Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಸತ್ರಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : April 2, 2020 at 9:41 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 17 (1)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ಸ್ಟೆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ.

ಮಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಆವಯ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾ ಸ್ಟೆನಿ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಉಪಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೂಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸೊಮಾರಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ತಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ಸಿಸಿಲ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಭಿತರ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೃಢ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ.

“ಸಾಯರಾ” ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮಧುರಾಯ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಹಾಂವ್ ಗೆಲಿಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾಮೂ? ಹಾಂವ್ ವೆತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಅನಿ ಆವಯ್ಕ್ ದುಖಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾ” ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರಾರಾಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಸಾಯರಾ” ತ್ಯಾಚ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಪರ್ತುನ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುವೆಂ ಮತಿಂತ್ ಘಟ್ ಧರ್ಲ್ಯಾಂಯ್.”

ಸಾಯರಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. “ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ?”

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

“ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಲಾಂಯ್? ತುಜೆಂ ಮನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ತಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಂ.” ಸ್ಟೆನಿ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಸತ್ತಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಶೀದಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ ತಾಕಾ.

“ಸ್ಟೆನಿ” ಸಾಯರಾನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲೊ.

“ಸಾಯರಾ, ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ವಿಸರ್ ತುಂ. ತುಜೆ ತಸಲಿ ಚಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಪಯ್ರ್ ತುಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಶೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಮನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತೊ ನಾಟಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ, ಸಾಯರಾ. ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ” ಸ್ಟೆನಿಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್‍ಪಣ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾವ್ನಾ.

Irene-Pinto-Budkulo“ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲಿ ನಿರಾಶಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಣಾಂಯ್? ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಚಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆ ಉಬ್ದೆಸ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪುಣ್ ತುಜಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಬದಲ್ಲಿ. ಪೈಶ್ಯಾಂಕ್ ಲಬ್ದೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಪುಣೀ ತರ್ನಾಟೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಖ್ಲೆಂ ತರೀ ತುಜೆ ವಯ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಡ್ಲೊ” ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸಾಯರಾಚೆ ದೊಳೆ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ.

“ಸಾಯರಾ, ತುಂ ಅನ್ಭೋಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಚಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್ ಪಳೆ. ತುಜಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರೀ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್.”

“ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ರಾವನಾ, ಸ್ಟೆನಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ದವ್ರಿನಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್.”

ಸ್ಟೆನಿ ತೃಪ್ತೆಚೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ, ಆಪ್ಲೊ ಉಪಾಯ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್.

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಮುಖ್ಲಿ ಜೀಣ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲಿಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತುಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಧಾರುಣ್ ನ್ಹಯ್. ಕಸಲಿ ಚಲಿ ತಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಕಾ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವಶೆಂ ನಾ.”

“ತುಂ ಆತಾಂ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್, ಸಾಯರಾ. ಘರಾ ವಚೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ?”

ಹಾಸ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್.

“ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಮನ್ ತುಂ ಆನಿಕೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ನೆಣಾಂಯ್, ಸ್ಟೆನಿ. ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್. ತುಕಾ ಕಳ್ತೆಲೆಂ.”

“ಕಿತೆಂ, ಮಸ್ತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್?” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಮರಿಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮೊನೊ ಜಾಲೊ.

“ತುಜೆಂ ಆನಿ ರುಬಿಚೆಂ ಖರಾರ್ ಕೆದಾಳಾ ದವರ್ಚೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ತಾಲೊ” ಹಾಸೊನ್ ವಿಷಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ ಸಾಯರಾನ್.

“ಮ್ಹಜೆಂಗೀ ತಾಚೆಂ?”

“ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಕರ್ಯಾಂ” ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಾಯರಾಕ್ ದೊಳೆ ಮೋಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಶೆಂ.

ತೊ ದೀಸ್ ಸಾಯರಾನ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾತಾಚೊ ಹಿಶಾರೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

‘ಸ್ಟೆನಿ ದುಬ್ಳೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ತಾಚೆ ಗೂಣ್, ತಾಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ, ರೂಪ್ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ಗ್ರೇನಿ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತೆಲಿ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್.

ತೆಣೆಂ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಮನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಸಂತೊಸ್ ತೊ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಪಳೆವ್ನ್.

‘ದೆವಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಸಾಯರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಲೊ? ದೇವ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಸೊಸಿನಾ. ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ! ನಾ, ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕನಾ’ ಹಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

‘ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಚಲ್ಯೆಚೊ ಗೋಳ್ ಕರ್ತಾಯ್, ಸ್ಟೆನಿ ತುಂ. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ತಾಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ತುವೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ’ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಮನ್ ಅಸ್ಥಿರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಇತ್ಲೊ ಜಳ್ತಾಲೊ ಕೀ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಸಯ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಆನಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಚಿ ಖಂಯ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚೂಕ್?’ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತೊ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಾತಿಂ ಜೆವಣ್ ತಿರ್ಸೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಸಾಯರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಚಯ್ಸಿಲ್ಲೆಂ.

“ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್, ಸಾಯರಾ?” ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಿಸಿಲಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಾಂ” ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ. “ಪಯ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆಯಾ.”

“ತುಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೆದಾಳಾ?” ಮರಿಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ತುಮ್ಗೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್.”

ಸಿಸಿಲ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಹಾಸ್ಲಿಂ ಮರಿಯಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್.

“ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಗ್ಲಾಂಯ್, ಸಾಯರಾ ತುಂ. ತುಜಿ ಗ್ರೇನಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಗೀ” ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ತುಮಿ ವಾಡುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲಿ.”

“ವಾಡುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಗೀ ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಖಾಣ್..?” ಸಾಯರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಉಲಯ್, ಸ್ಟೆನಿ. ಕಿತ್ಯಾ ರಾವ್ಲೊಯ್?” ಸಾಯರಾ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಿಕೆ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆಜೆರೆ” ಸಾಯರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಪುತಾಕ್ ತಿದ್ವಿಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಮಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮಧೆಂ ಯೇನಾ. ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ತಾಂ.” ಸ್ಟೆನಿ ಉಟೊನ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ತುಂ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಕಾ, ಸಾಯರಾ. ತಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್‍ಚ್ ತಸೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಘಟನ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಘಟ್ ಧರ್ಲಾಂ” ಸಿಸಿಲ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಬರೊ ಮೊಸೊರ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೊಯೀ ಪೈಶ್ಯಾವಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ತೆಲೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂನಿ ಭೊಗ್ಚೆಂ ದುಖ್.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಸೊರ್ ನಾ, ಸಾಯರಾ. ತಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೈಶೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿ ದಿಸನಾ. ಪುಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸ್ತಿವಂತ್ ಮನಿಸ್ ತಶೆ ನ್ಹಯ್.”

“ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪೈಶೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಕಸೊ ಜಾತಾಯ್ ಪಳೆತಾಂ” ಮರಿಯಾ ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ. “ಆತ್ತಾಂ ಉಲಯ್ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಪಳೆ…”

“ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೆಂಚ್ ಜೀವನ್ ಸುಖಿ ದಿಸ್ತಾ, ಆಂಟಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅಂತರ್! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಹಾಸೊ ನಾ, ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬರೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಪೈಶೆ ಏಕ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ಜೀಣ್ ಮೆಳತ್ ತರ್ ತಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಸೊಡುಂಕೀ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ.” ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಸಾಯರಾನ್.

“ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ, ಸಾಯರಾ ತುಂ!” ಸಿಸಿಲಾನ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ಬರ್‍ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ” ಸ್ಟೆನಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ.

ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಧಾ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಾಲು ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸೊಮಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಸಾಯರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮಾರ್ಗಾ ವರೇಗ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಮರಿಯಾನ್‍ಯೀ ವೆಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕಾಮಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಶೊಪಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ತುಜ್ಯಾ ಆಬಾಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಮಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್, ಪುತಾ.” ತೆಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ದುಖ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಜಾಯ್ತ್, ಆಂಟಿ. ತುಮಿ ಸಕ್ಡಾಂಯೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆಯಾ. ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ.” ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲಿಂ.

ಮಾರ್ಗಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಶೊಪಾ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಸರ್ ಚಲೊನ್ ಯಾ” ಮರಿಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಚ್ ಸಾಯರಾ ಒಪ್ಲೆಂ. ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ.

“ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂಧ್ಲಿಗೀ?” ಶೊಪಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್.

“ವ್ಹಯ್. ಆನಿಕೀ ಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.”

“ಮ್ಹಜೆರ್ ಪುಣೀ ರಾಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ದವರ್ನ್ ವಚ್.”

“ಖಂಯ್ ದವ್ರಿಜೆ?” ತಮಾಶ್ಯಾಂನಿ ಶೊಪಾಚ್ಯಾ ಚಾರೀ ಕುಶಿಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

“ಸಾಂಗಜೆಗೀ? ನಾಕಾ, ಮರಿಯಾ ಆಸಾ” ಕಿತೆಂಗೀ ಚಿಂತುನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಾಸತ್ತ್.

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸೊಂದಿ.”

“ಕಾರ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಬಸಾ.” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಕದೆಲ್ ಮುಖಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ.

“ಹ್ಯಾ ಶೊಪಾಕ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಪಡ್ಲೊ, ಸ್ಟೆನಿ?”

“ಕಿತ್ಯಾ? ಕಾಣ್ಘೆತಾಯ್‍ವೇ?”

“ವಿಕ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾಂ.”

“ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಮಸ್ತ್ ಪೈಶೆ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? 50 ಹಜಾರ್ ದೀ ಪಳೆಯಾಂ.”

“ಶೊಪಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್, ಒಟ್ಟುಮೂ?”

“ಶೊಪಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಪೈಶ್ಯಾಂನಿ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ತುಕಾ ಆಸಾ?”

“ಶೊಪ್ ಪೈಶ್ಯಾಂನಿ ಕಾಣ್ಗೆನ್, ಪುಣ್ ಧನಿಯಾಕ್ ಪೈಶ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಯ್…” ಮರಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಳಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಕಸಲೊಗೀ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ. ಸಾಯರಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಟ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ತುಮಿ ಉಲಯಾ, ಹಾಂವ್ ಮಧೆಂ ಯೇನಾ.” ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಶೊಪಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಪೈಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲ್ನಿಕ್ ಮೊಲಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂಮೂ!” ಹಾಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಯರಾನ್ ಉಟೊನ್ ಮರಿಯಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್.

ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ಭಿತರ್ ಯೇ, ಮರಿಯಾ.”

“ತುಮಿ ಬಸೊನ್ ಉಲಯಾ. ಹಾಂವ್ ಕಾರ್ ಯೆತಾಗೀ ಪಳೆತಾಂ.”

“ಹಾಂವೀ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್ತಾಂ.”

ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಯೀ ಥಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ಕಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ?” ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಹಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಯೇಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.”

“ಆಜ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಯೆತಾಯ್‍ಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್. ಮರಿಯಾ ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಾ?”

“ಫಾಲ್ಯಾಂ” ಮರಿಯಾನ್‍ಂಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಮರಿಯಾ ಪಳೆ ಹಾಸ್ತಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀಳ್ನ್ ರುಬಿಕ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್.”

“ತಮಾಶೆ ಕರ್. ಆನಿ ತುಕಾ ಬಾಕಿ ದವರ್ತಾಂಗೀ ಪಳೆ.” ಮರಿಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಸೊನ್.

“ಸ್ಟೆನಿ, ರುಬಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮರಿಯಾಚೆರ್ ಕೆದಾಳಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಣಾಂಯ್ಗೀ ತುಂ?” ವಿಷಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ ಸಾಯರಾನ್.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ ಪಿಕ್ಚರಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಾರ್ಗಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಉದಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರುಬಿಚೆಂ ಘರ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಸೈಕಲಾರ್ ಯೆತಾಲೊ. ರುಬಿಕ್ ರೇಡಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ‘ಅಳೆ ರೇಡಿಯೊ ಆಯ್ಲೊ’ ಮ್ಹಳೆಂ. ಮರಿಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ರುಬಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ. ಮರಿಯಾ ಮಧೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರುಬಿ ಪಡ್ಲೊ. ಪೆಂಟಾಕ್ ಪುರಾ ಮಾತಿ ಜಾಲಿ. ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮರಿಯಾಚೊ ಹಾಸೊ ತಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರುಬಿಚ್ಯಾ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಮರಿಯಾ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ ಪಯ್ಲಿ ಭಾಲಿ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಘಟ್ ತೊಪ್ಲಿ.” ಸಾಯರಾನ್ ವಿವರ್ಸಿತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಹಾಸೊನ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ

“ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ. ಮಾಗಿರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ ಬೊಲ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ…” ಸಾಯರಾನ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ.

ತಿ ಸಂಗತ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ತಮಾಶ್ಯಾಂನಿ ಬಚಾವಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆಂ. ಸಾಯರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಉಪಾಯ್ ಸೊಧಿಜೆ ಪಡ್ಲೊ.

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್, ರಾವ್. ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ರುಬಿಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಏಕ್ ತರ್ನಾಟೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಿ ಐಸ್‍ಕ್ರೀಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್…”

ಮರಿಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಏಕ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ಲೆಂ.

“ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್!”

ಭಾವಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

“ವೆತಾಂ, ಸ್ಟೆನಿ. ಮರಿಯಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ಯಾಂ.” ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಸಾಯರಾ.

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾ, ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್. ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾಂ.” ಹಾಸತ್ತ್ ಶೊಪಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ.

ಸ್ಟೆನಿ ಹಾಸತ್ತ್ ಸಾಯರಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ. ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮಧುರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಆಮ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸೊಂದಿ, ಸಾಯರಾ.” ಸಾಯರಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ, ಮೊನೆಪಣಿಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News