Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 19: ಆದೇವ್ಸ್, ‘ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾ’

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : December 23, 2020 at 1:49 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 19
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 19 – ಆದೇವ್ಸ್, ‘ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾ’

ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್, ತೊಪಾಸಿ, ಆಸಾ ತಸೊ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೊ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ತಾಣೆಂ ಉಬಾರ್ನ್ ಆಯ್ತೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಹಾತ್, ದಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಘಟ್ ಜಾಲೆ. ಥರ್ಥರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಹೃದಯಾರ್ ಜೊಡುನ್, ಬಾಗ್ಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲಿ.

“ವ್ಹಯ್ ಘಾತ್ಕ್ಯಾ, ಆಜ್ ತಿಯೀ ಬಚಾವ್ ಜಾತೆಲಿ” ಮ್ಹಣೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾ’ ಮಂಜೆ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೊ, ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಯೇವ್ನ್ ‘ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾ’ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್, ‘ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್, ಆನಿ ಅಡ್ಕಳೆ ವಿಣೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ಹುಕುಮ್’ ಹಾಡ್ನ್ ಮಂಜೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್, ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಪೊಂತಾಂಚೆರ್ ದಿವೆ ದವರುಂಕ್ ಆಮ್ಸೊರ್ ತಾಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಿ ಮಂಜಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಚಾಂದ್ನೆಂಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮಂಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಿಚೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ದೊಗಾಂ ದೆಂವೊನ್, ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮಂಜೆ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಗೆಲೊ. ರಾಜ್ವಾಚಿ ನಿಸಣ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲಿ ತಶಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಲ್ವಾರಿಚಿ ಕೋಶಿ ದಾಂತಾಂನಿ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್ನ್ ತೊ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಮಂಜೆಂತ್ ಹೆರ್ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಝಳ್ಕತಾಲೊ, ಆನಿ ಕೊಣೆಂಗೀ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ. ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಉತ್ರೊನ್, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಆವರಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ. ಭಿತರ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆದಳ್ಳಿಂ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ ನಾಂತ್.

ಭಿತರ್ಲೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್ಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್, ಮೊಗಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮೊತಿಯಾಂ ಚಡ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖುನ್, ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್, ತಿಚೆರ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತೊ ಖುಶಿ ಪಾವ್ಲೊ. ಕೋಶಿಯೆಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್ಲಿ. ಮೇಟ್ ತಾಣೆಂ ಫುಡೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಪುನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ತಸಲಿ ಭಿಂವ್ಕುರಿ ಶಿಪಾಯ್ಗಿರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ, ವಯ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತೊಪಾಸಿಕ್ ಜಾಗ್ವಯ್ಲೊ.

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

ತೊಪಾಸಿ, ಆತಾಂ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂಚ್ ಯಂತ್ರಾಪರಿಂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ಘಡಿಭರ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲೆಂ.

“ಕೊ-ಕೋಣ್ ತುಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ಬಾಗಿಲ್ ತಾಣೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ, ಆನಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಖಿಳ್ ಶಿರ್ಕಯ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಘುಂವೊನ್, ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಮಧೆಂ ಉಮ್ಕಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಚೆರ್ ಫಾಂಕ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೊಪಾಸಿಕ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ತಶೆಂಚ್, ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೆ ರಾವ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್, ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಝಡ್ತೆಚಿ ಘಡಿ ಮುಖಾರ್ ಜಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ, ಪುಣ್ ಆಸ್ತಾಚ್. ತಸಲಿ ಘಡಿ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ತುಂ… ತೂಂ!” ತೊಪಾಸಿಕ್ ಸರ್ದಾರಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. “ತುಂ!”

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್… ಹಾಂವ್!”

ಇತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾತಾನಾ, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಭೋವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವೊನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ತಿಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕುಡಿನ್ ಧಡಂಗ್ ತೊ ಮಾನಾಯ್, ಪೆಂಕ್ಡಾ ವಯ್ರ್ ಉಗ್ತೊ ಆಸೊನ್, ತಾಣೆಂ ಆಡ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲುಂಗ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಖರೊಚ್ ಏಕ್ ಮಾಪ್ಳೊಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್, ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಉಲಂವ್ಚಿ ರೀತ್, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡಿಯೆ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತತ್ಕಾಲಕ್ ಪುಣೀ ತಿಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಆಡಾಲ್ಲೆಂ.

ತೊಪಾಸಿಚೊ ಸೊರೊ ಪುರ್ತೊ ನಿಂವಾಳ್ಳೊ. ಮನಿಸ್ ತೊ ಭಿಂವ್ಕುರೊ ನಹಿಂ. ಪುಣ್…

“ತುವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. “ದೋನ್ ರಾತಿಂ ಆದಿಂ, ಮಾನಿನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿ. ಆಜ್ ಆಬ್ಳೆ ಕುಂವರ್ನ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾತೆಲಿ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್, ಅಣ್ವ್ಯಾ, ತುಜಿಯೀ ನೀತ್ ಜಾತೆಲಿ ಅನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಗತ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತೆಲಿ!” ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ದವರ್ನ್, ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೋಶಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ಝರ್ರ್’ ಕರ್ನ್ ತಲ್ವಾರ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ಲಿ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊಪಾಸಿ. “ಹಾಂವ್ ಅಣ್ವೊ ನಹಿಂ! ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ತೊ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಕೋಣ್ ತೊ ಮ್ಹಜಿ ನೀತ್ ಕರ್ತಲೊ?”

“ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್. ತುಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ದುಖ್ ಧರ್. ಚಡ್ ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ. ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಫೆರ್ನಾಂತ್‍ಯೀ ಸುವಾತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ.”

ತೊಪಾಸಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾತಾಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್, ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಉಲವ್ನ್ ವೇಳ್ ಲಾಂಬಂವ್ಕ್ ತಾಚಿ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ ಮತ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲಿ. ವೇಳ್ ಲಾಂಬ್ಲ್ಯಾರ್, ತಡಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ಯೆತೆಲೆ, ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ – ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಅಭಿಲಾಶಾ ತಿತ್ಲಿ ಬಳಾಧಿಕ್.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ದುಖ್ ಧರುಂಕ್ ತುಂ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಯ್! ಹ್ಹಿ! ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಕೋಶಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡಯ್ಲಿ. ಆನಿ ತೊಚ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ನ್, ಉಳ್ಟ್ಯಾ ತಳ್ವ್ಯಾನ್ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಥಾಪಡ್ ಅರ್ನಿಲೆಂ. ತೊಪಾಸಿಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್, ತೊ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಉಸಳ್ಳೊ.

“ಮಾಲ್‍ಕ್ರಿಯಾದ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಪಿಸೊ ಜಾಲಾಯ್ ತುಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್…”

‘ರಪ್’ ಕರ್ನ್ ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆಂ ಥಾಪಡ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಂಡಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

“ಅಣ್ವ್ಯಾಚೆಂ ವರ್ತೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಂಚೆಂ ಠಕ್ಕಿ ಸಾಂತಿಪಣ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. “ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಮಾಂತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಕುಸಡಾಯ್ ಲಿಪವ್ನ್ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯೊ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಸಾರ್ ನಾಗಯ್ತಾತ್.”

“ಹಾತಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ದರ್ಬಾರ್ ಚಲಯ್ತಾ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವೀರ್…”

ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ಥಾಪಡ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಂಡ್ಯೆರ್ ಬರೆಂಚ್ ಅರ್ನಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಉಸ್ಳೊನ್ ಮೆಜಾಕ್ ತೊ ಆಪ್ಟಲೊ. ಥಾಪ್ಡಾಚ್ಯಾ ಜೊರಾನ್ ತಾಚೊ ಏಕ್ ವೋಂಟ್ ಫುಟೊನ್ ರಗ್ತಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಖಾಡ್ಕೆರ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಖೊಟ್ಯಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. “ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತೊಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಜರ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಪರಿಂ ತೊಪುನ್ ತುಕಾ ಮಾರ್ತೊಂ. ಪುಣ್ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ತಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ನಹಿಂ. ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರ್ನ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಘಾತ್ ಆನಿ ಖೊಟೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆನಿ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾಫಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಮೆದಾರಾನ್ ಥೊಡೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.”

“ಫಟ್! ಸಗ್ಳಿ ಫಟ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊಪಾಸಿ. ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಧಂಡಳ್ಚಿಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂ. “ಫಟ್! ಅನ್ಯಾಯ್!”

“ಫಟ್ ನಹಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಬಂದಡ್ ಆಸಾ ಖರಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆರ್ ಆನಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ಭೋವ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆನಿ ಕಠೋರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ಲೆ ಲಾಭಾಡಿ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಚ್ ಕಾರಣ್. ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕುಳಿ ವಾಡಂವ್ಕ್, ತುಜೆ ತಸಲೆ ಥೊಡೆ ಘಾತ್ಕಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್. ತುಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಧನಾ ಬಗಾರ್ ದೇವ್ ನಾ, ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಬಗರ್ ಧರ್ಮ್ ನಾ. ಪ್ರದುವಾರಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆವಯ್ ನಾ, ಬಾಯ್ಲ್ ನಾ, ಭಯ್ಣ್ ನಾ…”

“ಹಾಂವ್… ಹಾಂವ್…” ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ತೊಪಾಸಿ ಉಲಂವ್ಕ್. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ಫುಡೆಂ ಸುಟ್ಲಿ ನಾ.

VJP Saldanhaಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭೋವ್‍ಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ತಶೆಂ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಯ್ಕಿಣ್ ತಿ, ಆಬ್ಳೆ ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಾಕಾಚ್ ಫಾಪ್ಸುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚಿ ವಾಗಿಣ್‍ಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಅವ್ಚಿತ್ ತಸೊ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್’ ತಿ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ, ತರೀ, ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಖಾಸ್ಗಿ ದೇವ್‍ದೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಪಾತ್ಯೆಲಿ.

“ಕುಂವರ್ನಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುವೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧನ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್…”

“ನಾ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಿಣೆಂ. “ಹಾಂವ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ – ಚತ್ರಾಯ್!” ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ದಿಲಿ ತಿಣೆಂ.

ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ತೊಪಾಸಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಲೊ. ತೊ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತೊಪಾಸಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಮೇಟ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಸರೊನ್, ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್, ಭೋವ್ ತುರ್ತಾನ್ ಉಬಾರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಜೊಕುನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಜಾಗ್ವಯಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಬೋತ್ಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಭುಜಾಚ್ಯಾ ಸಂಧಾರ್ ಅರ್ನೊನ್ ಫುಟ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮುಯೆವ್ನ್ ರೂಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ಝಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತೊಯೀ ಲಕೊನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪರ್ತಲೊ. ಮತ್ ತಾಚಿ ಚುಕೊಂಕ್ ನಾ ಖರಿ, ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಜೀವನ್ಮರಣಾಚೆಂ ಸವಾಲ್‍ಯೀ ಆಟಾಪ್ಲೆಂ.

ಕುಯುಕ್ತ್ಯಾಂನಿ, ಗರ್ಜೆಕ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕರ್ನ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೊ ವರ್ಗ್ ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆರೆಜಾಕ್‍ಯೀ ಸುಸ್ತಲೆಂ. ತೊಪಾಸಿಪರಿಂಚ್ ತಿಯೀ ಫುಡೆಂ ಉಡ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕೆ ಆದ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ಆನಿ ಅಬಲ್ ಚಲಿ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಝುಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಂ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ನಿತ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜುಲೆ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ. ಭುಜಾಂತ್ ವಾಕ್ಳಾಂ ಉಡ್ತಾಲಿಂ.

ತಲ್ವಾರ್ ಝಡೊನ್ ಉಸಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್‍ಯೀ ಉಡ್ಲೊ. ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಥೊರ್ವಾಕ್ ಝಂಪಯ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಮೌನ್ ಹಾಸೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ವೋಂಟ್ ಸೊಡುನ್ ನಿಜ್ಜಾಂ ಸಮೇತ್ ದಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತೊಪುನ್ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಥಳಾಕ್ ಖಿಳಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಾತ್ ಉಬ್ರಾಯ್ಲೊ. ತೊ ಹಾತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ನೀಟ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾರಾಚಿ ದಿಶಾ ಚುಕ್ಲಿ.

ತಿಕಾ ಫಾಪ್ಡುನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಿಣೆಂ ತಾಚೊ ಬಾವ್ಳೊ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಕಾರ್ಡೊಜಾಕ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೊಡುಂಕ್ ತಿ ಪೆಚಾಡ್ಲಿ. ಆಯುಧಾಂಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯೆಂತ್ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಬುದ್ವಂತ್ ನಹಿಂ. ತಿಣೆಂ ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಬಾವ್ಳೊ ಧರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ತಲ್ವಾರ್ ತಾಣೆಂ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಬದ್ಲುನ್ ಘೆವ್ಯೆತಿ. ತಿತ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪಾವ್ಲಿ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ತೆರೆಜಾಚೆರ್ ತೊ ಚಡ್ ಖುಬಾಳ್ಳೊ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಅಣ್ವ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ಮೂಟ್ ಅರ್ನುನ್, ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ಮಾರ್ ದಿಲೆ. ಘಟ್‍ಮೂಟ್ ಚಲಿ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಸಲೆ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್, ಸೊಸುನ್ ತಿ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರೋಧಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ಉಸಳ್ಳಿಂ. ತರೀ ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಸಲ್ವಲಿ. ಹಾತ್ ತಿಚೆ ಸುಟ್ಲೆ. ನೀಟ್ ರಾವೊಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ತಿ ಗಳ್ಳಿ. ಥಂಯ್ಸರೀ ತೊಪಾಸಿನ್ ತಿಕಾ ಪಾಯಾನ್ ಚಿಲ್ಲಿಲೆಂ.

“ತುಜೆಂ ಭಾಡೆಂ ದೊಡ್ಯಾನ್ ವಸೂಲ್ ಕರ್ತಾಂ…” ಏಕ್ ಪೊಜ್ಡಿ ಗಾಳ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ. “ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಮಾಲ್‍ಕ್ರಿಯಾದಾಕ್ ಇಂಫೆರ್ನಾಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಯಾನ್ ತಿಕಾ ಚಿಲ್ಲುನ್, ತಲ್ವಾರ್ ಝಳ್ಕಾವ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆಂ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ. ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲಿ.

“ಮಿಲಾಗ್ರಿಂಚೆ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕರ್ ಮಾಯೆ. ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಧಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ್ ಕರುಂಕ್, ನಿತಳಾಯೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಂಚಯ್” ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಹ್ಹಿ! ಹ್ಹೀ!” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊಪಾಸಿ, ಸರ್ದಾರಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್. “ಮ್ಹಜಿ ಸಟ್ವಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸರ್ಗ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಮಾಲ್‍ಕ್ರಿಯಾದ್ ಅಸೊಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಶಿರ್ಕತೊ ನಾ. ಹ್ಹಿ-ಹ್ಹಿ! ಝುಜಾಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸೈನಾಂಕ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚೊ ವೀರ್ ಆಬ್ಳೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ ಥಳಾ! ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ – ತಾಕಾ ಬಾಂಗ್ಡ್ಯಾಪರಿಂ ಚೀರ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉಡಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ – ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ! ಕೂಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಾಮ್ಸಾಂವ್ಚಿಚ್!” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಸರ್ದಾರಾಕ್ ತಲ್ವಾರಿನ್ ತೊಪ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಚಿಲ್ಲುಂಕ್ ಪಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ಲೊ.

ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪುರ್ತೊ ಸನಿನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ತಾಕಾ ಯೆತಾನಾ, ಇಜಾಬೆಲ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಆನಿ ದುಕಿನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ಚೆಂ, ಆನಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್ ಗಾಳಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ತೆವ್ಶಿನ್ ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ, ಕಾರ್ಡೊಜ್ ತಿಕಾ ಚಿಲ್ಲುನ್, “… ಇಂಫೆರ್ನಾಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಆನಿ ತಿಕಾ ಪಾಯಾನ್ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಅಕ್ರಮ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಮನಿಸ್, ಕೊಣೀ ತೊ ಜಾಂವ್… ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮೆಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್! ತಕ್ಷಣ್ ಉಟೊನ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಿರ್ಸಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾಂಚ್, ಕಾರ್ಡೊಜಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಲಿ. ದೆಕುನ್, ಥಂಯ್ಚ್ ಮತ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ದೊಳೆ ಅರ್ಧೆಖುರೆ ಉಗ್ತೆ ದವರ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ.

ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾನ್, ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಖೊಟಾಂವ್ಕ್ ಪಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್. ಸರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಖೊಂಚಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಾನ್, ಸರ್ದಾರಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಪಾಯ್, ಧೊಂಪ್ರಾರ್ ದೊಡೊನ್, ಹರ್ದ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತಾಚಿ ಖೊಟ್, ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಟಲ್ಲಿ.

“ಹ್ಹ-ಹಾಯ್….!” ಮ್ಹಣೊನ್, ಆಕಾಂತಾನ್ ಆನಿ ದುಕಿನ್ ಪುರ್ತಿ ಬೋಬ್ ದೀಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಉಸ್ವಾಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ತೊಪಾಸಿ, ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ರುಂದಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಚೆಂಡಾಪರಿಂ ಆಪ್ಟಲೊ. ತಾಚೊ ಮಾಂಡ್ಡೊ ನಾರ್ಲಾಪರಿಂ ಫೊಳ್ಯಾಕ್ ಧಾಡಾಲೊ. ಉಟೊಂಕ್ ತೊ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತೆದಾಳಾಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯಾ ದೂತಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾನ್, “ಸುಣ್ಯಾ!” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಉದ್ಗಾರಾ ಸಮೇತ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ತೊಪಾಸಿಚೆಂ ನಾಕ್ ಫುಟೊನ್ ರಗತ್ ಉಸಳ್ಳೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ಝಡೊನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ಉಟೊಂಕ್ ತೊ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಪರತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಕಾರ್ಡೊಜ್, ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡೊನ್, ರಗತ್-ಭರಸ್ ವೊಂಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಸರ್ದಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

“ಕುಂವರ್ನಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್. “ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆನಿಕೀ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಯಾ, ತುಕಾ ಸುರಕ್ಷಿತಾಯೆಕ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ.”

ತಿ ಬಿರ್ಮತ್, ದಿಂಬಿಯಾಂಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾತ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಡೊಜಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ಥಾಂಬೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಚ್, ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿತ್ಳಾಪರಿಂ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಉಬಾರ್ಲಿ.

“ಜಾಯ್ತ್, ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ.

ಸರ್ದಾರಾನ್ ತಿಕಾ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ. ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಆಧಾರ್ಸುನ್ ತಿಕಾ ತಾಣೆಂ ಧರ್ಲೆಂ. ತೊ ಕೋಣ್, ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಅಶರೀರ್ ಎಕಾ ಸಕ್ತೆನ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತೊ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಭಾವ್ ವಾ ಬಾಪಯ್ ವ ಮಾವ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಖಂಯ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಆನಿ ಶೆಗುಣ್, ಮತಿ ಭಿತರ್‌ಚ್ ತಿಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲೊ.

ಆವರಾಚಿ ಖಿಳ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪುರ್ತೊ ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಚಾಂದ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ತಾಂಕಾಂ ಗೋಷ್ಠಿ ಜಾಲಿ. ಮಂಜೆಚೆಂ ಮಧ್ಲೆಂ ಫಾಲ್ಕೆಂ ಉತ್ರೊನ್, ದೊರಿಯೆಚಿ ನಿಸಣ್ ದೆಂವಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಹೊಡೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಕುಂವರ್ನಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಹಾಂಗಾ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್, ಮ್ಹಜಿ ತಲ್ವಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾ. ವಚೊನ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಂ” ಮ್ಹಣತ್ತ್, ಪರ್ತುನ್ ಫಾಲ್ಕೆಂ ಉತ್ರೊನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಆವರಾಕ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ತೊಪಾಸಿ ತಶೆಂಚ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ವಿಂಚ್ಲಿ. ಆನ್ಯೇಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕೋಶಿಯೀ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್ಲಿ. ತಲ್ವಾರ್ ಕೋಶಿಯೆ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪಾಟಿಂ ತೊ ಘುಂವ್ಲೊ, ಆನಿ ತೊಪಾಸಿ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊನ್ ತಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾನ್, ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಉಬೊ ಆನಿ ಆಡ್ವೊ ಘುರ್ತ್ ಕೆಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಲ್ವಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕೋಶಿಯೆಂತ್ ಘಾಲಿ. ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್‍ಯೀ ತುರ್ತಾನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಏಕ್ ದೋಣ್ ಮಂಜೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾಶಿ ದಿಸ್ತಾ. ತುಕಾ ತಿಳ್ಸಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ.”

“ದೋಣ್! ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತುರ್ತಾನ್ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ನ್ಹಂಯ್ತ್, ಚಡುಣೆಂ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ವಾಂವಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಏಕ್ ದೋಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಮಂಜೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾಲಿ. ದೋಣಿಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ, ತಿ ದೋಣ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್‍ಂಚ್, ಸರ್ದಾರಾನ್ ಫುಡ್ಲಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ.

“ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾನ್.

“ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ದೆಂವೊನ್ ಹೊಡೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಯೆಂವ್ಚೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ಬಹುಶ್ಯ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಚುಕೊನ್ ತರೀ, ತುವೆಂ ಅನಿ ಹಾಂವೆಂ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡನಾಯೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. ತೊ ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, ತಿ ದೋಣ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾಲಿ. “ಹೆಣೆಂ ಆಮಿ ಆತಾಂ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತೆಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಪಾಸಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊಂಚೊ ಅಪಾಯ್ ತೊ.”

“ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ?”

“ಯೇ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತುಂ ಉದ್ಕಾಕ್ ಭಿಯೆನಾಂಯ್‍ಮೂ?”

“ನಾ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.”

“ಭೋವ್ ಬರೆಂ, ಯೇ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. ಧಯ್ರಾಕ್ ತಿಕಾ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ರಾಜ್ವಾ ಕೊಂಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಏಕ್ ಪೋಂತ್, ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೋಂತ್ ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ದೆಗೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ತಿ ಕೂಸ್ ಸಾವ್ಳೆಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಾಣಿಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ದೋಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಂಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಣ್‍ಯೀ ಚತ್ರಾಯೆನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತೆ ಎಕೆಕ್ಲೊಚ್ ಮಂಜೆಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಉಕ್ಲುನ್ ವಯ್ರ್ ದವರ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಿಣೆಂ ದೊರಿಯೆಕ್ ಧರ್ನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ಚಾಚೂ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತಿ ದೆಂವ್ಲಿ, ಆನಿ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್, ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ದೊರಿಯೆಕ್ ಧರ್ನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೊಯೀ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ದೊಗಾಂಯೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಶೆಂ ರಾವ್ಲಿಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News