ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್

Budkulo News Service

Posted on : November 11, 2020 at 4:31 PM

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ರಾಯ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ. ನವೆಂಬರ್ 7ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚೊ ಮಂತ್ರಿ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಸಾಂದೊ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

Vally Vagga Rajyotsava Award 2020 Rajyotsava Award_Vally Vagga 1 Rajyotsava Award_Vally Vagga 2

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾನ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ, ಸಮೇಸ್ತ್ ಲೊಕಾ ಬರಾಬರ್, ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಮಾನ್-ಗೌರವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಕ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.

ವಾಚಾ: ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್:
ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ ಸೊಭ್ತಾ: ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ
ವಾಚಾ: ಲಿಪಿ ರಾಜಕೀಯಾಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚೆಂ ಲೇಖನ್:
ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ
Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *