ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಬಾವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : October 29, 2020 at 3:04 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 22 (1)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ರಿತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಮಾಂಯ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್. ತರ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ವಿಲ್ಫಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ‘ಮಾಂಯ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…? ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಂ ಹಾಂವ್. ದೆವಾ, ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರಿನಾಕಾ’.

ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ ತೊ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾರ್ ಗೆಲಿ. ಸಾಯರಾನ್ ಆಶೆನ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡವ್ನ್ ಏಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಬೂಕ್ ತೆಂ ಕುಳಾರಾಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಧುವೆಗೆರ್ ವೆತಾನಾ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಮೆಜಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಉಗ್ಡಾಸಾ ವಿಣೆಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

ಉಬ್ಗೊಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಬೂಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲೊ. ಎದೊಳ್ ತ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊಟೊಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ತ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಸೆರೆಮನಿಚಿ ತಸ್ವಿರ್ ಪಳೆತಾನಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಕ್ ಮುದಿ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಫೊಟೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

‘ಘಾತ್ ಕೆಲಾಯ್ ತುವೆಂ. ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ಎಕಾ ನಿಷ್ಕಪಟಿ ಚಲಿಯೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾಯ್’. ಸಾಯರಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಪಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಬೂಕ್ ರಾಗಾನ್ ಮೆಜಾರ್ ಉಡವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ.

ಜೇವ್ನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆವಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ.

“ಮರಿಯಾ ಆನಿ ರುಬಿ ಬರಿಂ ಆಸಾತ್‍ಗೀ, ಮಾಂಯ್?” ತಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ತಿ ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಕರ್ನ್ ಶೀದಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ.

“ಮಾಂಯ್ಕ್ ಮರಿಯಾನ್ ವಾಡುಂಕ್ ನಾ ಕಿತೆಂ?” ತಿಚೆಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಕಾರಣ್ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್.

“ಮರಿಯಾನ್ ವಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಇತ್ಲಿ ಖಂತ್ ಆಸ್ತಿ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಾ ಚಿಂತಾನಾ.”

“ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ, ಮಾಂಯ್?” ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಾವನಾಯೆರೆ… ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಉಲಯ್ತಾ ತೆಂ ಆಯ್ಕ್. ಸಾಯರಾ ತಸಲಿ ಸುನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪುಣೀ ಪುತಾಚೆಂ ಆನಿ ಧುವೆಚೆಂ ಸುಖ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿ ತಿ ಆಶಾಯ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ದುರ್ಸತಾಯ್, ಮಾಂಯ್? ಗಿಗಾಬಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್?”

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

“ಗಿಗಾಬಾನ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್. ತುಕಾ ನ್ಹಯ್. ತೊ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಳ್ವಳ್ಳಾ ಆನಿ ಆಮಿಯೀ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕಳ್ವಳೆ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಚೂಕ್ ಕೊಣಾಚಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕೊಣಾಕ್? ತೆಂ ತುವೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆನಾಕಾಗೀ?”

“ಮಾಂ, ಗಿಗಾಬಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಆನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುನ್ ಮೆಲೊ? ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ತುಜಿ ಜೀಣ್ ದುಖಾಂನಿ ಖರ್ಚಿಲಿಯ್? ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಖುನಿಗಾರಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ? ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಸುಖಾನ್ ಮಜಾ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿಗಾಬಾಕ್ ಜೀವ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾ?” ರಾಗಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಆಮಿ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾತ್ ವ್ಹಯ್. ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೊಣೀ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾ. ತಾಂತುಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ನಾ. ಪುಣ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಕೋಣ್ ಬರೆಂ ದಿತಾಗೀ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಶಿಜೆ, ಸ್ಟೆನಿ.”

“ಮಾಂಯ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೋಣ್ ನೀಜ್ ಬರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಗೀ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಬಲಿ ಜಾತಾ. ಕೋಣ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್ ಖೊಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ತಾಗೀ ತೊ ಸುಖ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್. ಕೊಣಾಕ್ ಪಳೆ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಸಾ ಪುಣ್ ತಾಂಕ್ ನಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಕ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ನಾ.”

“ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ತರ್ಕಾಕ್ ರಾವನಾ, ಸ್ಟೆನಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಜ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ ಸಾಯರಾ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ನಂತರ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಜೀಣ್ ತುಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತೆಲಿ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಕಳಶೆಂ ನಾ. ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜೀವನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತುವೆಂ ಎದೊಳ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಪುರೊ.”

“ಮಾಂ, ಹಾಂವ್ ಕಪಟಿ ನ್ಹಯ್. ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಸಾಯರಾ ಮುಖಾರ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಮೊಗಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕಳ್ವಳೆ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಜಾಣಾಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಆತಾಂ ನಿತಳ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತಾಂತುಂ ವಾಯ್ಟ್ ಶಿವಾಯ್ ಬರೆಂಪಣ್ ನಾ.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ…”

“ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್, ಪುಣ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಸಾಯರಾನ್ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಆತಾಂಚಿ ಅವಸ್ಥಾಚ್ ಉತ್ತಮ್.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುಂ ಅಶೆಂ ಕರ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ವರೇಗ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಜೀವನ್ ವಿಬಾಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ?”

ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಭಾಗೊನ್ ಯೆತಾಲಿ ಸಿಸಿಲ್. ತಿ ಜೀಣ್ ತಿಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಿಕಾ ವೊಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಕಷ್ಟ್ ಸುಖ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ದುಸ್ರೊ ಜೀವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ದವರ್ನ್ ತಿ ಕರ್ಗತಾಲಿ. ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೆನಿ ತಿಕಾ ಜಾಪ್‍ಚ್ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದೊಗಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ಆತಾಂ ಗರ್ಜೆ ಪುರ್ತೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಾಲು ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Irene-Pinto-Budkuloದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೆ. ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಆನಿ ಮರಿಯಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸಿಸಿಲ್ ಜಿವಾನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ನಿದಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ತಿಕಾ. ಸ್ಟೆನಿ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆವಯ್ಚಿ ಪಿಡಾ ತಾಕಾ ಕಳ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ತಿ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಆಪ್ಲೆಂ ಆವ್ಕ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ತಿಕಾ. ಚಡ್ ವಾಂಚ್ಚಿ ಆಶಾಯೀ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮರಿಯಾಚೆಂ ಸುಖಿ ಜೀವನ್ ತಿಣೆಂ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಜೀಣ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಣೀ ಸ್ಟೆನಿ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಕ್ ಉಬ್ಗೊನ್ ಸಾಯರಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಶೊಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ತಿಕಾ ಉಟಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕನಾ, ಪುತಾ. ರಾಂದುನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಜೇವ್” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪುರಾಸಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಕಳ್ತಾಲಿ. ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಹಾತ್ ವ್ಹೆಲೊ ಸ್ಟೆನಿನ್. ತಾಪ್ ಯೆತಾಲೊ ತಿಕಾ.

“ಮಾಂ, ತುಜೆಂ ಆಂಗ್ ಹುನ್ ಆಸಾ.”

“ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ಬರೀ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಮಾ ಜಾತೆಲೆಂ.”

“ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ನಾಂಯ್?”

“ಶೆಳಿನ್ ತಾಪ್ ಯೆತಾ ಆಸ್ತಲೊ. ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಘಾಬರ್ತಾಯ್? ಫಾಲ್ಯಾಂ ರಾವ್ತಾ ಪಳೆ.” ನಿದ್ಲಿ ತಿ ಚಡಿತ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ.

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಶಿತ್ ಪೊಟಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಆವಯ್ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ನ್ ನಿದ್ಲೊ ತೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ಉಟ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್. ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ದೊಳೆ ಫೊಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ತೊಂಡಾರ್ ಮಿರಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಮಾಂಯ್, ಆಜ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಯಾ.”

“ನಾಕಾ, ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕವ್ನ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಾತ್. ತಾಣಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಶೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ವಚೊನ್ ನಿದನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಕಿತೆಂ?”

“ಮರಿಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ, ಮಾಂ?” ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ತುಕಾ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಿಸರ್ಲಿಂ, ಪುತಾ. ತುಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಮಾವ್ಳೊ ಜಾತಾಯ್.”

“ಸತ್‍ಗೀ, ಮಾಂಯ್?” ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸರ್ನ್.

“ವ್ಹಯ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮರಿಯಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್‍ಚ್ ನಾ. ತೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಚ್ ಮಾಗಿರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯಾ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾ” ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕನಾ. ಆನಿ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇಜೆಚ್.”

“ಜಾಯ್ತ್. ಹಾಂವ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ವ್ಹರ್ತಲೊಯ್ ಪಳೆತಾಂ.”

ಸಿಸಿಲಾಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಡಾ ಥಾಂಬ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಸ್ಟೆನಿ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಕಾ ಕಳನಾಶೆಂ ಲಿಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಮರಿಯಾ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್.

ಮರಿಯಾಕ್ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ತಿರ್ಸಿಲೆಂ. ಸಾಯರಾಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಗತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್. ತಾಕಾ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಸಾಯರಾನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಕ್ ಜರೂರ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಸ್ಟೆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್‍ಭರಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತರೀ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಖಂತ್ ಆನಿ ಪಿಡಾ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಮರಿಯಾ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ವಚೊಂಕ್ ಮನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಟೆವಿಟೆ ತಿಣೆಂ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಿಡಾ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತಿ ಭಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಂತ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆಂ. ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಿಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಸುನೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರ್ತಾಲಿಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾ ದುಖಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ದುಖ್ ಸೊಧ್ಚೊ ತೊ ಜೀವ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಿಚೆ ವರ್ವಿಂ ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ತಿಕಾ ಖಾಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮರಿಯಾ ವಾಯ್ದೊ ಜಾತಚ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲೆಂ. ವೊಲಾ ದಿಸಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಯರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್ತಾಲೊ. ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಅನಿಲ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಫಿಲ್ಯಾದ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆನಿ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ.

ಮರಿಯಾ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಿಸಿಲ್ ಸಗ್ಳಿ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜೀವ್ ತಿಚೊ ಭಾಗೊನ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಪ್ ಆಂಗಾರ್ ಚುಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಕೀ ತಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ಚುಕಯ್ತಾಲಿ.

ಪುಣ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ತಿಕಾ ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕುಡಿಂತ್ ಕಠಿಣ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಆವಯ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ಭಿತರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ.

“ಮಾಂ!” ತಾಣೆಂ ಮೊಗಾನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. “ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತುಕಾ?”

“ಕಾಂಯ್ ನಾ” ತಿಚಿ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಪ್.

“ತರ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾ?” ತಿಚಿ ತಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಜೊರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಮರಿಯಾ, ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ಸಮಾ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಂ.”

ತಿಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತಕ್ಷಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವೆನ್‍ಲೊಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರಿಜೆ. ಪಿಡೆಚಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ಕೆಲ್ಯಾ.”

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. ತಡವ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ನ್ಹೆಸವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ ತೊ.

ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲಿಂ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್‍ಚ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಪಿಡೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಳಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಆವಯ್ಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಬಾವ್ಡೊ ಜಾಲೊ. ಕಸಲಿ ಪುಣೀ ಕಠಿಣ್ ಪಿಡಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತೆ ಭರ್ತಿ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಿಡಾ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಿಯ್” ತಿಕಾ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಸೊಡುನ್ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ತೊಂಡಾನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಚುಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸತ್. ಮರಿಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ರುಬಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಸೊಡ್.”

“ತಾಕಾ ತಾಂಗೆರ್ ಪಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತಾಂ” ತಿಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಸರ್ ಪಾವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಘರಾ ಗೆಲೊ.

ಮರಿಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕ್ತಾಲೆಂ ಭಾವಾಕ್. ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಘರಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಥೊಡಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಹಾಡ್ನ್ ಭಯ್ಣಿಗೆರ್ ದವರ್ಲಿ.

ತಿ ರಾತ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಳ್ಸಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಟ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ದೀಸ್ ಸಾಂಜ್ ವರೇಗ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ರುಬಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾತ್ ವರೇಗ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚಿ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಆವಯ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಕಿತ್ಯಾಗೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಭ್ಯೆಂ ಪ್ರಸಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಕಿತ್ಯಾ ಆಯ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಹಿ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ. ತುಮಿ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಿ ಜೂನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ಒಪರೇಶನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪಿಡಾ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್.”

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೆನಿ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಗಳ್‍ಲ್ಲೊ.

“ತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಕಸಲಿ, ಡೊಕ್ಟರ್?” ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾ ಸುಟ್ಲೊ ನಾ.

“ಪೊಪ್ಸಾಕ್ ಕೆನ್ಸರ್” ಸವ್ಕಾಸ್ ತರೀ, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾನ್.

“ಕೆನ್ಸರ್!” ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್. “ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ! ಪಿಡಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಕಸಲಿ ದಿಲಿಯ್ ತುವೆಂ!” ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *