6ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ

Posted on : September 27, 2019 at 8:11 AM

ಲೇಖನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಏಕ್ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‍ಯೀ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಂತ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ವಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಂತ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂ ವರ್ವಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್, ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಣಾರಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ದಬಾವಾ ವರ್ವಿಂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಸೊ ಆಳ್ವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಶಾಶ್ವಿತ್.

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಫಕತ್ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ಹರ್ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಹಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್‍ಚ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ (ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ) ಚಡ್ ಭಾಸಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕನಿಷ್ಠ್ ತೀನ್ ಭಾಸೊ ಸರಾಗ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೆತಾತ್. ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿಚ್ Multi Lingual. (ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ Multi Lingual ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತವ್ಲಾಂ). ಶಿಕಪ್, ಉದ್ಯೋಗ್, ಪಯ್ಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಸಲ್ಯೊಯೀ ಗಜಾಲಿ ಆಸೊಂದಿ, ಆಖೇರಿಕ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಡಾವತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಂತ್ಲೆಂ.

Nirmillem Nirmonem_6W

ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂಗಾ ತುಳು, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂಯೀ ಲೋಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ. ಗಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್, ದೇಶ್-ವಿದೇಶಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ (ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾ. ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಊಂಚಿ ಮೆಳೊಂ, ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಚಡ್ ರುಚ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆಂ, ಗಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ್ ಸತ್. ಹೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 23ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದೋನ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಗಿರ್ಗಿಟ್’ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕಡೆನ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಆನಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಹೆಂ, ವಯ್ಲೆಂ ಲಾಜಿಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ತಾ.

ತುಳುಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೆಖೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಾಹಸ್. ಸೀಮಿತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ವರ್ಗ್. ಹಾಂಗಾ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚ್ಯಾಕೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂ ಸರ್ಕಸ್‍ಚ್ ಚಡ್ ವಾಂವ್ಟಿಚೆಂ! ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ದಬಾವ್ ಆನಿ ಅಡ್ಕಳಿ ತಶೆಂ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ.

ಹೆಂಚ್ ಘಡ್ಲಾಂ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರಾ ಥಂಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್. ಏಕ್ No Nonsense ಫಿಲ್ಮ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉರವ್ನ್, ನಿರಾಸ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಉರ್ಬೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ನವಾಲ್ ನಾ.

Nirmillem Nirmonem_6th week

ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ, ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಕ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಆದ್ಲೆಪರಿಂ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಚಲನಾ. ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತೊ ಖರ್ಚ್ ಆಸಾ. ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮುನಾಫೊ. ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ, ಹೆರ್ ಸಿನೆಮಾಂಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ತರೀ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರ್ ಆಜೂನ್ ಥಿಯೇಟರಾಂನಿ ಧಾಂವ್ತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಶಾದಾಯಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ.

ಎದೊಳ್ ಪಾಂಚ್ ಹಫ್ತೆ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಆತಾಂ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 27 ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಫೋರಂ ಮಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿ.ವಿ.ಆರ್. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಸರಗೋಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಹಬೂಬ್ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ ಹರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಸವೆಂ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 2ವೆರ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ತ್ರಾಸಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾರ್ವಿ ಭವನಾಂತ್ ದೋನ್ ಶೋ ಆನಿ ಅಕ್ತೋಬರ್ 6ವೆರ್ ಸುರತ್ಕಲ್‍ಚ್ಯಾ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಶೋ ಆಸ್ತೆಲೆ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಶೆಂತ್ ಡಬ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹಿ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕಳಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ನಟ್, ನಟಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾತೆಲಿ. ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಮಲಯಾಳಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿನೆಮಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ತಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ, “ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಣಿಂ ತೆಂ ಬರೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕನಾ. ಆಯ್ಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕ್ರಾಂತೆಚೊ ಕಾಳ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ್. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಬರೊಚ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ಘಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಆನಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಬರೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

Nirmillem-Nirmonem_03

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಬರೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ, ಆನಿ ಮುಖಾರಿಂಯೀ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ವಿಚಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್. ಸಿನೆಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಏಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‍ಮಾರ್ಕ್ ಜಶೆಂ ವಳ್ಕತಾ ಆನಿ ಮಾನ್ತಾ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‍ಪಣಿಂ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಚಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉದೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಚ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಭರ್ಮ್ ಚಡೊಂಕ್‍ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ದೂರ್‌ದೃಶ್ಟೆನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಯೇಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಫಕತ್ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಲೋಕ್ ಜಾಣಾಂ.

ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ನಿರಂತರ್ ಜಾಗೃತಿ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಆಸಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಬರಿಂ ಆನಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂ ಯೇಂವ್ದಿತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಜಿಕೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಉಚಾರ್ತಾಂವ್.

‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ, ನಿತಳ್ ಸಿನೆಮ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಫುಡಾರಾಂತ್ ಆನಿಕೀ ನವೆಂಸಾಂವಾಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚಿಂ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ಮೆಚ್ವೊಂಚೆ ತಸಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೇಂವ್ದಿತ್.

ಮುಖ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್: ಸಿನೆಮಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *