ಮನಸ್ತಾಪ್, ಝಗ್ಡೆಂ, ಲಡಾಯ್: ರಾಜಿಸಂಧಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ನ್ಹಯ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 8, 2020 at 10:35 PM

ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಥರಾವಳ್ ಗಜಾಲಿ ಘಡ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ, ಮನಸ್ತಾಪ್ ಉಬ್ಜೊಂಚೆಂ ಆನಿ ಝಗ್ಡೆಂ, ಲಡಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ದೊಗಾಂ ವಾ ಚಡ್ ಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ತಕ್ರಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್‍ಚ್, ಆನಿ ತಸಲೆ ತಕ್ರಾರ್ ಸೂಕ್ತ್ ರಿತಿನ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಪರಿಹಾರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾ. ಹಿ ಪರಿಗತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಮಧೆಂ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಧರುನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂಯೀ ಉಬ್ಜವ್ಯೆತ್.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್‍ಯೀ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾತ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೋನ್ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಂ ಮಧೆಂ ಸಮಸ್ಸೆ-ತಕ್ರಾರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಫಕತ್ ಲಡಾಯ್-ಝಗ್ಡೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಖಚಿತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯೀ ಹಟ್, ಜಿದ್ದ್ ಧರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಪಾಡ್ತಿ (ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸರ್ಕಾರ್, ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಯ್ತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಧಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಚುಕಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತಾತ್.

Mediation_01

ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಖುದ್ದ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಡಾಯೆಕ್ ದೆಂವ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ಸಮಧಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆತಾ. ತೆದ್ನಾಂ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ್ ವಾ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ತಸಲೆಂ ವಿಧಾನ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಸ್ರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಸಕತ್ ಮಧೆಂ ಪಡೊನ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿತ್ಳಾಯ್ತಾ.

ಪುಣ್, ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಸಂಧಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಸಕ್ತೆಚೆರ್ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಗೌರವ್ ಆಸಜೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಜೆ. ತಾಣೆಂ ನ್ಯಾಯ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೆಚಾಡಿಜೆ ಶಿವಾಯ್, ಕೊಣೀ ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. (ಅನ್ಯಾಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರಿನಜೊ). ಪಕ್ಷಪಾತಿ ವಾ ಕೊಣಾಯ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಹತ್ತರ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಕ್ ಆಪಯ್ನಾಂತ್. ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಮಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಸಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸುಫಳ್ ಜಾತಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾ ಝುಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೊ (ಯುಎನ್‍ಓ) ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೊ. ಚಡಾವತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಹಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಮನಸ್ತಾಪ್-ಝಗ್ಡ್ಯಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದೆತಾನಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆರ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಾಡ್ತಿ ದಬಾವ್ ಘಾಲುನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಮಧೆಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್. (ಹಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಗಜಾಲ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ).

ಭಾರತ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಮುಗ್ದಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಕಾಶ್ಮೀರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೊನೀ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧ್ಲೆ ತಕ್ರಾರ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಫಾಮಾದ್. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ, ‘ಶಿಮ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದಾ’ ವರ್ವಿಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರತ್ ಘಟ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಮಧೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಿ ದುಸ್ರಿಚ್ ಏಕ್ ಪರಿಗತ್. (ಭಾರತಾಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಹಾಂತುಂ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ).

United Nations Logo

ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಾಚಿಂ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ ತರ್, ಫಾಮಾದ್ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಧೀರೂಬಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ತಿಚೆ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಮಣಿಪಾಲ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮೆತೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. (ತಾಕಾ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ). ಮಣಿಪಾಲ್ ಕುಟ್ಮಾ ಲಾಗಿಂ ಅಂಬಾನಿಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೊಚ್ ಗೌರವ್ ಆನಿ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿ ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಮಧೆಂ ಅಸಲೆಚ್ ತಕ್ರಾರ್ ಉಬ್ಜತಾನಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಕ್ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ… ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಂಧಾನಾಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆರ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್.

ಅಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಣಾಯ್ ಮಧೆಂ ಘಡ್ಯೆತ್. ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಉದೆತಿತ್. ಖಂಯ್ಸರೀ, ಕೊಣಾಯ್ ಮಧೆಂ ತಕ್ರಾರ್, ಮನಸ್ತಾಪ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೋಣ್ ತರೀ ಮಧೆಂ ಪಡ್ತಾ (ವಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿ ವೆತಾತ್) ಆನಿ ಪರಿಹಾರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಶೆಂ ಸಂಧಾನ್ ಕರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಜತ್ ದಿತೆಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಸಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸಜೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್-ಗೌರವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಅರ್ಹ್ ಆಸಜೆ. ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಯತ್ನಾಂಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಾ. ಕಿತೆಂಯೀ ಬರೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಉದೆತಾ.

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ‘ಪ್ರಕರಣ್’ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್‍ಯೀ ದೋನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ನಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ‘ಮಧೆಂ’ ಪಡ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಮಧೆಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಆಪುಣ್ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಭಾವಿ, ಭಯಂಕರ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೊಲ್ಯಾನ್ ವಾಗಾಚೊ ಪೈಂಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ತೊ ಕಂತ್ರಿ ಕೊಲೊ ವಾಗ್ ಜಾಯ್ನಾ ಪಳೆ! ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್. (ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಸಜೆಚ್ ಪಳೆ. ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಲಿ ಕಂತ್ರಿ ವಾಟ್ ಆಂವಡ್ತಾ!).

Conflict_01

ಹೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್, ಕೊಣಾ ಮಧ್ಲೆಂ, ಕೆದ್ನಾಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್. ಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾಚೆ ಕಂತ್ರಿ ಮನಿಸ್, ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಆನಿ ಅವ್ಕಾಸ್‍ವಾದಿ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಗೊತ್ತಾಸಜೆ. ಶಿವಾಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ನಾಕಾರಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಪೇಶೆಂಟಾಂಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳನಜೊ. ತಸಲೆ ಕಸಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂಚಿ ಬಂಡಲ್‍ಗಿರಿ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತ್ಲಬಿ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಉದ್ದೇಶಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆ ಗ್ರಾಸುನ್ ಮುಗ್ದುಂಕ್‍ಯೀ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾಂತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಘಾತ್ಕ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಜೆ.

ಏಕ್ ದೀಸ್, ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದುರಂತಾಕ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕೂಸಾಂ ಉದೆಲಿಂ. ಥೊಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ‘ನಾಟಕ್’ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಅವ್ತಾರಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಎಕಾ ಶೆಳಿಯೆಚಿ ‘ಬಲಿ’ ಜಾಲ್ಲಿ. ಶೆಳಿಯೆಚಿ ಬಲಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಸಾಯ್‍ಗಾರ್ ಆಸಜೆಚೆ ಪಳೆ! ತಶೆಂ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ವೊಜೆಂ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾನಾ ಚಡ್ಪಡ್ಲೆ, ಘುಸ್ಪಡ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಬ್ಜಯ್ಲೊ. ಆಖೇರಿಕ್ ಲೋಕ್ ಶೆರ್ಮೆಲೊ.

ಕೆದ್ನಾಂ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ದುಬಾವ್, ಸವಾಲಾಂ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕ್ವಟ್ಲೆಗೀ ತೆದ್ನಾಂ ‘ಅಪ್ರಾಧಿ’ ಮನೋಭಾವಾಚೆ, ನಿತಳ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಲಿಪವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಥೊಡೆ ಥರ್ಥರ್ಲೆ. ತಶೆಂ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಲೆ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ದುಬಾವ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್, ಗೊಂದೊಳ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಉರ್ಬಾ ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಅರಾಜಕತಾ ಉಬ್ಜಲಿ. ಲೋಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಬೊಕ್ರೊಚ್ ಪಳೆ! ತಾಂಕಾಂ ಸೂಕ್ತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಿಶಿಲ್ಯಾನ್, ಸತಾ ನಿತಿಚೆ ‘ವಾರೆಸ್ದಾರ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ‘ವಿಲನಾಂ’ಪರಿಂ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ‘ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್’ ರಚುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆ.

ನೀತ್, ನ್ಯಾಯ್, ಸತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಳೆತಾ ಪಳೆತಾಂ ದೋನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಉಬ್ಜೊನ್, ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ.

Conflict_02

ಆಸೊಂ, ತಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿತಾಂಚಿ. ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಮರ್ಜಿ ತಾತಾಂಚಿ. ಪುಣ್ ಅಸಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಂತ್ರಿ ಕೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಳ್ ಗಳಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಜಾಲೊ. ತೆ ಕಮರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಫೀಲ್ಡಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾಲೆಚ್.

ತಶೆಂ, ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ‘ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಬೌಲಿಂಗ್’ ಕರುಂಕ್ ಕಾಶ್ಟಿ ಬಾಂಧುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಹೊ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ‘ಸಂಧಾನ್‍ಕಾರ್’ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ಲಿ ಹೊ ಏಕ್ ಥರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಪಾಡಾರಿ ಆನಿ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಮನಸ್ಥಿತೆಚೊ ರೋಗಿ. ಆಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ವರ್ನಿ ಊಂಚ್, ಸಕ್ತೆವಂತ್, ಪ್ರಭಾವಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಚಲನಾ, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣ್ಗೆ ವಿಣೆಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಮನಿಸ್, ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಚಲನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂರ್ಗೊಂಚೊ ಅಂಡೆಪಿರ್ಕಿ ತೊ! ತಾಕಾ ಹೊ ಏಕ್ ಸಂಧರ್ಭ್ ಆಪ್ಲೆಂ ‘ಧೊಲ್ಕೆಂ’ ಭರುಂಕ್, ಆಪ್ಲಿ ‘ಹುಶಾರ್ಗಾಯ್’ ಥಿರ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಸುವಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ನಿದೆಂತ್ಲೊಂ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಚ್!

ಅಸಲೆ ಕಾಶ್ಟಿ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ ಪಡೊಂದಿ, ಹೆ ಥಂಯ್ ಊಬ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಖುಶೆನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಕೊಣೀ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಖಂತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ಹೊ ಪಿಸಾಂಟ್ ಹಾಂಗಾ ಆಪುಣ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಾತಾಂ, ಸುಶೆಗಾತ್ ಗಿಳುಂಕ್, ಪಿಳುಂಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲಬ್ಧೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಚಡ್ ಜಣ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿ ಲಾಗಿಂ ಹೊ ಕಂತ್ರಿ ಗೆಲೊ. ಆಪುಣ್ ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ‘ವಾವುರ್ತಾಂ’, ವಿರೋಧಿಂಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ತಾಂ, ತುಮ್ಕಾಂ ‘ನ್ಯಾಯ್’ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿತಾಂ, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ‘ಖುರ್ಸಾಯ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಣಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಹಾಚಿ ಬಂಡಲ್‍ಗಿರಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥೊಡೆ ಥ್ರಿಲ್ ಜಾಲೆ. ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರವಾದಿಗೀ ವಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಕೊಣೀ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಕೊಣೀ ಆಸೊಂ, ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಮೆಚ್ವೊನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾ ನೆ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಪಾತ್ಯೆಲೆ.

Mediation_Israel_Uae

ದಗಲ್ಬಾಜಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿಚ್ ಪಳೆ. ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿ ಲಾಗಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಂ, ಮಜತ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಿಶಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಘಾತ್ಕಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಆಪುಣ್ “ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಫಟವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಘುಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಘೆಯಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್, ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಖಾವಯ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾನಾಂಕ್ ವಾಂಯ್ಗೆಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಭರ್ಪೂರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೋಡ್ನ್ ಆಪುಣ್ ‘ಹೀರೊ’ ಜಾತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಹೊ ವಿಲನ್!

ಪುಣ್ ಸತ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಲಿಪತ್? ಹ್ಯಾ ಬೆಬ್ದ್ಯಾ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಚಿ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹೊ ಕಂತ್ರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ, ತೆಂಯೀ ಘುಟ್ಮೊಳ್, ಘಾತ್ ಆನಿ ವಂಚನ್ ಕರುನ್‍ಂಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಭರುಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಸಲೆ ‘ಮೆಂಟಲ್’ ಪೇಶೆಂಟ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್ಲೊ. ಹಿಶಿಲ್ಯಾನ್, ಅಸಲೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ‘ಚಾಂಪಿಯನ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಬುದ್ವಂತ್ ಕಂ ಭಾಗೆವಂತ್’ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿಯೀ ಹಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ತಸಲ್ಯಾ ದಗಲ್ಬಾಜಿಂಚಿ ತಾಂಕಾಂ ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ! (ತಾಂಕಾಂ ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್…!?).

ಸ್ಟೇಡಿಯಮಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ತಲೊಂ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಾತಲೊಂ ಆನಿ ಮುಖ್ಲೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಕೆಳಿಂ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ಮಾಲುಂಡ್, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಫಟಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶೆನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದೆಖನಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ ಹಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಜಾತಾನಾ, ಆನಿ ಹೊ ‘ಕಂತ್ರಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಖೆಳ್’ ಆಧಾರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಚ್ ಹಾಕಾ ಗೇಟ್‍ಪಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

Dhirubai Ambani Family

ಭರ್ಜರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್, ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನೆಗಾರ್ಲೆಂ, ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖುಬಾಳ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ಜುದಾಸ್, ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಪುರ್ತೊ ನಾಗ್ಡೊ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ವಿಪ್ರೀತ್ ಹಗ್ಯಾನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಲಾಗಿಂ ಶಿಜಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲೊ, ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸರೀ ಹಾಕಾ ನಿರಾಸ್‍ಚ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಲ್ಯಾನ್, ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸುವಾತೆರ್’ ಉಡ್ಲೊ.

ಥಂಯ್ ತಾಕಾ, ಏಕ್‍ದಂ ನಾಕಾರಿ, ಕಂತ್ರಿ ಆನಿ ಘಾತ್ಕಿಚ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ‘ಕುಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುವಾಳ್ಯಾಕ್ ಫುಂರ್ಗೆಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಎಕಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಬಚ್ಚಾಲಿ ಮೆಳ್ಳೆ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಚಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮುರ್‍ಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಹೆರ್ ಮತಿವಿಕಲಾಂನಿ ಬರೆಂಚ್ ವಾರೆಂ ಫುಂಕ್ಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಪುಸ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ನವೆ ಅಸ್ಸಲ್ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಈಷ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಹವಾಸಾನ್ ಹಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಖರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಿತೆಂ, ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಕಸಲೊ, ಭಾಸ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿಚಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲೆಂ. ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂಚ್ ಹಾಚೆ ಥಂಯ್‍ಯೀ ಘಡ್ಲೆಂ. ಕಂತ್ರಿ ಪೆಟೆ ಆನಿ ಪಿಶೆ ಪೆಟೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲೆಂ!

Mediation_02

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಸಾಂಟಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಗಣ್ಣೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮಾನ್‍ಭಂಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಲೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಜಾವ್ನಾ. ಕಿತ್ಲೆಂ ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೆ ‘ಪಿಶೆ ಪೆಟೆ’ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಹುಂಗನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ. ಕಿಂಕ್ರಾಟುನ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾತಚ್ ಆಪುಣ್, ಪಂದಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಿಶ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಬಡಾಯ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಬಂಡಲಾಂ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೊ.

ಪುಣ್ ಸುಣ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ವಾಂಕ್ಡಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪೆಟೊ ಮೆಳ್ಳೆ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕುಂಕ್ ಗೆಲೊ. ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಥೊಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧಮ್ಕಿ ಜೊಡುಂಕೀ ಪಾವ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಭಾಕ್ರಿ ಖಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಳ್ ಗಳವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೆಂವ್ಟೊ, ನಿರಾಶೆನ್ ಪಿಶೆಂ ಚಾಳ್ವೊನ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಪರಿಂ ಧಡ್ಬಡ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಹಾಂಡೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ದುಕೊರ್ ತಕ್ಲಿ ಆಪ್ಟೊನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಾ ಖಂಯ್..!??

ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಿಂ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮತಿಭ್ರಷ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ನಾಗ್ಡೊ ಜಾಲಾ… ಹೆರಾಂಕ್ ‘ಯೂಸ್’ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲಲೊ ಬುದ್ವಂತ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಪಿಶ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ವಳ್ವಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾ ಖಂಯ್… ಅಶೆಂಯೀ ಘಡ್ತಾ!!?

ಮೊಗಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ, ಹಿಂ ಸಂಗತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಸಲೆ ರಾನ್ ದುಕೊರ್ ಆಸ್ತಾತ್‍ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ ತುಮಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ, ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ತುಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಹೊ ದುಕೊರ್ ಕೋಣ್, ಹೆಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ಖಂಯ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಆನಿ, ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಪಾರ್ಕುನ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್.

ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ್ ಕರ್ತಲೊ ನಿತಳ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಯೋಗ್ಯ್ ಆಸಜೆ. ದುರುದ್ದೇಶ್, ಘಾತ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಸಲೆ ಜುದಾಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಘಾಸ್ ಘಾಲುಂಕ್, ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ತೆ ಅವ್ಕಾಸ್, ಸಂದರ್ಭ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ದಗಲ್ಬಾಜಿಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ತಸಲೆ ಕಪಟಿ ‘ರೋಲ್‍ಕಾಲ್’ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಯೆತಿತ್. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper