Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ತೆವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : November 19, 2020 at 8:23 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 23 (1)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಆಡ್ ರಾವೊನ್ ರುಬಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಫಲಿತಾಂಶ್ ಕಸೊ..?”

“ಪಿಡಾ ಬರೀ ಜೂನ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಕರಿಜೆ. ಫಲಿತಾಂಶ್ ತುಮಿಂಚ್ ಪಳೆಯಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಆಮಿ ಕೆಲಾಂ.” ರುಬಿ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘಾಬರ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನಿ ರಡೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೆ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕುಶಿನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಗೊಮ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಯಾಂ ವರೇಗ್ ಧವಿ ಬೆಡ್‍ಶೀಟ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ತೆ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ಆನಿ ರಗ್ತಾಹೀನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ತುವಾಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ದೊಳೆ ಪುಶಿತ್ತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

ಸಿಸಿಲ್ ಮತಿರ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ರುಬಿ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಲೆ. ಎಕೇಕ್ ಮಿನುಟ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಒಪರೇಶನ್ ತಿರ್ಸೊನ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಿಸಿಲ್ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ. ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾಕ್ತೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ದೊನ್ಪಾರ್ ಉತರ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಬಿಕ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಭುಕೆಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ವೊರಾಂ ಅಡೇಜ್ ಜಾತಾನಾ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಚಲನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಸಂತೊಸಾನ್ ರುಬಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಫುಲ್ಲೆಂ. ದೊಗೀ ಆತುರಾಯೆನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರುಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ.

ತಾಣಿಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ತಿಣೆಂ ದೊಗಾಂಕೀ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿಚೆ ಓಂಟ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ತಶೆಚ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ ತಿಣೆಂ. ತಿ ಪರ್ತುನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

ರುಬಿಕ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಸಾಸುಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಆಂಗ್ ಊಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾತ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ತಿ ಆನಿ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚಿ ನಾ ತೆಂ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಲೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಆತುರಾಯ್ ಆನಿ ದೀನತಾ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಮಾಂಯ್ಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲಾ” ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ರುಬಿನ್.

“ಮಾಂಯ್, ಮಾಂಯ್” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ ತಿಕಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಲೊ. ಕಪಾಲ್ ಪುಸ್ಲೆಂ, ನಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ.

ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಠೋರ್ ಸತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾನಾ ತೊ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡೊನ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ರಡ್ಲೊ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

“ಮಾಂಯ್, ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲಾಗೀ ತುಕಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಅತೀ ಮೊಗಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸೊನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂಯ್?” ಆವಯ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಹಾಲವ್ನ್ ತೊ ತಿಕಾ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ರುಬಿಯೀ ರಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ರಡೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮುಖ್ಲಿ ತಯಾರಿ ರುಬಿನ್‍ಂಚ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಕೂಡ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ವ್ಹರ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿ ತಾಣೆಂ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾತಚ್ ರುಬಿಕ್ ಮರಿಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಅನಿಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಟ್ ಧಾಡ್ಲಿ ತಾಣೆಂ.

ರುಬಿನ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಕಿತ್ಯಾ ಆಪಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಮರಿಯಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ. ಆವಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪತಿಚಿ ವಾಟ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ. ರುಬಿಚಿ ಚೀಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭಿಯಾನ್ ಧಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಚಿಂತುನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಕಾರಾರ್ ತೆಂ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ರುಬಿ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ರಾವೊನ್ ತಾಕಾ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ವಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾಂಚ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಮರಿಯಾಚಿ ಆತುರಾಯೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ರುಬಿಚೆಂ ಮೌನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಘುಂವ್ಲಿ. ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ತ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾ ಮಧೆಂಯೀ ರುಬಿ ಸಾಯರಾಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ. ಉಟಾಉಟಿಂ ಸಾಯರಾಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕರಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಅಂತಿಮ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪಾವೊನ್ ಸಾಯರಾ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಯೆತಾನಾ ತೊ ದೀಸ್ ಅರ್ಧೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊರಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿಂ ದೋನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಸಾಯರಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಆಜಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಾಯರಾ ವಚೊನ್ ಮರಿಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ” ತಾಕಾ ವೆಂಗೊನ್ ರಡ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ. “ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ನಾ, ಸಾಯರಾ… ಆನಿ ನಾ.”

Irene-Pinto-Budkuloತಿಚೆ ಖಾತಿರ್ ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಸಾಯರಾನ್ ಮೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲಿ ಶಾಂತತಾಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲಿ. ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್, ದೊನೀ ಹಾತ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್, ಶೂನ್ಯ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಆವಯ್ಕ್‍ಚ್ ತೊ ಪಳೆತಾಲೊ. ತೆಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್, ಸುಜ್‍ಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಪಾರ್ ದುಖ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸರ್ನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ವೊಡ್ನಿ ಆಯ್ಲಿ ಸಾಯರಾಕ್. ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲಿಲಿ ತಾಣೆಂ.

ಅಂತಿಮ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಯರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಮರಿಯಾ ಕೃತಜ್ಞತೆನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಆಯ್ಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, “ಸಾಯರಾ, ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ತುಜೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಪರ್ತುನ್ ಪಾಯ್ ದವರ್ತಿಂ ನಾಂತ್.” ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂನಿಯೀ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಮುಖಾರ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ ತಾಣೆಂ. ತೊ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಸಾಯರಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ದೆಖ್ತಚ್ ವೆಗಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ.

ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಆಪ್ಣಾಗೆರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಆನಿ ರುಬಿನ್ ಕಿತ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಟೆನಿ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೊ ನಾ.

“ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಕಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಸುರಿ ಜೀಣ್‍ಂಚ್ ಚಡ್ ರುಚ್ತಾ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ.

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾ, ತುಕಾ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ಮನ್ ನಾ ತರ್, ನಾಕಾ. ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚ್.”

ಸ್ಟೆನಿ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಭಾರಾಧಿಕ್ ಮನಾನ್ ರುಬಿಕ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ಮೊನೆಂ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

‘ಮ್ಹಜಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್’. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್ಲಿಂ. ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ.

“ಮಾಂ, ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಿಯ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಾಥ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ?’ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ತೆಂ ಭಾಗಿ ಜೀವನ್. ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪ್. ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಜೊಡಿನ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆನ್ ತರೀ ನಿರ್ಮಳ್‍ಪಣಾನ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಮೋಗ್, ಆವಯ್ಚೆಂ ಪೋಶಣ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಚೊ ಸಾಂಗಾತ್. ಹಾಚೆ ಮಧೆಂ ದೀಸ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೆ.

ತಸಲೆ ದೀಸ್ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತರ್ನಾಟೊ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಾಡ್ತಾನಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ಆಪ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಿಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬಾಪಯ್ ಖಂತ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ತೆ ದೀಸ್ ಕಿತ್ಲೆ ಭಿರಾಂಕುಳ್! ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಬಾಪಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಅನ್ವಾರ್, ಆವಯ್ಚೆ ಕಳ್ವಳೆ. ಜೀಣ್ ಭೋವ್‍ಚ್ ಕೊಡು ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದುಖಾಂತ್ ಸುಖ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಹೆರಾಂ ರಡ್ತಾನಾ ಭುಜಾವಣ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ.

ಪುಣ್ ಆತಾಂ..?

ಭಯಂಕರ್ ಮೊನೆಂ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಘರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಮುಖ್ಲೆ ದೀಸ್ ಚಿಂತುನ್.

ಕಾಮಾನ್ ಪುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಮೊಗಾನ್ “ವಾಡ್ಲಾಂ, ಜೇವ್” ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಬ್ದ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಭಾಗ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪೊಟಾಕ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಂದಿಜೆ, ತೊಂಡಾಕ್ ರುಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆವಿಜೆ. ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ವಕತ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ನಾ.

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಹಟಾನ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಭೊಗಿಜೆ’. ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಘರ್ಚೆಂ ಬೀಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ವೊರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಆವಯ್ ನಿದ್ಚೊ ಜಾಗೊ, ತಿಣೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕದೆಲ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

‘ಮಾಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಫಿ ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿತಿ’.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಕಾಫಿ ಪಿಯೆ, ನಿವ್ತಾ” ತೊ ಘರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಫಿ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಮೊಗಾನ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಆಶೆಲೊ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಉಲೊ ದಿಲೊ ನಾ. ಘರಾಚೆ ಮುಲೆ ಮುಲೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಿಸಿಲಾಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾ ವರ್ವಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ತಾನಾ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬರೀ ತಾನ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ.

‘ತಾನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಫಿ ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಾಯ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರಿತ್ತ್ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ ತೊ. ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಆವಯ್ಕ್ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ನ್ ಸವಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಫಿ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ ನಾಂತ್.

ಪುಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೊಂಡಾಕ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ಹರ್ಶೆಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಶೊಪಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆವಯ್ನ್‍ಯೀ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ‘ಆಜ್ ತಿ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಪಿಯೆಲೊ ತೊ.

‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಶೊಪಾಕ್ ವಚಜೆ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಸೊ ಜಾತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿತ್ತ್ ಉಟ್ಲೊ ತೊ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ರಾಂದಪ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾತಿಕ್ ಪರ್ತುನ್ ರಾಂದ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ ತಾಕಾ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಚಿತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂ ಉಟೊನ್ ರಾಂದುನ್ ಜೇವ್ನ್ ಶೊಪಾಕ್ ವೆತಾಲೊ ತೊ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಆನಿ ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಕರ್ನ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ನಿದ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚೆ ಬೂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾತಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೂಡ್ ದೋನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಉಪಯೋಗ್ಸಿಲ್ಲಿಂ. ಎಕಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಭೊಗ್ಲೊ ತಾಕಾ.

ಸಿಸಿಲ್ ಸರೊನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ರುಬಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ತೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೆ. ಮರಿಯಾ ವೆತಾನಾ ಘರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತಿಂ ವೆತಚ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪರ್ತುನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಭರ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾಕ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಅನಿಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವಿಸರ್ತಾಲೊ ತೊ. ಪುಣ್ ಮರಿಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ನಾ ತರ್ ರುಬಿಕ್ ಘರ್ ಆನಿ ಶೊಪ್ ದೊನೀ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್‍ಚ್ ತಾಂಗೆರ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಸಮಾ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಮರಿಯಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜೀಣ್ ಫುಡೆಂ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ಮರಿಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸರ್ನ್ ರುಬಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಮನ್ ದುಖ್ಲೆಂ.

‘ತಾಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ನಾಕಾ ಜಾಲೊಂ’ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್. ಪುಣ್ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮುಖಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾ ಜೀವನಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾ ವಿಣೆಂ ರುಬಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ನಾ.

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾತಿಂ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಬರೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಕಾಣ್ಯೆಚೆರ್ ತಾಕಾ ಆಸಕ್ತ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪತಿ ಥಾವ್ನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಕರಾಳ್ ಜೀಣ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಉಬ್ಜಯ್ಶೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಾನ್. ಕಾಣಿ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ತಾಣೆಂ ಬೂಕ್ ಧಾಂಪ್ಲೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಣಿ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾತಾನಾ ಬಿರ್ಮತಿನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಬೂಕ್ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಸಾಯರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಯರಾಚಿ ಜೀಣ್ ಇತ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ, ದೆವಾ’ ಫಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಪುಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಜೀಬ್ ಚಾಬ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಲಕ್ಷೆ ವಿರೋಧ್ ಸಾಯರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ‘ಮ್ಹಜೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ‘ಸಾಯರಾಚಿ ಜೀಣ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ?’ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಇತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾ’. ‘ತುಜ್ಯಾ ತರ್ಕಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ. ತುಕಾ ತೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಕಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ?’ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ? ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್.

‘ನಾ, ಸಾಯರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಜೊ’. ನಿದೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ಸಾಯರಾಚೆಂ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ರೂಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಿ ನಾಜೂಕ್ ಕೂಡ್, ಮುದ್ಯಾಳೆ ಕೇಸ್, ಕಪಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್, ಮೊವಾಳ್ ದೊಳೆ.

‘ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನಾಕಾ, ಸ್ಟೆನಿ. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂಯ್?’ ಸಾಯರಾಚೆ ತೆ ಉದ್ವೇಗ್‍ಭರಿತ್ ಸಬ್ದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಲೆ.

‘ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಕಸಲೊ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. ಗಿಗಾಬಾಚೊ ರಾಗ್ ಎಕಾ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಸಮಾಂಗೀ?’ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಮಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಕಷ್ಟಾಂನಿ ನೀದ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಾತಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಜಡ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ನೀದ್ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶೊಪಾಕ್ ವಚನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ನಿದ್ಲೊ ತೊ. ತಾಕಾ ಪರ್ತುನ್ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ವೊರಾಂ ನೋವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಉಟ್ತಾನಾಂಚ್ ಬರೀ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ ತಾಕಾ. ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ತಾಣೆಂ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆವಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪುಸ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುಣೀ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಉಣಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಅಮೃತಾಂಜನಾಚೊ ಕಂರ್ಡೊ ಸೊಧುಂಕ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ಆವಯ್ ತೊ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪೆಟೆಂತ್ ದವರ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ವಚೊನ್ ಪೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವ್ಲೊ ತೊ ಭಿತರ್ ಪಳೆವ್ನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಫೊಟೊ ಫ್ರೇಮ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಂತುಂ. ತ್ಯಾ ಫೊಟೊ ಸಂಬಂಧಿಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧುವ್ ಆನಿ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಫೊಟೊ ಫ್ರೇಮ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡವ್ನ್ ವಣ್ತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಕುಶಿಂನಿ ತಿಣೆಂ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೆನಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಆನಿ ಸಾಯರಾಚಿ ಫೊಟೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡುನ್ ಭಿತರ್ ದವರಯಿಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಆವಯ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಖೇರಿಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರ್ನ್ ತಿಣೆಂ ತಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪೆಟೆಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಎದೆಶ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಆಡ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಆತಾಂ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ. ಅಮೃತಾಂಜನಾಚ್ಯಾ ಕಂರ್ಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿ ಫೊಟೊಯೀ ಕಾಡ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಉತ್ಸಾಹ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಫೊಟೊ ವ್ಹರುನ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಫೊಟೊ ಸರ್ಶಿನ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಉಮ್ಕಳಾಯ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Latest News