Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 16: ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : November 6, 2020 at 10:00 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 16
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 16 – ಬದ್ಲಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್

ವ್ಹಯ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಶಪಥ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ನಾ. ತೊ ಶಪಥ್ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಆಯ್ಕೊನ್, ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ಚೊ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಿಕಾ ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಭೋವ್ ಜಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಖಂತಿನ್. “ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳನಾ. ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಭಿತರ್, ಲಾಂಬ್ ಎಕಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಘಡಿತಾಂ ಘಡೊನ್ ಸಂಪ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಜಿ ಕಸಲಿ ಆಶಾ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲಿ, ಜ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಜಿಣಿ ಆಮಿ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ – ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.”

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

“ತೆಂ ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಬಾಯೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉರ್ಲೊಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮೆಕ್ಳೊ ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಅಶೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಉರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.”

“ದುಮ್ಗಾಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ, ಸ್ವಗತ್ ಉಲವ್ನ್. “ತುಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಖಬರ್. ದುಸ್ಮಾನಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಾ ಸ್ವತಃ ಮೊರೊಂಕ್ ಚಡ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪುಣ್, ಮೊರನಾಸ್ತಾಂ ಉರೊನ್, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಥರಾನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚಿ ಏಕ್ ಗತ್ ಆಸಾ – ತಿ ಗತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಜಿ..!” ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆಂ ದೀರ್ಘ್ ಏಕ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಘುಂವೊನ್ ಭಿತರ್ ತಿ ಗೆಲಿ.

* * * * *

ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣಾಂತ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ತಶಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್, ತೀರ್ಪಾಚಿ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ‘ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾ’ ಮಂಜೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್, ಭೋವ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾಟಕ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ – ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್‍ದಾರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ – ವೆಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಶಿಬಂದೆಗಾರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್, ಫುಡ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಭೋವ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ವಿವರ್ಸಿಲೆಂ.

ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಶಿಬಂದಿ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಥಾವ್ನ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಮಧೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಮಲ್ಪೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭರ್ತಿ ಆಸೊನ್, ಮಂಜಿ ತಾಂಡೇಲ್‍ಬೈಲ್ ಅಳ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದರ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೇಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ, ತಾಚ್ಯಾ ತಾಂಡೆಲಾಂನಿ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಖಬರ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ.

VJP Saldanhaಚಡಿತ್ ಸರ್ಬಾರಾಯೆಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಬೋಳೂರ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೋಳಾರ್ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಚವ್ಗಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ, ಚಡುಣೆಂ ದೀಸ್ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬೋಳಾರಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಬೋಳೂರ್‌ಚ್ ರಾವೊಂಕ್, ಆನಿ ರಾತಿಂ ಮಂಜಿ, ನ್ಹಂಯ್ತ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಆಳ್ವ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಬೋಳಾರಾಕ್ ವಚೊನ್, ದೇಡ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಮಂಜ್ಯೊ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಡೇಲ್‍ಬೈಲ್ ಆಳ್ವ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ. ಥಂಯ್ಸರ್, ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ತಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಪಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಸ ಜಣ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್‌ಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ.

ಸಬಾರ್ ಲಾಂಟಾನಾಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್, ತೀನ್ ಚಾರ್ ಹೊಡ್ಯಾಂನಿ ಚಡೊನ್, ಸರ್ದಾರಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಮಂಜೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಂಜಿ, ಉದ್ಕಾರ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಳ್ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾವ್ಳೆರಾಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾ’ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್. ತಾಂತುಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಶಿಬಂದಿ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಿ. ದುಸ್ರಿ ಮಂಜಿ ಲ್ಹಾನ್, ಚಾಕೊರ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಾಹೆತ್ ತಾಂತುಂ. ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ರೆಜಿನಾ’. ತಿ ಮಂಜಿ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾ’ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವೆಗಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಶಿಬಂದಿ ಆನಿ ಸಾಹೆತ್, ಮಂಜ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಯಾಕ್ಷಣಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸಗ್ಳೊ ಅಧಿಕಾರ್ ವಹ್ಸಿಲೊ. ‘ರೆಜಿನಾ’ ಮಂಜೆಕ್, ತಾಚೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಮಿಂಗ್ ಸಾವೆರ್ ಪಿರೇರಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ತಾಂಡೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ನಮಿಯಾರ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಮಂಜೆನ್ ಸ್ತೆಲ್ಲಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಜಾಯ್, ತಿ ಕೆದಾಳಾಯೀ, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ರಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಮಂಜ್ಯೊ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ತ್ಯೊ ರಾವ್ಲ್ಯೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

“ಆಮಿ, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂವ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಆಜ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಾ ತುಮಿ ಜಾರಿ ಕರಿಜಾಯ್.”

“ಜಾಯ್ತ್ ಹುಜೂರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್. “ತುಮ್ಚಿ ಹುಕುಮ್ ಆನಿ ತೀರ್ಪ್ ತಾಂಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಮಿ ಜಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತುಮಿಯೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತೊ.”

“ಪುಣ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ಬಾದಶಹಾಚಿ ನೀತ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಥರಾನ್ ಚಲ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಪರತ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತುಮ್ಚಿ ಖಬರ್, ಚಡ್ ಶಿಫಾರಸೆನ್ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.”

“ದಯಾ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಮ್ಚೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್. “ಬಾದಶಹಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್.”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. “ಆಜ್ ಅಮಿ ಝಡ್ತೆಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚಿ ಪ್ರಮುಖ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲಾಂಬಾಯ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್, ಆಮಿ ತೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ನಾ.”

“ತುಮಿ ತೊ ಮುಂದರ್ಸಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ತ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿವ್ಯೆತಿ…”

“ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಭದ್ರತಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ವ್ಹಯ್ ಹುಜೂರ್… ತುಮ್ಚೆ ತಸಲೆ ಯೋಗ್ಯ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್…”

“ತರೀ, ಏಕ್ ಬೆಜಾರಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಮಧೆಂಚ್. “ತ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್‍ಯೀ ಮೆಳಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.”

“ತಾಕಾಯೀ ಆಮಿ ವೆಗಿಂ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವನಾಂವ್ ಹುಜೂರ್!”

“ಧರ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಹಿಂ… ತಾಕಾ ಧರಿಜಾಯಿಚ್. ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಇನಾಮ್ ಭಾಸಾಯಾ… ಹಾಂ, ತೊ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಖಂಯ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ ನಹಿಂವೇ?”

“ವ್ಹಯ್ ಹುಜೂರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ…”

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತೊ ನಸ್ರಾನಿಂಚ್” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ದುಬಾವಾಚೆಂ ಬಿಂ ಒಂಪ್ಲೆಂ. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಾಕವ್ನ್, ತೊ ನಹಿಂವೇ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ? ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಫಾವೊ. ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಇನಾಮ್ – ತಾಂತ್ಲೊ ಚಡ್ ವಾಂಟೊ ಪುಣೀ – ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳಜಾಯ್.”

“ವ್ಹಯ್ ಹುಜೂರ್, ಪುಣ್…”

“ಪುಣ್ ತುಮಿ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನ್. “ಖೈಂಚಾಕೀ, ಆಮಿ ಬಾರ್ಕೂರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂವ್. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ತೊಪಾಸಿಯೀ ಹಾಂಗಾ ಉರೊಂದಿ. ಕೈದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾರಿ ಜಾತಾ ಜಾತಾಂ, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಕ್‍ಯೀ ಧರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊ ವಹಿಸುನ್ ವಾವ್ರುಂದಿ. ತಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ, ತುಮಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ಯೆತ್. ದೊನೀ ಪಕ್ಷೆಂಚೊ ಫೆರ್ಗೊ ಮಾರ್ನ್ ತೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾಯೀ ಗಲ್ಲೆಕ್ ಆಮಿ ಚಡಯಾಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಣೆಂ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಧನ್ ದಿರ್ವೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಮಿ ದವರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.”

ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಥಟಕ್ ಜಾಲೆ. ತಾಂಚೊ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಜಿವೊ ಜಾಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾ ಖಾತಿರ್, ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ತಿ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಧಾರೆಚಿ ನೀತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತೆ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೆ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಠೋರಾಯೆಕ್ ಭಿಯೆಲೆ.

“ತರ್ ಹುಜೂರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್. “ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚಿ ಹುಕುಮ್ ದಿಯಾ.”

“ಚಡಿತ್ ಹುಕುಮ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಆಮಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಆಮಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್, ಕೈದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾರಿ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ಆಮಿಯೀ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವಸರ್, ತೊ ತೊಪಾಸಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉರೊಂದಿ” ಮ್ಹಣೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಘುಂವ್ಲೊ.

“ಪುಣ್ ಹುಜೂರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್. “ತಾಣೆಂ ದೊನ್ಶಿಂ ಪಗೋಡಾಂ ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದಿ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ…”

“ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಪರ್ತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್. “ಪುಣ್ ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹುಕುಮ್ ಘೆನಾಂತ್. ಕಿತ್ಲೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ, ಕಶೆಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ. ದೆಕುನ್, ತ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ತೊ ಘಾತ್ಕಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ. ಸ್ವಂತ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತಾಚ್ಯಾಚ್ (ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್) ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಚಡಿತ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚೆಚ್ ಥೊಡೆ ಗುಪ್ತ್ ವಿಷಯ್, ವಿದೇಶೀ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ತೊ ವಿಕಿಸೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಪುಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಹ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಣ್ ತಾಣೆಂ ಕರಿನಾಯೆ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಮ್ಚಿ!”

“ಸಮ್ಜಲೆಂ ಹುಜೂರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಕೊತ್ವಾಲ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹೊ ಸರ್ದಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗೂಂಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ‘ಘಾತ್ಕಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರಾಕ್‍ಯೀ ಒಪ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. “ಸಮ್ಜಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಪರ್ತುನ್. “ಆನಿ ತುಮಿ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾಯೀ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್, ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ನಸ್ರಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ.”

“ತಿತ್ಲೆಂ ತುರ್ತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. “ತಾಣೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಭೆಟ್ ದೀನಾಕಾತ್… ತಾಕಾ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ ದೆವೆಂಯೀ ದೀಂವ್ಕ್ ವಚನಾಕಾತ್. ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಲನ್‍ವಲನಾಂಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರಾತ್. ಆಜ್ ಫರ್ಮಾಣಾಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈದಿಂಚೊ ವಾಯ್ದೊ ಮುಗ್ದೊಂಚೆ ಭಿತರ್, ತಾಚಿಯೀ ಕಸಲಿ ಪುಣೀ ಪಿತುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ ರಾವಶಿ ನಾ.”

“ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ ಹುಜೂರ್!”

“ತಶೆಂ ಜಾಂವ್. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾಂವ್.”

‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾ’ ಆನಿ ‘ರೆಜಿನಾ’ಚ್ಯಾ ತಾಂಡೆಲಾಂನಿ ಶಿಡಾಂ ಸೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ನಾಂಗೊರ್ ವೊಡುಂಕ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ತೆ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೆಂವೊನ್ ತಡಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ತುರ್ತಾನ್, ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೊ ಮಂಜ್ಯೊ ಅಳ್ವೆಂ ಉತ್ರೊನ್ ದರ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್ಲ್ಯೊ, ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವೊನ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ.

ತಶೆಂ, ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಮೈಲ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಜಾತಚ್, ಪಯ್ಣ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಡೆಲಾಂನಿ ತಿ ಹುಕುಮ್ ಮಾಂದ್ಲಿ. ಮಂಜ್ಯೊ ರಾವ್ಲ್ಯೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂ ಮಾನಾಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಝುಂತ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್ಲೆ.

ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹುಕುಮ್ ಜಾರಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾ’ ನಾಂಗೊರ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಆನಿ ದಿವೆ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಜತ್ನೆ ಖಾತಿರ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಮಾತ್ರ್, ನಾ ಖುಶೆನ್, ತಾಂತುಂ ರಾವ್ಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಧಾ ವೀಸ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಾಂಚಿಂ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂ ಬದ್ಲಿಲಿಂ. ಪೆಂಕ್ಡಾ ವಯ್ರ್ ಆಂಗ್ ತಾಣಿಂ ರಿತೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಧ್ಯಾ ದೊಣ್ಕಾರಾಂಪರಿಂ ಕಂಬಾಯೊ ತಾಣಿಂ ಆಡ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯೊ. ಮಾತ್ಯಾಕ್, ತಾತಾಂಕಾಂ ಸೊಭ್ಚೆಪರಿಂ ತೊಪಿಯೊ ದವರ್ಲ್ಯೊ ವಾ ಬೈರಾಸಾಂ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲಿ, ಗೇಣ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಭಾಲಿ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಹಾತೆರ್ ತಾಣಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ, ಹಾತಾಂತ್ ಥೊಡೆ ದೊರಿಯೆ ಕುಡ್ಕೆ ಆನಿ ಸುಂಬ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಸರ್ದಾರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿವರ್ಸಿಲೆಂ. ಅಂತುಲ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾಮಾಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಿಂ. ತಾಣಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ವಾ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂನಿ ಪರ್ತುನ್ ಯೇವ್ನ್ ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾ’ಚೆರ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗಿಂ ಕೊಣೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ.

ವಯ್ಲೊ ಝುಂತ್ ಆನಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ‘ರೆಜಿನಾ’ ಯೇವ್ನ್ ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾ’ಕ್ ತೆಂಕೊನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಪಂಗಡ್, ದೊರಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ರೆಜಿನಾಂತ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಝಳ್ಕನಾಶೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಗ್ಳೊ ಲಿಪಯ್ಲೊ. ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾ’ಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡುನ್, ‘ರೆಜಿನಾ’ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲಿ. ಅಳ್ವ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್, ಅಳ್ವೆಂ ಉತ್ರೊನ್ ಪಾಟಿಂ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ತಿ ಪಾವ್ಲಿ. ಕಸಲಿಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಠಾಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಡಿ ಲಾಗಿಂ ತಿ ಪಾವ್ಲಿ.

ಕಡ್ವ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಮಂಜಿ ತಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ರಾವಯ್ಲಿ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಪರಿಂಚ್ ಚಾಂದ್ನೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸುವಾತ್ ಆನಿ ಅಂತರ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಮಂಜೆಂತ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಹೊಡೆಂ (ಪೊಂಗಾಯ್) ತಾಣಿಂ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಜಾತಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಥಳ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಕಡವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಕಯ್ಲ್ ಸೊಡುನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಡಿಕ್ ಚಡ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಹಿಶಾರೆ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ದ್ಯಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಚವ್ಗ್ ಸೊಡ್ನ್, ರೆಜಿನಾಂತ್ಲೆ ಮಾನಾಯ್ ಸಗ್ಳೆ ತಡಿಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ಥಂಯ್ಸರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಪರ್ತುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ ದಿಲೆ. ದೊಗಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ತಡಿರ್ ರಾವಯ್ಲೆ. ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ದಾವ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತಾಂತಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ವಿವರ್ಸುನ್ ಧಾಡ್ಲೆ. ಅಪಾಯಾಚಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಯೀ ವಿಷಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆವಾಜಾಚಿ ಕಶೆಂ ನಿಶಾನಿ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಗ್ವಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ‘ಅಪಾಯ್ ನಾ, ವಾಟ್ ಶೀದಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಚತ್ರಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಬೋಳೂರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್, ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆವರಾಂತ್, ಜೈಲ್, ಜೈಲಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಆನಿ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿಂ ಗುಮ್ಮಿಂ (ಬಿಡಾರಾಂ) ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾತ್, ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ವೆಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಕಶ್ಯೊ, ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ದ್ವಾರಾಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ್ ವಿವರ್ ತಾಣಿಂ ಜತ್ನೆನ್ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿಂಕ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೂಡ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಆಡಳಿತಾ ವೆಳಾರ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವನ್ ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ತಾಳ್ಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನೌಕರಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಜಾಯ್ತೆ ಪೈಶೆ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್, ಸೊರೊ ಹಾಡವ್ನ್, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಗಮ್ಮತಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ‘ಉದಾರ್ ಮನಾಚೊ’ ಮತ್ಲಬ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ, ಪಹರ್‍ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್‍ಚ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸೆವಕಾಂಕ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೊ ಸುಮಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ತೆ ಸರ್ವ್ ಭೋವ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಜಾಲೆ. ತಾಣೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ದೊನೀ ಪಂಗಡ್, ಜೈಲ್‍ಖಾನಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕುಶಿಂಕ್ ವಚೊನ್, ಪಾಗೊರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಣದಿಂಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ತೆ ರಾವ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಚಡ್ ಚತುರ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ – ಪಹರೆಗಾರ್ ಚಡಾವತ್, ಅಪಾಯಾಚೊ ಸೊವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಖಂಯ್ ರಾತಿಚೆಂ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ‘ಅಪಾಯ್ ನಾ, ವಾಟ್ ಶೀದಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಕೇತಾಚೊ ಸ್ವರ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಸಾಂಗಾತಿಣಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ತಸೊಚ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ಉಣೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ತೆ ಮಾನಾಯ್, ಜೈಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೆ. ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್, ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಝಳ್ಕತಾಲೊ. ತೆಂ ಕೂಡ್, ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆವಾಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಮ್ಜೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ತುರ್ತಾನ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕ್ಲೊ ರಾಕ್ವಲಿ, ವಣದಿಕ್ ಪಾಟ್ ದೀವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಾಯ್ ಮುಖಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಘೊರೆತಾಲೊ. ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಬಾಂಕುಲಾರ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಜಳ್ತಾಲೊ.

ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಪಾರ್ಕಿತಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸಟ್ ಕರ್ನ್, ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಕೊಂಪೊರ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಧಾರೆನ್, ಕೆವ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಪಾಲ್ ಆನಿ ನಾಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಧಾರ್, ಸೊರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಖೊಂಚೆಪರಿಂ ಏಕ್ ಮಾರ್ ತಾಣೆಂ ಬಸಯ್ಲೊ. ಬಾವ್ಡ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಚಿ ಘೊರೆವ್ಣಿ ರಾವೊನ್ ಗೆಲಿ. ತಾಚಿ ಮತ್ ಪುರ್ತಿ ಚುಕೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ತೊ ಆಡ್ ಲಕ್ಲೊ. ಬಂದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ಬಾಂಕುಲಾವೆಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸಲೊಗೀ ಆವಾಜ್‍ಸೊ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಭಿತರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಧಡಂಗ್ ಮನಿಸ್, ಜೈಲಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ತೊ, ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. “ಕ್ಯಾ ಬಾತ್…”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಖಿಣಾನ್ ಪಾಟಿಂ ದೊಡೊನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತೊ ಮಾರ್, ತ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಸುಕರ್ನಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಂದ್ಯಾರ್ ಅರ್ನಲ್ಲೊ. ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ಫುಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾಂನ್ ಕಾಜುಲೆ ಧಾಂವ್ತಾನಾ, ಪರ್ತುನ್ ತೊಚ್ ಮಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಧಾರ್ ಅರ್ನೊನ್, ತಾಚಿಯೀ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News