Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 17: ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲಿ ಸೊಡ್ವಣ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : November 15, 2020 at 7:48 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 17
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 17 – ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲಿ ಸೊಡ್ವಣ್

ಫುಡ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ, ಯಂತ್ರಾಪರಿಂ ಚಾಲು ಜಾಲಿಂ. ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪರ್ತಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಫುಡ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವೋರ್ ಪುಣೀ ಸನಿನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಕುಡಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಲಾಗಿಂಚ್, ಎಕಾ ಖಿಳ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಚಾವಿಯಾಂಚೊ ಘೊಸ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೊ.

ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಚಿ ವಾತ್ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಲಾಗಿಂ ತೆ ಪಾವ್ಲೆ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವವ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಫುಡೆಂ ಗೆಲೊ. ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕುಶಿಕ್ ವೊರೆ ವಿಂಗಡ್ ತೆಂ ಕೂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭದ್ರ್ ಬೀಗ್ ತಾಕಾ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಹರ್‍ಯಾಕ್ ಕೊಣೀ ರಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಬಿಗಾಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರ್ತಚ್, ತ್ಯಾ ಬಿಗಾಚಿ ಚಾವಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿಲೊ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್, ಪಿಂರ್ಗೊಣೆಚೊ ಆನಿ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಚುಕಾಮುಕಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುರಾಣಾಂತ್ಲಿಂ ಚರಣಾಂ ಥೊಡಿಂ ರುದಾನಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಕತಾಲಿಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಬೀಗ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಸಾಂಕಳ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್, ಭಿತರ್ಲೊ ಆವಾಜ್‍ಯೀ ಬಂದ್ ಜಾಲೊ. ಬಹುಶಃ, ರಾತಿಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ವಳ್ವಳಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಪಾಯ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

“ಚೋರ್! ಲುಟ್ಕಾರ್! ಫಟ್ಕಿರೆ..!”

“ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ತಾನೆಲ್ಲೆ ದೆಂವ್ಚಾರ್..!”

“ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಾತ್! ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಗಾಳಿ ಸೊವೆ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಮಿ ದೆಂವಯ್ನಾಯೆ.”

ತೊ, ನಿಮಾಣೊ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಸ್ವರ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಹೆರಾಂಚೆ ಪುರ್ಪುರೆ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾಂನಿ,

“ಕೊಣೀ ಯೇಂವ್ದಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್…” ತೊ ಸ್ವರ್ ಜಾಕುಲೊ ಪೈಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ತುಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳಿಚ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ಚೊ ವೇಳ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾ” ದಾರ್ ಲೊಟುನ್, ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿ ಸಗ್ಳೆ ಥಟಾಕ್ಲೆ. ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಸ್ವಪಣ್ ಪುಣೀ ನಹಿಂಮೂ?

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

ಥೊಡಿಂ ಕ್ಷಣಾಂ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ನಿಶ್ಶಬ್ದ್.

“ಕೋಣ್ ತುಂ?” ಮಸ್ಕರೆಞಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕೋಣ್‍ಗೀ ಮಾಪ್ಳೊ…”

“ಸವಾಲಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತುಮಿ ಕರಿಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ.”

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್!” ಹಾಸ್ಲೊ ಕಾಲೆಸ್ತ್. “ಆಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಪಾಕ್ಯಾಂಪರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಮ್ಕಳಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ…”

“ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚೊ ಥೊಡೊ ಉಜ್ವಾಡ್, ಗೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಫಾಂಕ್ತಾಲೊ. ಕೈದ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್, ಝಡ್ತೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂಧುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಶೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ದೊರಿಯೊ ಶಿರ್ಕವ್ನ್, ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಂತ್, ದೇಡ್ ಆಳ್ ಉಬಾರಾಯೆಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಡ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಮ್ಕಳಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಸಲೊಚ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. (ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಸ್ಥಿತೆಚೆರ್, ತಾಂಚೆಂ ‘ತೋಂಡ್ ಸೊಡಂವ್ಚ್ಯಾ’ ಖಾತಿರ್, ತಾಂಕಾಂ ಚಾಬ್ಕಾಂನಿ ವಳ್ವಳಾಂವ್ಕ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ನ್ ತಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ).

VJP Saldanhaಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಫುಡೆಂ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆತ್ ಕಾಡ್ನ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಕ್ ಉಬೊ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ ದೊರಿ ತಾಣೆಂ ಕಾತರ್ಲಿ. ತೊ ಕೈದಿ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡನಾಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಧಾರ್ಸುನ್ ತಾಕಾ ಬಸಯ್ಲೊ, ಆನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆ ಕಟ್‍ಯೀ ಕಾತರ್ಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ. ಅಶೆಂ ಜಾತಾನಾ, ಕಾಲ್ದೊ ಘಂಟೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ, ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಲೊ, ಆನಿ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹರ್ಸಿತಾಲೊ. ಕೊಣ್‍ಂಚ್, ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

ಕೈದ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್, ಘಡಿಯೆನ್ ಹಾತಾಂ ಪಾಯಾಂಕ್ ರಗತ್ ಚಲಾವಣ್ ಜಾತಚ್, ಉಬೆ ರಾವೊಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನೀಟ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಇಷ್ಟಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ್. “ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಸಾತ್…”

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಸವಾಲಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸುಟ್ಕಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ, ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ವಿಚಾರಿನಾಕಾತ್.”

“ತರ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ವಚ್ಯೆತ್ ನಹಿಂವೇ?”

“ನಾ, ತಶೆಂಯೀ ತುಮಿ ಆತಾಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತುಮಿ ಸಾಂಪಡ್ತೆಲ್ಯಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. “ಪುಣ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಚತ್ರಾಯೆನ್, ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಚಲೊಂಕ್ ತಾಂಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ಸುನ್, ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಡಿಕ್ ತುಮಿ ವಚಜಾಯ್. ತುಮ್ಚಿ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಸರ್, ಆನಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತುಮಿ ‘ನಪಂಯ್ಚ್’ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಥಿರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಸವ್ಕಸಾಯೆನ್, ಪುಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮಿ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ.”

“ಆಮಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ಕೊಣೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ನಿಜಾಯ್ಕಿ, ಪೆಂಕ್ಡಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಏಕ್ ಲುಂಗಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಸೊನ್ ವಯ್ರ್ ರಿತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಪರಿಂ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ದಸ್ತುರ್, ಆನಿ ಉಲೊಣೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಡ್ತೆಂಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಸ್ವರ್… ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಶಿವಾಯ್, ಕೋಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಂಚೆರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಶಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಚಡ್ತಾವ್ ತರ್ಕ್ ಕರ್ಚಿ ವಾ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಭೋವ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ಲಿ ಆನಿ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ಆನಿ ಅಮಾಲಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಜಾಯ್ತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ್, ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಚೆಂ ದುಖ್ ಗಳವ್ನ್. “ಆಮಿ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರಿನಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಇಂಫೆರ್ನಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಮಿ ಸಮರ್ಪಿತಾಂವ್.”

“ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಯ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಿಂ ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಉಸ್ವಾಸ್ಲೆ ಧ್ಯಾನಿಂ, ಮನಿಂ ಆನಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಿಂ.

“ಆನಿ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಜಿಣಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಬಾರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರ್.

“ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾ ಭಾವಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ. “ಇಂಫೆರ್ನಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಯಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಚಾವೆಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮಿ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಯಾಂ.”

“ತೆಂ ವರ್ತವ್ತಾ ಬುದ್ವಂತಾಂಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ಥಂಯ್, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥಂಯ್ (ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್) ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಖಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲಿ. ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚಿ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಶಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಸೊನ್, ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ತೊ ಕಷ್ಟತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಬರೆಂ.”

“ತರ್, ತುಂ ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಖಬರ್ ನೆಣಾಂಯ್ಗೀ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಇಲಾರ್ ಸಿಕೆರಿನ್. “ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಿನೊಲ್ ದಿಲ್ಯಾ, ಆನಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಕ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ದಗ್ದಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಮರ್ಣಾಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲ್ಯಾತ್…”

“ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ.”

“ಬರಾಬರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ. “ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ತಿ ಸಿನೊಲ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್… ಆಮಿ ಅಶೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂವೇ?”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಜಾಕುಲೊ ಪೈಕ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ. “ಯಾ, ಯಾ! ಚತ್ರಾಯ್, ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಕಾತ್!” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ರಾಕ್ತಾಲೆ. ‘ವಾಟ್ ಶೀದಾ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂಕೇತ್ ಪರ್ತುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ತೊ ಗೆಲೊ, ಸೊಪ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ್, ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರ್, ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಪಾವ್ಲೆ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ, ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್, ತೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವಪಣ್‍ಶೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚವೀಸ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ತಾನ್-ಭುಕೆಚಿ, ಮಾರ್-ಫಾರಾಂಚಿ ಆನಿ ಘಾಯಾಂಚಿ ಸಯ್ತ್ ವಿಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ದಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಆನಿ ತುರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಭ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ವರ್ತೆಂ ಆಜ್ಯಾಪಾಚೆಂ ಆನಿ ಆನಂದಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ‘ಮಾಪ್ಳೊ’ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಿಸೊ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಾನಾಂತಿಂ ತರ್ಕಾಂ ಆಟಯ್ತಾಲೊ. ತರೀ, ಖುದ್ದ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಂಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾಯೀ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ.

ತಡಿರ್ ಆಯ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ದೊದೊಗಾಂಕ್‍ಚ್ ಚಡವ್ನ್ ಮಂಜೆಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್, ಫುಡ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸರ್ವ್ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಕರಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜು ಮರಿ ಜುಜೆಕ್ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮತಿಂತ್ ತೊ ಉಲೊ ದಿತಾಲೊ.

ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್, ಘಡಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ವ್ಹರ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಚಾವಿಯಾಂಚೊ ಘೊಸ್ ತೆದೊಳ್‍ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್‍ಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ, ಪುಣ್ ತೊ ಘೊಸ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತಸೊಚ್ ಪಾಟಿಂ ದವರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ – ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತುರ್ತ್ ಕರಾತ್… ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ಉತಾರ್ ಉಡವ್ನ್, ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ತುರ್ತಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್, ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕೈದಿ ಕರ್ನ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ತಚ್ ಕುಡಾಕ್ ಸಾಂಕಳ್ ವೋಡ್ನ್, ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಬೀಗ್ ಮಾರ್ನ್ ಫಿಚಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ಆತಾಂ, ಶೀದಾ ಜೈಲಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ನಿಟಾಯೆಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ತೊ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.

ಪುರ್ತೊ ಲಾಗಿಂ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಧಾ ವೀಸ್ ಮೆಟಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮಿಟಾಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ಥಟಕ್ ಜಾಲೊ. ಕಾರಣ್, ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಲೊ.

ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ತೊ ರಿಗ್ತಾನಾ, ಭಾಯ್ರ್ ಪಹರ್‍ಯಾಗಾರಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಕುಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ‘ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್’ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಚ್ ಉಜ್ವಾಡಿ ತಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಕ್ರಮೇಣ್, ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಿಯೀ ತಾಣೆಂ ಪಾಲ್ವಯಿಲ್ಲಿ – ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಶಿಕಾರೆಗಾರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಕುಡಾಚ್ಯಾ ದಾರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಖೊಂಕ್‍ಲ್ಲೊ ವಾ ಪಿಂರ್ಗಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್, ಆನಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂನಿ ನಿದೆಂತ್ ಹುಡ್ಕಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಶಿವಾಯ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಬಾಗ್ಲಾ ಕಡೆನ್ ಆಡ್ ರಾವೊನ್ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ತಿಳ್ಳೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಭಿಚಾಣ್ಯಾಚೆರ್, ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪರ್ತಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಏಕ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಜಳ್ತಾಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತ್ಯಾನ್, ಕೋಣ್‍ಗೀ ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟೆಂನಿ ಚೊರ್‍ಯಾಂ ಜಪ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾವೊನ್ ಭಿತರ್ಲೊ ತಮಾಸೊ ಪಳೆಲೊ. ಚಡ್ ವೇಳ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ದೀಶ್ಟ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ತೆದಾಳಾ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಆಜ್ಯಾಪ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಮಾಳ್ಳೊ. ಆಪುಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಅಪಾಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಮೇಟ್ ತಾಣೆಂ ಭಿತರ್ ದವರ್ಲೆಂ, ಆನಿ ದಾರ್ವಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ರಾವೊನ್, ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಚಾವಿಯಾಂ ಘೊಸ್ ಮೆಜಾರ್ ತಾಣೆಂ ಉಡಯ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್, ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಪೇಟ್ ಉಸ್ತುನ್ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಮನಿಸ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಘುಂವ್ಲೊ. ಕ್ಷಣ್‍ಭರ್ ತಶೆಂ ತೆ ರಾವ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯೊ ದಿಷ್ಟಿ ಭೆಟ್ಲ್ಯೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ವಳಕ್ ಧರ್ಲಿ – ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ!

ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ವಳಕ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ.

“ಹೆಂ, ಹಾಂ… ತುಂಗೀ…” ಹಿಂದುಸ್ತಾನೆಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಹಾಂವ್, ಮಹಮ್ಮದಾಲಿ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಏಕ್ ವಕಾತ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊಂ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿನ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್, ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲೊ.

“ತುಂ… ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿನ್. ಆತಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ:

“ಹಾಂವ್, ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಚಿ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ” ಮ್ಹಣೊನ್, ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಗೆಲೊ. ತಾಚೊ ಸ್ವರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಚೆ ದೊಳೆ ಪುರ್ತೆ ರುಂದಾಲೆ – ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ವಳಕ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರಾಕ್‍ಯೀ ತೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಅಪಾಯಾಚಿ ಘಡಿ ತಿ. ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಯೆ, ಬಗಾರ್, ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಕಾ ಮಂಜೆಕ್ ವ್ಹರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್ಲಿ.

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಷ್ಟ್ ಯೇಂವ್ಕ್, ಕುಟ್ಟಿನ್ ಭಿತರ್ಲೊ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚೊಯೀ ಹಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಾವುರ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಭದ್ರತಿಯೀ ಭೋವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪರಾರೆಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಘುಟ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸ್ವಭಾವಾಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್ ಕಳೊನ್, ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಉರತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಜೀವ್ ದೊನೀ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಥಿರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್,

“ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಥೊಡೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ…”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಿಂ ಚಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಂ ಜಾತಾನಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ತೀರ್ಪ್ ವೋಡ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ನ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ತ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಸ್ಳಾಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಝಗ್ಲಾಲಿ. ತೊ ಭೋವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಘುಟ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್‍ಯೀ ಆಪುಣ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ತೊ ಆಕಾಂತ್ಲೊ ಆನಿ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರೇರಣ್, ತಾಕಾ ಮರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕದಮಾನ್ ತೊ ದಾರ್ವಟ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಹಾತ್, ಮತಿ ಬರಾಬರ್ ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್? ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಚಿ ಭಾಲಿ, ಹಾತಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಂತ್ ರೊಂಬ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೊಡ್ಯಾ ಭರಾಕ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸ್ಳೊನ್, ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಶೆವ್ಟೊನ್ ಪ್ರಾಣ್ ವೊಂಕ್ಲೊ.

ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕುಞಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ಬಾಗ್ವೊನ್ ತಾಣೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಧನಾಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಘುಟ್ ವಿಕುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಮಾನಾಚೆರ್ ಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಧಾನ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್, ಚಾವಿಯೊ ಪರತ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್, ತಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ಇತ್ಲೆಂ ಜಾತಾನಾಂಯೀ, ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಚೊ ರಾಕ್ವಲಿ ಜಾಂವ್, ಮಹಮ್ಮದಾಲಿ ಜಾಂವ್, ಮತಿರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಸದೃಷ್ಟಾನ್, ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಲಿ, ಸರ್ದಾರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ಲಿ. ತಿ ಘೆವ್ನ್ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಪಾಟಿಂ ತೊ ಗೆಲೊ, ಆನಿ, ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್, ತ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾರ್ ರಗ್ತಾಳ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭಾಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾನ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಭಾಲಿ ತಶಿಚ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೆಜಾ ಸರ್ಶಿಂ ತೊ ಗೆಲೊ. ದಿವೊ ತಾಣೆಂ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ, ಆನಿ ನ್ಹಂಯ್ ಕಡೆನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ದಾವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವೊನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಸೊಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕುಡಾ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ,, ತ್ಯಾಚ್ ಭಾಲಿಯೆನ್ ತ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಸಿನೊಲ್ ತಾಣೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ, ತುರ್ತಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಗೆಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಂಜೆಕ್ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್‌ಯೀ ಚಡಾವತ್ ಮಂಜೆಂತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರಾನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳನಾಶೆಂ ಭಾಲಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಯ್ಲಿ. ಶೆಕಿಂ, ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಚಡೊನ್ ತೊಯೀ ಮಂಜೆಂತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ, ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News