Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 20: ಜಟ್ಪಟ್ ರುಸ್ತುರುಸಾಂವ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : January 4, 2021 at 5:57 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 20
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 20 – ಜಟ್ಪಟ್ ರುಸ್ತುರುಸಾಂವ್

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್, ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ದೋಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ಕೊಣ್‍ಯೀ ತೆ ಜಾಂವ್, ಕಸಲೊಚ್ ಆವಾಜ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ಮಂಜೆಕ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಘುಣ್ಗುಣ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚೆ ಹಾತ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ವೊಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

“ಯೇ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್, ವ್ಹಳೂ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್. “ತುವೆಂ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾ.” ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ, ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ವೆಂಗವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ, ಆನಿ ದೊರಿಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತೊ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಯಾಂಚೆರ್ ಉಬೊಚ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್, ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ತಿಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಉತ್ರೊನ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಇತ್ಲೆಂ ಜಾತಾನಾಂಯೀ, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಕಸಲೊಚ್ ಆವಾಜ್ ತಿಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಅಪಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವಾಸ್, ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ದಾರಾನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ದೀಷ್ಟ್ ವ್ಹೆಲಿ. ನ್ಹಂಯ್ಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಮಂಜೆಕ್ ಆದಾಳ್ಚೊ ಥೊಡೊ ಆವಾಜ್ ಜಾತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಮಂಜೆಂತ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೊಡ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವೆಚೊ ತಾಚೊ ಇರಾದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರಿಚ್ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಯ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲಿ ದೋಣ್ ಮಧೆಂಗಾತ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೋಣಿಂತ್‍ಯೀ ಎಕ್ಲೊ ರಾಕ್ವಲ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಇತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್, ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ದೆಂವೊನ್, ಚಲಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಗ್ ಭಿಜಯಿಲ್ಲೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚೊ ಅಪಾಯ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ತೊಚ್ ಅಪಾಯ್, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡ್ಚೊ, ಆತಾಂ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಯ್? ಹಾಂವ್…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಬೋಟ್ ದವರ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ವ್ಹಳೂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಮ್ಹಜೆಂ ಹೊಡೆಂ ಆಬ್ಳೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಮಧೆಂ, ಪಹರ್‍ಯಾ ಸಮೇತ್ ತಾಂಚಿ ದೋಣ್ ಆಸಾ!”

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

“ತಿ ದೋಣ್ ಆಸೊಂದಿ ಥಂಯ್ಚ್. ವ್ಹಳೂ ವಚೊನ್, ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಾಕಾ ವೋಡ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್ ನಹಿಂವೇ? ತುಂ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಚಲಿ. ತಿಚೆಂ ಸೂಚನ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೊ. ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್, ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಪಾಯ್‍ಚ್ ಆಧಾರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಘಡಿಭರ್ ರಾವ್ಯಾಂ…”

ಮಂಜೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ಉಲೊಯೀ ಆಯ್ಕಲೊ. ಪುಣ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚ್ಯಾ ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ತ್ಯಾ ದೋಣಿಂತ್ಲೊ ಮಾನಾಯ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ದೋಣ್ ತಾಣೆಂ ಮಂಜೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಲಿ, ಆನಿ ರಾಜ್ವಾಚ್ಯಾ ನಿಸಣೆಕ್ ಹಾತ್ ದಿಲೊ. ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್, ಮಂಜೆಂತ್ ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ. “ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯಾ. ಪಾಯ್ ಬಡಯ್ನಾಕಾ” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ. ಖುಶೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್, ದೋಣ್ ಉತ್ರೊನ್ ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ತಾಣೆಂ ವಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೊಡೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

“ಕುಂವರ್ನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ಭಿಜೊನ್ ಥಂಡ್ ರಾವಜಾಯ್. ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್.”

“ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ, ಆನಿ ತುಜೊಯೀ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಸಂತೊಸಾನ್. ಪುರಾಸಣೆಚಿ ಆನಿ ಆಂಗ್ ದುಕಿಚಿ ತಿಕಾ ವಿಸರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. “ಖರಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್… ಹೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವಪಣ್ ನ್ಹಯ್‍ಮೂ?” ದುಬಾವ್ಲಿ ತಿ.

“ನ್ಹಯ್, ಸ್ವಪಣ್ ನ್ಹಯ್.”

“ಆನಿ… ತುಂ ಪುಣೆಗೆಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಜಾಶಿ?”

“ತೆಂ ಸವಾಲ್, ಸಬಾರ್ ತೊಂಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಂವ್ ವಿವರ್ಸಿತಾಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಘೆ. ಹ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮಂಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಸೊನ್‍ಶೆಂ.

ತಾಂಚೆಂ ಹೊಡೆಂ, ಮಂಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಡಿಕ್ ತೆಂ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಬಗಾರ್, ದರ್ಯಾಚೆ ಕುಶಿಕ್, ಅಳ್ವ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತೆಂ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲೊ.

“ಆಮಿ… ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಆತಾಂ ವೆತಾಂವ್? ತಡಿಕ್ ವಚನಾಂವ್?” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

“ತುವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ. “ತಡಿಕ್ ಆಮಿ ವಚನಾಂವ್, ಬಗಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಏಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವ್ಹರ್ತಾಂ.”

“ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್. “ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್‍ಯೀ ವಚನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಡಿಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯಾ. ಹಾಂವ್ ಘರಾ… ಕಾವೂರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ.”

“ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್, ಆತಾಂ ನಹಿಂ… ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್.”

“ತರ್… ತರ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್…”

“ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಅಪಧಯ್ರ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್… ಆತಾಂಚ್ ಹೊಡೆಂ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ತುಕಾ ತಡಿಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ತುವೆಂಚ್ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಫಾಲ್ವಾಂ ಪೊರ್ವಾಂ ಭಿತರ್, ತನ್ಖಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತುಜೊ ಗೋಳ್ ಜಾತಲೊ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿ ಥಟಕ್ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ:

“ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂಯ್… ತರ್ ತುಂ ಕೋಣ್ ಜಾಶಿ?”

VJP Saldanha“ಭಯ್ಣಿ ಭಿಯೆನಾಕಾ. ಆತಾಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ವಿಶೆವ್ ಘೆ. ಭೋವ್ ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್ ಆನಿ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ತುವೆಂ ಘರ್ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾಯ್ಟ್, ತುವೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿಜಯ್. ಕಷ್ಟಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಭುಜಾವಣೆಚೊ ಸಂದೇಶ್ ತುವೆಂ ವ್ಹರಿಜಯ್. ಚೂಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಸಬಾರ್, ತುವೆಂ ವಚೊನ್ ತಿದ್ವಿಜಯ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಪುರ್ತಿ ಆಯ್ತಿ ಜಾತಚ್, ಹಾಂವ್, ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ತಾಂ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ದವರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್, ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಭರಾನ್ ತೌಜ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ವಯ್ಲಿಂ ಗಂಭೀರ್, ಪುಣ್ ದಯಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಪುಣ್, ‘ದೆವಾ, ತುಜಿ ಖುಶಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಹೊಡೆಂ ‘ಸ್ತೆಲ್ಲಾ’ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರಾಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿಣೆಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವೊನ್, ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಶಿಬಂದೆನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

* * * * *

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಕಾತರೀನಾಂತ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ದೋಣ್, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ನಹಿಂ. ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್‍ಯೀ ತೆ ಕೊಣೀ ನಹಿಂ. ಫಕತ್, ‘ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಘಾತ್ಕ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಲಾಭಾಡ್ಯಾಕ್ ನಿಮಾಣಿ ಏಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಜಯ್ ಆನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾಚ್ಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡಿಜಯ್’ – ತಸಲೆ ಸಬಾರ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಹೆರ್ ತೇಗ್ ಸಾಂಗಾತಿ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಚಿ ಖಬರ್ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಪಾವವ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಶಪಥ್ ಘಾಲ್ಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಪರ್ತುನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಸೊಜಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಶಪಥ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ತುರ್ತಾನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಪರ್ತುನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

‘ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾ’ ಆನಿಕೀ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಲಂಗರ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಶಿಪಾಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ‘ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ನಿತಿದಾರಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಫರ್ಮಾಣ್’ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಶಿಪಾಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್‌ಯೀ ಪಹರೆಗಾರ್ ಆನಿ ನವ್ಕರ್ ಸರ್ವ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮೌಜ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹೆಂ, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಬರೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ.

ರಾತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ತಕ್ಲಿ ಚುಕವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆ. ತಾಕಾ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಆನಿ ತಾಚೆ ಕಡ್ಚೆಂ ರುಸುಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾಪ್ಳಿ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಭಿಯಾನ್‍ಂಚ್, ತಾಕಾ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೆ. ಕ್ರಮೇಣ್, ಕಶೆಂಯೀ, ಏಕ್ ದೋಣ್ ಪುಣೀ, ಪಿಂತಾನ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ಘೆತ್ಲಿ, ಆನಿ ರಾತಿಂ, ಕಾರ್ಡೊಜಾಚ್ಯಾ ಮಂಜೆಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ.

“ತಸಲೆಂ ಸಾಹಸ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ವಾ ನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್. “ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಮಂಜೆಕ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಯಾಂ. ತುಮಿ ಸಕಯ್ಲ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ಜಣ್ ಆಸೊಂದಿ, ನಾ ಆಸೊಂದಿ, ಪುಣ್ ತೊಪಾಸಿ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟೊಂದಿ… ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಹಾಂವ್.”

“ಆನಿ ತುಜಿ ಭಾಚಿ?”

“ಮ್ಹಜಿ ಭಾಚಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಿಕಾಯೀ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ತಾಂ… ತಿಕಾಯೀ ಥೊಡಿ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜಾಯ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ತಿ, ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ವಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ರಾವ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರಾವೊಂದಿ. ತಿಕಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್.”

ಯೆವಾಂಚ್ಯಾ, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಸೊಜ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ, ರಾತಿಚಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಉತರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ದೋಣಿ ಸಮೇತ್, ಪಯ್ಸಾ-ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲೆ. ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಚಲನ್ ವಲನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಥಾಂಬ್ತಚ್, ತಡಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ಸಾಂತಾ ಕಾತರೀನಾ’ ಮಂಜೆಕ್ ತಾಣಿಂ ತೀರ್ ಧರ್ಲೊ. ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಎಕಾ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಮಂಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತಾಣಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮಂಜೆ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಹೊಡೆಂ ತಡಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಯೀ ತಾಣಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಹೊಡ್ಯಾಂತ್, ಜಾಂವ್ ತೊಪಾಸಿ, ಜಾಂವ್ ತೆರೆಜ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಥಿರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ಧಯ್ರಾನ್ ತಾಣಿಂ ತಿ ದೋಣ್ ತ್ಯಾ ಚಾಂದ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಮಂಜೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಲಯ್ಲಿ. ಜಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮಂಜೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ತಿ ದೋಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ದುಸ್ಮಾನಾಂಚಿಚ್ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಡುಣೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್, ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ರಾವೊನ್ ಕಾನ್ ಫುಲಯ್ಲೆ. ವಾರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಲಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ.

ಪೆಂಕ್ಡಾಚಿ ಭಾಲಿ ಕಾಡ್ನ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್ಲಿ. ಧಯ್ರಾನ್ ದೊರಿಯೆಚ್ಯಾ ನಿಸಣೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ದಿಲೊ. ಮಂಜೆಕ್ ತೊ ಚಡ್ಲೊ. ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ಮಂಜೆಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸೊಜಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್, ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ವಯ್ರ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಮಂಜೆಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆವರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಂಕಾಂ ಝಳ್ಕಲೊ. ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಆವರಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಿಂತಾನ್ ವ್ಹಳೂ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಕೋಣ್‍ಗೀ ಎಕ್ಲೊ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಂಜೆಂತ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಚ್, ತೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ. ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಥಳಾರ್ ಬೊತ್ಲಿಚ್ಯೊ ಖೊಂಚಿ, ವೊಮ್ತೊನ್ ಉಸಳ್‍ಲ್ಲೊ ಸೊರೊ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ರಗತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಮಾನ್ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ತುನ್ ಬರಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚೊ, ಭಾಚ್ಯೆಚೆರ್ ಎದೊಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ನಿಂವಾಳ್ಳೊ. ಮಂಜೆಂತ್, ಚೊರಿಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್, ತೊಪಾಸಿಕ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಾಣಿಂ ಕೆಲಿ.

“ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ದುಮ್ಗಾಬಾ?”

“ಆಮ್ಚೆಂ ಬಾಳ್, ಕಾಯ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ ಉಸ್ಳೊನ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪೊಜ್ಡ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ, ತೊಪಾಸಿಕ್ ನಿದಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮ್ ಆಧಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಹಾಂವೆಂ. ಹಾ, ಬಾಳಾ! ಕಸಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ, ಕೊಣಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಘರ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಡ್ಲೆಂಯ್!”

“ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್…”

“ದುಸ್ರಿ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಸಲಿಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ನವಿಂ ನಹಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಜಾಬೆಲಾಚೆರ್, ವೇಳ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ಜುಲುಮ್ ಚಲವ್ನ್, ತಿಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಸ್ಳಾಯ್ಲ್ಯಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್…” ಫುಡ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ತಾಣೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ನಾ. “ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಭ್ರಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಗುಂಡಿಯೆಕ್ ತಾಣಿಂ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಥರ್ಥರ್ಲೊ.

ಘಡಿಯೆ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಣೆಂ ಭೊಂವಾರಿಂ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಭಾಚಿಯೆನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಬೆತಾಂಚೊ ಪೆಟಾರೊ ಆನಿ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ಹಳ್ತಾಚಿ ಪೇಟ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ವಚ್, ಬಾವ್ತಿಸ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ವಯ್ರ್ ಆಪಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಚ್:

“ಇಜಾಬೆಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಂತರ್ಲಿ, ಘಳಾಯ್ ಕರ್ನ್, ಹಾಂಗಾ ಆಮಿ ರಾವೊನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ನವಿಂ ಕುರ್ಲಾಂ ಆಮಿ ಕಿರ್ಲಯ್ಜಾಯ್… ವಿಭಾಡಾಚ್ಯಾ ಧುಳಿಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ನವಿಂ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಆಮಿ ಉಬಾರಿಜಾಯ್. ಧನಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆಬ್ಳೆ, ಇಜಾಬೆಲಾನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಹಾಂಗಾ ದಿಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಹ್ಯಾ ಆಣ್ವ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಧನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ತುರ್ತ್ ಕರಾತ್. ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಪೇಟ್ ಆನಿ ಪೆಟುಲ್ ಆನಿ ಪೆಟಾರೆ ದೋಣಿಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಯಾತ್!”

ತಶೆಂ, ತೆ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ, ಆನಿ ತೆರೆಜಾನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾನಾ ಶಿವಾಯ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊಪಾಸಿನ್ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆರ್‌ಯೀ ದಿರ್ವೆಂ ದೋಣಿಕ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಗ್ಸಿಲೆಂ.

ಮಂಜೆಚೆರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನಾಸ್ತಾಂ, ಅಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂದರ್ಭ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾ ವರ್ವಿಂಯೀ ಜಾವ್ಯೆತ್, ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಪಾತ್ಯೆಲೆ.

ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ಲೊ, ಲೊಳ್ಳೊ ಆನಿ ಪಿಂರ್ಗಲೊ.

“ತುಂ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾಂಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತುಜಿ ಝಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮೊರ್ಚೊ ಜೀವ್ ನಹಿಂ ತುಜೊ!”

“ಹಾ… ಉದಾಕ್… ಉದಾಕ್!” ಪಿಂರ್ಗಲೊ ತೊಪಾಸಿ.

“ಉದ್ಕಾಕ್ ತುಕಾ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ… ಸಗ್ಳಿ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ದರ್ಯೊಯೀ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ಉಕ್ಲುನ್, ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ-ತೊಂಡಾರ್ ವೊತ್ಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ಫಾಪುಡ್ನ್ ತೊಪಾಸಿನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಉಟೊನ್ ತೊ ತೆಂಕ್ಲೊ.

“ಕೆ… ಕೋಣ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಸವಾಲಾಂ ತುಂ ವಿಚಾರಿನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. “ಆಮಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀ. ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ಹ್ಮ್!” ಹುಂರ್ಗೆಲೊ ತೊಪಾಸಿ.

“ಉಬೊ ಕರಾತ್ ತಾಕಾ… ತೋಂಡ್ ಸುಟ್ತಾ ವಾ ನಾ ಪಳೆಯಾಂ” ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ ಪಿಂತಾನ್.

ತೊಪಾಸಿಕ್ ತಾಣಿಂ ಧರ್ನ್ ಉಬೊ ಕರ್ನ್ ಧರ್ಲೊ. ಉಬೊ ರಾವೊಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೊ ಲಕ್ತಾಲೊ.

“ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ವಿಚಾರಿತ್ತ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ತೊಪಾಸಿಕ್ ದಾವೆಂ-ಉಜ್ವೆಂ ಹಳ್ತಾನ್ ಥಾಪ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

ತೊಪಾಸಿಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ. ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಚ್, ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಪಿಳೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಚಡ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರಿನಾಕಾತ್… ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ…”

“ಸಾಂಗ್, ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?”

“ತಿ ಹಾಂಗಾ ನಾ… ತಿಕಾ ತೊ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಸತ್ತ್…”

“ಕೋಣ್?”

“ಸ… ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.”

“ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಬರೆಂಚ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ! ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯಾ! ಕಾಫರಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ದಗ್ದೊಣಿ… ಧರ್ ತುಜೊಯೀ ಹಕ್ಕಾಚೊ ವಾಂಟೊ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಪೊಟಾರ್ ಬರಿಚ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಅರ್ನಿಲಿ. ಕೆವ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜಾಬೆಲ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ತಶೆಂ ದುಕವ್ನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ! ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ ದೊಡ್ಲೊ, ಆನಿ ಗಳೊ ನಳೊ ಭರೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ವೊಂಕ್ಲೊ. ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ದುಕಿನ್, ಉಸ್ತಿರೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ:

“ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗೊಸ್! ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ ಪಡ್ತಾಂ! ವ್ಹಯ್! ಸತ್ತ್! ಡೊನಾ ತೆರೆಜಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲಾ… ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೊ… ಹೋ…” ರಡ್ಲೊ ತೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್, ತೊಪಾಸಿಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆಕಾಂತ್ಲೊ ತೊ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊಚ್ ಘುರ್ತ್ – ಖುರ್ಸಾಚಿ ಸಿನೊಲ್!

“ಆಮ್ಚಿ ಕಥಾ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೀಂತ್. “ಹ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಚೆಂ ಥಳ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್. ಪುಣ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಚೆಂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್… ಕೊಣೆಂಯೀ ಜಾಂವ್… ತುಜೊ ಜೀವ್ ಉರಯ್ಲಾಸೊ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತುಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಿನಾ…”

“ಉಪ್ಕಾರ್! ಉಪ್ಕಾರ್!” ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೊ ಕಾರ್ಡೊಜ್. ವೊಂಕೊನ್ ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್, ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಕಲ್ಸಾಂವ್‍ಯೀ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಧನ್ ದಿತಾಂ.”

“ತುವೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ… ಆಮಿ ತೆಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಆಮಿ ಸೊಡ್ತಾಂವ್. ಜಾತಾ ತಶೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದೀ. ಆನಿ… ತುವೆಂ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋಧ್ ವರ್ದ್ಯೊ ಲಿಖಿನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್… ತುವೆಂ ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಸರ್ದಾರ್ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಾಶಿಯೆಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್…”

ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್ ತೊಪಾಸಿಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ಥಳ್ವೊ ಉದಾರೊ ಕೆಲೊ, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೆಬ್ಬೊಟಾಂನಿ ತೊ ಪಾಟಿಂ ದಾಂಬ್ಲೊ. ತೊಪಾಸಿನ್ ಏಕ್ ಬೋಬ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ತಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ. ಸುಕೆಂ ಲಾಂಕುಡ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ಗಾಂಟ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಜಟ್ಟಟ್ ರುಸ್ತುರುಸಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ದೋಣಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆತಾಂ ಅಪಧಯ್ರಾಚೊ ಕಿಡೊ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News