Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ತಿಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

Posted on : September 23, 2019 at 12:08 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 3 ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ತಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಸಿಲಾಚೆಂ ಮನ್ ಭಿಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವರ್ವಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ, ತೆರೆಜ್‍ಬಾಯ್ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆವಯ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. “ಮಾಂ, ಆನ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ?” ಸಿಸಿಲಾನ್ ದುಬಾವೊನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್‌ಯೀ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಗಂಭೀರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. “ತುಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ಧನ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್? ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ.” “ತರ್, ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆನಿ ಡಯಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್, ‘ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವ್ಹೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ? ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ತುಂ ತೆರೆಜ್‍ಬಾಯೆಕ್ ಹೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ರಡ್ತಾಲಿಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” “ಮರಿಯಾ” ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಸಿಸಿಲಾನ್, ಆನಿ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ರಾವ್ಲಿ ತಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜಲಿ ತಿಕಾ. ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ತೆರೆಜ್‍ಬಾಯೆಚಿಚ್ ನಾತ್ ಆನಿ ಡಯಾನಾ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೆಂ ಸೆಜಾರ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ. ಘರಾ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಮರಿಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ತಿಂ.
“ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿಯ್ ಪುತಾ?” ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ವೋಡ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ. “ಹಾಂವೆಂ, ಆನ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ, ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾಂತ್. ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಶ್ಟೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಖಂಯ್. ಆನಾನ್ ಆಬುಟಾಮಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಮಾಂ, ಆನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲೊ? ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಿಸಿಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಲಿ? “ನಾ, ಮರಿಯಾ, ತುಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ಕೊಣಾಕೀ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಆಬುಟಾಮಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ದೂರ್ ಆನಾಚೆರ್ ಘಾಲಾಂ. ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಆನಾಕ್ ಸೊಡ್ತೆಲೆ.” “ಆನ್ ಬರೊ ನ್ಹಯ್‍ಗೀ ಮಾಂ? ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಧರ್ಲಾ?” “ಮರಿಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಇರಾರ್ ಕರ್ನಾಕಾ. ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಸಮಾ ನಾ” ಅಸಮಾಧಾನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಸಿಸಿಲಾನ್. ಸಗ್ಳಿ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪುಣೀ ಆವಯ್ಚಿ ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಚೆಂ ಮನ್‍ಯೀ ಘುಸ್ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮತಿಂತ್ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ತಾಕಾ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಖುನ್, ಜಯ್ಲ್ ಹಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ಉಚ್ಛಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಖಾಂದಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ‘ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಡೆನ್ ರಾಜಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಪೂರಾ ವಿಚಾರ್ತೆಲಿಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್. ವೊರಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿಂ ಅಡೇಜ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಆಂತೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಭಾವಾಚಿ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಏಕ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಸ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ ಸ್ಥಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಂತೊನಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡ್ಲೆಂ. “ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಗೋ ತುಮಿ?” ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರ್ನ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಗಳ್ಳೊ ತೊ. ಸಿಸಿಲ್ ಪಾಲ್ವಾನ್ ತೋಂಡ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಧುಳ್ದುಳಿತ್ ರಡ್ಲಿ. ಕುಂದ್ಯಾಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸನಾಶೆಂ ಕುಂದ್ಯಾಕ್ ಘಶ್ಟಿಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯಾ ಮೌನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಂತೊನಿನ್‍ಂಚ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ. “ಸ್ಟೆನಿ” ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಗಂಭೀರಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಂ ತುಜೆಂ ಮನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಥಂಯ್ ದವರ್. ಕೊಣೆಂಯ್ ರಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಮುಖ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾಂ. ಭಾವೊಜಿ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ.”
ಸ್ಟೆನಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡ್ಚೊ ಹಾಲ್ಲೊ ನಾ. ‘ಆನ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?’ ಸವಾಲ್ ಉದೆಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್. “ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕೆದಾಳಾಗೋ?” ಭಾವಾನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾತಚ್ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉಟ್ಲೊ ಆಂತೊನ್. “ಬರೆಂ ತರ್, ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಕಿಲಾ ಕಡೆನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಯೆತಾಂ. ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ.” “ಜೇವ್ನ್‍ಂಚ್ ವಚ್.” ತಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಆನಿಕೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಿಕಾ. ತಾಕಾ ವಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ ತಿ. ಆಂತೊನ್ ಯೆತಚ್ ಧಯ್ರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಿಕಾ. ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. “ಕಿತೆಂ ಖಬರ್?” ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸಿಸಿಲಾನ್ ತೊ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್. “ಹಾಂವ್ ವಕೀಲಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಭಾವೊಜಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.” “ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್?” “ವ್ಹಯ್. ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾನ್ ಸಮಾ ಬಾವ್ಲಾ ಬಾವ್ಡೊ.” “ಬಾವ್ತಲೊಚ್. ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬಳ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಮೊಡೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಚೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತೊಚ್ ಜಾಣಾಂ” ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಭರೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸಿಸಿಲಾನ್. “ವಕೀಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ?” “ಜಾಮೀನೆರ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಖಂಯ್.” “ತರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ?” “ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಕೀಲಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ನಮಿಯಾರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.” “ಸುಟ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾಮೂ, ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಬಾ?” ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. “ಕೊಣ್ಣಾಂಗೊ… ತೊ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸುಟ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾ.” ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಅಪಧಯ್ರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಮ್ಹಾ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ನಿವಾರುನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾನ್, ಆಂತೊನಿನ್ ವ್ಹಯ್ಸಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಮತ್ ದೀವ್ನ್ ಫಾವೊ ತಿ ತಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಭುರ್ಗೊ ಹುಶಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸಿಟ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಪರ್ನೆಂ ವರ್ಸ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ನವೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಜಶೆಂ ಭಿರಾಂತಿಚೆ ತಳ್ಮಳೆ ತಶೆಂ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆ ಬುಡ್ಬುಡೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಜಾತಾಲೆ. ಆಂತೊನಿನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಕೀಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವೀಣತೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ಘೊವ್ ನಿತಿದಾರಾ ಹುಜ್ರಿಂ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ರುಜು ಜಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ಚಿಂತಾಲಿ. ತಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಕರುಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ವ್ಹಡಾ ಆತುರಾಯೆಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಲೆಕಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ನಿತಿದಾರಾ ಹುಜ್ರಿಂ ಜೊನ್ ಶೆಟಿ ಆನಿ ಆಬುಟ್ ನಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆಚಿ ಝಡ್ತಿ ಫುಡೆಂ ಗೆಲಿ. ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಕಕ್ಷೆಗಾರ್ ಖರೊಚ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಶೆಟಿ ವಿರೋಧ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿತಿದಾರಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಆಜೂನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಬಡೆಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿಚಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ. ಜೊನ್ ಶೆಟಿಕ್ ಕೈದ್ ಕರುನ್ ಪಾಂಚ್ವೊ ಮಹಿನೊ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಎಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸೊಮಾರಾ ತಾಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ದೀಸ್. ತ್ಯಾ ಸೊಮಾರಾ ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಸಿಸಿಲ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ತೀರ್ಪಾಕ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಂಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಆನಿ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ದೀಸ್ ತೊ. ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಸಿಸಿಲ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಕನಾಸ್ತಾಂ ಆಂತೊನ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ತೀರ್ಪ್ ಉಳ್ಟೆಂ ರಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್. ಆಂತೊನ್ ಚಲ್ತಚ್ ಸ್ಟೆನಿ ಹಾತಾಂತ್ ನಿಬಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತೆಂ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಉದ್ವೇಗ್, ಭಿರಾಂತ್, ಆಶಾ, ನಿರಾಶಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾನಾ ಬುಕಾರ್ ಮನ್ ಕಶೆಂ ದವರ್ತಲೊ ತೊ? ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆವಯ್ಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ ತಾಚೆಂ. ಸಿಸಿಲಾಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಬಿರ್ಮತೆಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಘಡಿ ಮತಿಂತ್ ಆಶಾ ದವರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ವಾಟೆಕ್ ತಿಳ್ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ತಿಚಿ ಆಶಾ ನಿವ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಭಿರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಾನಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಕಡೆನ್ ಧಾಂವೊನ್ ತಿ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾಲಿ. “ಸ್ಟೆನಿ, ಆನ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಾಮೂರೇ?” ಭ್ಯೆಂ ಆನಿ ಆತುರಾಯ್ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂ ನಾ. “ಮಾಂಯ್, ತೂಂ ವೊಗಿಚ್ ಬಸ್…” ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. “ತುಜ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಾಯ್. ಆಮಿ ಬರೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಾಡ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಧಯ್ರಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಜೆ.” ಪುಣ್, ಸಿಸಿಲ್ ಕಶಿ ವೊಗಿ ರಾವತ್? ವೊರಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿಂ ಬಾರಾ ಮಾರ್ಲಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಉತರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಂತೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಸಿಸಿಲ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ವೊರಾಂ ದೋನ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಂತೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಿಸಿಲಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕರ್ಗೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ತಿಕಾ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ವಿರಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. “ಮಾಂ, ಆನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ? ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್‍ಗೀ ತೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್?” “ಆನ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಚ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಯೇ…” ಮತಿಂತ್ ಕಳ್ವಳೆ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸಿಸಿಲ್. “ಮರಿಯಾ, ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇ” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ರೇ” “ಮಾಮ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಆನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಲೊ. ತುಂ ಆತಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚ್.” “ತುಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ ಆನ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತೊ…” “ಮರಿಯಾ, ಹಾಂಗಾ ಯೇ, ತುಕಾ ಗೊಡಾ ಕುಡ್ಕೊ ದಿತಾಂ. ತೊ ಖಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚ್.” ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಖಾಣಾಚಿ ಆಶಾ ದಾಕಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲಿ ಮರಿಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್. ಗೊಡಾ ಕುಡ್ಕೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾ ಉಲಂವ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ವಿಸರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. “ಅಳೆ, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾ, ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕುಡ್ಕೊ ಪಳೆ!” ತಾಕಾ ದಾಕವ್ನ್ ಪೊತೆಂ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಮರಿಯಾ ವೆತಚ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ದೀಗ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ, ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂಕ್ ತೆಂಕುನ್ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ, ತಾಚೆಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆಂ. ಸಿಸಿಲ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬಸ್ಲಿ ಆಂತೊನಿಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್. ವೊರಾಂ ತೀನ್ ಮಾರ್ಲಿಂ. ಆಂತೊನಿಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಿಸಿಲಾಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಅಸಮಾಧಾನಾಂತ್ ಆನಿ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ಬದಲ್ಲಿ. “ಮಾಮ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ರೆ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್?” ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ. ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂನಾಂತ್. “ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ಹೊ ಆನಿಕೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್..!” ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರುಂಕ್ ಭೋವ್‍ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಆವಯ್ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲೆಂ. “ಕೊಡ್ತಿಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಯ್, ಮಾಂಯ್…” ಭೆಶ್ಟೆಂ ಕಾರಣ್ ದಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆವಯ್ಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್. “ದೆವಾ, ತುಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್…” ತ್ಯಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ದುಸ್ರೊ ಕಸಲೊಚ್ ಆಧಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ. “ಮಾಂಯ್, ತುಂ ಭಿತರ್ ವಚ್. ಮಾಮ್ ಆತ್ತಾಂ ಯೆತಲೊ.” ಸಿಸಿಲ್ ಮೊನಿ ಜಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲಿ, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಫಿಯೆಕ್ ತಯಾರಿ ಕರುಂಕ್. ಧಡ್ದಡ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತಿಕಾ ಕಾಮಾ ಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ಮಾಂಯ್, ಮಾಮ್ ಆಯ್ಲೊ!” ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಎಕಾ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಂತೊನ್ ವಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ತಾಚೊ ವೇಸ್‍ಚ್ ಖಬರ್ ಬರಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತೋಂಡ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಗವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಬಿಸುಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಕಪಾಲಾರ್ ಆಡ್‍ದೀಡ್ ಲೊಳ್ತಾಲೆ. ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ತೊ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ತೊಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್ ಲಗಾಮ್ ಘಲಿ. “ಸಿಸಿಲಾ, ವೆಗಿಂ ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಾಕ್ ದೀ.” ಭಯ್ಣಿನ್ ವೆಗಿಂ ವಚೊನ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಘೊಟಾನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ ಆಂತೊನಿನ್. ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ತಿಕ್ಕೆ ನಿತಳ್ತಚ್ ತಾಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಪಯ್ಲಿ ಭಯ್ಣಿಚೆರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿಚೆರ್ ಪರ್ತಿಲಿ. “ಕಿತೆಂ ಖಬರ್, ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಬಾ?” ಗ್ಲಾಸ್ ಭಿತರ್ ದವ್ರುಂಕೀ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಲಾಕ್. “ಖಬರ್..!” ಎಕಾ ಮಿನುಟಾಚ್ಯಾ ಮೌನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಂತೊನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ… “ಭಾವೊಜೆಕ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಯ್ಲ್ ಜಾಲೆಂಗೊ…” ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ಸಿಸಿಲಾಕ್. ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲೊ. ಕೂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ ತಿಚಿ. ಸ್ಟೆನಿಯೀ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ. “ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ!” ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಸಿಸಿಲಾನ್, ಮತ್ ನಿತಳ್ತಾನಾ. “ದೆವಾ, ಹೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆಯ್ಲೆಂ!” ಧಕೊ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಿಕಾ. ತಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಪಡೊನ್ ಫುಟ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ ತಿ. ಸಾಲಾಂತ್ ಮೆಜಾ ಕಡೆನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೂಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲಿ ತಿಣೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಸಕತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಿಕಾ. ಆಂತೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. “ಏಕ್ ಘಡಿ ಆಡ್ ಪಡ್ ಸಿಸಿಲಾ” ಭಯ್ಣಿಕ್ ಲೋವ್ ಉಟವ್ನ್ ನಿದಾಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾನಾ ನಿದ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್. ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಿಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಿಚೆ ಸರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ. ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ಲೆ. “ಆನಾಕ್ ಜೈಲ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಜೈಲ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ” ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ತೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟೊನ್ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಮತಿಂತ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಯಾ ದೂಕ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸವಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹೆಲಿ ತಾಣೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಿ ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್! ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಗುಮಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮುಖಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂ ಆನಿ ರುಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ಆಂಗಾಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. “ಆನಾ” ರಡ್ಲೊ ತೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ರುಕಾಕ್ ವಣ್ಕವ್ನ್. “ಕಸೊ ತುಂ ತೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಸೊಸ್ತಾಯ್?” ತೆಂ ದುಕೇಸ್ತ್ ತೋಂಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಉರ್ಬೆನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊ! ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಮುಖಾರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿಕೊನ್ ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ಕಷ್ಟಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣಾರ್ ಪುಣೀ ಸುಖ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಸುಖ್… ಶಿಕಪ್…” ಘುಣ್ಗುಣ್ಲೊ ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್. “ಆಜ್‍ಚ್ ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ!” “ಆನಾ ಥಂಯ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ನಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ?” ದುಬಾವ್ ಉಟ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ “ಲಾಂಬ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ..!” ಆಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ. “ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ?” “ನಾ, ಖಂಡಿತ್ ನಾ. ಆನಾ ವರ್ವಿಂ ತಶೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ. ತರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಪೊಲಿಸ್ ಯೆತಾನಾ ಆನ್ ಮೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ರಾವ್… ಪುಣ್… ಆನಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಬುಟಾಮಾಚಿ ಪೊಕೆಟ್ ಕಶಿ ಆಯ್ಲಿ..?” ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪಯ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಪೊಂಕ್ ತಯಾರ್‌ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ವೊರಾಂ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಇಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆಮೆಂವ್ಚೊ ಮಾಮ್ ದಿಸ್ಲೊ ತಾಕಾ. ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ. ರಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ವಚೊನ್ ತಿಳ್ತಾನಾ ಆವಯ್ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. “ಮಾಂಯ್” ಲೋವ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ‘ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್?’ ಚಿಂತಿತ್ತ್ ಬೂಕ್ ದವರುಂಕ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ. ತೆದಾಳಾ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್ ದಿಸ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಆವಯ್ ಘರಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ನಿತಳ್ಳೆಂ. ಬೂಕ್ ದವರ್ನ್ ತಿಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ ತೆಂ. “ಮಾಂ, ತುಂ ಬರಿ ನಾಂಯ್?” ಸಿಸಿಲಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಸುಖಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿಕಾ ದುಖಾಂ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. “ಬಾಪ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಮರಿಯಾ” ತಾಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ರಡ್ಲಿ ತಿ. “ಮಾಂ, ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ?” ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಆನಿ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ತುಕಾ ಆನ್ ನಾ, ಬಾಳಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ.” “ಆನ್ ನಾ?” ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಉತ್ರಾಂ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿಯೆಪರಿಂ ತೊಪ್ಲಿಂ. ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡ್ಚೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ ತೆಂ! ಸ್ಟೆನಿ ಕಡೆನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರುಂಕ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ಮಾಂ, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ?” “ಘರಾಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.” “ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾ!” ಭಾವಾಕ್ ಆಪಯಿತ್ತ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ಸ್ಟೆನಿ ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ರಾವೊನ್ ಶೂನ್ಯ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. “ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾ” ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೀಶ್ಟ್ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪರ್ತಿಲಿ. “ಆನಾನ್ ಆಬುಟಾಮಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲಾಗೀ, ಸ್ಟೆನ್ಯಾಬಾ?” “ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಾನ್ ಆಬುಟಾಮಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್?” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕಠೋರತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ಕಾವ್ಜೆಲೆಂ. “ಸಕ್ಡಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.” “ಸಕ್ಡಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಶಿ ಪಳೆ.” ಸ್ಟೆನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮರಿಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲಿ ನಾ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಮನ್ ದುಖ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. “ಮರಿಯಾ…” ವೆಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆಲೆಂಯ್?” ಸ್ಟೆನಿಚೊ ತಾಳೊ ಮೋವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. “ನಾ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಕಾಫಿ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ.” “ತಿಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಮರಿಯಾ, ಮಾಂಯ್ ಕಡೆನ್ ಆನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ತಿಕಾ ವಿರಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಆನಾನ್ ಆಬುಟಾಮಾಚಿ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಗೀ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆನಾಚೆರ್ ದೂರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಧರಯ್ಲಾ. ಸತ್ ಕಳೊನ್ ಚೋರ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಆನಾಕ್ ಸೊಡ್ತೆಲೆ. ಆತಾಂ ಘರಾ ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಕಾಫಿ ಕರ್ತಾಂ.” ಸ್ಟೆನಿ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ. “ಮಾಮಾ, ಆನಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ತಾತ್‍ಮೂ?” ಕಾಫಿ ಪಿಯೆತಾನಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. “ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತೆಂ? ಪುಣ್, ತಾಕಾ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಹಾಂಗಾ ದವರ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ ಹಾಂವ್.” “ಆನಿ ಖಂಯ್ ವ್ಹರ್ತೆಲೆ?” ಸಿಸಿಲಾಚೆಂ ಆತುರಾಯೆಚೆಂ ಸವಾಲ್. “ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಹಾಂಗಾ ದವರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೋವ್ಶಾ ಕಣ್ಣೂರ್ ವ್ಹರ್ತೆಲೆ.” “ತೊ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ, ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಬಾ. ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಖುನಿಗಾರ್ ನ್ಹಯ್.” “ವ್ಹಯ್, ಮಾಮಾ. ಆನ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ನ್ಹಯ್. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗ್ತಾ.” ಆಂತೊನಿನ್ ಭಯ್ಣಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿಂ ಅಸಹಾಯಕ್ ತೊಂಡಾಂ, ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತೀರ್ಪಾಚ್ಯಾ ವಿವರಾಕ್ ರಾಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ. “ಹಾಂವೆಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಸಿಸಿಲಾ. ಭಾವೊಜಿನ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ವಾ ನಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪುಣ್ ಕರಿಸೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನೀತ್ ಮೆಳ್ತಲಿ ಆನಿ ಭಾವೊಜಿ ಸುಟ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.” “ಆಮ್ಕಾಂ ನೀತ್ ಮೆಳಜೆ ತರ್ ಆನಾನ್ ಸುಟಜೆ. ನಾ, ತೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ.” ದಾಂಬುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. “ತುಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಶಿ, ಸ್ಟೆನಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ತುಜೊ ಆನ್. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ತಶೆ ನ್ಹಯ್ ಪಳೆ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಖುನ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.” “ಪಯ್ಶೆ” ಹಾಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. “ಮಾಮಾ, ತುಂಚ್ ಜಾಣಾಂಯ್, ಆನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲಾಂ ತೆಂ. ಆಮಿ ದುಬ್ಳಿಂ ತರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಜಿಯೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ತೊ, ಮಾಂಯ್ನ್ ಪುರ್ಪುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್. ಮರ್ಯಾದ್, ಆಜ್ ತಾಚಿ ಖಂಯ್ ಉರ್ಲಿ ಪಳೆ!” “ಸ್ಟೆನಿ, ತುವೆಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಸಮ್ಜತಾ ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘಾಯ್. ತುಂ ಆನಿಕೀ ಭುರ್ಗೊ. ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ನಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ತುಜಿ ಜೀಣ್ ತಶಿ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಳೆ.” ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಉದ್ವೇಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾವ್ಳೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಕೊಣೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ವಿಸ್ರತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ.” ಕ್ಷೀಣ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್. “ತಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕಸೊ ರುಜು ಜಾಲೊ, ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಬಾ?” ಸಿಸಿಲಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ಸಕಾಳಿಂ ವೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಘಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊಂ, ಸಿಸಿಲಾ, ಭಾವೊಜಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪುಣ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತೊ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸವಾಲಾಕ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಸಮಾ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪುಣ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಒಪ್ಲಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಚೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಥಿರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಸುಲಭ್ ಜಾಲೆಂ.” “ಖಾಲಿ ಪೊಕೆಟ್ ಚೊರ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರಾಕ್ ಆನ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ರುಜು ಕರ್ಚೆಂ, ಮಾಮಾ, ತಾಣಿಂ?” ಸ್ಟೆನಿನ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಂ. “ಪೊಕೆಟ್ ಚೊರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಚೊರ್‌ಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತೊ. ಪುಣ್ ಪೊಕೆಟ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಆಬುಟ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜೀವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್? ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್ ತೊ ಸುಮಾರ್ ರುಪಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಪರ್ಸ್ ಆನಿ ವೊಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತೊ?” “ಆನಾನ್ ಪೊಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್?” “ತೆ ಯೆತಾನಾ ಪೊಕೆಟ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊಂಯೀ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದಾಸಪ್ಪ, ಜೊರ್ಜಿ ಆನಿ ಹೆನ್ರಿ ಥಂಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜೊ ಆನ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂಯೀಂ. ಆಬುಟ್ ನಾಯ್ಕಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ವಚೊನ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂಯೀ ಪುರ್ತಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆನಾಚ್ಯಾ ಪುಡ್ವ್ಯಾಕ್ ರಗ್ತಾಚಿಂ ಖತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಆನಿಕೀ ಘಟ್ ಜಾಲೊ.” ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಿ ಲೋವ್ ನಿಕಳ್ಳಿ. “ಮಾಮಾ, ಆನಾನ್ ಖುನ್ ಕರ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಶಿ? ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.” “ನಾಯ್ಕಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಬೆತಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾನ್ ಗೆಲಾಂಯೀ. ತೊ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತೆಂಕುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೇತ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೊಂಯೀಂ. ತ್ಯಾ ಬೆತಾನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊನ್‍ಂಚ್ ಮಾರಾಂನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲಾಂಯೀ. ತೆಂ ಬೇತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ದೊರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಯೀ. ತುಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ದ್ವೇಶ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ತಾಣಿಂ. ಆನಾನ್ ತಾಚೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಬುಟ್ ನಾಯ್ಕಾ ಮಧೆಂ ದ್ವೇಶ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊಮೂ? ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ದೊಗೀ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಬೇತ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.” “ಮಾಮಾ” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೂಕ್ ಆನಿ ರಾಗ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. “ಪುರೊ, ಆನಿ ಸಾಂಗನಾಕಾ…” ಆಂತೊನಿನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. “ದ್ವೇಶ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ!” ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಚಲ್ಲೊ. “ತಾಣಿಂ ನಿರಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಕೆಲಾ. ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ವಿಸ್ರೊಂ? ತಿಂ ಲಾಂಬ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆನ್ ಆಸೊನೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಜೀವನ್ ಕಶೆಂ ಸಾರ್ಚೆಂ?” ಸ್ಟೆನಿ ಉಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಂತೊನ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ತಟಸ್ಥ್ ಬಸ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನಿಚೆಂ ವರ್ತನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ‘ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಫುಡೆಂ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಸಮಾ ಜಾತಲೊ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಸಿಸಿಲ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಖಂತಿಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಆಂತೊನಿನ್ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೊನ್ ಶೆಟಿಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೊ. “ಮಾಂಯ್, ಆಮಿ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ?” ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ, ಆವಯ್ಚೆಂ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್. “ಆನಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್.” ಸಿಸಿಲಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೆನಿನ್‍ಂಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. “ಆನಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್?” ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮರಿಯಾ. ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಸಂತೊಸ್ ಉದೆಲೊ. (ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News