Latest News

ತಿಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚೊ ಸಂಸಾರ್

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೇರೆಬೈಲ್

Posted on : April 3, 2020 at 11:35 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಬರವ್ಪಿಣ್: ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೇರೆಬೈಲ್

ಪಾಲ್ವಾಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಖೊವವ್ನ್ ಹಾತಿಂ ಏಕ್ ಕೊಯ್ತುಲ್ ಘೆವ್ನ್, ಮಾಂಯ್ ಆಂಗಣ್ ದೆಂವ್ಲಿ ತರ್, ತಿಕಾ ತಿಚೊಚ್ಚ್ ಸಂಸಾರ್. ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆ ವಯ್ಲೆಂ ತಣ್ ಸವರ್ನ್ ಬೆಂಡ್ಚೆಂ, ಲಜೆ ಕಾಂಟಿ ಹುಮ್ಟುಂಚಿ, ಲಾಂಬ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕಸ್ರೆ ಬೇಲ್ ನೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಂಧ್ಚೆ, ವಾಲಿಕ್ ಶೆಣಾ ಉದಾಕ್ ಶಿಂಪ್ಚೆಂ, ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾ ಮುಳಾನಿಂ ನದರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದಿಸಾಚೊ ಆಖ್ಖೊ ವೇಳ್ ತಿ ಭುಂಯ್ತ್ ಖರ್ಚಿತಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ನಾ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ತಿಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ವಾ ಕೊಣಾಚಿ ತಾರಿಫ್. ತಿಣೆ ಜೊಡ್ಚಿ ತೃಪ್ತಿಚ್ ತಿಚೊ ಸಂತೊಸ್. ಪಾನಾಂ ಆನಿ ಥರಾವಳ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪೆಂಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಕಾಂಟ್ ಕುರ್ಪಣ್ಯಾಂನಿ ವೆತಾನಾ ವೊರ್ವಿ, ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಖಾಣಾಂ ಸಾಹೆತ್ ಘರ್ ಭರ್ತಾಲಿ.

Woman_02

ತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೀಸ್ ರಾತಿಚೊ ಫರಕ್. ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಏಕ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆ ಪರಿಗತೆ ಸಂಗಿಂ ಆಮಿ, ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ಸಗ್ಳಿ ಬದ್ಲತಾ. ಆಜ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ತಶೆಂ ಶೆರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಾತ್ಸಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಆವಯ್ ಚವೀಸ್ ವೊರಾಂಚಿ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್‍ಯೀ ತಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಜಾಲಾ. ವಾ ತಿಕಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ವಾವುರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ತರಿ ತಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಥಾಂಬನಾ ಹೆಂ ವಿಶೇಷ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಆಜ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆವಯ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಶಿಂದ್ಪಾಕ್ ರಜಾ ಘೆನಾ. ಹಾಪೆÇಳ್, ಲೊಣ್ಚೆಂ, ರಾಂದೊ, ಖಾಣಾಂ ಪಕ್ವಾನಾಂ ರಾಂದ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಶೆಂ ತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆ ಆಕಾಂತಾನಿಂ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಫುಲಾಂ ಝಾಡಾಂ ವಾಡಂವ್ಕ್, ತಾಂಚೊ ಪೋಸ್, ಫುಲಾಂ ಖುಂಟುನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಅಸಲ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ವ್ಯಸ್ಥ್ ದವರ್ಲೆಲೆಕ್ ಬಸೊನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ವೇಳ್ ಭೋವ್ ಉಣೊಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಘರಾಂತ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಫರಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಖಂಯ್ ಧುಳ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಸಾಫ್ ಕರ್, ಆಯ್ದಾನಾಂ, ವಸ್ತು ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಾಂಡ್, ಉಂಬ್ಳಾಪ್, ಶಿಂದಪ್ ಆನಿ ರಾಂದಪ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ದೀಸ್‍ಭರ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ತಿ ವೊಗಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಯ್ ನಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಗಣ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸೆಜಾರಾ, ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಿಚಿ ಥಂಯ್ಸರೀ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ದುಖಾಂ ಪುಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್, ಹೆರ್ ಸಭಾರಾಂಚಿಂಯೀ ಪುಸ್ಲಿಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಬರಾಬರ್ ಆಜ್ ತಿಣೆಂ ದಫ್ತರಾಂ, ಉದ್ಯಮಾಂ, ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂ, ಮೆಜಾಂಚಿ ಧುಳ್ ಜಾಡ್ನ್ ಪುಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಕುಟ್ಮಾ ಹಿತಾ ಸಂಗಿಂ ಆಜ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಪಾಸತ್‍ಯೀ ಝರ್‍ತಾ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಮ್ತಾ. ತಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಭೋವ್ ಬರಿ. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಂಗಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಧಯ್ರಾ ಮುಖಾರ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಜೂನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾ ಹೆಂ ಅವ್ವಲ್ ಸತ್.

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೇರೆಬೈಲ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಸಾತ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ತಿಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಝಳ್ಕನಾ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಠಿನಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಜರ್ ಆಮಿ ಪಾರ್ಕಿಲೊ ತೆನ್ನಾಂ ತಿಕಾ ಆಮಿ ಮಾತ್ಸೆಂ ಸಮ್ಜೊವ್ಯೆತ್.

ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಪರ್ಗಾಂವಾನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಮಿ ದೆಖ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಏಕ್ ದೋನ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ನಾಂತ್ ತರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಮಿ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಘರಾಂತ್ಲಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ, ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಳಾಂ ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪೆಚಾಡ್ತಾ ಆನಿ ತೆನ್ನಾಂ ತಿಚಿ ಆಮಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪ್ಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಚಿಯ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಠಿಕಾ ಕರ್ತಾಂವ್.

ದಾದ್ಲೆ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿಂ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ಭೋವ್ ಕಶ್ಟಾಂಚಿಂ. ತರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂತ್ ತಿಂ ಘಟ್ ಉರ್ತಾತ್ ತರ್ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ದೆವಾಚೊ ಹಾತ್ ವಾವುರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಆನಿ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಧಣ್ಸೊಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ತಾಂಚಿಂ ಕುಲ್ಪಾಂ ಆಮಿ ಕಾಡ್ತಿಂನಾಂವ್. ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಬರಿ ದೇಖ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶಕ್ತ್, ದುರ್ಬಲ್ ಆನಿ ಅಡ್ಚಣೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ನದರ್ ಆನಿ ಪಾಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂ ವಾಟೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ದಾದ್ಲೆ ತಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ವಾಟ್ಸುರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್? ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಶೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಘಾಮ್ ಪುಸ್ಲೊ? ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಘುಸೊನ್ ಎಕಾ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ರಗ್ತಾನ್ ಆನಿ ಘಾಮಾನ್ ತೊವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪುಸ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್? ತಿಚೆಪರಿಂ ಆಜ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂನಿ, ಆಸ್ರ್ಯಾಂನಿ, ಘರಾಂನಿ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಗಲ್ಫಾಂತ್, ಘರಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪೋಶಣ್ ಕರ್ನ್, ಶಿಕ್ಶಣ್ ಶೆತಾಂತ್ ಬರ್‍ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತ್ ಕರ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ ಘೆತಾತ್ ತೊ ವಿಂಗಡ್ ವಿಶಯ್. ತರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಕ್, ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಕ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಮಾಜ್ ಭೋವ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾ. ತಿಕಾ ವಾವ್ರಾ ಥಳಾರ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿಯೀ ಕಾರಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ?

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಗೌರವ್, ಸ್ಥಾನ್‍ಮಾನ್ ಆಸಾ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿ ಹಿಂಸೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ. ಕಾರಣಾವಿಣ್ ತಿಕಾ ಹಿಂಸಾ ಲಾಭೊಂಕ್ ಆಮಿ ಕಾರಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಮೊಸೊರ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ತಶೆಂ ನಿರ್ದೋಶಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗರ್ಜೆವಿಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ವಾ ಖಬ್ರೊ, ತಾಂಕಾಂ ಖುರ್ಸಾಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾತಾ. ಅಬಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಚೆಂ, ವಾಯ್ಟ್ ನದ್ರೆನ್ ದೆಖ್ಚೆಂ, ಜುಲುಮ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ, ನಕ್ಲಾಂ, ಅನಾವಶ್ಯಕ್ ಠಿಕಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂತುಂ ಸ್ತ್ರೀಯೊಯೀ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿಕೀ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಶಿಕ್ಪಿ ಆಸೊನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾನಿಂ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಜಿಣಿ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್.

Woman_01Girl_01

ಪಾಸ್ಕಾ ಕಾಳಾಕ್ ಆಮಿ ಪಾಯ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ವಿಶಾಲ್ ಮನ್ ಆನಿ ಉದಾರ್ ಕಾಳಿಜ್ ವಾಡವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ವೇಳ್. ಅಸ್ಕತ್ ತಶೆಂ ನಿರಾಧಾರ್‍ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ದೇವ್ ಸದಾಂ ಝುಜ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.

ಸಮಾಜೆಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಸ್ತ್ರೀ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಿಕಾಯೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತಿಣೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಣೆಂತ್ ಚುಕನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯೆತಾತ್. ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೊ ಪುಂಜೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಆದರ್ಶ್, ಸತ್, ಶೆಗುಣ್ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಲಜೆಂವ್ಚೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್. ಸದಾಂಚ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಮಿ ವಾಡವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸ್ತ್ರೀ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕುಟಮ್ ಬಾಳ್ತಾ. ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆ ದೋನ್ ಶೆಗುಣ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್. ದಾದ್ಲೊ, ಭುರ್ಗಿಂ, ಮಾಲ್ಘಡಿಂ, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಭಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಮಿ ದೆಖ್ತಾಂವ್. ತರೀ ತಿ ಥಕ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ ಹೊಚ್ ತಿಚೊ ವ್ಹರ್ತೊ ಶೆಗುಣ್.

ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಜಿ, ಧುವ್, ಸುನ್, ಮಾವ್ಶಿ, ಭಯ್ಣ್ ಆನಿ ಪತಿಣ್ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಚೊಯ್ ತಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಸೊಭ್ತಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಪುಣ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ವಾವುರ್ತಾ. ತಿಕಾ ಮಾನಾನ್, ಘನಾನ್ ಘರಾಂತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್. ದಾದ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ವಾವುರ್ತಾನಾ, ತಿ ಘರ್ ಆನಿ ಕುಟಮ್ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಭುಕೆಕ್ ರುಚಿಚೆಂ ರಾಂದ್ತಾ, ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ. ಘರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಮೊಲಾಂ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ರೂಪ್ ಘೆತಾತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಉರ್ತಾತ್.

Woman_04 Woman_03

ಆಮಿ ಬಾಂಯ್ತ್‍ಲೆ ಮಾಣ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಮಜ್ಭೂತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಜೊ? ತಾಂಕಾಂ ಘರ್, ಕುಟಮ್, ವಾವ್ರ್ ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರಿ ತರ್ಬೆತಿ ಶಿಬಿರಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ತಶೆಂ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಹಂತಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಜೂನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಶ್ಟತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಲಗ್ನ್, ಬಾಂಳ್ತೆರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಭುರ್ಗಿಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಚ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿರಾಮ್ ಜೊ ಮೆಳ್ತಾ ತಾಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಂ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಆಸಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚೊ ಹೆರಾಂನಿ ಬರೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಜೊಡಿಶೆಂ, ವಾ ತಾಣಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತ್ ಕರಿಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ತ್. ರಾಂದಪ್, ಕುಸ್ವಾರ್, ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾ ರಚನ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಫುಲಾಂಚೆ ತುರೆ ಕರ್ಚೆಂ, ಡೊಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್, ಉಲವ್ಪಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ, ಖೆಳ್, ಪಕ್ವಾನಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ, ನಟನ್, ಸಂಗೀತ್, ಕರಾಟೆ, ನೃತ್ಯ್ ತರ್ಬೆತಿ, ಶಿಂವಣ್, ಕೃಶಿ, ಫುಲಾಂ ಝಾಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚಿ ರೀತ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿಂ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಾಂಚೊ ಪೋಸ್ – ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಡೊ, ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್, ಗುಮಟ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಇತ್ಯಾದಿಂನಿ ಆಮಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಚೊ ನಾಕಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News