ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ – 1: ಉಲೊ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : September 20, 2019 at 11:26 AM

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 1 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ವ್ಹಡ್‍ಪಣ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ನೆಣಾರ‍್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ World Class ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್. ವ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಊಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ, ತಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ – ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿರುದಾಂಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್. ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 14 ಕಾದಂಬರಿ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಆನಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ಲಿ ದುಸ್ರಿ ಕಾಣಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ ತರೀ, ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಸಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂನಿ ಭರ‍್ಲ್ಯಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಅನುಭವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಕಾಳಾರ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೀಸ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಫುಡೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾತ್. ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕತಾ ಮಿಸ್ಳಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸೆಮಿ ಫಿಕ್ಷನ್’ ವರ್ಗಾಚ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಭೊಗಪ್ ದಿತಾತ್. ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಆಮಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಋಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಲೇಖಕಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ

VJP Saldanha‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಥೆಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭುಕ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟಿಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾಲ್ವಾರಿಂಚಿ ಲಡಾಯ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆನ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟಿಕ್ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಬಂಟ್ವಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕೈದ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲ್ವಾರಿರ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ದಿಂಬಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮತಿರ್ ಮೋಡ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಬೊಲ್ತೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ಕೆಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಉಲೊ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಲೊ. ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್, ಜಿವಿತಾಚೆರ್‌ಚ್ ಜಿಗುಪ್ಸಾ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚನಾಸ್ತಾನಾ ಅಜ್ಞಾತ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಬಂದಡ್ ಚಾಲು ಜಾಲಿ, ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆ. ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂಯೀ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ತಾಚಿ ಮಜತ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಭಯ್ಣಿಗೆರ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್, ಪರತ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘಟನ್ – ಹ್ಯಾ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕಥೆಂತ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಕಥಾ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’.

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (1965)

ಪ್ರಕರಣ್ ಏಕ್ – ಉಲೊ

ನಿರಾಶಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿದೆಂತ್, ಹತಾಶಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವಪಣ್; ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆದ್ಲೊ, ಯೆತಚ್ ಉಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಉಟ್ಲೊ – ದಿಲೊ ಪಾಳೊ!

ವರಸ್ ತೆಂ 1784. ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್‌ಯೀ ಜಾತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾಚೊ ಸಂಹಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸಬಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಜಾತ್‍ಭ್ರಷ್ಟ್ – ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಡಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕರೆಜ್ಮಾಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ಪುಣ್ ಆದ್ಲೆಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಪಾಶಾಂವಾಚೆ ಪ್ರಸಂಗ್ ಜಾಂವ್, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಂತಿಗೊ ಜಾಂವ್, ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಬಹಾದುರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆನ್ ತಡಿಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ, ವಾ ತಾಂತ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ಗೊಂಯಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಬಾರ್ ಇಗರ್ಜೊ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಾ ನಾಸ್ ಜಾತಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಘರಾಂ-ದಾರಾಂ ಸಬಾರ್ ಗತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವಾ ಜಾತಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಿ ಕಾಣಿ ತಶಿ ಆಸೊಂ. ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ತಾಲ್ವಾರಿಂಚಿ ಲಡಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೆಕಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ತಾಲ್ವಾರಿರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಥಂಯ್ಚ್, ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಚ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ಸೊಡುನ್, “ನಾ, ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತುಂ ಖುಶೆನ್ ದೀನಾಂಯ್, ತೆಂ ಜಬರ್‌ದಸ್ತೆನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಕುಂವರ್ನಿಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಖಿಳೊ ಥಾಪುಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್, ಪಾಟಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಆಮೊರೆ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಖಬರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಹಫ್ತೆ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ನಹಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಹಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಣಿ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಾನಾಕ್‍ಯೀ ತೊ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.
ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಬಂದಡ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖರಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಹುಕ್ಮೆನ್ ಥೊಡಿಂ ಘರಾಂ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಆನಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಪಿಸೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯೊ ವರ್ದ್ಯೊ, ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಾಗಾನ್, ನಹಿಂಚ್ ಒಮ್ಜೂರಾಕ್, ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಠಾಣಿಂ, ಛತ್ರಾಂ ಆನಿ ಘಡಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ (ರೆಮೆದ್ ಪ್ರಭಿಣಿಕ್), ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತರೀ, ತೊ ಘುಟ್ ತಾಣಿಂ ಪ್ರಮಾಣಾ ಖಾಲ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ.
ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಕಠೋರಾಯ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಚಡೊನ್‍ಂಚ್ ವೆತಾಲಿ. ಖಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ – ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕರಾವಳೆಚಿಂ ಶಹರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಂಕೇರಿ, ಅಂಕೋಲಾ, ಹೊನ್ನಾವರ್, ಕುಂದಾಪುರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್‍ಚ್ಯಾ ದೊಡ್ಡೆಂನಿ (ದೊಡ್ಡಿಯಾಂನಿ) – ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ, ಗೇರುಸೊಪ್ಪಾ, ಜಮಲಾಬಾದ್ (ಚಾರ್ಮಾಡಿ), ಬಿಸಲೆ ಆನಿ ಸಾಗುರ್ ಘಾಟಿಯೆಚ್ಯಾ ವಾಟಾಂನಿ, ಕಾತ್ರುಂಕ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಪರಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ವ್ಹೆಲೆಂ, ಕಿತ್ಲೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಜೀವ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ವಾಟೆರ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಕುಡಿ, ಕೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಗೀದಾ-ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೂತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ರಾಶಿಂ ವರ್ಸಾಂನಿ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಏಕ್ ಖರ್ಗ್ ತೆಂ! ಕಟಾ! ರಗತ್ ತಾಚೆಂ ಕಡ್ತಾಲೆಂ; ಅಶೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಜಮೆದಾರ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕುಸ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಯೆತಾಲೊ. ಆಯ್ಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್, ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ವಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಶಿ ರಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಬಾಪಯ್ ತಡಿಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಘರ್‌ದಾರಾಚೊ ಹಾರ್‌ಬಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾ, ಅಬಲ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ (ವಾ ಕಾಳಿಜ್ ಫಾಪ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ?) ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆ ದೀಸ್ ಕಶೆ ರಾವ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂತಃಕರಣಾಂತ್ ತುಫಾನ್ ಉಟ್ತಾಲೆಂ. ಮುಖ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಶೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಂತ್ ‘ದರ್ಬಾರಾಚೊ ದಾವ್’ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಿಷಯಾಂಕ್ ತಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ – ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ – ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ರೆಮೆದ್ ಪ್ರಭಿಣಿಗೆರ್ ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಪೆಟೆ ಘೊಂಕ್ಲೆ. ದೀಸ್ ಭಿರಾಂತಿಚೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್ (ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಗುಪ್ತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ) ಜಾಗೊನ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ. ರೆಮೆದ್ ಪ್ರಭಿಣಿನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ, ಆನಿ ‘ಕೋಣ್ ಥಂಯ್?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ಹಾ-ಹಾಂವ್ ಬಾಯೆ” ಆಯ್ಕಲೊ ಪುರಾಸಾಣೆಚೊ ಸ್ವರ್. “ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?” “ಹಾಂವ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ… ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.” “ಕೊಣಾಕ್ ಚೀಟ್?” “ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್.” “ಸಿಮಾಂವ್ಕ್? ತೊ ಹಾಂಗಾ ನಾ…” ಅಶೆಂ ರೆಮೆದ್ ಬಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕುಶಿಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗಡ್ನ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೇತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. “ಯೇಗಾ ಮುಖಾರ್, ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೇ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ತೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ರೆಮೆದ್‍ಬಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್, ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ತಿಗೆಲೊ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಜಾಕೊಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಳಕ್ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ತಶೆಂ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರ್‌ಯೀ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರಾ, ಮ್ಹಣ್ ಧನಿನೆನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. “ನಾಕಾ ಬಾಯೆ, ಹಾಂವ್ ಜೇವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಕೊಬ್. “ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಚೆಂಬು ಉದಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.” ಘಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ಉದಾಕ್ ಆನಿ ಸುರಯ್ ಗೋಡ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಜಾಕೊಬಾನ್ ತಾನ್ ಭಾಗವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಏಕ್ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್… “ಬಾಯೇ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಗ್ನೆಸ್ ಬಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುರ್ತಾನ್ ಧಾಡ್ಲಾ. ಹಿ ಚೀಟ್, ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಆನಿ ತೊ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ತಾಕಾ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ – ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್‍ಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ.” “ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಭಯ್ಣ್.” “ಸಮ್ಜಲೆಂ ಬಾಯೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಬ್ಳೆ ಹಿ ಚೀಟ್ ಘೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ – ತಶೆಂ ತುಂ ಕರ್ತೆಲಿಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಜಾಕೊಬಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾ ಪಂದ್ಲೊ ಲೊಕಾಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೊ, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ತೊಂಡಾ-ಮಾತ್ಯಾಚೊ ಘಾಮ್ ಪುಸುಂಕ್ ತೊ ಲಾಗ್ಲೊ. “ಆತಾಂ ತರ್ ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತುಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆ. ಸಿಮಾಂವ್ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ – ತೊ ಜರ್ ಯೇನಾ ತರ್…” “ತರ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಬಾಯೆ… ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೆಂ… ದೇವ್ ಬರಿ ರಾತ್ ದೀಂವ್ ಬಾಯೆ… ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ…” “ಹ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್‍ಗಾ! ಏಕ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್. ಸಕಾಳಿಂ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್!” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ ತಿಣೆಂ. “ಜಾಯ್ನಾ ಬಾಯೆ… ಮಾಫ್ ಕರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಬಿರ್ಮಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ತಿಗೆರ್ ರಾಕ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ…” “ಭಿರ್ಮಣ್ಣಿಗೆರ್! ಆಹಾಂ…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಪ್ರಭಿಣ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜೋಡುಮಾರ್ಗ ಠಾಣೆದಾರ್ ದೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯೀ ತಾಂಕಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. “ಜಾಯ್ತ್, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಳ್ ಕರಿನಾ. ಭಿಯೆನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯೆಕ್ ಸಾಂಗ್. ಅಂತುಲ್ಯಾ ವಚ್, ತಾಕಾ ಭಿರ್ಮಣ್ಣಿಗೆರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾವ್ನ್ ಯೇ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಧನಿನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ. ಜಾಕೊಬ್ ಆನಿ ಅಂತುಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲೆ.
ಜಾಕೊಬ್ ಆನಿ ಅಂತುಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಘರಾಂತ್ ರೆಮೆದ್‍ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಖಾಲ್ ಏಕ್ ಝುಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ (ದಿಸಾಚೆಂ ತೊ ಘರಾಂತ್ ಆಸನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ರಾತ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೊ). ಜಾಕೊಬಾನ್ ರೆಮೆದ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಟೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಫೊಡ್ಲೊ. ಭಿತರ್ಲೆಂ ಅಕ್ಷರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. (ಆದಿಂಯೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಹಿಂವೇ?). ಗುಲೊಬಾಂಚೊ ಸುಗಂಧ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಆದಾಳ್ಳೊ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕುಂವರ್ನಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ವಿನತೆಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಉಬಾರ್ತಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಜಿನ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾರಾಂಚೊ ಅನುಭವ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಜಿವೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾ, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ತುಕಾ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ಪ್ರತಿಫಳ್ ಕಸೊ ರಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ತರೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಹೃದಯಾಚೆಂ ಪುಸ್ಲಾವ್ಣೆಂ ಮಾಂದುನ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಲಿಖ್ತಾಂ. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ – ಸಬಾರ್ ಚಾಕ್ರಾಂ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಡ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಲ್ಚೇರಿ ಥಾವ್ನ್ ಜಣ್ ಯೆತಾ. ತೊ ಬರೊ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಜಿ ಖಬರ್ ತೊ ವಿಚಾರ್ತಾ. ಕಿತೆಂ ಲಿಖುಂ ತಾಕಾ? ಆಬ್ಳೆ, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ವರ್ತವ್ತಾ ಹೆಂ: ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೆನರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಪಾದ್ರಿ ನಾಂತ್. ಪುಣ್, ಬಂಟ್ವಳ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ ಜುಜೆ ಮಾನ್ವೆಲ್ ಗೋಮ್ಸ್ ದೆ ಲೂತೆಲಿಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಚಿ ಧುವ್ಡಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ದೆ ಲೂತೆಲಿಂ ಫರಾಮಶೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉರ್ಲಿ. ತಿ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮಿನಿನ್ ಜೆಜುಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ವಿಗಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತಿಕಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ ದೆಕುನ್, ಆನಿ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಎಕ್ಸುರಿಂಚ್ ದೆಕುನ್ ತಿಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲೊ. ತುಜ್ಯೆ ಮಜತಿನ್ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆನ್ ಆನಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರ್ಲಾ. ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾರ್, ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಆತಾಂ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಜಹಾಗೀರಾಕ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಅಹಮ್ಮದ್ ಸೆಲೀಮ್‍ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ಸಮೇತ್ ಕಾಲ್ದಿ ಕಂಪ್ಣಿ (25) ಸವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಚಾರ್ ಘೊಡೆ, ಪಂದ್ರಾ ಮುಡೆ ತಾಂದುಳ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಕ್ ‘ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾಗ್ಸಿಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ – ಪುಣ್ ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಹುಕುಮ್ ದೆಕ್ತಚ್ ತೊ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕೊತ್ವಾಲಾನ್ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಕ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ (ಸನ್ವಾರಾ) ಜೋಡುಮಾರ್ಗ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ವೊರ್ವೆಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೊ ದುಡು ತಿಚ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನೀಬ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತಿಣೆಂಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ – ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ – ಪುಣ್ ತಿಣೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಜೊ. ತಿ ಯೇನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಪರತ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಹೆಂ ಘರ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣೆಂ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಮೆಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ – ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಪುಣ್ ಮೆಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಥಂಯ್ ವೆತೆಲಿಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಟ್ ಧರುನ್ ತಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾ. ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಶೆಗುಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ (ವಾಗಾ ನಾಕ್ಷಿ ಘೆವ್ನ್) ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮೊರೊಂಕ್ ತಿ ವೆತಾ ಖಂಯ್! ಕಿತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ತುಕಾ ಹಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂವೆಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್… ದೆಕುನ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ರಾವ್ತಾಂ.

-ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ”

ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್, ಆನಿ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸರ್ವ್ ಮೌನ್ ಜಾಲೆ. ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸಳ್ಳಿಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಚರ್ಲಿ. (ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

2 comments

  1. Another great novel by the great writer Khadap. I had read this novel about 45 years ago when I was in high school. A wonderful exciting novel full of suspense and thrill. Thanking you Mr Donald for bringing it again for us to read

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *