ಶಿರ್ವಾಂ: ಅಭಿಮಾನಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ನಮಾನ್

Media Release

Posted on : October 22, 2020 at 3:46 PM

2019 ಅಕ್ತೋಬರ್ 11ವೆರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿರ್ವಾಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆನಿ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ.ಬಾ. ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ 2020 ಅಕ್ತೋಬರ್ 11ವೆರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುನಿಲ್ ಕಬ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭಾ ಚಲಯ್ಲಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ರೊಬರ್ಟ್ ರೊಜಾರಿಯೊ, ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಲೋಬೊ, ಅಶ್ರತ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಲೋಬೊನ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪುನ್, ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಏಕ್ ಖಾಲ್ತೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳೆಂ.

Fr Mahesh Anniversary_19 Fr Mahesh Anniversary_18 Fr Mahesh Anniversary_01 Fr Mahesh Anniversary_03 Fr Mahesh Anniversary_10 Fr Mahesh Anniversary_06 Fr Mahesh Anniversary_07 Fr Mahesh Anniversary_09

“ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರೊಬರ್ಟ್ ರೊಜಾರಿಯೊ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಊಂಚ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಿಬಿಎಸ್‍ಸಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀನಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೀಬಾ ಮಿಷೆಲ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೀವಲ್ ಲೋಬೊಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

Fr Mahesh Anniversary_04 Fr Mahesh Anniversary_08 Fr Mahesh Anniversary_13 Fr Mahesh Anniversary_15 Fr Mahesh Anniversary_20 Fr Mahesh Anniversary_12 Fr Mahesh Anniversary_16 Fr Mahesh Anniversary_17 Fr Mahesh Anniversary_05 Fr Mahesh Anniversary_21

ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಆಶಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ತರೀ ಕೊರೋನಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾವಳಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ದೀಸ್‍ಭರ್ ಜಾತ್ ಧರ್ಮ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಲಿ.

ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್ ಅನಂತರಾಯ್ ಶೆಣೈ, ರಾಜೇಶ್, ಹಸನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸುನಿಲ್ ಕಬ್ರಾಲಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *