Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಎಕ್ವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : October 12, 2020 at 6:39 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 21 (2)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ರುಬಿ ರಾತಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಸೊರ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಸಾಯರಾಚೆಂ ಕಾಗತ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ವ್ಹಯ್?”

ಮರಿಯಾನ್ ಕಾಗತ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ವಾಚುನ್ ಜಾತಚ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಮೌನ್ ಜಾಲೊ ರುಬಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ!

“ತುಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೆ ವರ್ವಿಂ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ, ಮರಿಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಜೊ ಬಾಪ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ನಿರಾಕರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೊಂ.”

“ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮಾಂಯ್ನ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾನ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕಳ್ವಳೆ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಾಕ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಧಖೊ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ಶಿಕೊನ್ ಉನ್ನತೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಆನ್ ಜೈಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಮಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿ ಖುನ್ ಗಿಗಾಬಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ.”

“ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ನಾತಿನ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.”

“ತಿ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಚಿ ಚೂಕ್. ಸಾಯರಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ? ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್‍ಚ್ ತಸೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದುಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಅಪ್ಶಿಚ್ ಮೊವಾಳಾಯ್ ಉಬ್ಜತಾಲಿ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ದುಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿ ಸಂಗತ್ ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಿಸ್ರನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನ್ ಅಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ದಯಾ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾರುಣಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಫಳ್ ಆತಾಂ ಸಾಯರಾ ಭೊಗ್ತಾ.” ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಮರಿಯಾನ್.

“ಗಿಗಾಬಾನ್ ತೆದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಖುನ್ ಕರ್ನ್ ನಿರಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲಂವ್ಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಅಪ್ರಾಧ್‍ಗೀ? ತುಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ದೀಸ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕೊಣ್ಣಾ! ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಮನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.”

“ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಳ್ವಳೆ ಸೊಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಸಾಯರಾಯೀ ಸೊಸುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾನ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ತಶೆಂಚ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ. ಸಾಯರಾ ತಸಲಿ ಚಲಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.”

“ಆತಾಂ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?” ರುಬಿಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ತಾಂಕಾಂ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಎಕ್ವಟಾಯ್ಜೆ.”

“ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಮನ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಮರಿಯಾ. ಸಾಯರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ತಾ. ಸಾಯರಾ ವಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಥೊಡೊ ಪುಣೀ ಮೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಸಾರ್ ಜಾತೆಂ. ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೀಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್?”

“ಮೋಗ್ ಆನಿ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ?”

“ತೆಂ ತುಜೆಂ ತರ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಳ್ಟಿ ಪಳೆ. ಸಾಯರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾ.”

“ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಆಮಿ ಕರ್ಯಾಂ. ತುಕಾ ಶೊಪ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಾಯರಾನ್ ಪೈಶೆ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಕಾ ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್.”

“ಹಾಂವೆಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಿರ್ಮತ್ ಸಾಯರಾ, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತೆಂ ಬರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಧಾರುಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪುರುಷಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕೆದೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆನಿಕೀ ನೆಣಾ. ಚೀಂತ್, ಮರಿಯಾ, ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಟೆನಿಪರಿಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಶಿ?”

ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಭ್ಯೆಂ ಉದೆಲೆಂ. ‘ರುಬಿ ವಿಣೆಂ ಹಾಂವ್ ವಾಂಚನ್‍ಗೀ? ಕಸಲೆಂ ಜೀವನ್ ತೆಂ!’

“ತುಬಿ, ತಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ನಾಕಾ.”

“ತರ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗನಾಕಾ, ಮರಿಯಾ? ಸ್ತ್ರೀ ಏಕ್ ವಾಲ್. ತಿ ರುಕಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ನೀಟ್ ಚರೊಂಕ್ ಸಕನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ವೆಳಾರ್ ಆಧಾರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್, ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ಪತಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ. ಪುಣ್ ಸಾಯರಾ ನಿರ್ಭಾಗಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ತಾಚೊ ಬಾಪ್ ಸರ್ಲೊ. ಆವಯ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಆತಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಪುರುಷಾಚಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. ಮುಖ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಕಶೆಂಗೀ?”

ರುಬಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ರಡೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

“ರುಬಿ, ಎಕಾ ದಿಸಾ (ತೆದಾಳಾ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್) ಹಾಂವೆಂ ಸಾಯರಾಕ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವೊನ್ ದೊಳೆ ದುಖಾಂನಿ ಭರ್ಲೆ. ತಸಲ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾನ್ ಹ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ದಗ್ದೊಣಿ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.”

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲಿಂ ತಿಂ, ಮುಖ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚಿಂತಿತ್ತ್.

“ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕಳಯ್ತಾಂ. ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ” ಉಟ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಕರಿತ್.

ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ರುಬಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಿಲ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ರಾಂದಪ್ ತಿರ್ಸುನ್ ತಾಂಗೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲಿ. ತಿ ವೆತಚ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಬಸೊನ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಜಾಲಿ. ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಗೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ಸೆಜಾರಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆತಾಲೊ. ವಿಲ್ಫಿಗೆರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯ್ ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್. ಪುಣ್ ವಿಲ್ಫಿ ಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತರೀ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಕ್ ಕಶೆಂಯೀ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಘರಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ.

ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ವಾಚ್ತಾಲೊ ವಿಲ್ಫಿ. ವಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಕ್ಷಣ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ಆಸಾಂ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್? ಮನ್ಶ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪೈಶೆ ಜಾತಾನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ಂಯೀ! ತಶಿ ತುಜಿ ಅವಸ್ಥಾ. ಮ್ಹಜೆ ಪಾಂಯ್ ಸಮಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತುಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆತೊಂ…”

“ಪುರೊ, ವಿಲ್ಫಿ. ತುಂ ಮಸ್ತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಣಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಕಾರಣ್ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಚುಕಿ ಮಾಂಡಿನಾಕಾ.” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಜಾಲಾ ಕುಶಿನ್ ಲೊಟುನ್.

“ಕಿತೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಖರ್ಚುಂಕ್ ತುಕಾ ಪುಟ್ವನಾ ಆತಾಂ? ಮ್ಹಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಸ್ಟೆನಿ.”

“ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಪೂರಾ ಆಜ್ ಉಲಯ್ತಾಂ. ಜಾಯ್ನಾ?”

“ತುಜಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಜೆ ದೀಸ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಸ್ಟೆನಿ? ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಜಾತಾಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ತುಜೊ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್?”

“ಸಮಾಧಾನ್ ಕಾಣ್ಗೆ, ವಿಲ್ಫಿ. ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತುಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ತೋಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಕಶೆಂ? ತುಕಾ ತೋಂಡ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ” ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಕದೆಲ್ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ರಾವಯಿತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ತರೀ ನಿಬಾಂ ಸೊಧಿನಾಕಾ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸರ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಬರೆಂ, ತುಜಿ ವ್ಹಕಲ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ಘಾಟಾರ್” ಹಾಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ.

“ಸಾಯರಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುಟ್ವನಾ ಕಿತೆಂ?”

“ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಪಯ್ತಾ. ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ವಚನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಸ್ಲಾಂ. ವಿಲ್ಫಿ, ಸಾಯರಾ ಕೋಣ್ ತೆಂ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್.”

“ತುಜಿ ವ್ಹಕಾಲ್.”

“ತುಜೆ ತಮಾಶೆ ನಾಕಾತ್. ಹಾಂವ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ವಿಲ್ಫಿ. ತೆಂ ಗಿಗಾಬಾಚಿ ನಾತ್.”

“ತೆಂ ಕೊಣಾಚಿ ನಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ?”

“ತೆಂ ಕೊಣಾಚೀಯ್ ನಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೊಂ ನಾ. ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾವೇ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್? ತೆಂ ಗಿಗಾಬಾಚಿ ನಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ.”

“ತುಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾಂತ್. ಗಿಗಾಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್?”

Irene-Pinto-Budkulo“ತುಂ ವಿಸರ್ಲಾಯ್, ವಿಲ್ಫಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಗಿಗಾಬಾ ವರ್ವಿಂ ಹಿ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ಅವನತಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್. ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಜೈಲಾಂತ್ ತಿಂ ಲಾಂಬ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಎಕ್ಸುರೊ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ತೊ ಕಾರಣ್. ತಾಚಿ ನಾತ್‍ಚ್ ಸಾಯರಾ.”

“ತೆಂ ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಂಚ್ ತುಂ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್? ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾ ಘಡ್ಬಡ್?”

“ತುಕಾ ಆನಿಕೀ ಸಮ್ಜನಾ. ಫಾರಿಕ್ಪಣ್, ವಿಲ್ಫಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಾಂ.”

“ಸ್ಟೆನಿ?”

“ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ತಶೆಂ ಪಳೆತಾಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ದವರ್ತಾಂ, ವಿಲ್ಫಿ. ಹಾಂವ್ ಸಾಯರಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ದೊಡ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್. ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ಪೈಶೆ. ಮರಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರುಬಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ತಾಕಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಫುಡಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ ಪೈಶೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಆನಿಕೀ ದುಬ್ಳಿ ಜೀಣ್ ಸಾರಿಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಾಯರಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾತಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಾಯರಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ರುಬಿಚೆಂ ಶೊಪ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾಂಚೆಂ.”

“ಸಾಯರಾ ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜೆಂ ಮನ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ಹಾಂವೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜಳ್ಚೊ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಲಿಪಯ್ತಾಲೊಂ. ಫಾರಿಕ್ಪಣ್! ವಿಲ್ಫಿ, ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆನಿ ಕಸಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆನಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ವಾ ದುಖ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ರಡಯ್ಲಾಂ, ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗ್ಶಿನಾಸ್ತಾನಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಸಕತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸಾ ತಿ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಸಾಯರಾನ್ ಮೊರ್ತಾ ವರೇಗ್ ತಿಚ್ ಜೀಣ್ ಸಾರಿಜೆ. ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ಜೆ. ಕೊಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಮನ್ ಬದ್ಲುನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಪರಿಂ ನಾ.” ಸ್ಟೆನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ರಾವವ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ.

ವಿಲ್ಫಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೊನೊ ರಾವೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಶ್ಟುರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಂ ಕರ್ಮಿ ಸ್ಟೆನಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆಂ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಪಿಸೊ. ಸಾಯರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಿ ಸಮೇತ್ ತುಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆತಾನಾ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ ತುಂ ನಿಜಾಕೀ ಪಿಸೊ. ತಾಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಜಿ ಜೀಣ್ ವಿಬಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಯ್. ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ತುಂ ಅಶೆಂಚ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಶಿ? ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಹಟ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್, ಸ್ಟೆನಿ. ತುಂ ಸಲ್ವತಾಯ್. ತುಜೆಂ ಹಟ್ ನಿಂವ್ಚೊ ದೀಸ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿಯೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೊಗಾ ವಿಣೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಭಾಗಾಂತ್ ತುಕಾ ವಿವಿಂಗಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತುಜಿ ಆವಯ್ ಆಸ್ತಲಿ ವರೇಗ್ ತುಕಾ ಸಾಯರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತೆಲೆಂ. ತುಂ ಮ್ಹಣ್ಶಿ ತುಕಾ ಏಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಆತಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಆತಾಂ ತುಕಾ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ. ತೆಂ ತುಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ. ತೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ತುಂ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜತಲೊಯ್, ಸ್ಟೆನಿ. ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಈಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ತುಂ ಸಾಯರಾ ಸಂಗಿಂ ಆದ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ವಿಸರ್ನ್ ನವಿ ಜೀಣ್ ಸುರು ಕರ್.”

“ವಿಲ್ಫಿ” ಗರ್ಜಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. “ತುಜಿ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕೊಣಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಉತಾರ್‌ಚ್ ನಾ.”

“ತುಕಾ ಆತಾಂ ತಶೆಂಚ್ ದಿಸ್ತೆಲೆಂ. ತುಜೆಂ ಮನ್ ದ್ವೇಶಾನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಪಾಪ್, ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕರ್ಗತ್.”

“ಸಾಯರಾ! ಸಾಯರಾ! ಸಾಯರಾ! ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ತಾಚಿ ಸೊಡ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್‍ಗೀ, ವಿಲ್ಫಿ? ಆಮ್ಚೆ ತೆ ಕಷ್ಟ್ ನಿಯಾಳ್ಳ್ಯಾರ್…”

“ಚೂಕ್, ಸ್ಟೆನಿ, ಖಂಡಿತ್ ಚೂಕ್. ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಹಗೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ತುಂ ಲಾಕ್ಪತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೊಯ್. ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ…”

“ಹಾಂವೆಂ ಪೈಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜೀವ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂಗೀ ತೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಪೈಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮೊಡುಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಪುರುಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಕಿತೆಂ? ಸಾಯರಾ ಥಂಯ್ ಇತ್ಲೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ, ವಿಲ್ಫಿ. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕ್ರೋಧ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ.”

“ಸಾಯರಾ ಥಂಯ್ ತುಕಾ ಮೋಗ್ ನಾ?” ಹಾಸ್ಲೊ ವಿಲ್ಫಿ. “ಆಸಾ, ಸ್ಟೆನಿ, ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತೊ ಮೋಗ್ ತುಜ್ಯಾ ದ್ವೇಶಾ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ತುಕಾ ದಿಸನಾ. ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ ತುಕಾ ಸಾಯರಾಚೊ ಮೋಗ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್.”

“ನಾ, ನಾ, ನಾ” ತಾಳೊ ಪಿಂದುನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಆಸಾ, ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸೊಧುನ್ ಪಳೆ. ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಕಾ ಚಲಿಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್.”

“ವಿಲ್ಫಿ, ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ತರ್ಕಾಕ್ ರಾವನಾಕಾ. ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್‍ಂಚ್ ಕೆಲಾಂ.” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಉಟೊನ್ ತಾಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ ವರೇಗ್ ವಿಲ್ಫಿ ಸ್ಟೆನಿ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. “ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ, ವಿಲ್ಫಿ” ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲೊ ತೊ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತುಜೆಂ ಮನ್ ದುಖ್ಲಾಂ ತರ್ ವಿಸರ್, ಸ್ಟೆನಿ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಚುಕನಾಕಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್” ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಘರಾ ಗೆಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ವೊರಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿಂ ಸಾಡೆ ಬಾರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News