Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ತೆವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (2)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : November 25, 2020 at 12:12 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 23 (2)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಪುಸುನ್ ತೊ ನಿದ್ಲೊ. ನಿದೆಂತ್ ಸ್ವಪಣ್: ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾ ಸ್ಟೆನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿ. ಸೊಭಿತ್ ನಿಳ್ಶೆಂ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ತಾಚೆ ಮುದ್ಯಾಳೆ ಕೇಸ್ ಬಾಂಧಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿರ್ ಲೊಳೊನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾಲೆ. ಪಯ್ಸ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಪಳೆತಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

“ಧರ್, ಸ್ಟೆನಿ. ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ, ತುಜ್ಯಾ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್.” ಸಾಯರಾಚೊ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಲಜೆತಾಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾಲೊ.

“ನಾ, ಸಾಯರಾ ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹೊಕಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಲಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾಲೊ ತೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಘಡ್ಗಡೊ, ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಶೆವ್ಟಲಿ. ಸಾಯರಾ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ, ಸಾಯರಾ! ರಾವ್!” ಸ್ಟೆನಿ ಧಾಂವ್ಲೊ ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್.

ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ಸಾಯರಾಕ್ ಆಪಯ್ತ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಖಾಲಿ ಸ್ವಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ತಾಕಾ.

‘ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ?’ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

‘ಮ್ಹಜಿ ಎಕ್ಸುರಿ ಜೀಣ್ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಜೀವನ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ತಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಾ ಜಾತೆಲೆಂ’. ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ್ಲೊ ತೊ. ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಉಣಿಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಶೊಪ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ವಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಮರಿಯಾ ಭಾವಾಗೆರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿಲಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ.

ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಅನಿಲಾಕ್ ಖೆಳಯ್ತಾಲೊ. ಕಿತೆಂಗೀ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಲೋಚನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್ಗೀ, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾ?”

ಸ್ಟೆನಿ ಏಕ್ದಮ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ.

“ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ಗೀ ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ?”

“ಕಿತ್ಲೊ ಧಾರುಣ್ ತುಂ! ತೆಂ ಆಸಾಗೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ನಾ. ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನ್, ತುಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ತೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಾಚೆ ಪಾಸುನ್ ಇಲ್ಲೊ ಪುಣೀ ಮೋಗ್ ನಾಂಗೀ?” ದೀನತೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾನ್.

“ಮರಿಯಾ, ಪ್ರಯೋಜನಾಕ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾ ವಯ್ರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ತರ್ಕಾಕ್ ರಾವನಾಕಾ” ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. “ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ವಿವರ್ಸುಂ?”

ಮರಿಯಾ ತೋಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಆನ್ನೀ” ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾಚ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. “ತುಂ ಬರೊ ಭುರ್ಗೊ ಹಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಚನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ನಾಂಯ್.” ತಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ಗಾಲಾರ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ ತಾಣೆಂ.

‘ನಿತಳ್ ಮೊಗಾಕ್ ತುವೆಂ ಧಗೊ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಸ್ಟೆನಿ’.

‘ಸ್ಟೆನಿ, ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಮೆಚ್ವೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ತುಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ವೊಡ್ನಿ ನಾ?’

‘ತುಂ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ತುಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ವಿಬಾಡ್ತಾಯ್’.

ಸಾಯರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ ಏಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಉಬ್ಜಲಿಂ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ?’ ಮ್ಹಣ್ ಅನಿಲಾಕ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

‘ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಮಾ. ಮುಖಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿನಾ’. ಥಂಯ್ಚೊ ಉಟೊನ್ ಶೀದಾ ವಿಲ್ಫಿಗೆರ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ. ಸಾಯರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉತಾರ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ರೂಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ.

‘ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ, ಸ್ಟೆನಿ. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆಂಯ್?’ ತೆಂ ಧನ್ಯತೆನ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಸಾಯರಾ, ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಧೊಸ್ತಾಯ್?” ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ತೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ಕಾಳಿಜ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ತುನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಣಿಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥಂಡಾಯೆಪರಿಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ನಿರಾಶಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಲಿ. ಕಸಲೆಂಗೀ ಅಸಮಾಧಾನ್, ಅತೃಪ್ತಿ. ‘ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾಂಚಜೆ ಹಾಂವೆಂ? ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್? ಮ್ಹಜಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕೊಣೀ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂತ್’.

‘ಆಸಾತ್, ಸ್ಟೆನಿ, ಆಸಾತ್. ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ ತುಜ್ಯಾ ಸುಖಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಸೊಧ್ಚೊ, ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ದುಖಾಂ ಗಳಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ’. ತಾಚೆ ಭಿತರ್ಲೊ ತಾಳೊ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ.

‘ತೆಂ ಆಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್? ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ನಾ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ನಾ’.

‘ತುಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಫಟಯ್ನಾಕಾ. ತುಕಾ ಮೋಗ್ ನಾ? ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ನಾ? ತರ್ ಕಿತ್ಯಾ ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಚಿಂತಾಯ್? ತೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ? ತುವೆಂಚ್ ತುಕಾ ಫಟಯ್ಲಾಂಯ್, ಸ್ಟೆನಿ. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸೊಧ್’.

‘ನಾ, ನಾ. ನಾ ಖಂಡಿತ್ ನಾ’ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮರಿಯಾ ಅನಿಲಾಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಸಾಯರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಥಂಯ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಖಾಲಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಭರ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜೊನ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ ತೊ.

Irene-Pinto-Budkuloಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಗಾಂವಾರ್ ಬೊಳ್ಣಿಗ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಿಡೆ ವಿರೋಧ್ ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಿ ನಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ ಹುನ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ಕರ್ನ್ ತೊ ಶೊಪಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾ ಶೊಪಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ದೋನ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ತಾಪಾಕ್ ವಕತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ತಾಕಾ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ಭೆಟ್ಲಿ.

“ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರ್, ಸ್ಟೆನಿ. ಗಾಂವಾರ್ ಪೂರಾ ಪಿಡಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಸ್ಟೆನಿನ್ ವಕತ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಎಕ್‍ಚ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಚಲ್ಲೊ ತೊ.

ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಪ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಕತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತೊ ಜೆವಿನಾಸ್ತಾಂ ನಿದ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ತಾಪ್ ದೆಂವ್ಲೊ ನಾ. ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್, ತಾಕಾ ವಕತ್ ಆನಿ ಪೊಟಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ತಾಪ್ ದೆಂವನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಬಾರೀಕ್ ಫೊಡ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ದೆಖ್ಲೆ ತಾಣೆಂ. ‘ಝಿಮ್’ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ. ಗಾಂವಾರ್ ಪಿಡಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಬಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ! ಕಸಲಿ ಗತ್!’ ಅಕ್ಲಾಸ್ಲೊ ತೊ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ತಾಣೆಂ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾನ್ ಭೊಗಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಘರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಸ್ಟೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆಕಾಂತ್ಲಿ ತಿ.

“ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್, ಸ್ಟೆನಿ ತುವೆಂ!”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್, ಆಂಟಿ. ಶೊಪಾಚಿ ಆನಿ ಘರ್ಚಿ ಚಾವಿ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ದಿತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್ವಾ ಕೊರಂಟಾಲಾಂತ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಘಾಲ್. ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಮರಿಯಾಕ್, ರುಬಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಯರಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಣೀ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತುಜೆ ಲಾಗ್ಚ್ಯೊ ಚಾವಿಯೊ ಘೆತಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಿಳ್ಸಿತಾಂ.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ಮರಿಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ತಿಳ್ಸಿ. ಪಿಡೆ ಲಾಗಿಂ ಖೆಳನಾಕಾ.”

“ನಾಕಾ, ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮರಿಯಾಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಶೆಂ ನಾ. ತಾಂಚೆಂ ದುಖ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಚಡ್ತೆಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಹಳೂ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ ವರೇಗ್ ತುಂ ಹೊ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲಿಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.” ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿನ್.

ತ್ಯಾಚ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉರ್ವಾ ಕೊರಂಟಾಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ ತೊ.

ಸಾಯರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ತೆ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖರ್ಚಾಚಿ ತಾಕಾ ಖಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತುಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೇನಾಕಾ, ಆಂಟಿ. ಮ್ಹಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಸೊಸ್ತಾಂ. ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಕೀ ತಿಳ್ಸಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್.” ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಕಸಲ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ರುಪಾಕ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಲಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ” ಮ್ಹಣ್ ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲಿ.

ಕೊರಾಂಟಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ: ‘ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಕೊಣೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸುಖಿ ಜಾತೊಂ’. ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಸಾಯರಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

‘ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ತೆಂ’. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾಂಕ್ ವಳ್ಕಲೊ ತೊ.

‘ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್, ಸ್ಟೆನಿ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತುಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಖಂಯ್ ತುಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕೊಣೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಡ್ಲ್ಯಾರೀ, ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ದೆಂವಯಿಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ತುಕಾ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇ, ಸ್ಟೆನಿ. ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ತುಕಾ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್’. ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ ತೊ.

‘ದೆವಾ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ! ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ! ಸಾಯರಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವೆಚೆಂ ಕಶೆಂ? ನಾ, ಹಾಂವ್ ವಚನಾ. ಖಂಯ್ಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ? ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ? ಹಾಂವೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆತಾಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾಯರಾ, ತುಕಾ ವಿಸರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ..?’

‘ಸಾಯರಾಚೊ ಹಾಂವ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ’ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಶ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಹಾಳು ಜಾತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ದೆಂವ್ಲಾ, ಸಾಯರಾ. ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಲಾ. ಪುಣ್ ತುಜಿಂ ದುಖಾಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕನಾ. ನಾ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರುನ್ ಪರ್ತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಶೆಂ ಹಾಂವ್ ವಚೊಂ? ದೆವಾ, ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಂತ್ಯ್ ದೀ, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬರೊ ಪತಿ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ್.’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ವಿರಾಮ್ ದಿಲೊ ತಾಣೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಚೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೆ. ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್ತಲಿಂ ಲಾಗಿಂ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಭುಜಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಖಬರ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣೀ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಆನಿ ಮರ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಝಗಡ್ಲೊ ತೊ. ದಾಕ್ತೆರಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಚಾಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್‍ಗೀ ವಾ ಆವ್ಕ್ ಘಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಗೀ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೊ ತೊ. ಪರ್ತುನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಬಳ್ ಯೆತಾನಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಳಲೊ ತೊ. ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂತೊಸಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದುಖ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯೊ ಭುರ್ಶ್ಯೊ ಮಾವೊ ಪಳೆತಾನಾ ಆಂಗ್ ಹಿಂವಾಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ.

‘ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ವಾಂಚ್ಲೊಂಗಾಯ್?’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಬಸೊನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಗಂತಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲೊ ತೊ.

‘ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾ. ತುಜಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಂಯೀ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಲೊಯ್’. ಸಾಯರಾಚಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾಲೊ ತಾಕಾ.

‘ತೊ ಮೋಗ್ ತುಜ್ಯಾ ದ್ವೇಶಾ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ ತುಕಾ ದಿಸನಾ, ಸ್ಟೆನಿ’.

‘ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ತೊ. ಪುಣ್ ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವ್ ಹಗ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ಡೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ. ತರಿಕೀ ಸಾಯರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಸ್ರಜೆ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ತುಜೆಂ ಜೀವನ್ ವಿಬಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ ತ್ಯಾಚ್ ತೊಂಡಾನ್, ಸಾಯರಾ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂ? ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಸರಜೆ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದುರ್ಬಲ್ ಮನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ನಾ’.

ಆವಯ್ಚಿ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್, ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಜಾಗ್ವಣೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಮರಿಯಾಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ‘ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿ ಮುಖಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಪಡೊಂಕ್ ನಜೊ. ತಾಣಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್‍ಂಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಧರ್ನ್, ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಹಟ್ ಸಲ್ವಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆನಿ ಕಸಲಿಂಯೀ ಕಾಮಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್! ಹಾಂವೆಂ ಖಂಯ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಎಕ್‍ಚ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ನ್ ಮೊರ್ತಾ ವರೇಗ್ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನಿ ಜೀಣ್ ಸಾರಿಜೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ.

ತಾಕಾ ಚಲೊಂಕ್ ಬಳ್ ಯೆತಚ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಅನುಮತಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ಪುಣ್ ಘರಾ ವೆಚಿ ಆಲೋಚನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಘರಾ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬದ್ಲಾ ಆದ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ದುಖ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ‘ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜೀವ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ವಾಂಚ್ಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ದೆವಾ? ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿಕೀ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸಾತ್?’

ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದುಖಾಚಿ ಯಾ ಸುಖಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್ ಬುಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಮನಾನ್.

ಸಕ್ಡಾಂಪರಿಂ ಬಸ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತೊಯೀ ರಾವ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪಿಡೆಚೊ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಬುರ್ಶ್ಯೊ ಮಾವೊ. ಸದಾಂಚ್ ಮಾವಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪುಣ್‍ಯೀ ಪಳೆತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಕಾಂಠಾಳ್ಳೊ ತೊ. ಎದೊಳ್ ಝಳ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಆಂಗ್‍ಚ್ ಇತ್ಲೆಂ ಗಲೀಜ್ ದಿಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೋಂಡ್ ಕಶೆಂ ದಿಸನಾಕಾ!’ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುಣೀ ಆರ್ಸೊ ಮಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆಯ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ವಾಟೆರ್ ಕೋಣ್ ತಾಕಾ ಆರ್ಸೊ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಲೊ?

ತ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ದೆಖೊನ್ ಥಂಯ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಟೆಕ್ಸಿ ರಾವವ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಬಸ್ಲೊ ತೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News