ಕವಿತಾ: ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣಸರ್ ರಾಕ್ಯಾಂ

ವಿಜಯ್ ಡಿಸೋಜ, ಕಣಜಾರ್ (ಯು.ಕೆ.)

Posted on : October 11, 2020 at 9:07 PM

ಲ್ಹಾನಾಂ ಸಂಗಿಂ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ತುಜೊ ದೀಸ್
ದುಖಾಂತ್ ಆತಾಂ ಅಂತರ್ಲಾ
ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳಿಯೆಚಿ ಬೋಬ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕತಾ?
ನಿರಾಸ್ಪಣಾನ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲಾಂ
ತುಜ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ಕುಡ್ಸುನ್ ತುಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ
ಆತಾಂ ಕಾಳಿ ರಾತ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ವಾತ್ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾ

ರಾವ್ ಏಕ್ ಘಡಿ, ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚಿ
ಲ್ಹಾಣ್ಪಣಾರ್ ತುಂ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಲಾಸಾಚಿ
ಜರ್ ಆಜ್ ತುಂ ವೆಶಿ ತರ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಿಳಾಪಾಂತ್ ದುಖಾಂ ದಿಸ್ಚಿಂ ನಾಂತ್
ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲಿಯ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ನಾ

Fr Mahesh DSouza_photo new

ಕಂತಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಆಯ್ಕತೆಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ವಿಣೆಂ
ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಖೆಳ್‍ಯೀ ಚಲ್ತೆಲೆ ತುಜ್ಯಾ ವಿಣೆಂ
ಪುಣ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ತುಜೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ
ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಶಾಭಾಸ್ಕೆ ವಿಣೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ

ತುಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೊ ಚಲ್ತೆಲಿಂ
ತುಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಕುಸ್ವಾರ್ ಪೊಳಿ ವಾಂಟ್ತೆಲಿಂ
ಪುಣ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತುಕಾ ಸೊಧ್ತೆಲಿಂ
ತುಂ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಕಾ ಚಿಂತುನ್ ತಿಂ ರಡ್ತೆಲಿಂ

ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನೆಣಾಂತ್?
ತುಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಈಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್ ತಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್
ಸಾಂಗನಾಶೆಂ ತುಂ ವೆಶಿ ತರ್ ತುಜೆ ಆಪ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ದಿಸಾಕ್ ಶಿರಾಪ್ತೆಲೆ
ಪರ್ಕೆ ಸಯ್ತ್ ತುಜ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಖಾಂದ್ ದೀವ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚುರ್ಚುರ್ತೆಲೆ

ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್ ಆಯ್ಚೆ ಜುದಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ಉಮೊ ದಿತೆಲೆ
ತುಂ ಗೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚೆರ್‌ಯೀ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತೆಲೆ
ಚಿಂತಿನಾಕಾಗೀ ತುಜೆಂ ದುಖ್ ತುಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪ್ರಾಸ್ ಮಿಕ್ವಲಾಂ
ದಳ್ಬಾರಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಯೀ ಹ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಝಡ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ
ಸಾಂತಾ ಮರ್ಯೆಕ್ ಉಲೊ ಮಾರುನ್, ಆಮೊರೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಚಿ ಮಜತ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ
ಫಾಲ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಪಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಯಾಂ

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper