Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ಬಾವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : November 12, 2020 at 12:37 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 22 (2)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ ತೊ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಚಲ್ತಾನಾ ಪಾಯ್ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ತಿಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ದೊಳೆ ಪುಸ್ಲೆ ತಾಣೆಂ.

“ದಾಕ್ತೆರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಪುತಾ?”

“ಪಿಡಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಖಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ.” ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಘುಟ್ ಲಿಪಯ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿನ್.

ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ ನಿರಾಶಾ ತಿ ವಳ್ಕಲಿ. ಸ್ಟೆನಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಘುಟ್ ಲಿಪಯ್ತಾ ತೆಂ ಸುಸ್ತಲೆಂ ತಿಕಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ದುಖಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಮುಖಾರ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

ಮರಿಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತಿಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್. ಪುಣ್ ರುಬಿಕ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಸಾಸುಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊಯೀ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಕ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ದಿಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್.

ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಸಿಲಾಚೆಂ ಒಪರೇಶನ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ತ್ಯಾ ವಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಶೊಪ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಮರಿಯಾಗೆರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಒಪರೇಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಿಸಲ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಪಿಡಾ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಒಪರೇಶನ್ ಏಕ್ ನಾಕಾ. ಒಪರೇಶನ್ ಕರ್ನ್ ಬರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?”

“ಮಾಂಯ್, ತುಂ ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತುಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಒಪರೇಶನ್ ನ್ಹಯ್.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಬಚಾವ್ ಜಾತಾಂಗೀ ನಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಸಾಯರಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸಾ. ಸಾಯರಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ನಿರಾಶೆಚಿ ಕರ್ನಾಕಾ, ಪುತಾ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತುಂ ಮಾನ್ ದಿತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಣ್ಗೆ.” ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

“ತುಂ ಬರಿ ಜಾತಾಯ್, ಮಾಂಯ್. ಆತಾಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಕಾ.” ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲಿ. ತೋಂಡ್ ಕಾಳೆಂ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ ತೊ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣಿನ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಸಾಯರಾ ಉಬೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ!” ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಲೊ ಕೆಲೆಂ ಸಿಸಿಲ್‍ಬಾಯೆನ್. ಧಾಂವೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಿಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಯಾ ಮುಸುಂಬಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಮಾಂಯ್” ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾಲೊ. ಮುಖಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಡ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿಸಿಲಾನ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಳೆಲೆ ತಿಣೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ದೀಶ್ಟ್ ತಿಚಿ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಚರ್ಲಿ. ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಕಿತ್ಲೆಂ ಭಾಗ್ಲಾಂಯ್, ಸಾಯರಾ, ತುಂ.”

ಸಾಯರಾನ್ ತಿಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಚಡ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಪುತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಸದಾಂಚ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.”

Irene-Pinto-Budkulo“ಮಾಂಯ್, ತುಜಿ ಆದ್ಲಿ ಜೀಣ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಸುಖಿ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್. ಪುಣ್ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಸುನ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ.”

“ಪೂರಾ ಆಮ್ಚೆಂ ನಶಿಬ್.” ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಸಾಯರಾ, ನಿರ್ಭಾಗಿ ತುಂ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್. ಸ್ಟೆನಿ ಅಶೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಸೊಡ್ತಿಂ ನಾ.”

ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಕಾ ಬೆಜಾರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಸಾಯರಾಕ್. ವಿಷಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ ತಾಣೆಂ.

“ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾ?”

“ಅನಿಲ್.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬರಿ ಆಶಾ ಯೆತಾ. ತಾಕಾ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಉತರ್ಲೆಂ.”

“ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಚಾಳಿಸ್ ದೀಸ್ ಜಾತಾತ್. ಆಜ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಬರಿಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ?”

“ಮರಿಯಾನ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.”

ಉಲಯಿತ್ತ್ ಸಾಯರಾ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮುಸುಂಬ್ಯೊ ಸೊಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಇತ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂಯ್? ಹಾ, ತುಜೆ ಗೂಣ್ ಪಳೆತಾನಾ ಪೊಟಾಕ್ ಉಜೊ ಪಡ್ತಾ.”

“ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಪುಣೀ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸುನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್?”

ಸಾಯರಾನ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ!” ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೊನಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ.

“ಹಿ ತುಜಿ ಕಿತೆಂ ಅವಸ್ಥಾ!” ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಆನಿ ತುಂ ಕಿತೆಂ?”

ಮರಿಯಾ ಮೊಟೆಂ ಜಾತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಭಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತುಜಿ ಮೊಟಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.”

ಸಿಸಿಲ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕತಾಲಿ.

“ತುಜ್ಯಾ ಬಾಬುಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ ನಾಂಯ್, ಮರಿಯಾ? ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತುಂ ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಮ್ಮಿಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಯ್.”

“ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಮಮ್ಮಿಚ್ ಪಳೆ. ಬಾಬುಕ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ? ತುಂಚ್ ಯೇ ಆಮ್ಗೆರ್.”

“ಸ್ಟೆನಿ?”

“ತೊ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ರಾತ್ ಜಾತಾ. ಕಶೆಂಯೀ ಕಾರ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಪುಣೀ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಚ್. ತುಂ ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ರುಬಿಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಿಂ.”

“ಆತಾಂ ತುಕಾ ಜೀವನ್ ಕಶೆಂ ಲಾಗ್ತಾ, ಮರಿಯಾ?”

“ಸಾಯರಾ” ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಆವಯ್ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಮಾಂಯ್, ತುಂ ಕಶಿ ಆಸಾಯ್?”

“ಬರಿಂ ಆಸಾಂ, ಪುತಾ.”

“ಆನಿ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ದಿಸಾ ವಚ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳಾಂ” ಸಂತೊಸಾನ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ಆನಿಕೀ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್.

‘ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ಪತಿ, ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬಾಳ್, ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಸುಖಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಭಾವ್, ಮೊಗಾಳ್ ಆವಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾಚ್ ಸುಖಿ. ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಉಣೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್‍ಭರಿತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಜೀವ್ ನಾ. ಕಸಲೊ ಅಂತರ್!’ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

“ಮರಿಯಾ, ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತಾಚೆಂ ಹಟ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ.” ಸಿಸಿಲ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾಕ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ.

“ಮಾಂಯ್, ಮ್ಹಜೆ ಪಾಸುನ್ ಚಿಂತಾ ಕರಿನಾಕಾತ್ ತುಮಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವ್ ಭೊಗ್ತಾಂ.” ಪುಣ್ ಸಾಯರಾನ್ ತಿ ಉತ್ರಾಂ ಮನಾಪೂರ್ವಕಿಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾಂತ್ ತೆಂ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಸಿಸಿಲ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗಜಾಲಿ ಕರಿತ್ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಸಾಯರಾ ತಿಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ವೆಚೊ ವೇಳ್ ಜಾತಚ್ ಸ್ಟೆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರಾ ಆಸನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿತಚ್ ಸಾಯರಾ ತಾಂಗೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೆಂ.

ಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ತಿಂ ಮರಿಯಾಗೆರ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಚಾರ್ ಕುಡಾಂಚೆಂ ತೆಂ ನಿರ್ಮಳ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಮರಿಯಾಕ್ ಘರ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರುಬಿನ್ ಎಕಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಯರಾ ಘರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮರಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಆತುರಾಯೆನ್ ತ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಘೆತ್ಲೊ ಸಾಯರಾನ್. ಏಕ್ ಘಡಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ಉದೆಲಿ. ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಉದೆಲೊ ತಾಕಾ.

ತಾಚೆಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್. “ಸಾಯರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ತುಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾತ್.”

“ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬ್ ಅಸ್ಕತ್, ಮರಿಯಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಸುಖ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ತುಜೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದುಖ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುರ್ಬಲ್ ಮನ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾತಾ.” ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ಅನಿಲ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.

“ಸಗ್ಳೊ ಸ್ಟೆನಿಪರಿಂಚ್.”

“ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಹೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಜೀವ್. ಘರಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವನಾ.”

“ಮ್ಹಜೆವಿಣೆಂ ತರೀ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.” ಭಾವನಾ ರಹಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಾಯರಾ.

ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮರಿಯಾಕ್ ತೊಪ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲೆಂ? ಸಾಯರಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಟೊನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ. ಸಾಯರಾ ಅನಿಲಾಕ್ ಖೆಳಯ್ತ್ ಮರಿಯಾನ್ ಘರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನಿಲಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

“ತಾಕಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಧಲಯ್, ಸಾಯರಾ” ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮರಿಯಾನ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಅನಿಲಾಕ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಲೊಟ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್. ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪಾಳ್ಣೆಂ ಧಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಅನಿಲ್ ರಡ್ಣೆಂ ವಿಸರ್ಲೊ. ಸಾಯರಾನ್ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಜೋರ್ ಲೊಟುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್,

“ಅನ್ನೀ… ಮ್ಹಜೊ ಅನ್ನಿಬಾಬ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಮ್ಹಣ್ ಅರಾಬಾಯೊ ದೀತ್ ಸ್ಟೆನಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಾಳ್ನೆಂ ಲೊಟುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಧಡ್ದಡೆ ಉಟ್ಲೆ. ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ರೀಪ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್‍ಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್. ತೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್. ಸ್ಟೆನಿಚೆ ದೊಳೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂಗೀ ತಾಕಾ. ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಜೊರಾನ್ ಲೊಟುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಆವಯ್ನ್ ಧುವೆಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪರ್ನೆಂ ವ್ಹಡ್ ಪಾಳ್ಣೆಂ ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ವಚೊನ್ ಭರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ಆದಳ್ಳೆಂ. ಒಮ್ತೆಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪರ್ತುನ್ ಆದಾಳ್ನಾಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ.

ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಲಾಗೊನ್ ಬಾವ್ಳೊ ಕಠಿಣ್ ದುಕ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪುಣ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಯರಾ ಸ್ಟೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಟ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರೊನ್ ರಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ, ಮರಿಯಾ.” ಚಾ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕನಾಸ್ತಾಂ ತೆಂ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ಘಡಿ ಸ್ಟೆನಿ ಮೊನೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಚೊನ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅನಿಲಾಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೊ ತಾಣೆಂ. ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

“ಅರೆ, ತೆಂ ಗೆಲೆಂಗೀ?” ಸಾಯರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ ತರೀ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಸಾಯರಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆತಚ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ.

“ಹರ್ಶೆಂ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ತುಂ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ವೆಗಿಂ?” ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಮರಿಯಾ?” ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತುಂ ಆಯ್ಲೊಯ್. ತಾಕಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಚಾ ಆಸಾ ತಿ ಪಿಯೆ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಡ್. ಮಾಂಯ್ನ್ ವೆಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮೊವಾಳಾಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಲಿ ಮರಿಯಾನ್. ಸಾಯರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಅಸಮಾಧಾನಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುರ್ಪುರತ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ.

ಮರಿಯಾ ವಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿತರ್ ವೆತಚ್ ಸ್ಟೆನಿ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಘಡ್ಬಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮನ್ ಆನಿಕೀ ಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಳಿಜ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಭರಾನ್ ಉಡ್ತಾಲೆಂ.

‘ತೆಂ ಪಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಗೆಲೊಂ? ಛೆ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಗೊಚ್ ರಾವಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ’. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮತಿಂತ್ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ, ‘ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪಡೊನ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಡ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಮರಿಯಾ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಟ್ಲೊ ತೊ. ರಾತ್ಚೆಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಜೇವ್ನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಒಪರೇಶನ್. ರುಬಿ ಶೊಪಾಕ್ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಒಪರೇಶನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ಕ್ ಒಪರೇಶನ್ ರುಮಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ.

ತೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರುಬಿನ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಕುಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಭೋವ್‍ಚ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ದಾಕ್ತೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತೆ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೆ. ಪುಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ತಾಂಚೆ ಕುಶಿನ್ ದೀಶ್ಟ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News