜೆಸಿಂತಾ ಶಂಕರಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿತಾ!

ಶಂಕರ ಕಾಂಯ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ನ್ಹಯ್ ನೆ! ತಾಕಾಯೀ ‘ಆಕಾಂಕ್ಷಾ’ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ತೊ, ಗ್ರೇಶನಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುಖ್ ಫಾವೊ ಕರ್ತಾ. ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಆನಿ ಕುಡಿಚಿಂ ದಾರಾಂ ತಾಕಾ ಸದಾಂನೀತ್ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾತಾತ್! ಗ್ರೇಶನಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧಖ್ಯಾಕ್ ಜೆಸಿಂತಾ ವಾಡಿ ಸಮೇತ್ ರುಸುಂ ವಸೂಲ್ ಕರ್ತಾ!

ಇತ್ಲೆಂಚ್ ತರ್ ಹಿ ಫಕತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪಾಶಾಂವಾಚಿ ಕಾಣಿ ಜಾತಿ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುಣ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಫಾವೊತೆಂ ರುಸ್ತುರುಸಾಂವ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಜೆಸಿಂತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ದುಡು-ಭಾಂಗಾರ್’ಯೀ ಶಂಕರ ಲುಟ್ತಾ! ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚಿ ಅಪೂರ್ವ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಶಂಕರ ಆಪ್ಲಿ ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡಾ ಲಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾ.

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನದ್ರೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹಿ ‘ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್’ ಕಾಣಿ ಘೊವಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಜಿಯೆಜೆ, ಲೈಂಗಿಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ ದಾಂಬುನ್ ದವರುಂಕ್ ಶಿಕಜೆ, ಬರ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಜೆ, ಆನಿ, ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್, ಪರ್ಕ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ದೈಹಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಪರ್ಕ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಫಕತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ದೈಹಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆ ರಿಸ್ಕ್, ಅಪಾಯ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗಂಭೀರ್, ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ ಹಿ ಕಾಣಿ.

ಪುಣ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ (ವಾ ವಿಮರ್ಸೊ) ಕರ್ಚೆಂ ತರ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್, ಕಾಣಿಯೊ ಫಕತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ. ಸೀಮಿತ್ ರಿತಿನ್ ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತರೀ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಕತ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂಚ್ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸತ್.

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್‌ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್. ಆನಿ ತೆ ಪಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ. ‘ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್’ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾಯೀ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ (ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ) ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ ಎಕ್ಲೆಂ Fickle Minded Person ಆನಿ ಆಬ್ಲೆಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ನಿರೂಪಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಅಪಕ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ತೀರ್ಲ್.

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಒತ್ತಾಯೆನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಗ್ರೇಶನಾಚೆರ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಕರ್ಚೆ ವಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಬಾಧಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್, ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪತಿಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕ್ಷಣ್ ತರ್ಕಾ ವಿಣೆಂ ತೆಂ ಸತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಅನಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಪುಟ್ವಲೆಂ? ಹ್ಯಾಚ್ ಸವಾಲಾಚೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಘುಟ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾ.

ಜೆಸಿಂತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್‍ಚ್ ತಸಲೊ. ಗ್ರೇಸಿನ್ ಚಾಡಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪಾಶಾಂವಾಚೆ ದೊರೆ ಉಗಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ತಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ, ಥಿರ್ ಮನಾಚೆಂ ಆನಿ ಖರ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಪಾತ್ರೀಕರಣ್ (ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಶನ್) ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ದೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಬರವ್ಪಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಜೆಸಿಂತಾಯೀ ತಸಲೊಚ್ ಏಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಪಾತ್ರ್.

ಪತಿ ಗ್ರೇಶನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಟವ್ನ್, ವಂಚನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ ಶಂಕರಾ ಸಂಗಿಂ ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಪಾಶಾಂವಾಚಿ ಕರ್ನಿ ಆಧಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೊ ಜೆಸಿಂತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್, ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚೊ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ ಕೀ, ಹೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ವಾಟ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್‍ಯೀ ಜೆಸಿಂತಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಅಪರಿಪಕ್ವ್ ಆನಿ ಮೆಚ್ವೊಂಕ್ ಅರ್ಹ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ನಿರೂಪಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿ ರಚ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಪಾತ್ರ್ ರಚ್ತಾ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್‍ಯೀ ತೊ ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡೆವಿಶಿಂ ಜಾಗೃತಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಕ್ರಮ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಪಾರ್ತಾ. ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಾ ನಾ ತೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತಾನಾ, ಜೆಸಿಂತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಜಡಾಯೆಚೊ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತವ್ತಾ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಉದೆಂವ್ಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆಚ್. ಜೆಸಿಂತಾಯೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಪಕ್ವ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕರಿನಜೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆಕ್ (ಶಿಕ್ಷೆಕ್) ಸಾಂಪಡ್ತಾ.

ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?

ಜೆಸಿಂತಾಚ್ ಸಕ್ಡಾಕ್ ಕಾರಣ್. ವ್ಹಯ್. ಗ್ರೇಸಿನ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಗ್ರೇಶನಾವಿಶಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣೆಂ ರಾಜಾಂವಾ ವಿಣೆಂ ಆನಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಟ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಏಕ್ ಸಮ್ಜಣೆಚಿ ಸ್ತ್ರೀ (ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ) ತಶೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಕರಿನಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ವಿವೇಚನ್, ಸಂಯಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ವಿವರಿಲಾಂ.

ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೊ ವೊಸೊ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊಚ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರವ್ಪಿ ಕಳಯ್ತಾ. ತೊ ಏಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಪಾವ್ತಾ ಜೆಸಿಂತಾ ಕಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್’ಚ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಾಚೆರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಭರ್ವಸೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಭುಲೊನ್, ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ತೆಂ ಚಂಚಲ್ ಮನಾಚೆಂ, ಸಂಯಮ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ, ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜತಾ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಏಕ್ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ. ವಾಜ್ಭಿ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆಂ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಪರಿಂ, ಏಕ್ ನೆಣ್ತೆಂ ಆನಿ ಮುಗ್ಧ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೀ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆಶಾ, ಅತ್ರೆಗ್, ಆಬ್ಲೆಸ್ ಸಹಜ್. ತೆಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ನವಾಲ್ ನ್ಹಯ್.

ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ಜೆಸಿಂತಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಶಂಕರಾಕ್ ವೆಂಗ್ತಾ. ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಪರ್ಕಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಖ್ ಜೊಡ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣೆಂಯೀ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಮರ್ಥನ್. ಜೆಸಿಂತಾಚೆಂ ಕಸಲೆಂಯೀ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಜಶೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ವಾಟ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿನ್‍ಯೀ ವಾಟ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ, ದೊಗಾಂಯೀ ಎಕಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್ ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ರಾಜಾಂವ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಝಳ್ಕತಾ. ವಾ, ತೆಂ, ಆಪ್ಣೆಂ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಆಸೊಂಕ್‍ಯೀ ಪುರೊ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆಸಿಂತಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮುಗ್ಧ್, ಮೂರ್ಖ್, ಪಿಸಾಂಟ್, ಆಬ್ಲೆಶಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಅಪರಿಪಕ್ವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪಾಂನಿ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಮೊವಾಳಾಯೆಕ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿರ್ಮತೆನ್ ಆನಿ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ತೆಂ ವಳಗ್ ಜಾತಾ. ಆಖೇರಿಕ್ ಸಂತಾಪ್ ಹಾಡಯ್ತಾ.

ಜೆಸಿಂತಾಚಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ

‘ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್’ ಕಾಣಿ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್. ತಾಚೊ ಪತಿ ಗ್ರೇಶನ್, ಶಂಕರ, ಗ್ರೇಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾತ್ರ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್.

ತರ್ ಹೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ ಕೋಣ್?

ಹೆಂ ಜೆಸಿಂತಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ದ್ರೋಹ್ ಕರ್ನ್ ಪರ್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ದೈಹಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್ (ಹೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ). ಗಲ್ಫಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಬಳಾನ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಎಕ್ಲೊ ಪುಣೀ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಬರ್ಯೊ ಸೈರಿಕೊ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಅನ್ಕೂಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಬಾಯ್ಲೆಕ್‍ಯೀ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾರ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆಚೆಂ. ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ (ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್) ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ವಶೀಕರಣ್’ ಕರ್ಚೆಂ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್.

ಜೆಸಿಂತಾಯೀ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತೆಂಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್. ತಾಚಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್‍ಚ್ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸನಾ. ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಗ್ರೇಸಿ ಏಕ್ ನೀಬ್ ವಾ ನಿಮಿತ್ತ್ ಮಾತ್ರ್. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ರಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲಾಂ!?

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರೊಸಾಳ್ ಕಾಣಿ

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಆಸನಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ರೀತ್‍ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತೆ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಕರುಂಕ್ ಬರ್ಪಾ ಶೈಲಿ, ಉತ್ರಾಂ, ತಾಂತ್ರಿಕತಾ, ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಭರ್ನ್ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಸರ್ಕಸ್‍ಚ್ಚ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸರಳ ರಿತಿಚಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯೊ ಹರ್ಕತ್/ಸರ್ಕಸ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ. ಸಾಧ್ಯಾ ಆನಿ ಸರಳ್ ರಿತಿಚೆಂ ತಾಚೆಂ ನಿರೂಪಣ್ ಆಸ್ತಾ, ಪುಣ್ ಕಥಾ ವಸ್ತುಂತ್ ಬಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಜಿಕ್ತಾತ್.

ಪುಣ್, ‘ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್’ ಕಾಣಿ ಹಾಕಾ ಅಪ್ವಾದ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ಪಯ್ಕಿ, ತಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಉತ್ರಾಂ. ವ್ಹಯ್, ಹಿ ಏಕ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಕಾಣಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಉತ್ರಾಂ, ವಾಕ್ಯಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಸವೆಂ, ಪ್ರತಿಮಾಂಯೀ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ.

ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್ – ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಗ್ರೇಶನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಝರಿಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಆವ್ರಾಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಕ್ ಉಡ್ಲೊ!’, ‘ಶಂಕರ ಬೆಡ್‍ರುಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪುನ್, ಕುಡಿಚಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕೆಲಿಂ’.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಮುಖ್ಯ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಗಜಾಲಿ (ಸಭ್ಯ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸಯ್ತ್) ಬರಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಅಘೋಷಿತ್ ಬಂದಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ರಮ್ಯ್ ಗಜಾಲಿ ವಿವರುಂಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್. (ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾರಣ್). ‘ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್’ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ‘ಸೆಕ್ಸಿ’ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ತೆಂ ವರ್ಣಿತಾನಾ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್ (ಕುಡಿಚಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕೆಲಿಂ). ಬರ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಕಾಚ್.

ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ, ಪುಣ್ Flawless ನ್ಹಯ್!

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಅಲಗ್ ರಾವ್ತಾ. ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸ್ವರೂಪಾಚ್ಯೊ. ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಚ್ಯೆ ತಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಬರೊಚ್ ಹೆಳ್ಳಾ. ‘ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್’ ಕಾಣಿಯೀ ತಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಕೃತಿ.

ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಕಾಣಿ, ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಆನಿ ನಿರೂಪಣ್‍ಯೀ ಸುಂದರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚೆರ್ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ಪಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ.

ಲೇಖಕ್, ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಏಡ್ಸ್ ಪಿಡೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಚಿ ಕಥಾ ವಸ್ತ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಜೆಸಿಂತಾಚೆರ್’ಚ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಉದೆಂವ್ಚೆ ಹೆರ್ ಪಾತ್ರ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಚ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ವಾ ಘುಸ್ಪಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಊಂಚ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಗ್ರೇಶನ್, ಗ್ರೇಸಿ ಆನಿ ಶಂಕರಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಥೊಡಿ ಅಸಹಜತಾ ಮಿಸ್ಳಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ.

ಗ್ರೇಸಿ, ಗ್ರೇಶನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ನರ್ಸ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಸಂಗಿಂ ಮಿರಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದೂರ್ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ತಿತ್ಲೊ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗನಾ. ಫಕತ್ ಗ್ರೇಶನಾನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಬ್ಲೆಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆಂ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಖುಬಾಳಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಪರಿಪಕ್ವ್ ದಿಸನಾ. ಗ್ರೇಶನಾಕ್ ಭುಲಂವ್ಕ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತರ್ಕ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲೆಂ ವೊಂಬನಾ. ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ (ರಿಟೈರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್) ಕಳ್ತಾ. (ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಗಡ್ ನಾ, ತಶೆಂಚ್ ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾರ್’ಯೀ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಹಾಂಗಾಸರ್, ಸರಾಗ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಗ್ರೇಸಿ ಅಚಾನಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಸಿಂತಾಚೆಂ ಮನ್ ಕದ್ವಳಾಯ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ನಾ).

ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಗ್ರೇಶನ್ ನರ್ಸ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಸಂಗಿಂ ಸಳಾವಳೆನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ರೇಸಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ಶಿವಾಯ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಗ್ರೇಶನ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸಂಗಿಂ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರಿನಾ. ಎಕಡೆನ್ ತೆಂಚ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್, ತೆಂ, ಗ್ರೇಸಿನ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಕಲ್ಪನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೊ ಆನಿ ಗ್ರೇಸಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನೀಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಜೆಸಿಂತಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ನ್, ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಲಿಖ್ಲಾಂ. ಬರವ್ಪಿ ಗ್ರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಯ್ತಾ.

ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಶಂಕರ ಏಕ್ ನಿಗೂಢ್ ಮನಿಸ್! ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾಚಿ ಸೆವಾ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೂಂಡ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಹಜ್. ಮುಂಬೈಂತ್ ಮ್ಹಾವಾಲಿ, ಗೂಂಡಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಗಾಂವಾಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಭರ್ ಕಸೊ ಸಾಧೆಪಣಾನ್ ಜಿಯೆಲೊ? ಮುಂಬೈಂತ್ ಚೆಡಿಯಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಏಡ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆರ್ ತಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಕಸಲೊಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ?

ಉದ್ವೇಗಾಕ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಸಿಂತಾನ್ ಶಂಕರಾಕ್ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ, ಶಂಕರ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆಜ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಫಳ್ಸಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರೂಪಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಹ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಜೆಸಿಂತಾಚಿಚ್ ದೇಣ್ಗಿ ಆಸ್ಚಿ ಶಿವಾಯ್ ಶಂಕರಾಚಿ ಆಸನಾ. ತೊ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ಆಬ್ಳಾಯೆನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಆನಿ, ಏಕ್ ನಾಕಾರಿ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಶಂಕರ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಭರ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್, ಶಾಂತ್‍ಪಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಜಾಂವ್‍ಯೀ ಅವಾಸ್ತವಿಕ್. ಎಕಾ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಕ್ರಿಮಿನಲಾಕ್ ಜೆಸಿಂತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಅಪಕ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ‘ಆಕ್ರಮಣ್’ ಕರುಂಕ್ ಇತ್ಲಿಯ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಆಸ್ತಾಗೀ?

ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ದರಬಸ್ತ್ ದುಡು-ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಫೋನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಗಾಯ್? ಫಕತ್ ಪತ್ರಾಂಚೊ (ಕಾಗ್ದಾಂಚೊ) ಸಂಪರ್ಕ್ ತವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ? ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಖುರ್ಸಾಂವ್ಕ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಬರೆಂಚ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ. ಬಜಾಜ್ ರಿಕ್ಷಾ (ಆದಿಂ ಲ್ಯಾಂಬ್ರೆಟ್ಟಾ ರಿಕ್ಷಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮೈಸೂರ್ ತೆಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಬಜಾಜ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕರಾವಳಿಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಜ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ರೆಟ್ಟಾ ರಿಕ್ಷಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಮೆಳನಾಂತ್), ಟಿ.ವಿ. ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ದರ್ಶನ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ಫೋನಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಹಜ್ ಭೊಗನಾ.

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಡಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಸಿಂತಾಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ದುಬಾವಾಚಿ. ಗ್ರೇಸಿನ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ವಿಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತಿ ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆತಾನಾ ಸೆಜಾರಿ, ಫಿರ್ಗಜ್, ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಪರ್ಕಿಚ್ ಕಶೆಂ ಉರ್ಲೆ? ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಕುದ್ರ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ? (ಗಲ್ಫಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್’ಚ್ ವರ್ಣಿಲ್ಯಾ!).

ಗ್ರೇಶನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಹಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಶಂಕರಾಕ್ ‘ಅರ್ಪುನ್’ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಸಿಂತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಭಿಗಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಮಿಸ್ತೆರ್’ಚ್. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಏಡ್ಸ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಶಂಕರ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ತಾ!? ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅಸಲಿಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ, ಸ್ವಖುಷೆನ್ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಮ್ಜಣೆನ್ ಶಂಕರಾ ಸಂಗಿಂ ಆಡ್ವಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಫಳ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಶಂಕರಾನ್ ದುಡು-ಭಾಂಗಾರ್ ಫಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ದಖೊ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಕೃತಕತಾ ಝಳ್ಕತಾ. ಜೆಸಿಂತಾ ಅಸ್ಕತ್ ಸಾಂಯ್ಭಾಚೆಂ ಆನಿ ಮಿಜಾಸ್ಕೆಕ್ ಆಂವ್ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್, ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಧುವ್ ಜೆನಿಫರಾಕ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗನಾ.

ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ತಾ? ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಅಶೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಲಿಖುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆನಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಚಡ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚಿ ಹಿ ಕಾಣಿಯೀ ವಾಚುಂಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿತಾ, ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾ.

ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಅಸಲಿಚ್ ಕಥಾ ವಸ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ದೊನಾಂಯ್ಕೀ ತುಲನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚಿ ಕಾಣಿ ಅತೀ ಉತ್ತಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾಣಿ ಅಪರಿಪಕ್ವ್ ಬರಪ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಎಕಾ ಲೇಖನಾಪರಿಂ ತಿ ಕಾಣಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ತರ್, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚಿ ಕಾಣಿ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ.

‘ಭುಮಿ ವೈಂಕುಂಠಾಂತ್’ ಕಾಣಿ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಘಡ್ಚಿಂಚ್. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಘರ್ ಕರ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಆಧುನಿಕ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ-ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ, ಲೊಕಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ಜೆಸಿಂತಾ-ಗ್ರೇಶನಾಚಿಂ ಸಂಭಾಷಣಾಂ, ಶಂಕರ-ಗ್ರೇಸಿ ತಸಲ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವ್, ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡ್ಚೆಂತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಗುಂತುನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಉದೆಲ್ಯಾ.

ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಗ್ರೇಶನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೊಚ್ ಸಂದೇಶ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕಾರಣ್, ಪ್ರೇರಣ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ಆಸೊಂ, ಜರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಧಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕರಾಳ್ ಸತ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ರುಜು ಕರ್ತಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣಿಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಚತ್ರಾಯೆಚೊ ಸಂದೇಶ್‍ಯೀ ಹಿ ಕಾಣಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ.

ಗುಮಾನಾಕ್: ಏಕ್ ಕಾಣಿ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕೇಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಎಕೇಕ್ ರೀತ್ ಆಸೊಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್. ಎಕೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಖಂಯ್ಚಿಯೀ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಅಂತಿಮ್ ನ್ಹಯ್. ‘ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿ’ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂಯೀ ಅಂತಿಮ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್, ವಾಸ್ತವಿಕ್ ನದ್ರೆನ್ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರ್-ಪಾತ್ರ್-ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕೊಣಿ ಹಾಂಗಾ ಝಳ್ಕತಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News