ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 18: ಮೊಗಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮೊತಿಯಾಂ!

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : November 23, 2020 at 8:43 PM

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 18
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 18 – ಮೊಗಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮೊತಿಯಾಂ!

ರೆಜಿನಾಂತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಾಣ್, ನ್ಹೆಸಣ್, ಜೆವಣ್, ಪೀವನ್ ಆನಿ ಫಾವೊತಿ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಲಾಭ್ಲಿ.

ಕೈದ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಂ, ವಾ, ತಾಂಕಾಂ ಅಶೆಂ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿ ಪಾಟ್ಲಾಮ್ ಕೊಣಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. “ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲಿ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಹಿಶಾರ್‍ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ, ಮಂಜೆಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಆವರಾಂತ್ ರಾವೊನ್, ಫಾವೊತಿ ಹುಕುಮ್ ತೊ ದಿತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ, ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಂತ್ ಸಾಂಡುನ್, ಮಂಜೆಂತ್ ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ಸುಶೆಗ್ ಘೆಜಾಯ್, ಮಂಜಿ (ರೆಜಿನಾ) ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಅಳ್ವೆಂ ಉತ್ರೊನ್ ದರ್ಯಾಕ್ ವೆತೆಲಿ, ಆನಿ ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾ’ಕ್ ಭೆಟ್ತಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತೆಲ್ಲಾ ಬಡ್ಗಾಕ್ ಆನಿ ರೆಜಿನಾ ತೆನ್ಕಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ವೆತೆಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ.

ರೆಜಿನಾ ತಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಅಳ್ವ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲಂಗರ್ ಮಾರ್ನ್ ತಿಣೆಂ ರಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್ಲಿ. ತೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಚವ್ಗ್ ಜವಾನ್, ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಆವರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ವೇಸ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಪುಣ್ ಧನಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ…”

“ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಪುಣ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ವಾ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಂಥ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಾತ್ – ಅಡ್ಕಳ್ ವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ರಜಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ತುಮ್ಚಿ ಹುಕುಮ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ.

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಮಿ ಚಡುಣೆಂ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಅರ್ಧೊ ನಾಂಗೊರ್ ದೆಂವವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಹಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಜರ್ ಪಾವನಾ ತರ್…”

“ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಲ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ.

“ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ – ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. “ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಹಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಜರ್ ಪಾವನಾ, ತರ್, ತುಮಿ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ನಾಂಗೊರ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಅಳ್ವೆಂ ಉತ್ರೊನ್ ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾ’ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚಜಾಯ್. ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಶಿಪಾಯ್ ಸ್ತೆಲ್ಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂದಿತ್. ರೆಜಿನಾ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೆಗಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ತಿಚೆರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.”

“ಆನಿ, ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್?”

“ತೆ ರೆಜಿನಾಂತ್ ಆಸೊಂದಿತ್. ತುಮಿ ಸ್ತೆಲ್ಲಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕಜಾಯ್.”

“ಆನಿ ‘ರೆಜಿನಾ’?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾವ್ನ್.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

“ತಿಕಾ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣ್ ಆಸಾ. ತಿಣೆಂ ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆನ್ಕಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿಜಾಯ್. ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಉಲ್ಲಾಳ್‍ಚೊ ಸಂಧ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮುಖಾರ್ ತಿಣೆಂ ವಚಜಾಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಿ ವಚೊಂದಿ. ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಅಳ್ವ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್, ದೀಸ್ ಅಸ್ತಮ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಡಿಕ್ ಉತ್ರಯ್ಜಯ್. ತಾಂಕಾಂ ಖರ್ಚಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂದಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಘರಾಣಿಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಹೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂದಿತ್, ಆನಿ ಚಡುಣೆಂ ಏಕ್-ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ವಿಟ್ಲಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರುಂದಿತ್.”

“ತಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಶಿಚ್ ಕರ್ಯಾಂ ಧನಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ. “ಪುಣ್ ತುಮಿ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವೆತಾತ್?”

“ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಚನಾ. ನ್ಹಂಯ್ತ್‍ಚ್ ದುಸ್ರೆಂ ಥೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್.

“ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚೊಂಕ್…”

“ಕೊಣೀ ನಾಕಾ. ಏಕ್ ಹೊಡೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ. ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ ಆಕಾಂತ್ ಧರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಎಕಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.”

ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಮಂಜೆಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲಿ ಭಾಲಿ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ತಲ್ವಾರಿಚಿ ಕೋಶಿಯೀ ತಾಣೆಂ ಬೆತಾಪರಿಂ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಿಶೆವ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ತರೀ, ಪರ್ತುನ್ ತೊ ಅಸೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾ, ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿಂನಿ ಮತಿಂತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ.

* * * * *

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ, ‘ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾ’ ಮಂಜೆಂತ್‍ಯೀ ಪಾಶಾಂವ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚ್ಯಾ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾಚೆರ್ ಅನಿತಳ್ ಸಕ್ತೆಂಚಿ ದಾಡ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

VJP Saldanhaಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿಂಚ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಚಿ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಜಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಚಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಡಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪ್ರಯೋಗ್ಸುನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಸ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್, ತೊ, ನ್ಯಾಯ್‍ಖಾನ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್, ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಲಾಭಾಡಿ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ದೀತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಪಣ್‍ಯೀ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ – ಭೋವ್ ಅಪ್ವಂತ್ ನಿತಿದಾರಾಪರಿಂ – ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ತೊ ಖರೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಪಾಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೆರ್, ದುಸ್ರೆಂ ಜಮೆದಾರಾಚೆರ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಯ್ಕೊನ್, ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಧಡ್ದಡೆ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ, ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಹಿಂ, ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಧನ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆರೆಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪರಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊಪಾಸಿನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತೀರ್ಪಾಚಿ ಖಬರ್ ತೊಪಾಸಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಿಕ್ಕೆ ತಬ್ದೀಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ತಶೆಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಆನಿ ಚಡ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದಲಾಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ತೊ ದರ್ಬಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ತೊ ದೀಸ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಜಯ್ತಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆನಿ ಸೊರೊ ವಾಂಟುಂಕ್ ತೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಾಳೊಕ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ, ಪಾಟಿಂ ಆಕಾಂತಾನ್ ಆನಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ತೆರೆಜ್ ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಂಜೆಕ್ ತೊ ವಚೊನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ.

ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ, ತೊಪಾಸಿ ಜುವಾಂವ್ ಒಬೆರ್‌ವಿಲ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಸೊರೊ ಗೆಲ್ಲೊ. ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಆನಿ ಜೀಬ್ ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ರಾಜಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಗೈರೆಂ ಜಾವ್ನ್, ಚಿಂತ್ನಾಂ ಅತಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬ್ತಾಲಿಂ. ಫುಡೆಂ, ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ – ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ – ‘ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾ’ಚೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್, ಸುಖಿ ಆನಿ ಶಾತಿವಂತ್ ವೀರ್ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣೀ ಆಸ್ತೊ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಸ್ವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಸೊರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್ ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಯೋಜನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ತಾಚೆರ್‌ಚ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ವಾ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಶಿಬಂದಿ, ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ ‘ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್’ ದರ್ಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ‘ಗೆಲ್ಲೆಂ’ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಕ್ ಭೋವ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಯೀ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಸಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಘಳಾಯೆನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಅಮ್ಸೊರ್ ನಾ, ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಂಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ತೊ ತಡಿರ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಫಿದಾಲಾಂಗೆಲಿ ಚಲಿ ಕಶಿಯೀ ಪುರ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ. ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆನಿಕೀ ಥೊಡೊ ಚಡ್ ದುಡು ಪುಂಜಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಾಂ?

ದೆಕುನ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ವೇಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಖರ್ಚುನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಜೈಲಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಬರಯ್ಲಿ, ಆನಿ ತಿ ಚೀಟ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಲಿಕ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್, ಆನಿ ತಿ ತಾಕಿದ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಕ್ ಚಡಿತ್ ಥೊಡಿಂ ನಾಣಿಂ ಲಾಗವ್ನ್ – ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಂಜೆಕ್ ಆನಿ ಮಜೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್, ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಅನ್‍ಉದಾಕ್ ಆಪಡ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಆನಿ ರಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲಿ. ಇತ್ಲಿ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ತಿ ಭಿಯೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಭಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಆಪುಣ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಯೀ ವ್ಹರ್ತಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಿಕಾ ಕಾಂತಯ್ತಾಲಿಂ.

ತಿಚೊ ಪಹರೊ ಕರುಂಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ, ತೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಮೇಸ್ತ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ, ತೆರೆಜಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾಯೀ ತಾಂಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಪೀವನಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಆವರಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ತಾಣಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೆರಾ ವೆಳಾರ್, ಬಾಗಿಲ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾಳೊಕ್ ಜಾತಾನಾ, ಮ್ಹಾತಾರೊ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್, ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್, ತುರ್ತಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಉಲಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಠಿಣ್ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಶೆಕಿಂ, ರಾತಿಚಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಉತರ್ತಿತ್, ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಂಜೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮಂಜಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಡೆಲಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂನಿ, ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಫರ್ಮಾವ್ನ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. (ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಂಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಚ್, ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೇಞಾನ್ ದುಡು ದೀವ್ನ್, ದುರುಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ‘ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾ’ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ).

ತಾಣೆಂ ಮಂಜೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೊಡೆಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ತಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ದಲಾಲಿ, ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿಚೊ ಮಿತ್ರ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತರ್ನಾಟೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹೊಡೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಮಂಜೆಕ್ ತೆಂಕ್ತಚ್, ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್, ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಸ್ತಾನ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊರಿಯೆಚ್ಯಾ ನಿಸಣೆರ್ ಮಂಜೆಕ್ ಚಡ್ಲೊ. ತಾಂಡುಲ್ಯಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಮೆಸ್ತಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ:

“ತುಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಆತಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ತಡಿಕ್ ವಚೊನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ. ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್, ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವೆಂ, ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ತಿಂ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಪೆಟುಲಾಂ ಆಸಾತ್ – ತೀಂವೀ ಉಡಾಸಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಯಾತ್. ಆತಾಂ ವಚಾತ್!”

ಮೆಸ್ತಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್, ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ, ರಾತಿಚಿಂ ತಸಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆನಿ ಕರ್ನ್ ಸವಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ, ಆಸಾ ತಶೆಂ ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಿಂ. ಹೊಡೆಂ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ತಡಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆಂ. ಫುಡ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದೇಡ್ ವೋರ್‌ಭರ್ ಡೊನಾ ತೆರೆಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಮಂಜೆಂತ್ ಉರಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊಪಾಸಿನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಘಾತ್ಕಿ ಆಲೋಚನ್ ಭೋವ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿಂ ಆನಿ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವರಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಸರ್ಶಿನ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲೊ ಆಡಾಂಬೊ ತಾಣೆಂ ವಾಂಕ್ಡೆ ಕೆಲೊ. ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ತೊ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

“ಜೆಜು ಸೊಮ್ಯಾ!”

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಚುಲಾರ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾನಾ, ಆಪ್ಸೊಚ್, ವಯ್ಲೊ ಉಲೊ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

“ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹೀ!” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊಪಾಸಿ. “ಹಾಂವ್ ಜೆಜು ಸೊಮಿ ನಹಿಂ. ಹಾಂವ್ ಒಬೆರ್‌ವಿಲ್ ಜುವಾಂವ್ ಕಾರ್ಡೊಜ್, ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹೀ!” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್, ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಬೊಟ್ ಧೆಂಖಾಂತ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ವಾಸ್ ತ್ಯಾ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಆದಳ್ತಾನಾ ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಚಡ್ ಕುಸ್ಕಲೆಂ. ಕಾಂಟಾಳೊ ಭರ್ಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಭಿರಾಂತ್‍ಯೀ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲಿ. ದೊನ್‍ಂಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ವಳ್ಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜುವಾಂವ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾಕ್, ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಫುಡೆಂ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾನವ್-ಮೊನ್ಜಾತಿ ತಿತ್ಲೆಂ ತಫಾವತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ.

“ಕಿ-ಕ್ಕಿತೆಂ, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆತಾಯ್?” ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊ ತೊ ತೊಪಾಸಿ.

“ಇತ್ಲಿ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಆಯ್ಲೊಂ ನಹಿಂವೇ? ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸನಾ. ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹೀ! ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ನೆಣಾರಿ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜಾಯ್… ಆತಾಂಚ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊಪಾಸಿನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಿಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತಿಣೆಂ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ದವರ್ಲೆಂ.

“ಆತಾಂಚ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಳ್ಗಿ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್. “ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹೀ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ತುಜೊ ದೇವ್‍ಯೀ ನಾ, ಆನಿ ಹೆರ್ ಮನಿಸ್‍ಯೀ ನಾಂತ್. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತುಜೊ ದೇವ್, ಆನಿ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತುಜೊ ಮನಿಸ್. ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೊ ಅವ್ತಾರ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ದವರ್. ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹೀ!”

ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಗತ್ ಆಧಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಸನಿನ್ ತಿ ಜಾಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಣೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ.

“ಕಿತೆಂ ತುಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಆಯ್ಕತಾಯ್!”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಿ?”

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಗತ್, ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾಲಿ. ತುಜ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಲ್ ಬಚಾವ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಚಿಯೀ ಗತ್ ತಿಚ್ ಜಾತಿ!”

“ಮ್ಹಣ್ಜೇ?”

“ಮ್ಹಣ್ಜೇ… ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ವಳ್ವಳಾವ್ನ್ ಮಾರುಂಕ್, ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲೆಂ.”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೆಜು!” ಅಕ್ಲಾಸ್ಲಿ ತಿ. ತಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಖಬರ್, ಥೊಡಿಂ ಕ್ಷಣಾಂ ಆಟಯ್ತಚ್ ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ:

“ತಾಂಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭಂವ್ಕ್, ವಾ, ತಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಹಾಳು ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್ ತುಂ. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?”

“ವ್ಹಾ! ಬರೆಂ ಸವಾಲ್. ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಯಾತ್ ತುಮಿ. ತೊ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಬಾವ್ಳೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಖರೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾರ್ಲಾ ದೆಕುನ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್.”

ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ತಿಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ.

“ತುವೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚಜಾಯ್..?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. “ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್… ಪಾಟಿಂ ವಚಜಾಯ್?”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಹಿಂ ಹಾಂವೆಂ. ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾಂವೇ… ಮ್ಹಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಹಿಂವೇ ತುಂ?”

ತೆರೆಜಾಕ್ ಝಿಂಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಜಾಪ್ ಕೆಲಿ ನಾ. ತೊಪಾಸಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ. ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ವಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂಕ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್:

“ಆತಾಂ ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ವೇಳ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ಚೊ ನಾಕಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮಂಜೆಂತ್ ಕಲಾಸಿ ಆನಿ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ಚಡ್-ಚಡ್ ಸಳಾವಳಿನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್…” ಪರ್ತುನ್ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ವೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. “ದೆಕುನ್ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್, ಆತಾಂಚ್, ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಥಿರ್ ಕರುಂಕ್…”

“ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ?” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚೊ… ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಖರೊ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…” ಫುಡೆಂ ತೆರೆಜಾಚಿ ಜೀಬ್ ಪರ್ತೊಂಕ್ ನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಉಮಾಳ್ಳಿಂ.

“ಅರೆ-ರೇ… ರಡ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ? ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ತುಜೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ದಿರ್ವೆಂ ಆಸಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ… ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ…” ತೊಪಾಸಿ ಆತಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸಡಿಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. “ತುವೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮೊತಿಯಾಂ ಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪುರೊ…”

“ಮೊತಿಯಾಂ ಸರ್?” ಖಂತಿ ಮಧೆಂ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಜಾಗ್ವಲಿ. “ಖಂಯ್ಚೊ ಮೊತಿಯಾಂ ಸರ್?”

“ಖಂಯ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ತುವೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಳೆಯಾಂ ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಪೆಟೆಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್.”

“ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತೆರೆಜ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ವರಾನ್. “ತೊ ಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಮಾಂಯ್… ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ತೊ ಏಕ್ ನಗ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ಲಾ.”

“ಕಿತೆಂ?” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ ತೊಪಾಸಿನ್. “ತುಜೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಸರ್ವ್ ಬಾಂಧ್ತಾನಾ…”

“ತೊ ಮೊತಿಯಾಂಚೊ ಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ ಪರ್ತುನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊಪಾಸಿ ಪುರ್ತೊ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ. “ಕಿತೆಂ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತುಜೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ…”

“ಸಿಞೊರ್ ಕಾರ್ಡೊಜ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಬರ್ಫಾಚ್ಯಾ ಥಂಡಾಯೆನ್. “ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ – ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಮೊತಿಯಾಂ?”

“ಭೇಷೆಗ್! ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಮೊತಿಯಾಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್…”

“ಮೋಗ್?”

“ಮೊಗಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್! ದಿರ್ವೆಂ ಆನಿ ಕುಡಿಚಿ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಜರ್ ನಾ… ಕಾಜಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ಫಟಯ್ಲೊಯ್!”

ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಕಾನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆ.

“ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಜೊ” ಪರಾತ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್.”

“ದರ್ವಡ್ನಾಕಾ ಮಾನಾ!” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. “ತುಜೆಂ ಭಾಡೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಸೂಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹಿ! ಕಾಜಾರ್ ಖಂಯ್ ಕಾಜಾರ್! ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹೀ!” ಮುಖಾರ್ ತೊ ಉಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ವಾಗಿಣೆಪರಿಂ ತಿ ಝುಜ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಜ್ಡ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಸುಟ್ಲಿ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲಿ.

“ಝಗ್ಡೊನ್ ತುಂ ಬಚಾವ್ ನಾ ಜಾಶಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಆನಿ ಲಾಳ್ ಗಳವ್ನ್. “ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ದೋತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲಾ… ತ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೊ ವಾಂಟೊ ಹಾಂವ್ ಘೆತಲೊಂ… ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್, ಆಜ್…”

“ಆಜ್ ತಿಯೀ ಬಚಾವ್ ಜಾತೆಲಿ…” ಆಯ್ಕಲೊ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ತಾಳೊ – ಜೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *