ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಚವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : December 30, 2020 at 5:50 PM

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 24 (1)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೆಂಕಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪೈಶೆ ಪೂರಾ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಬದ್ಲಿ ಕೆಲೆ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗರ್ಜೆ ಪುರ್ತೆ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೆ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ನಿರ್ಮಳ್ ಖಾಣ್ ಸೆವಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಘರಾ ವೆಚಿ ಆಶಾಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಆನಿ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ತಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಖರ್ಚುಂಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕರ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪುಣ್ ಜೆವಣ್ ಆನಿ ಕುಡಾಂ ದೊನೀ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಗೆಲೊ ತೊ.

ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಪಾವೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆತಾ ವರೇಗ್ ತಾಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂ ನಾ. ಕೂಡ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ವಣ್ತಿರ್ ಹಳ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚೊ ಏಕ್ ಆರ್ಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಗೀ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಟ್ ಮನ್ ಕರ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆರ್ಶ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ.

ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿರೂಪಾಕ್. ತ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಅಕ್ಲಾಸ್ಲೊ ತೊ. “ದೆವಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾಯ್?” ರಡೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಮಾವಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ತೋಂಡ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ ಮಾಂದುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ ತಾಕಾ. ಪಾಯ್ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ ತಾಚೆ. ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮೆಜಾರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ ಹಾತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಆಕರ್ಸುಂಚಿ ತಿ ಸೊಭಾಯ್, ಸಾಯರಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ರೂಪ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಥಂಯ್ ದವ್ರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಧಕೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ತೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ರೂಪ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೆಮ್ಮೆಂ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ತೊ ಸಮ್ಜಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಹೆಂ ತೋಂಡ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಯರಾಕ್ ಸೊಡ್, ಮರಿಯಾಕ್ ಲೆಗುನ್ ಕಶೆಂ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ? ಅನಿಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ಆತಾಂ ಹೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ತೆಲೆಂ.” ವಚೊನ್ ನಿರಾಶೆನ್ ತೊ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದ್ಲೊ.

“ಹೆಂ ತೋಂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವಚನಾ. ಸಾಯರಾಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಭೆಶ್ಟೆಂ. ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ಘರಾ ವಚೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ ಮ್ಹಜೆಂ ನಶಿಬ್ ಸೊಧುನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭೊಂವ್ತಾಂ.” ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ರಚುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ತೆಂ ಕೂಡ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ವಚೊನ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆನಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮೆಳಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವಿಶೆವ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿಶ್ಚಯ್ಸಿಲೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ಬರೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ರುಬಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಘರಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಕಾ ತಿಳ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆನ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಿಯಾ ಸಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರುಬಿಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಟೆನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ರುಬಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಂ. ವಾಟೆನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಶೊಪಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲಿ. ಕುಡಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಆತುರಾಯೆನ್ ರುಬಿ ಮರಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. ಘರಾಕ್‍ಯೀ ಬೀಗ್. ದೊಗಾಂಯ್ ಹಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ಘಾಬರ್ಲಿಂ.

ಮರಿಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ರುಬಿಕ್ ಘರಾಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಂಗೆರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆಂ. ವಿಲ್ಫಿ ಭಾಯ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಸ್ಟೆನಿ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ ಜಾಣಾಂಯ್ಗೀ, ವಿಲ್ಫಿ?”

ವಿಲ್ಫಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲೊ ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ದೀನತಾ ಪಳೆಲಿ.

“ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಆನಿಕೀ ನೆಣಾಂತ್?” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಲಕ್ಷಾಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ನಾ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ತಾಕಾ?”

“ತೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬರೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಮರಿಯಾ. ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಬುದಿಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಗುಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂ?”

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ?”

“ತಾಕಾ ಬೊಳ್ಣಿಗ್ ಪಡೊನ್ ದೀಸ್ ಸುಮಾರ್ ಜಾಲೆ. ತಾಣೆಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಎದೊಳ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕ್ತಾಂ.”

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ಬೊಳ್ಣಿಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್?” ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಾಂ ಉಸಳ್ಳಿಂ.

“ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ? ಅಯ್ಯೋ, ದೆವಾ, ಆತಾಂ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಖಂಯ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ?

“ಮರಿಯಾ, ಘಡ್ಬಡ್ನಾಕಾ. ತುಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಖಬರ್ ಕಾಣ್ಗೆಯಾ. ತಾಣೆಂ ಶೊಪಾಚಿ ಆನಿ ಘರ್ಚಿ ಚಾವಿ ಮಾಂಯ್‍ಲಾಗಿಂಚ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಾಂಯ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ಉರ್ವಾ ಪಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.”

“ತೊ ವಚೊನ್ ಮಸ್ತ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆಮೂ?”

“ತೊ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್ ಘರಾ ಯೇಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

ಮರಿಯಾ ಧಾವ್ಲೆಂ ತಿ ಖಬರ್ ರುಬಿಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್.

“ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮೋಸ್ ಜಾಲೊ, ರುಬಿ! ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ಬೊಳ್ಣಿಗ್ ಜಾಲ್ಲಿಯೀಂ!”

“ಬೊಳ್ಣಿಗ್! ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೊ ಖಂಯ್ಗೀ ಭಾಯ್ರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್.”

Irene-Pinto-Budkulo“ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ವಾಟ್ ಕರ್ಚಿ? ತಾಕಾ ಖಂಯ್ ಸೊಧುನ್ ವೆಚೆಂ? ವಿಲ್ಫಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ತೊ ಬರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತೊ ಮ್ಹಣ್. ತುಂ ಆತಾಂಚ್ ಉರ್ವಾ ವಚೊನ್ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಯೇ. ಹಾಂವ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್ತಾಂ.”

ರುಬಿ ಪಾವ್ಲಿನ್‍ಬಾಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ತಿ ಸಂಗತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಆತಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ವಾಟ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ರುಬಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ಉರ್ವಾ ಪಾವ್ಲೊ. ತೊ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

“ತುಂ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್ ತೊ ಮನಿಸ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಜಾಲೊ” ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತಾಕಾ. ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರುಬಿಚಿ ತಕ್ಲಿ ಗಿರ್ರ್ ಜಾಲಿ. ‘ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ! ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಘರಾ ಕಿತ್ಯಾ ಗೆಲೊ ನಾ ತೊ?’

“ವಾಂಚ್ಲಾಮೂ?” ಖಾತ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ವ್ಹಯ್” ಜವಾಬ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತಾಕಾ.

‘ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?’ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ರುಬಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ‘ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ?’ ಮರಿಯಾಕ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್? ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ದುಸ್ರೊ ಜಾಗೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಭಾರಾಧಿಕ್ ಮನಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ತೊ.

ಮರಿಯಾ ತಾಕಾ ರಾಕ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾ.”

“ರುಬೀ” ದೊಗಾಂನಿಯೀ ಕಸಲಿಗೀ ಸಂಗತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತೋಂಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ ಥಂಯ್ ನಾ, ತೊ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಜಾಲೊಯಿಂ.”

“ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ನಾ!” ಮರಿಯಾ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ನಿರಾಶಾ ಉದೆಲಿ.

“ತೊ ತಸೊಚ್, ರುಬಿ. ತಾಚೆ ಗೂಣ್‍ಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್.”

“ಘರಾ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೊ?”

ರುಬಿಕ್ ಫಕ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲಾ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ಸಾಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್? ಧರ್, ಹೆಂ ಕಾಗದ್ ವಾಚ್. ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ. ಅನ್ವಾರಾಂ ಯೆತಾನಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಿಂ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್.” ದೀರ್ಘ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಬಸ್ಲೆಂ.

ರುಬಿನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ತೆಂ ಕಾಗದ್ ಫೊಡ್ಲೆಂ.

“ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೆನಿ ಡಿಸೋಜ,

“ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಸರೊನ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ. ತುಮಿ ಕೊಣೀ ತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಸಾಯರಾ ಆತಾಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಹಿ ಸಂಗತ್ ತುಕಾ ತಿಳ್ಸುಂಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಯರಾ ಬಾಯೆಕ್ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಗದ್ ಘಾಲಾಂ.

ಲಿಯಾ”

ರುಬಿನ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಹೆಂ ಕಾಗದ್ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ?”

“ಆತ್ತಾಂ ಪೋಸ್ಟ್‍ಮೆನಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ.”

“ಬಿರ್ಮತ್ ಸಾಯರಾಚಿ. ಸ್ಟೆನಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಹಿ ಖಬರ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಸೊಶಿತ್? ತಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಲಿಪಯಾಂ, ಮರಿಯಾ.”

“ವ್ಹಯ್, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಪುಣೀ ತೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ದಿ. ರುಬೀ, ಆತಾಂ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ?”

“ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಫೊಟೊ ದೀವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ಖಬರ್ ದಿತಾಂ. ಶೊಪಾಕ್ ಆನಿ ಘರಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಯಾ. ಹಾಂಗಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಚ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಫಡ್ ಸುರು ಜಾಲಿ.”

“ಆಮಿ ತಾಕಾ ಇತ್ಲಿಂ ಮೊಗಾಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊನೀ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಡೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಡ್ ಜಾತೊ ತೊ? ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ?”

“ಸಾಯರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬರಯ್ನಾಂ. ತೆಂ ನಿರಾಶೆನ್ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಕಿತ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್! ಧಯ್ರಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ನಾ ಜಾಲಿ. ಸಾಯರಾ ಕಶೆಂ ಸೊಸ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ.”

ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ರುಬಿಕ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಮರಿಯಾ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಬಿನ್ ಘರಾಕ್ ಆನಿ ಶೊಪಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾತ್ ವೊರಾಂಚೆಂ ಬಸ್ ಧರ್ಲೆಂ. ದೆಡಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ತಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಫೊಟೊ ದೀವ್ನ್ ರುಬಿನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿಲೊ. ತಿ ಫೊಟೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆತಾಂ ಸ್ಟೆನಿಚಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸಾಯರಾ ತೊಟಾಂತ್ ಉತ್ಸಾವಾರಹಿತ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ತಾಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ವಾಂಚ್ಚೆಂಯೀ ಆನಿ ಮೊರ್ಚೆಂಯೀ ಎಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ತೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ. ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾಕ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಖಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ದುಖಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ.

ತೊಟಾಂಚಿ ಆನಿ ಆಸ್ತಿಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಯರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ. ರೈಟರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಕಾಮ್ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಪುರುಷಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮತಿಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಘಡಿಯೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ವಿಂಗಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಆಸ್ತಿಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಹದಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಜೆಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಮಾ ರಡೊಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ವಿಶಾಲ್ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಾಯರಾಕ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಚಾಕ್ರಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ತಾಂಕಾಂ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಖಾ ದುಖಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಉಬ್ಗೊಣೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಿವಾಚಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ದಿಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಬ್ಜಯ್ತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಘರಾಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾವಯ್ನಾಕಾ, ತಿಂ ತುಜಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿಡ್ಡಿತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ಯೆನ್ ತಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಸಾಯರಾಕ್. ‘ತಿಕಾ ಕಾಗತ್ ಬರವ್ನ್ ಘರಾ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್!’ ತಿ ಆಲೋಚನ್ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ. ‘ಪುಣ್ ಅಂಕಲಾಕ್ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ಮಮ್ಮಿನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ಖಂಯ್. ಕಶೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ?’ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಆಡಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಸಾಯರಾ ಥಂಯ್ ಚಡತ್ತ್ ಗೆಲಿ. ತಿಕಾ ತೆಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲೆ ದೀಸ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಮನ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೆತಚ್ ಸಾಯರಾನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಕಾಗತ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *