ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್

Posted on : September 22, 2019 at 9:15 PM

ವರ್ದಿ ಆನಿ ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಸಂಘ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್ ನಂತೂರ್ ಬಜ್ಜೋಡಿಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಚಲ್ಲೊ. ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸುಂಕಾಣ್ ಸಮಿತಿನ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಂ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರಾಚೊ ವಿವರ್ ಸಭೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ಲೊ.
ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾನ್ ಲೇಕ್‍ಪಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಘ್ ಆನಿಕೀ ಬರೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಲಹಾ, ಸೂಚನಾಂ ದಿಲಾಂ. ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೊಜ್, ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, ಜೆ.ಎಫ್. ಸೊಜ್ ಅತ್ತಾವರ್, ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್, ಮನು ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್, ರೊನ್‍ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಸಂಪಾದಕ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.
Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper