ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ದುಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಾಯ್

Posted on : September 16, 2019 at 11:57 AM

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 2
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಜೊನ್ ಶೆಟಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಥಂಯ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿ ಕಸೊ ಘರಾ ವೆತಲೊ? ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಕಶೆಂ ತಿಳ್ಶಿತಲೊ?

“ಆನಾ…” ರಡ್ಲೊ ತೊ ಸರ್ಶಿಲ್ಯಾ ದೊರ‍್ಯಾಕ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ರಾವೊನ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಥಂಯ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಭುಜಾವಣೆಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ.

ರಡೊನ್ ಮನ್ ಸಮಾಧಾನಾಕ್ ಯೆತಚ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ಲೊ ತೊ. ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಖುನ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾರ್ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ತೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

‘ನಾ, ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಖಂಡಿತ್ ಖುನಿಗಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಕಿತೆಂಗೀ ಚೂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ಧರ‍್ಲಾ,, ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ’ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ವೊರಾಂ ಬಾರಾ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ರಡೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ತ್ ತೊ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ.

‘ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ?’ ಮುಕ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತುನ್ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ರಾವ್ಲಿ ತಾಚಿ. ಎದಿಶಿ ಸಂಗತ್ ತಕ್ಲೆಂತ್ ದವರ್ನ್ ಕರ್ಗೊಂಚಿ ತಿ ಹೊ ಮಾರ್ ಕಸೊ ಸೊಸಿತ್?

ಸ್ಟೆನಿ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಲಾಕ್ ನೀದ್ ಯೆತಾಲಿ ಮಾತ್ರ್.

“ಮಾಂಯ್” ತಿಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್, ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಕರ್ನ್. ತ್ಯಾಚ್ ಜೊಪಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿಚ್. ಉಟೊನ್ ಬಸೊನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ತೊ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆಕ್ ಪಳೆತ್ ತಿಕಾ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಘರ್ಕಾರ್ ಪುಣೀ ಆಯ್ಲಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಭಿತರ್ ಕುಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಘರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಮೌನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಆನಿಕೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ.

“ಆನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾರೇ ತುಕಾ?”

“ಮೆಳ್ಳೊ ಮಾಂಯ್”, ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸ್ಟೆನಿನ್. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆನ್ಸಿಲೆ ಕಡೆನ್ ಖೆಳ್ತಾಲೆ.

“ಘರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ?” ಆತುರಾಯೆನ್ ಉಟೊನ್ ಉಬಿ ರಾವ್ಲಿ ತಿ.

“ಮಾಂಯ್, ಆನಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ” ಓಂಟ್ ಚಾಬೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಿರ್ಸಿಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ಕಿತೆಂ?” ಸಿಸಿಲ್ ಉಬಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ವಣ್ಕಲಿ. ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತಿಕಾ.

ತಿಚಿ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿ ವಣ್ತಿಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಶೂನ್ಯ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಚಿಮ್ಣೆಕ್ ದೆಕ್ತಾಲಿ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಹಿ ಖಬರ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ… ಆನಾಕ್ ತುವೆಂಚ್ ಪಳೆಲೊಯ್‍ರೇ?”

“ಹಾಂವೆಂಚ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ, ಮಾಂ.”

“ಗರ್ಜೆಕ್ ಯಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಮಾಲ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಕೊಣೆಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲೊಗಾಯ್? ಸೊರ‍್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ…”

ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಬರ್ ತಿಣೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ತ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾರ್ ಸೊಡ್ಯಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿಕ್. ಪುಣ್ ಮುಕ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣೀ ಕುಮ್ಕೆಚೆ ಮನಿಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮಾಂ, ಆನಾಕ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಯ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.”

“ಆನೀ..?”

“ಅಬುಟಾಮಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ…” ಭೋವ್‍ಚ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತೆ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ‍್ಲೆ.

“ಖುನಿಯೆಚ್ಯಾ ಆರೋಪಾರ್!” ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ತಿಕಾ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ. ಸ್ಟೆನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಗಳ್ಳಿ ತಿ.

“ಮಾಂಯ್!” ಸ್ಟೆನಿ ಆಕಾಂತ್ಲೊ. ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾರ‍್ತಚ್ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲಿ ತಿ.

ಸಿಸಿಲ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ‍್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ತಿಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಚಿಂತ್ನಾಂ ನಿಶೆಂವ್ಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ತಿಕಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಶ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. ಆವಯ್ಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಭುಜಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾಚ್ಯಾ ನಿದೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ತಾಕಾ ಭಿತರ್ ಕುಡಾಂತ್ ವ್ಹರ್ನ್ ನಿದಾಯ್.” ಭಯ್ಣಿಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಟವ್ನ್ ತೊ ಭಿತರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ವೊರಾಂ ಪಳೆಲಿಂ ಸಿಸಿಲಾನ್. ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಗತ್, ಪುತಾ? ಆಮಿ ದೊಗಾಂನಿಂಚ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ?” ತಿ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ರುದಾಕ್ ಕರ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ರಡ್ಲಿ.

ಸ್ಟೆನಿ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಟೂಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಿ ಮಸ್ತ್ ರಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, “ಮಾಂ, ಆನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಖುನ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಶಿ ತುಂ?” ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಆಸ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಹೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಸೊಡಿತ್? ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.”

“ಆನ್ ಖಂಡಿತ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮಾ. ತೊ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಬುಟಾಮಾಚಿ ಖುನ್ ಕರ‍್ತಲೊ? ತಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ವಾಟಾಂನಿ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.”

“ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಜಾಣಾಂ, ಪುತಾ. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜೀಣ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚೆ ಗೂಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕೋಣ್ ವಳ್ಕತ್? ಪುಣ್ ಕಾರಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಧರ‍್ತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

ಸ್ಟೆನಿ ಚಿಂತೇಸ್ತ್ ಜಾಲೊ. ‘ಆನಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂ? ಹರ್ಶೆಂ ವೆಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ?’

“ಗಿಗಾಬಾಗೆರ್ ಪುಣೀ ವಚೊನ್ ಜಾಮಿನೆರ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಹಾಡ್ಯೆತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಯೆವ್ಯಾಂ, ಪುತಾ.” ಸಿಸಿಲಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಖಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ.

“ಗಿಗಾಬಾಗೆರ್ ಕಿತ್ಯಾ?” ಗಿಗಾ ಶೆಣಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ರಾಗ್ ದವರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಹೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಂ.

“ಮಾಂ, ಹ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ತುಂ ಯೇನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ.” ಸ್ಟೆನಿ ಶರ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಟ್ಲೊ.

“ತುಂ ಭುರ್ಗೊ, ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮಾನ್ ದೀತ್. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಯೆತಾಂ. ತೊ ಥಂಯ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ನೀದ್ ಕಶಿ ಕಾಡ್ಚಿ?”

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಪಡ್ ಸಮಾ ಕರ್ನ್ ಟೊರ್ಚ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾನಾ ಮರಿಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಸಿಸಿಲಾಕ್.

“ಮರಿಯಾ ಉಟೊನ್ ರಡತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸ್ಟೆನಿ?”

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಮರಿಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. “ಆಸೊಂದಿ ಮಾಂಯ್. ರಾತ್ಚೆಂ ಚಡಾವತ್ ಉಟನಾ ತೆಂ.” ಸ್ಟೆನಿನ್ ದಾರ್ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂ.

ಗಿಗಾ ಶೆಣಯ್ಚೆಂ ಘರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಡಾ ಫರ್ಲಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗಿಗಾ ಶೆಣಯ್ಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬುಟ್ ನಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಮಧೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ದೊರೊ.

“ಆನಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಗಿಗಾಬ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಮಾಂಯ್” ವಾಟೆರ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ.

“ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ? ತರ್ ತೊ ಕಿತ್ಯಾ ವೊಗೊ ರಾವ್ಲೊ?”

ಸ್ಟೆನಿ ಮೌನ್ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಆನ್ ಗಿಗಾಬಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಸಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತೆಂ… ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಗಿಗಾಬ್ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.”

ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದ್ವೇಗ್ ಭರ‍್ಲೊ.. ಆವಯ್ಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ವಿವರ‍್ಸುಂಕ್ ಮನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ತಾಕಾ.

“ತಾಂಗೆರ್ ಆನಿಕೀ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸಾ, ಮಾಂಯ್” ಗೇಟಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರ‍್ಲಿಂ ತಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ ಘೊಂಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾಕ್ ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಸಿಸಿಲ್ ಜಾಲಾಂತ್‍ಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಕುಡಾಂತ್ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗಿಗಾ ಶೆಣಯ್ ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಕೋಣ್ ಥಂಯ್?”

“ಆಮಿ…” ಸಿಸಿಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ವಯ್ರ್ ಯೆಯಾ.” ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಳಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಣಯ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಚುರುಕ್ ಬುದಿಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ನಾಖುಶಿ ಪಾರ್ಕಿಲಿ.

“ಯಾ, ಭಿತರ್ ಕುಡಾಂತ್‍ಚ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಯಾಂ.” ಸೊಪ್ಯಾರ್ ದಿವೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಂ. ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸೊಫಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಬಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ನೆಣಾಸ್ತಾಂ ಸಿಸಿಲ್ ಉಬಿಚ್ ರಾವ್ಲಿ.

“ಬಸಾ.” ಆಪುಣ್ ಎಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮುಕ್ಲೊ ಸೊಫಾ ತಾಂಕಾಂ ದಾಕಯ್ಲೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾನ್.

ಸಿಸಿಲ್ ಬಸ್ಲಿ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ.

“ಕಿತ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿಶಿನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್?” ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ಘಡನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಧನ್ಯಾನ್. ತಾಚೊ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ಭಾವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಿತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿಕ್.

“ಆಮ್ಚ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ತಾನಾ ತುಮಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತ್‍ಯೀಂ… ತಿ ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.” ತೊಂಡಾರ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ಸಿಸಿಲಾನ್.

“ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತರ್‌ಲ್ಲೊ. ತುಜೊ ಪತಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ.”

ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಳೊ. ಆವಯ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಶಿರ್ಕೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ?”

“ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ವಾಟೆನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಕ್ ಧರ‍್ತಾತ್‌ವೇ?” ಧನ್ಯಾಚಿ ಉಳ್ಟಿ ಜಾಪ್.

“ತುಮಿ ತಾಕಾ ವಳ್ಕತಾತ್. ಖುನ್ ಕರ‍್ಚಿ ಸೊಡ್, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ನಾ ತೊ. ತಸಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಪ್ಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ.”

“ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಕಾರಣ್.” ದಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ ಗಿಗಾ ಶೆಣಯ್.

“ಖುನ್! ನಾ, ತಾಣೆಂ ಖುನ್ ಖಂಡಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.” ರಡ್ಲಿಚ್ ಸಿಸಿಲ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ.

“ತುಜೊ ಪತಿ ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಿ ನಾಂಯ್. ಪುಣ್ ನಿತಿ ಮುಕಾರ್ ತುಜೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಖಂಯ್ ಉರ್ತಾ? ಜೊನಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸೊನ್‍ಂಚ್ ಧರ್ಲಾ. ದಾಸಪ್ಪ, ಹೆನ್ರಿ ಆನಿ ಜೊರ್ಜಿ ಅಬುಟಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾನಾ ತುಜೊ ಘೊವ್ ವಾಟೆರ್ ಮೊಡ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಕರ್ತಾಲೊಂಯ್! ಹಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹಾಣಿಂ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಅಬುಟಾಚಿ ಪೊಕೆಟ್ ಉಡಯ್ಲಿ! ತಾಣಿಂ ಪೊಕೆಟ್ ಸೊಧುನ್ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೊ. ರುಬ್ ರುಬ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಾಜ್ಭಿ ನ್ಹಯ್ಗೀ?”

“ಧನ್ಯಾ, ತುಂಯ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್‍ಗೀ ತಾಣೆಂ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್?” ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲಿ ಸಿಸಿಲ್. ಸಂಗತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಧಖೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಇತ್ಲ್ಯೊ ಪೂರಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?” ಸಿಸಿಲಾಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಳೊ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಧನಿ.

“ತಾಣೆಂ ಖುನ್ ಕೆಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ…” ತಿಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತಾಕಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಪೊಲಿಸಾಂ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಒಪ್ಲಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಆಬುಟಾ ಲಾಗ್ಚೆಂ ರೀಣ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಮೂ? ವಾಟೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಉಲವ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ತಕ್ಲೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆತಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.”

“ತರ್, ಧನ್ಯಾ, ಮುಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕಿತೆಂ? ತಾಕಾ ಜಾಮೀನೆರ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ?”

“ನಾ. ತೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೆಂ.” ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ ಗಿಗಾನ್ ತಿಂ ವೆಗಿಂ ವಚೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್.

“ತುಮಿ ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್‍ಚ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ತೊ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ.”

“ತುಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ!” ಆಜಾಪೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸಿಸಿಲಾನ್.

“ವ್ಹಯ್, ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಖಬರ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಿ. ಖುನ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾರ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಮಿನೆರ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಯೀ.”

ಆನಿ ತರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಪಯ್ಲೊಚ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ಚಲ್ತಾಂವ್, ಧನ್ಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಮಸ್ತ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ!”

ರಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಾಲ್ವಾನ್ ಪುಸುನ್ ಉಟೊನ್ ರಾವ್ಲಿ ತಿ. ಸ್ಟೆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ತಾಂ.” ತಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಧನಿ. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅರ್ಥ್ ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಸುಸ್ತಲೊ.

“ಧನ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಣಾಂಯ್‍ಗೀ, ಮಾಂ?” ಗೇಟ್ ಉತರ್ತಚ್ ಆವಯ್ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಕಸಲಿಯ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಯೇನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಶಿಂ ಬದ್ಲುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ.”

“ಪುಣ್, ಸ್ಟೆನಿ, ಆನಾಕ್ ಆನಿ ಧನ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ ನ್ಹಯ್‍ವೇ?”

“ಮಾಂ, ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್ ತುಂ ವಳ್ಕನಾಂಯ್. ತುಜೆಂ ಆನಿ ಆನಾಚೆಂ ಮನ್ ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ. ಗಿಗಾಬಾಕ್ ಆನಿ ಆನಾಕ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಧನ್ಯಾಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಆನಾಕ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ದವರ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆನಾನ್ ಚಡಿತ್ ಘೊಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಯೆತಾ. ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ?”

ಸಿಸಿಲ್ ಚಿಂತೇಶ್ಟ್ ಜಾಲಿ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಥಂಯ್ ಸತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಜಾವ್ಯೆತ್, ಸ್ಟೆನಿ. ಪುತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಏಕ್ ಥರ್ ಚಲ್ತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಸುಖ್ ತಾಕಾ ಸೊಸನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತೊ ಎದೊಳ್ ಬರೊಚ್.” ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಮೌನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆವಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ತಿಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ರಾತಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಶೀತಳ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ತೆಂ ಖಂತಿಭರಿತ್ ತೋಂಡ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಿನ್ಸಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಜೀವ್, ಮಿರಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಪಾಲ್, ಫೊಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೊಳೆ, ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬಿಸುಳೆ ಜಾವ್ನ್ ತೊಂಡಾರ್ ಪಡ್ಚೆ ತೆ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಮೊವಾಳಾಯ್, ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತೊ ಸದಾಂಚೊ ಹಾಸೊ, ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಉಬ್ಜಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೆ.

‘ನಾ, ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಖಂಡಿತ್ ಖುನಿಗಾರ್ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್. ‘ತಾಣೆಂ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಜೆ. ಆನಿ ತೊ ಯೆತಲೊಚ್’.

“ಸ್ಟೆನಿ, ಮೆಟಾಂ ದಿಸನಾಂತ್‍ರೇ, ಚೊರ್ಟ್‍ಲೈಟ್ ಘಾಲ್” ಘರ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಮರಿಯಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಗೀ?” ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಟೆನಿ.

ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾ ನಿದೆಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ. ದಾರ್ ಉಗಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಿಸಿಲ್ ಕದೆಲಾರ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲಿ. ಚಿಂತುನ್ ತಕ್ಲಿ ತಿಚಿ ಫಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಎದೆಂ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ವಾರ್ ತಿಣೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲಿ ಜೀಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿ ತಿಕಾ. ದುಬ್ಳಿ ತಿ, ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಅನಾಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ತಿಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀಪುಣ್ ಅನಾಥ್ ಕಶೆಂ ತಿಕಾ ಭೊಗೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಭಾವಾನ್ ಬಾಪಯ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತಿಕಾ ವಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ದುಬ್ಳೊ ಸಾಂಗಾತಿ ತಿಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಉಬ್ಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ. ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ತಿಣೆಂ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ಆನಿ ಮರಿಯಾ ಥಂಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ತಿಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲಿ.

“ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಅನಾಥ್” ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತುನ್. “ದೆವಾ, ತೊ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಂಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್.”

“ಮಾಂಯ್, ತುಂ ನಿದನಾಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಸ್ಟೆನಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ವೊರಾಂ ಆತ್ತಾಂ ತೀನ್ ಮಾರ್ತಾತ್.”

“ಸ್ಟೆನಿ…” ತಿ ಪುತಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲಿ. ತೊ ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬಸೊನ್ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. “ತುಂ ನಿದೆ, ಪುತಾ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಕಾ ರಾತ್ಚಿ ನೀದ್ ನಾ.” ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಖಂತ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳಾಯ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂನಿ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ವಾಚುನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ವಿಶೆವಾಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆವಯ್ಕ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಸೊಡ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ತ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಮನ್ ತಾಚೆಂ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ನಿದೊಂಕ್ ಆವಯ್ಚಿ ಅನುಮತಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ಮಾಂದ್ರ್ಯೊ ಸೊಡಯ್ಲ್ಯೊ ತಾಣೆಂ.

ಪುತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಿಸಿಲ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆಪ್ಣೆಂ ನಿದೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ.

ಸ್ಟೆನಿಯೀ ನಿದ್ಲೊ. ತಕ್ಲಿ ಉಶ್ಯಾರ್ ದವರ್ತಾನಾಂಚ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ.

‘ಆನ್ ನಿದ್ಲಾಗೀ ನಾಂಗೀ. ನಾ, ಕಸೊ ನಿದ್ತಲೊ ತೊ? ಎದೆಂ ವ್ಹಡ್ ಅಕ್ರಮಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಶಿ ನೀದ್ ಯೆತೆಲಿ ತಾಕಾ?”

ಹುಳ್ವುಳ್ಳೊ ತೊ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್.

‘ನಾ, ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಖಂಡಿತ್ ಖುನಿಗಾರ್ ನ್ಹಯ್.’

‘ತರ್ ತಾಕಾ ಧರ‍್ಲಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್.

‘ನಾ, ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ನಾ. ಕಿತೆಂಗೀ ಚಡುಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ತಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲಾ. ತೊ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರಿಜೆ. ನಾ ತರ್ ಕಸಲೊ ಅವ್ಮಾನ್! ಮರ್ಯಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಆಜ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್!’

‘ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್… ಆನ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ರುಜು ಕರ್ಯೆತೆಂ… ನಾ, ಸತ್ ಬುಡ್ಚೆಂ ನಾ…’

ಮೆಟ್ರಿಕೆಂತ್ ಶಿಕ್ಚೊ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಸ್ಟೆನಿ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಜೀಣ್ ಕಿತೆಂ ತಿ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿಂಚ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿಯೆರೇ?” ಸಿಸಿಲಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ನಾ ಮಾಂಯ್.”

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ವಚೊನ್ ಮಾಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇ. ತೊ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಕ್ಕೆ ಧಯ್ರ್ ಯೇತ್. ತುಕಾಯ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿ. ಫಕತ್ ಧಾ ದೀಸ್ ಆಸಾತ್‍ಮೂ?”

“ಜಾಯ್ತ್ ಮಾಂಯ್.” ಚಡಿತ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ ವೊಡ್ಲಿ. ಪುತಾಕ್ ನೀದ್ ಯೆತಾ ಆಸ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಿಸಿಲ್ ಉಳ್ಟ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ದೊಗಾಂಕೀ ನೀದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಕೊಡು ಸಂಭಾಷಣ್ ಪರ್ತುನ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಮನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ವೊರಾಂ ಸ ಮಾರ‍್ಲಿಂರೇ, ಊಟ್.” ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಸಿಸಿಲಾನ್ ಪುತಾಕ್ ಉಟಯ್ಲೊ. ದೊಳೆ ಘಶ್ಟುನ್ ತೊ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ವೊರಾಂ ಪಾಂಚ್ ಮಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್ ಜಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ. ನೀದ್ ಯೆತಾಲಿ ಮಾತ್ರ್.

ಹರ‍್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್, ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಚೆಂ ದುಖಾಭರಿತ್ ಘಡಿತ್ ಮತಿಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸೊನ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆಂ.

“ವಚ್‍ರೆ, ವಸ್ತುರ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ವಚೊನ್ ಯೇ. ಗಜಾಲ್ ಮಾಮಾಕ್ ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜವ್ನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್.”

ಸ್ಟೆನಿ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೊ. ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಆವಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ತೊ ವೆಚೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಲಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರ್ಲಿಂ.

‘ಹೆರ್ ಭುರ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿಚೆರ್ ಕಸಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ದಿಲೆಂಯ್, ಸೊಮ್ಯಾ!’ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ‍್ಲೊ ತಿಣೆಂ.

ತಕ್ಷಣ್ ಮರಿಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಿಕಾ. ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ ತಿ. ಮರಿಯಾ ಉಟ್ತಾಲೆಂ ಮಾತ್ರ್.

“ಮಾಂಯ್, ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾಂತ್? ಸ್ಟೆನಿ ಉಟೊಂಕ್ ನಾ?” ಸವಾಲ್ ತಾಚೆಂ.

“ಮಾಂಯ್, ಆನ್ ಕಿತ್ಯಾ ದಿಸನಾ?”

ಸಿಸಿಲ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಲಿ ಧುವೆಕ್ ತಾಚೊ ಬಾಪ್ ಕೈದ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್?

“ತಾಕಾ ಧನ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ವೆಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಗೆಲಾ ತೊ.” ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮರಿಯಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ತರ್, ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ನಾ?”

ಕಸಲೆಂ ಸವಾಲ್? ಸಿಸಿಲ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ವೊಗಿ ಜಾಲಿ.

“ತುಂ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ, ಮರಿಯಾ? ಆತಾಂ ಊಟ್ ಪಳೆಯಾಂ. ತೋಂಡ್ ಧು.” ಧುವೆಕ್ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಬೆಂ ಕರಿತ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಿಣೆಂ.

ಧುವೆಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸಯ್ತಚ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ‍್ಲೆ ಸಿಸಿಲಾಕ್.

ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ರಾಂದಪ್ ತಿರ್ಸಲ್ಲೆಂ. ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮನ್ ಖಾಲಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಆನಿ ಭ್ಯೆಂ ತಿಕಾ ವಿರಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ.

“ಮಾಂಯ್, ತೆರೆಜ್‍ಬಾಯ್ ಆಯ್ಲಿ.” ವಾಚುಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತರೀ ಆಪ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮನ್ ಹಾಳು ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ಸಿಸಿಲಾಕ್. ಆತಾಂ ತೆರೆಜ್‍ಬಾಯ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ ತಿ.

ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ ತೆರೆಜ್‍ಬಾಯ್.

“ಸಿಸಿಲಾ.” ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮಧುರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪಂಚೆಸಾಟ್ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತೆರೆಜ್‍ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಆವಯ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಸಿಸಿಲಾಕ್. ತೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಉತಾರ್ ಪುರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಕಾ. ರಡ್ಲಿ ತಿ ತೆರೆಜ್‍ಬಾಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆತಾನಾ.

“ರಡನಾಕಾ, ಸಿಸಿಲಾ. ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲಿನಾ. ಕಿತೆಂಗೀ ಫರಾಮಶೆನ್ ತಾಕಾ ಧರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಧರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಸೊಡ್ತೆಲೆ. ತುವೆಂ ರಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾ? ತುಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆರ್ ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾ? ತುಕಾ ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ತೊ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾಂ ಲಾಗಾಯ್ತ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕತಾಂ.”

“ಕಸಲಿ ಲಜ್, ತೆರೆಜ್‍ಬಾಯೇ!”

“ಆತಾಂ ಲಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ? ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳ್ತೆಲೆಂ ತೊ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.”

“ಎದೊಳ್ ಖಬರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ! ಖುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ತೋಂಡ್ ಕಶೆಂ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ? ತಾಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಚಿಂ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಧರ್ತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ.”

“ವ್ಹಯ್, ಸಿಸಿಲಾ. ತುಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾತ್. ದೇವ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುವೆಂ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಜೊ. ಸ್ಟೆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಸನಾ?”

“ಸ್ಟೆನಿಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಧಾಡ್ಲಾ. ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ಚೆಂ? ಘರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾ ಗೊತ್ತು ನಾ.”

“ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕೆದಾಳಾ?”

“ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮರಿಯಾಣ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀವ್ ಆಸಾ? ತಕ್ಷಣ್ ಹಾಂಗಾ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ದುಕಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಣೆಂ ತರೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್‍ವೇ? ಊಟ್, ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮನ್ ಆನಿಕೀ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾತಾ. ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಯಾಂ. ತುಜೊ ಭಾವ್ ಯೆತಾ ಪಾಸೊನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವ್ತಾಂ.”

ಸಿಸಿಲಾಚೆ ದೊಳೆ ಕೃತಜ್ಞತೆನ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆ.

“ತುಕಾ ಮಸ್ತ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ, ತೆರೆಜ್‍ಬಾಯೇ. ಲೊಕಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಾಂಠಾಳೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ, ಖುನಿಗಾರಾಚಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪುಣ್, ತುಂ ಮಾತ್ರ್…”

ದೊಗಾಂಯ್ ಉಟ್ಲಿಂ.

ವಾಚುಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಿಯಾ ವಾಚ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ತರೀ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಗತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸುಸ್ತಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆರೆಜ್‍ಬಾಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆವಯ್ಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತಾಕಾ.

ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ತೆರೆಜ್‍ಬಾಯೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಭುಜಾವಣ್ಯಾಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಸಿಸಿಲಾಕ್. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಥಂಯ್ ಜೇವ್ನ್ ತೆರೆಜ್‍ಬಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *