ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 15: ಸಿನೊಲೆಚಿ ಸೆವಾ, ಕರಯ್ ದೆವಾ!

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : October 15, 2020 at 2:35 PM

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 15
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 15 – ಸಿನೊಲೆಚಿ ಸೆವಾ, ಕರಯ್ ದೆವಾ!

ತಶೆಂ ಧಯ್ರಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಕುಲ್ಯಾಚೆರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಗಂಭೀರ್ ಆನಿ ಮೌನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೇಲ್ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಖಾತಿರ್, ತ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ ಕಸಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣೊನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಭಿಯಾನ್ ಶ್ವಾಸ್ ಧರ್ಲೊ.

“ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಮನಿಸ್ ತುಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್, ಜಾಕುಲ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಹಾಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ. “ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ ತೆಂ ಪರ್ತುನ್ ಸಾಂಗ್.”

“ಆಮಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕನಾಂವ್. ಚೂಕ್ ಆಮಿ ಆಧಾರುಂಕ್ ನಾ, ತರೀ, ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಆಮಿ ಭಿಯೆನಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ತುಜೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ‘ಸಿನೊಲ್’ ದೀ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕುಲೊ.

“ಭೋವ್ ಬರೆಂ, ತುಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ನಾಂವ್?” ಸರ್ದಾರ್ ವಿಚಾರಿ, ತುಫಾನಾ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಶಾಂತೆಚ್ಯಾ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್.

“ಜೋಕಿಮ್ ಸಿಲ್ವಾ ಪೈ ಹಾಂವ್ – ಪೂತ್ ದಾವಿದ್ ಸಿಪ್ರಿಯಾನ್ ಪೈಚೊ.”

“ತುಜೊ ಗಾಂವ್?”

“ಆಮ್ಚೆಂ ಜಮ್ಮ ಚಿತ್ರಾಪುರ್‌ಚೆಂ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಫುಡ್ಲೊ ಭಾವ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕುಡ್ಪಾಂತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಆಶಾ?”

“ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಆಶಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ದಲಾಲಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ದೆಕುನ್, ಬಚಾವೆಚಿ ದಿಶಾಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್.”

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹಾದುರ್ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ದ್ರೋಹ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ – ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಚಾವೆಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ದಿಶಾ ತಾಂಕಾಂ ನಾ. ಪುಣ್, ತುಮಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾದಶಹಾಚೆರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಸಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

“ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್…”

“ಕೆದಿಂಚ್ ನಹಿಂ. ತಿ ತುಮಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.”

“ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್. ತೊ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚಿ ದಲಾಲಿ ಆನಿ ನವ್ಕರ್ ಆಮ್ಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್. ಸಗ್ಳಿ ಕೆನರಾ ಕರಾವಳ್ ಹ್ಯಾ ಅಪ್ವಾದಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾ. ಎದೊಳ್‍ಚ್, ಹಜಾರೊಂ ಹಜಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಹಾಕ್ ದಿತಾ.”

“ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ತುಜೆಂಯೀ ಕೊಣೀ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಸಲೆ ಸಿಂತಿಮೆಂತ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆಮಿ ತುಮ್ಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.”

ಕೈದ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ನಿತಿದಾರಾನ್ ಅಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಪಯ್ಲೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲೆ, ಆನಿ ತೊ ಕಾಂಯ್, ತಾಂಕಾಂ ಮಾಫಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ತಶ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆರಂಭ್ಸಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಆಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ತಾಂಚಿ ಭಾಕ್ರಿ ತುಪಾಂತ್ ಪಡ್ತಿ.

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂಚಿ ಚಡಿತ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆನಿ ತುಮ್ಚೊ ಜಿನೊಸ್ ದೆಖ್ತಚ್, ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಚ್ ದಯಾಳಾಯ್ ತುಮಿ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ತರ್, ತುಮ್ಚೆರ್ ಆಮಿ ವೊಡ್ಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಆತಾಂ ಆಯ್ಕಯಾತ್!”

ಹ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದಾರ್, ಸಗ್ಳಿ ಸಭಾ, ಪುರ್ತಿ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಾನ್ ಫುಲವ್ನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಭೋವ್ ಕಠಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

“ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ, ಸ್ವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಾಡುನ್. “ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ತುಮಿ ಚಲಯಿತ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ, ನ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೆನ್, ವ್ಹಡ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತೆ ಸರ್ವ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಾ.

“ತುಮ್ಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಆಜ್ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ಖುಶಿ ಆಮಿ ಪಾವ್ತ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ, ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ವಳ್ವಳಾವ್ನ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್, ತಶೆಂ ಹೆರಾಂಕ್, ಫುಡಾರಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಿ.

“ಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ತಲೊಚ್. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ – ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಮಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಗಾಂವಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ತೆಲಿ, ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚಿ ಕೂಡ್ ಥರ್ಥರ್ತೆಲಿ.”

“ಕೂಡ್ ಥರ್ಥರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚೆರ್ ತುಜೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಸ್ಕರೆಞ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕಸಲೆಂ ಮರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಳಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ವರ್ತೆ ಉಬ್ದೆಸ್ ಆನಿ ಫುಗಾಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಸಾಂಗ್ತಾಂ – ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ದರ್ವಡ್ನಾಕಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಜಟ್ಪಟ್ ಮರಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ಚೆಂ ನಾ. ತುರ್ತಾನ್ ತುರ್ತಾನ್ ತುಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ವಾ ದಗ್ದೊಣಿ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮುಕ್ತೆ ಧನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ಭಾಯ್ಲೆ ಕೊಣೀ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್…”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ತುರ್ತಾನ್ ಉಟೊನ್, ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತಾಂಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಮುಕ್ತೆ ಧನ್ ಘೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಪುಣೀ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ನಸ್ರಾನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆನಿ… ಮುಕ್ತೆ ಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಖಜಾನ್‍ಯೀ ವಾಡ್ತೆಂ.”

VJP Saldanha“ತುವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಪುಣ್ ಕೈದಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ವರ್ಗಾಚೆ, ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ. ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್, ವೇಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ಪುಣೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಇಡೆಂ ತಾಕಾ ಆಸನಾಯೆ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಕರ್ಚೊ ಶಿವಾಯ್, ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಖಜಾನ್ ವಾಡಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಮ್ಚೊ ನಹಿಂ. ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆಮಿ ತೀರ್ಪ್ ದಿತಾನಾ, ಮಧೆಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್, ತೀರ್ಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೀ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಂವ್.”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾಫ್ ಮಾಗೊನ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊ.

“ತುಮ್ಕಾಂ ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್, ಪರ್ತುನ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. “ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಬಂಧೆಂತ್, ಉಪಾಶಿಂ ತುಮಿ ಸಾರಿಜಾಯ್. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾತ್ರ್, ತಾಳೊ ಭಿಜಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಮಿಟಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ದಿತೆಲೆ.

“ಚವ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಥೊಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ತೆಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಸಂಬಂಧಿಂ, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಥೊಡೊ ವಿವರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸವಾಲಾಂ ತೆ ವಿಚಾರ್ತೆಲೆ.”

“ತಾಣಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಯೀ ಘುಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ರಾತಿಂಚ್, ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಫುಟೊನ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆ.

“ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮಿ ವಹ್ಸಿತಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ದೀಸ್, ಸವಾಲಾಂಕ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪಿ ಘೆತೆಲೆ. ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಷ್ಯೊ ಹುಮ್ಟಿತೆಲೆ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಪಾಯಾಂಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಕಾತರ್ತೆಲೆ. ಕಾತ್ ಮೋವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ದಾಗುನ್ ದವರ್ತೆಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಮ್ಚೆಂ ಗರ್ವ್ ದೆಂವನಾತ್ಲ್ಯಾರ್…”

“ಆಮ್ಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಉಸ್ಳಾಯ್ತೆಲೆ… ತಿತ್ಲೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರ್.

“ನಹಿಂ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ… ತುಮ್ಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸೊಡಂವ್ಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಯುಕ್ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೊಯೀ ಪ್ರಯೋಗ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಜಾತಲೊ. ತಶೆಂ ಸಾತ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ಸಾತ್ ರಾತಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ತುಮಿ ಪರಾತ್ತುನ್ ಅತ್ರೆಗ್ತೆಲ್ಯಾತ್.

“ಸಾತ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ಸಾತ್ ರಾತಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಎಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಸೊರೊ ಆನಿ ಶಿರ್ಕೊ ಭರಯ್ತೆಲೆ. ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ – ತೆದೊಳ್ ತುಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಿವೆಚ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್ – ಸೊಡ್ತಿ ಕಾಡ್ನ್, ಸಾತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಗೊಣಿಯಾಂನಿ ಭರ್ನ್, ಮುಖಾಂ ಶಿಂವೊನ್ ನೇತ್ರಾವತಿಂತ್ ಉಡಯ್ತೆಲೆ. ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಕ್, ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನಾ ಲಾಗಿಂ, ತೀನ್ ವಾಟೊ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ನಾಖ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಿಂಪ್ಳಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಉಮ್ಕಳಾಯ್ತೆಲೆ.

“ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹಾದುರ್ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟಾಂತ್ ಕಸಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ, ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಬಾದಶಹಾಚಿ ನೀತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಮೇಸ್ತ್ ಪ್ರಜೆಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ದಿ.”

ಅಶೆಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಿಯಾನ್ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ.

ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ, ಹೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂಚ್, ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಬ್ಯಾಂಪರಿಂ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೆ. ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಸಯ್ತ್, ಅಸಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮುಖಾರ್ ಮಯೂರಾಸಣಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್, ಅಸಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ.

ಸಾಸಾಂವ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ, ಲೋಕ್ ಆನಿ ಕೈದಿ ಸಗ್ಳೆ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್ಲೆ. ಕೈದಿಂಚೆ, ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚೆ ಭೊಗ್ಣಾರ್ ವಿವರ್ಸುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ನಿರಾಶಿ ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ ವ್ಹಯ್, ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್, ತಾಂಚೆರ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಬಾರ್ ತಾಣಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಗುಪಿತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಾಹಸಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಅಚರ್ಯಾಂಚಿ ಕಥಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ… ಪುಣ್… ಆತಾಂ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ ತೊ ಯೇವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಸಿನೊಲ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್‍ಗೀ… ಆನಿ ತೊಚ್ ಮನಿಸ್, ಅಸಲೆಂ ಕ್ರೂರ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಉಚಾರಿತ್‍ಗೀ..? ನಹಿಂಮೂ ಹೆಂಯೀ ಏಕ್ ಸಪಣ್?

ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್, ಆನಿ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಹೆರ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್‌ಯೀ, ವಯ್ಲ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾ ವರ್ವಿಂ ಭೋವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಲೊ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಝಡೊನ್ ಪಾಡಾವ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲಿ. ಬದ್ಲಾಕ್, ಸರ್ದಾರಾ ವಿಷಯಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆನಿ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಚಡ್ ಜಾಲಿ.

“ಹುಜೂರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್. “ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬಾದಶಹಾಚಿ ನೀತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್, ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಎಕೀನ್‍ಪಣಾನ್ ತುಮಿ ತಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಸರ್ವ್ ಪ್ರಜೆಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ, ಆನಿ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಚುಕ್ತೆಲೆಂ. ತುಮ್ಚಿ ಫುಡ್ಲಿ ಖುಶಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಮಿ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್.”

“ಚಡಿತ್ ಹುಕುಮ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಲ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್, ತುಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಭೋವ್ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ವಾವುರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವರ್ದಿ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ. ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ನ್ ತೀರ್ಪ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲಾಂ. ತೆಂ ತೀರ್ಪ್, ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುಮಿ ಹ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾರಿ ಕರಿಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಆನಿ ತುಮಿ?”

“ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ದೀಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಉಪಾಯ್ ನಾ. ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಂವ್, ಆನಿ ಆಜ್‍ಚ್ ರಾತಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಂಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬಾರ್ಕೂರಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್, ದರ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾಂವ್.”

“ತುಮ್ಚಿ ಖುಶಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್, ಆನಿ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಬಂದೆಕ್, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಫಾವೊತಿ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ.

“ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆ ಸಾತ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತೆ ಆಸೊಂದಿತ್. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಫರ್ಮಾಣಾಂತ್ ಥಾರಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತಾಂಚಿ ಚಿತ್ರ್‍ಹಿಂಸಾ ಚಾಲು ಕರಿಜಾಯ್, ಆನಿ ತಾಂಕ್ತಾ ತೊ ಸರ್ವ್ ಘುಟ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್. ತಿ ಸಗ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಮ್ಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ತೋಂಡ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತೆ ಮೊರೊಂದಿತ್. ತಪ್ಶೀಲ್ ವರ್ದಿ, ಮ್ಹಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮೆಳಜಾಯ್.”

“ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ ಹುಜೂರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್.

ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಧೆಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪರ್ತುನ್ ಬಾರೀಕ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ತೆಯೀ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೆ. ಎಕಾ ಜಿನ್ಸಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ತಾಲೊ. ವೀರಾಂಪರಿಂ ತೆದೊಳ್ ದೀಸ್ ಸಾರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೆ, ಆತಾಂ ತಾಂಚಿ ಗತ್, ಸುಣ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆನಿ ಭೋವ್ ಕೀಳ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ‘ಪಾಸ್ಟ್’ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ್ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ಓಹೋ, ಆಮ್ಚೆರ್ ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಪುರ್ತೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ರಾವನಾಂಯ್! ಪೊಳ್ಕುರೊ ತುಂ. ರಾನ್ವಟ್ ತುರ್ಕಾಂನಿ ಕಸಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾರೀ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಮಿ ತೆ ಸೊಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಮಿ ಮೊರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತುಕಾ ಪಾವಶೆಂ ನಾ.”

“ತಾಚೆ ಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ಗಾ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರ್. “ತೊ, ಮನಿಸ್ ನಹಿಂ… ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನಾಂವ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಾತ್ರೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ತೊ!”

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸಿಕೇರಿಚಿ ಜೀಬ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಉಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ತಾಕಾ ರಾವಯ್ಲೊ. ಕ್ರೋಧಾನ್‍ಗೀ, ಲಜೆನ್ ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತಾಂಬ್ಶೆಂ ವರ್ಣಲ್ಲೆಂ. ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ಆಮ್ಸೊರ್ನಾಕಾತ್. ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭುಕೆನ್ ಆನಿ ತಾನೆನ್ ತಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ನಿತ್ಳೊಂದಿತ್, ಓಹೋ…” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ, ಜಾಕುಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಜೊ ತೆದೊಳ್‍ಯೀ ಮಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೂರ್ಖಾಪರಿಂ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊನ್ ಸರ್ದಾರಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ. “ಕಿತೆಂ, ಜೋಕಿಮ್ ಸಿಲ್ವಾ ಪೈ… ಆವಯ್ಚೊ ಪಾನೊ ನಿಯಾಳ್ತಾಯ್? ತುವೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಯಾ… ಹೆಂ ಆರಂಭ್ ಮಾತ್ರ್… ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್! ಆತಾಂ ವ್ಹರಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್!” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ವ್ಹೆಲೆ. ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಧೆಂಕ್ಣ್ಯಾಂ ಮಧೆಂಯೀ ಕೊಣೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ರಿಗ್ಲೊ ಜೆಜು’ ಕಂತಿಗ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ಸಿಲಿ. (ಜಿ ಕಂತಿಗ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ ಜೋಕಿಮ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬಾಯ್‍ಪಾಠ್ ಜಾಲ್ಲಿ). ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಯೇನಾತ್ಲಿಂ, ತಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ರಡ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಮನಾಂ, ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಭಿತರ್ ಚಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂಯೀ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್, ನರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಜಮೆದಾರ್ ಕಾಸೀಮಾಕ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಲೊಕಾ ಜಮೊ, ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಪಾತಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ಯಾ ವಾಟೆನ್, ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಥಳ್ವ್ಯಾಂಕ್ ರೊತಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಕೈದಿ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಬೋಬ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಯ್ಕತಾಲಿ.

ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ರಾತಿಂಚ್, ಮಂಜಿ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ತಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್, ದೊಗಾ ಸವಾರಾಂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಮೆದಾರ್ ಕಾಸಿಮಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್, ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ಭೋವ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಚುಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತೊ ಬಾವ್ಡೊ, ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರಾನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಖುಶೆನ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಥೊಡಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್, ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ಆನಿ ಬೋಳೂರ್ ಜೈಲಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೆ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾಲೆ, ಆನಿ ತೆಣೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ಆನಿ ಹೆಣೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಠೊಕುನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ವಾವುರ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ, ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚಿ ಖಬರ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲಿ. ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದ್, ಹೆರ್ ವಾಟೆನ್‍ಯೀ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವರ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಆನಿ ಖುಶಿ ಪಾವ್ಲೊ.

ಜಮೆದಾರ್ ಕಾಸೀಮಾ ಕಡೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ, ವರ್ತಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಉಪಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ – ಝಡ್ತೆ ಸಂಬಂಧಿ ತಶೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದೀವ್ನ್ – ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾ ವರ್ವಿಂ, ವರ್ತಿ ಖಂತ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾ ವರ್ವಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಪುಣೀ, ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳ್ತಲೊ ಆನಿ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಾನಿನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಕಸಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ತೊ ಲಜೆತಾಲೊ.

ತಿಕಾ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾವೂರಾಕ್ ವಚೊನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವೀರ್ ಜವಾನಾಂಕ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಸಿನೊಲ್ ದೀವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆಬ್ಳೆ, ಕಸಲೆಂ? ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ, ಖುರ್ಸಾಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಿನೊಲ್, ಭ್ರಷ್ಟ್ ನಹಿಂಗೀ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ!

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಯ್ತ್ ಲಾಭಯ್ ದೆವಾ” ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಜಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಕರಯ್ ಸಿನೊಲೆಚಿ ಸೆವಾ!”

ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಕ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಆಪವ್ನ್, “ಜಮೆದಾರ್ ಕಾಸಿಮಾನ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಘುಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತಾಕಾ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾಫಿ ಕೆಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ಜಮೆದಾರ್ ಕಾಸೀಮ್, ಕೃತಜ್ಞತೆನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ತಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸಂತತೆಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

* * * * *

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಚಿ ಆನಿ ಫರ್ಮಾಣಾಚಿ ಖಬರ್, ಆಸಾ ತಶಿ ಘೆವ್ನ್, ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿನ್ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಿ. ಬೀಬಿ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ಹಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಡ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ, ವಾಂಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಜಾಂವ್ ಉರ್ಬಾ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿ. ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ಲಿ ಆಪುಣ್ ಜಾಗಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್‍ಯೀ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ ವೇಸ್ ತಾಣೆಂ ಘಾಲ್ಲೊ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಕ್ರೋಧಾನ್ ಆನಿ ಖಂತಿನ್ ಪಿಸೊಚ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಆಪುಣ್ ಕಾಡಿಸೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಶಪಥ್ ತಾಣೆಂ ಘಾಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *