ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ‘2018’: ಪಯ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್, ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 18, 2018 at 4:02 PM

ಚರಿತ್ರಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ!

ವ್ಹಯ್. ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ. ಪುಣ್, ಕಾಲ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಜ್ ನಾ, ಆಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ನಾ. ಹೆಂ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್.

ಬರ್ತ್‍ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಏಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಜಾಲಾಂ. ವ್ಹಯ್ಮೂ? ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಚರ್ಸಿಜೆ? ಜಲ್ಮೊನ್ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಜಾಲಾಂ, ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಚರಣ್ ಕರಿಜೆ? ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಉಸ್ತುಂಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ನ್ಹಯ್ಗೀ? (ಖರ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಜಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ತಾರಿಕೆಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ವಾ ಆಚರಣ್ ಕರಿಜೆ, ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ನಮಾನ್ ಕರುನ್… ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಬರಯ್ತಾಂ).

ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ, ಚರಿತ್ರಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್?

ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಚರಿತ್ರಾ ಕಿತ್ಲಿಯೀ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಕಾಂಯ್ ನಗಣ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್‍ಯೀ ಉಣೊಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಚರಿತ್ರಾ ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾರಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಗುಮಾನಾಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂಗೀ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ 2018ವೆಂ ವರಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ವರಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಗ್ತಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಘಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಸ್.

1. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ 450 ವರ್ಸಾಂ

ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಆನಿ ಸರ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿ, ಪಯ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ 450 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ತಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್. ಹಿಚ್ ಇಗರ್ಜ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲೆಲಿ. 1568 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಶಿಯೊನರಿಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಂದ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭಿತರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ಹಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ, ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಾನೀರ್ ಆನಿ ಒಮ್ಜೂರಾಂತ್‍ಯೀ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ.

ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ದೆಕುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಹೆಣೆಂಯೀ ಪ್ರಸಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಳ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ 1568ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಚರಿತ್ರಾ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕಾಂಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ (ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಕ್ ಆನಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬರೊಚ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಬರೊಚ್ ವಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಚಡ್ಲೊ.

450 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ಚಾಲನ್ ದಿಲಾಂ ತರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರಾಂತ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಚಲ್ತೆಲಿಂ.

2. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ನವಿ ಇಗರ್ಜ್!

ಹಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಗಜಾಲ್. ಭೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗತ್.

ಕೆನರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಭರ್ಮಾನ್ ವಿಸ್ತಾರ್’ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಭೋವ್ ಸಂತೃಪ್ತೆನ್, ಸುಖಾ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಶೆಕ್ಡೆಭರ್ ಜಿಯೆಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಠಿಣ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಖರ್ಗ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಖರ್ಗ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಭೆಜ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್. ತಿ, ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲಿ ಅತಿ ಕರಾಳ್ ಘಡಿ; ಭೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್, ಕರಾಳ್ ಅಧ್ಯಾಯ್. ಖಂತಿವಿಣೆಂ, ಭಿರಾಂತಿವಿಣೆಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಮಿಸಾಂವ್, ಪಾಟಾರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಲಿಖ್ಲಾಂ.

ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆ ವೆಳಾರ್ ಕುಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವಾಟೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಕೋಡ್ತ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾಲೆ. (ವಾಟೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾತರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ, ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರಿಚ್ ಗಜಾಲ್). ಅಶೆಂ ಕ್ರೂರ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಕರಾಳ್ ಹಿಂಸಾ ದೀವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ನ್ (ತಾಕಾ ಘಾಶಿ ಗುಂಡಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ) ಕಾಬಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಅಶೆಂ ಗಡಾಯ್ ಫಾತೊರ್ ಆನಿ ಸರ್ಶಿಂಚಿ ಸುವಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾನ್ ತೊವ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ – ಅತಿ ಕರಾಳ್, ಭಿರಾಂಕುಳ್.

ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಗೀ, ತಾಕಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಸುವಾತೆರ್ ಆಜ್ ವೈಭವಾನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಯಾ! ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಬಲಿದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್.

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಾಯ್ಬ್ ಸಾಲ್ವದೊರಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಂತ್ ಆತಾಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ, ನವಿಚ್ ಇಗರ್ಜ್ ದವ್ಲತೆನ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಜಾಲಿ (ಎಪ್ರಿಲ್ 1, 2018ವೆರ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಘಡ್ಲಿ). ಹ್ಯಾ ಧರ್ಣಿರ್, ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್‍ಚ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಳ್ದಿರ್ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊಚ್ ನಾ. ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾತರ್ನ್, ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್, ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸರ್ವ್ ರಾಯ್-ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಂ ಸಂಗಿಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಜೋಡ್ನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಸುಣ್ಯಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಮರಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ (ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಮೆಲ್ಲೊ, ಝುಜಾ ಥಳಾರ್ ನ್ಹಯ್! ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಜ್ಭೂತ್ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಖಂಯ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮರ್ಥಕ್ ‘ಎಡಬಿಡಂಗಿ’ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿನಿಂಚ್ ಸಾಂಗಜೆ).

ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಿಪಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್, ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಆಳ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಸೆರ್ದೊತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆಂತ್, ಧಾಕ್ಡೆಭರ್, ಪರತ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಕಿರ್ಲಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಫಕತ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೊಕಾನ್. ತ್ಯಾ ಪರಂಪರೆಕ್ ಕುಡ್ಸೊಂಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಟಿಪ್ಪುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಜ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಯೀ ಎಕಾ ಲಾಯಿಕಾನ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾ. (ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನೀ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ, ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವೈಭವಾನ್ ದಳ್ಬಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ದಗ್ದೊಣಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್-ಗೌರವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರಿನಾ..!?).

3. ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಿರೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲೊ ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ

2018ವೆಂ ವರ್ಸ್ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 15ವೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾ.ದೊ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಕಿರೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ.

ಹಿ ಕಿರೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಯೀ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಸರ್ವನಾಶ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಂಯ್ಪಿತೆಲ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪುನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕುಡಾಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಹುಕುಂ ದಿಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ತವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 27 ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್, ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಚೌಟರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತಿನ್ ಶಾಬಿತ್ ಉರ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತಿಚ್ ಕಿರೆಂಚಿ ಇಗರ್ಜ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಂತ್ ‘ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ’ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿರೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ವ್ಹಡ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾ. ತವಳ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಾನ್ ಕಿರೆಂ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಪಾಕೆಂ ನಿಕ್ಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ (ತೆಂ ಮುಲ್ಕಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ). ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಘಡನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿರೆಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಎಕ್ವಟ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸೆಜಾರಿ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂನಿ. ಅಶೆಂ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಇಗರ್ಜ್ (ವೊಣದ್ ಆನಿ ಆಲ್ತಾರ್) ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಆಜೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿರೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ತ್ಯಾ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ನವೊ ಗೊವ್ಳಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂಯೀ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೊ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಏಕ್ ಸರಳ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರೊಮಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ (ವಾತಿಕಾನಾಂತ್) ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಊಂಚ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್, ವೃತ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತೆಂ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ್. ಅಸಲೊ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ನವ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಉದೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. ಗೊವ್ಳಿಪಣಾಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಮಾ.ದೊ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಭೋವ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್, ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಅಪೇಕ್ಷಾನ್ ಪಳೆಲಾಂ ತರ್ ತಾಚಿ ಚಾಲ್, ನಡ್ತೆಂ ಆನಿ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಸತ್ ಜಾಂವ್.

Observation!: ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಡಿತ್‍ಯೀ, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಘಡೊನ್ ಭರ್ತಿ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಾಲೊ ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾಂ! 2008ವ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 14 ಆನಿ 15 ತಾರಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ವಿಸ್ರೊಂಚೆ ತಸಲಿ ನ್ಹಯ್. ‘ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಥರ್ಥರೆ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಿ (Actually ಮಿಲಾರ್ ಎಡೋರೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ was a mistaken identity! ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ತಾಕಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಅತಿರೇಕಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಚ್ ಕಾರಣ್). ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Historical ಬಿದ್ನೂರ್ ಕೊಟೆಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಜಾಣಾಂತ್‍ವೇ?

ವಿದೇಶೀ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ನಮಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ನಾ ಮಾನ್?