Latest News

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ – 2: ಪಾಳೊ: ತಯಾರಾಯ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : September 26, 2019 at 9:25 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 2
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ ದೋನ್ – ಪಾಳೊ: ತಯಾರಾಯ್

ಅರ್ನುನ್ ಕಾಸ್, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಶಾಲ್
ಬಾಂಧುನ್ ಲೇಸ್, ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಭಾಲ್
ವೀರಾವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಖುಶಾಲ್
ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಾನಾಯ್.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ದೆವಾ, ಆಮಾ ಪಾಪಿಯಾಂಚೆರ್ ಹೆಂ ಖರ್ಗ್!” ಉದ್ಗಾರ್ಲಿ ರೆಮೆದ್ ಪ್ರಭಿಣ್ ಆನಿ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಭಾವಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ: “ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ ಪುತಾ?”

“ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಂಚ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಂ ಬಾಯೆ” ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ. “ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಬ್ಳೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ಆಯ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಮುಖಾರ್ ಹಾಂವ್ ಖುದ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಯೆ…”

“ತ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ಶಿಂ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಚಿಂತಾಯ್?”

“ವ್ಹಯ್ ಬಾಯೆ, ಪಾಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ವಚಜಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಮುಖಾಮುಖ್ ತರ್ಕ್ ಉಲವ್ನ್, ಆತಾಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಹೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಗೋಳ್, ಖುನಿಯೊ, ಅನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ರಾವಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

“ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚಿ ಭದ್ರತಿ?”

“ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಪರಿಂ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಬಾಯೆ.”

“ತರ್ ಚಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ನಾ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್ ತೆಂ ತುರ್ತಾನ್ ಕರ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ರೆಮೆದ್‍ಬಾಯ್. “ಪುಣ್ ತುಂ ತ್ಯಾ… ಕೋಣ್ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್?”

“ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ ದೆ ಲೂತೆಲಿಂ – ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬಂಟ್ವಳ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ ಜುಜೆ ಮನ್ವೆಲ್ ಗೋಮ್ಸಾಚಿ ಧುವ್ಡಿ ತಿ.” (ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಸೊಜೆರಾಂಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂನಿ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿಯೀ ಯೆಂವ್ಚಿ ಮರ್ಜಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ).

“ವ್ಹಯ್. ತಿಕಾ ಆತಾಂ ತುವೆಂ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ತ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಬಂಧಿಖಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್ ನಹಿಂವೇ?”

“ಆಸೊಂದಿತ್. ತಿಕಾ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ. ಆನಿ ತಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪುಣೀ ಬಚಾವ್ ಕರ್ನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಯುವತಿಯಾಂಚೆರ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜುಲುಮ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪುಣೀ ಮಾಲ್‍ಕ್ರಿಯಾದಾಂಕ್ – ತೊ ‘ಬಂಧಿಖಾನ್’ ನಹಿಂ, ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನ್ – ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಸಹಜ್ ರೂಪ್‍ಚ್ ಉರ್ಚೆಂ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಖತ್ಕತೊನ್.

Belthangadycho Balthazar_Ad 2

 

ಜಾಕೊಬಾಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಚಿ ತಾಕಿದ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಲಿ. ಅಂತುಲೊ, ಸೋಮಯ್ಯ, ದಾಮು, ದುಮ್ಗಾ ಆನಿ ಲೊರ್ಸಾಮಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ತಾಂತಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಿಂ. ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಜೊಪ್ಡಿಂ ಬಾಂಧುನ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಂ ಪೈಕಿ ಧಡಂಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ-ವೀಸ್ ಜಣಾಂಕ್ ಘರಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಅರ್ಧೊ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ’ ಪದ್ವಾರ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಚರಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಬರೆಶೆ ಪಾಂಚ್ ಸಜ್ಜ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ರಾತಾ ರಾತಿಂ ಜಣ್ ಧಾಡ್ಲೆ.

ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾಮ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ಸಲ್ದಾನ್ಹಾಗೆಲ್ಯಾಂನಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ದೊಮಾಂವ್ ಅಬ್ರೇವ್ ಪೊಂಬುರ್ಬಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಶಿಕ್ಪಿ ತೊಪಾಸಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಒಮ್ಜೂರಾಂತ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ – ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪಾದ್ರ್ ಇನಾಸ್ ಕೈತಾನ್ ದೆ ಸಿಲ್ವಾ ದೆ ಗ್ರಾಕಾಚ್ಯಾ ವಿಗಾರ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ – ಮಿರೊಣ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಆನಿ ಅರಬಿ ಭಾಸೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಒಮ್ಜೂರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕೆನರೀಸ್ ಭಾಸೊ ತೊ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ನಕ್ಕಲ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಕ್ ರಾತಿಂ ನಿದೆಂತ್ಲೊ ಉಟವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದೋನ್ ಪತ್ರಾಂ ತಯಾರ್ ಕರಯ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಲೊಕಾಟ್ಯಾಂನಿ ಬಂದ್ ಕರಯ್ಲಿಂ. ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹೊರಿಚೆಂ ಮೇಣ್ ಲಾವ್ನ್, ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಟಿಪ್ಪುಚಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚೆ ತಸಲಿ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರಯ್ಲಿ. ಎಕಾ ಲೊಕಾಟ್ಯಾಚೆರ್ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಚೊ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೆರ್ ಎಕೆ ತಾಲ್ವಾರಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಪಿಂತ್ರಾವ್ನ್ (ಜಶಿ ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಮರ್ಜಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ). ‘ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಸರ್ದಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಬಹಾದುರ್ ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅರಬಿ ಭಾಷೆಂತ್ ಪತ್ತೆ ಲಾಗಯ್ಲೆ.

ಅಶೆಂ ರಾತಿಂಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್, ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕೊಂಬ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೊ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್, ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಜಣಾಂಚಿ ಫೌಜ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲಿ. ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾಚೆ ತಾಬೆನ್ – ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಪರಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ – ‘ಗೊಲಿಯಾ’ ಬಾವ್ತಿಸ್ ಶೆಟ್, ‘ಮುಡೊ ಲಿಯಾಂವ್ ಪಿರೇರ್, ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಆನಿ ಬಾಲುರಾಮ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚವ್ಗ್ ಚತುರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಸವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. (ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‍ಯೀ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್ ಚಡ್ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಿ, ಕುಸ್ತಿ, ಲಾಠಿಬಂಧಿ ಆನಿ ತಾಲ್ವಾರಿಂಚೊ ಖೆಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿದ್ಯಾ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಉಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಕುಡಿಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಧೈರ್ ತಾಂಚಿಂ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ದೆಣಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ).

ತೆ ಚವ್ಗ್‌ಯೀ ಜಣ್ ಚಡುಣೆಂ ಮುಸಲ್ಮಾನಾಂಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಹಾತೆರಾಂ ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಚವ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಠೊಲಿಯೆಂತ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ – ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೋಡುದಾರಿ ವಾ ಜೋಡುಮಾರ್ಗ ಠಾಣ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ – ವಚೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದೊ-ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಕಾಂ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ.

* * * * *

ಉಪ್ರಾಂತ್, ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ಜಣಾಂಕ್, ದೇಡ್ ಕೋಲ್ ಹರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಘೆವ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟೆಕ್ (ಕೊವೆಂತಾ ಲಾಗಿಂ) ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

ತೆ ವೀಸ್ ಜಣ್, ಸಾಧೆಂ – ದೊನೀ ಪಾಯಾಂಕ್ ಘಟ್ಟ್ ಮಟ್ವೆಂ ಲುಂಗೆಚೆಂ ಕಾಚ್ಚೆಂ, ಆಂಗಾಕ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆಂ ಬಂದ್ಯಾಣ್ ವಾ ಹಾತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜುಬ್ಬೊ, ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಕಮರ್ ಬಂಧ್ ಆನಿ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಲೇಸ್ – ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಎಏಕ್ ವಾಂವ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚ್ಯೊ, ಪೊಂತಾರ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ಧೊಮೊಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ನಾಗಾ ಬೆತಾಂಚ್ಯೊ ವಾ ಇಂದಾಚ್ಯಾ ಇಸಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಲಾಠಿಯೊ ಆನಿ ಕಮರ್ ಬಾಂಧಾಂತ್ ಎಏಕ್ ಗೇಣ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಭಾಲಿಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

VJP Saldanhaಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಂಚೆಪರಿಂಚ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಚ್ಚೆಂ ಧವೆಂ, ಕಮರ್ ಬಂಧ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಶೀಮಾಚೆಂ, ಆನಿ ತಾಲ್ವಾರಿಂಚ್ಯಾ ಲಡಾಯೆ ವೆಳಾರ್ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಾರಾಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಬ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಖೊಮಿಸ್ ಇಲೂದಿಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖೊಮ್ಸಾಚೆ ಹಾತ್ ಕೊಂಪ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಳವ್ನ್ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲೆ. ಮುದಿಯಾಳ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಕೆಸಾಂಚೆಂ ಮಾತೆಂ ತಾಚೆಂ ರಿತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಾಡ್ ಮಿಶಿಯೀ ವಾಡವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೋಣ್ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ನೀಜ್‍ಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ವೀರಾಪರಿಂ ತೊ ಸೊಭ್ತಾಲೊ.

ವಯ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಫೌಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ವೆತಾನಾ, ರೆಮೆದ್ ಪ್ರಭಿಣಿನ್ ಭಾವಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೊ.

“ಜೆಜು ಮರಿ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ತ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಚೆಂ ಖುಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ದರ್ಬಾರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾನಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ದೊಡ್ಯಾನ್ ವೀರಾವೇಶ್ ಭರ್ಲೊ. ಆದಿಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಫೌಜ್, ತಿಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹುಕ್ಮೆಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ಲೊ ಸೊಡವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, “ಆಮಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಚನಾಂವ್ ಬಾಯೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟ್. “ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾ ಖಾಲ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಮಿ ವೆತಾಂವ್. ತವಳ್ಚೆಪರಿಂ ಆಕಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಭಿರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ.”

“ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಸರ್ಶಿ ಭರ್ಶಿ ಸ್ವರಾಂನಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಖರಿ. ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾಚ್ಯಾ ಬಚಾವೆಂತ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್‍ಯೀ ಗುಂತೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್, ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲಾಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ.

ತಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಟ್ಲಾಮ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಮು, ಸೋಮಯ್ಯ, ಮಿಂಗೆಲ್ ಆನಿ ಕಾಂಬಿಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಲ್ವಾರಿಂಚ್ಯೊ ಕೊಶಿಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಫುಡ್ಲೆ ಉಪಾಯ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ವರ್ತಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ಘರಾ ಕಡೆನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ.

ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ಘೊಡೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆಂ, ದಾಮು ಶೆಟ್ಟಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಿಕಿರ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಂಟ್ವಳ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂದಾಜಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಆಜ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಹಾಂಗಾ (ಕೊವೆಂತಾ ಕಡೆನ್) ಜಾರಿ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆನಿ ತೆದಾಳಾ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ಘೊಡೆ ಪುಣೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆ ಮಾನಾಯ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ. ಜವಾಬ್ ತಾಣಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್, ಫಕತ್ ವೀರ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಆಜಾಪಾಂಯೀ ಘಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸದಾಂಚೆಂ ಉತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆವ್ನ್ ಅಸ್ತಮ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಚತುರ್ ಸಾಹಸ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಕಶೆಂ ಸಂಪ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ತರೀ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತೆ ಯೇವ್ನ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ಮೊಂತಿಯೆ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಆನಿ ಯೇವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ತಿ. ಪಲ್ತಡಿ ಫಜೀರ್‌ಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ದೊಂಗೊರ್, ಆಲ್ತಡಿ ಸೊವ್ಲ್ಯಾ ಚಾಂದಾಡಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಂನಿ, ಪಾಜೆ ಫಾತ್ರಾಂನಿ, ಘಾಣೆರೆಂ, ತಾಯ್ಕುಳೊ ಆನಿ ಲಜೆಚೆ ಕಾಂಟಿಯೆನ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲೊ ಮರಿಯಾಣ್ (ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೆಂ ಕೊವೆಂತ್ ಆನಿ ಸೆಮಿನರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ) ಗುಡೊ (ದೊಂಗೊರ್), ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಅಧಿಕ್ ಗೂಂಡ್ ತಶಿ ರೂಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನ್ಹಂಯ್ ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಠಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸೊಭಾಯ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ದಿತಾಲಿಂ ಆನಿ ರಚ್ಣಾರಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ನಾಂವಾಡ್ತಾಲಿಂ.

ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲಿ. ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಬಂಟ್ವಳ್, ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದುಖಾಂನಿ ತ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ಭರ್ತಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ – ಕೆನರಾ ಕರಾವಳೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್‌ಯೀ ನ್ಹಯಾಂಪರಿಂ – ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ – ನಾನಾಂತಿಂ ಕುಳ್ವಾರಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ತಿಂ ಯೆತಾನಾ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಕಾತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಡಿಂಚೆಂ ರಗತ್‍ಯೀ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ – ತ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ನ್ಹಂಯ್ ಖರಿಚ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ದಿಸ್ಲಿ!

ಮೊಂತಿಯೆಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತರ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ತೆ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಪಟ್ಟಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವೆತಾನಾ, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂನಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಘೊಡೆ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಠಾಣೆಂ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಂತಿಯೆಚ್ಯಾ ತೆನ್ಕಾ ಮುಡ್ಲಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಪೊಳೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ತೆಂಚ್ ನವ್ಯಾನ್ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿನಾಶಾಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್… ಪಾದ್ರ್ ಜೊಕಿಮ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಬಾಂಧಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊವೆಂತ್ ಆನಿ ಸೆಮಿನರಿಚೆಂ ಪಾಕೆಂ ಆನಿ ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿಚ್ಯೊ ವಣದಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪಾಡ್ಲಾಚಿ ವಣದ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕುಂದೆ ಮಾತ್ರ್ ಉಬೆ ಆಸೊನ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಹಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. (ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದ್ ತಡಿಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ; ತಾಣೆಂ ಸಾಸೆರ್ದೊತ್‍ಪಣಾಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಧಾ ವೀಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೀ ಶಿಂಪಡ್‍ಲ್ಲೆ – ತಿ ಸವಿವರ್ ಲಾಂಬ್ ಕಥಾ ಹೆರ್ ವಾಟೆನ್).

ತವಳ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮೈದಿನ್ ಕುಂಞಿ  ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾಪ್ಳೊ ರಾಕ್ವಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಬಾವ್ಡೊ, ಘೊಡ್ಯಾ ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ, ಭಾಯ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ತಾಕಾ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ನಾಂವಾಕ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಿಡಾರ್ ಆನಿ ಚಡುಣೆಂ ತೀನ್ ರುಪಯ್ ಪಾಗ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಬಿರ್ಮತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಕಿ ಪುರ್ತಿ ಕುಮಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ವಳಕ್ ಸಯ್ತ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ವಾ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಮೈದಿನಿನ್ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಆನಿ ಕೀರ್ತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್ ಮುಖಾಮುಖ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಕೊನ್ ತೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತರೀ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಸೋಮಯ್ಯ ಆನಿ ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೈದಿನಿ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ನರ್ಗಲೊ, ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಲಾಗ್ತಚ್ – ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಒಪ್ಲೊ.

ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ಸೊಡವ್ನ್ ಬಾವೀಸ್ ಜಣಾಂನಿ, ಗೋಡ್, ನಾರ್ಲ್, ಫೊವ್ ಆನಿ ಕನ್ಪಿರೆಚ್ಯಾ ಕಷಾಯಾನ್ ಪೊಟಾಂ ಘಟ್ ಕೆಲಿಂ. ರಾಕ್ವಲ್ಯಾನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಕಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ನ್, ತೊ ಯೆತಚ್ ತಾಚ್ಯಾಯೀ ಕಾನಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಚಿಂಚಾರೆ ದಿಲೆ.

ಉಪಾಹಾರ್ ಜಾತಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಆಟ್ರಾ ಜಣ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲೆ. ಆಹಾರಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ವೇಸ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸಾಹೆತಿಚ್ಯೊ ಸಾಟ್ಲ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟ್ ಆನಿ ಸೋಮಯ್ಯ ಮಾತ್ರ್ ವಯ್ರ್, ಕುಂಞಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಬಂಟ್ವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕ್ಚೆಂಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್, ಸರ್ದಾರಾನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಅಂತುಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಜಣ್ ಪುಣೀ ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚೆ ಸವಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವಜಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಧಾ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಪುಣೀ ತಾಣಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವಜಾಯ್. ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಶೆಂಯೀ ಘಡನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಆಲೋಚನ್ ತಬ್ದಿಲ್ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಖುದ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ವಚೊನ್, ಉಪಾಯಾಂನಿ ನಹಿಂ ತರ್ ಝುಜೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ತಯಾರಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News