Latest News

ಆಯ್ಕಾ, ಆಬ್ಳೆ ಉಲಯ್ತಾ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

Posted on : September 27, 2019 at 11:26 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಾ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್, ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆ ವಿಶಿಂ ಲೇಖನ್ ಆಮಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಬ್ಳೆ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ದೀಸ್ ಮೆಜುನ್ ಆಸಾ. ಹಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಟ್ರೈಲರ್ ಆನಿ ಆಡಿಯೊ ರಿಲೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್.

ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್. ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಹೆಂ ಚವ್ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್. ಫಿಲ್ಮಾಂ ತಾಕಾ ನವಿಂ ನ್ಹಯ್. ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ತೊ ಹೆಳ್ಳಾ. ಜೀಕ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣಿ ಹರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಯತನ್ ಗರ್ಜ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾರಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ದಿಲಾಂ.

Budkulo_Harry Fernandes (5)

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ, “ಬುಡ್ಕುಲೊನ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಖೆಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆತಾಂ ಕಶೆಂ ತೊ ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ?” ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ನ್ಹಯ್, ಆಜ್ಯಾಪ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್. ಸತ್ ಆನಿ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹೆಂ ಸವಾಲ್‍ಚ್ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣಾಚೆಂ; ತೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‍ಚ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್!

ವ್ಹಯ್. ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1 ಪಿಂತುರಾಕ್ ಆಮಿ ಸರ್ಸರಿತ್ ಖೆಂಡ್ಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತೆಂ ಫಕತ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್. ಅರೆ, ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‍ಗೀ? ವಾಜ್ಭಿ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಏಕ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ದೆಕುನ್. ಕೊಣೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಆರು ಮೂರು ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಸಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಘೊಡೊ ಧಾಂವನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ಆಸಾ ಶಿವಾಯ್, ಕತ್ತೆಂ ಧಾಂವನಾ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ ಮೂರ್ಖ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ತಸಲೆಂ ಉತಳ್ ಸಿನೆಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ. ಘೊಡ್ಯಾಪರಿಂ ಧಾಂವಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಖರ್ಶೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್.

ಕಾರಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್. ತೆಂ ತಾಚೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್. ತೆಂಯೀ ವ್ಹಡ್ ಭಾಸಾಂನಿ, ಮುಂಬೈಂತ್, ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ. ವಿಳಾಪ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಉಡಾಸ್ ಕರಿಜೆ, ಹ್ಯಾಚ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಹಿಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್‍ಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ರಿವ್ಯೂ. ತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ‘ಸೊಫಿಯಾಕ್’ಯೀ ಆಮಿ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಲಾಂ, ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲಾ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಕ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೊಯೀ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ವಿಸ್ತ್ರತ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆಮಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಆಮಿ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್, ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್. (ತಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾತ್, ಜರ್ ತಾಂತುಂ ಆಕ್ಷೇಪಣೀಯ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳವ್ಯೆತ್). ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಸ್ಚೊ ತಫಾವತ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಾತಾ. ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ತಿ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. (ತಿ ಕಾಣಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸಾ).

ಸಿನೆಮಾ ಉದೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್. ಬರಂವ್ಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್‌ಯೀ ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ. ಏಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್, ಸೀಮಿತ್ ತಾಂಕಿನ್ ತರೀ, ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಿಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯೀ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮಿ ಚರ್ಚಾ ಕರಿನಾಂವ್. ಏಕ್ ಭೋವ್ ಸಂತೃಪ್ತೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದುರ್ಸತಾನಾ ಬೆಜಾರ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ತರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾ ಆನಿ ತೊ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್ ತಾಂತುಂ ತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಸಾಬಿತ್ ಜಾತಾ. ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಸಿನೆಮಾ ರಿವ್ಯೂ ವಾಚುನ್ ತಾಣೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂಯೀ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಸ್ವಭಾವಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಊಂಚ್ ಆಸಾ.

‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮಾಚಿ ತಯಾರಿ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂವಿಶಿಂ ಹ್ಯಾರಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. (ಸಂವಾದಾಚ್ಯೊ ಹಾಂಗಾ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ್‍ಯೊ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಮಿ ಆದಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಚ್ಯೊ). ತೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚುನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಯಾ.

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್

Budkulo_Harry Fernandes_Interview_08

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರೇರಣ್?

ಹ್ಯಾರಿ: ಹಾಂವೆಂ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್, ಸೊಫಿಯಾ ಆನಿ ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1 ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆನಿ ಪದಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮುಖ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಡೊಲ್ಫಿ ಆನಿ ಜೆಸಿಂತಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಮೆಳ್ಳಿಂ, ತಾಣಿಂ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಇಚ್ಛಾ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. ಪಯ್ಲೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಚೆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1 ಪಿಂತುರಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಫಿಲ್ಮ್‍ಕಾರ್ ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಬರೊ ವಿಷಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ. ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್, ತಾಂಚೆಂ ಸುಖ್ ದುಖ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ನಾ. ನವಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಬೆಂಡಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಹಾತಿಂ ಧರುಂಕ್ ನಾಕಾ. ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಡಿ.ಜೆ.ಚೊಚ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ. ಆದ್ಲೆಪರಿಂ ಬೆಂಡಾಂ ವರ್ವಿಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರುಂಕ್ ಆತಾಂ ಜಾಯ್ನಾಂ.

ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೇ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ವಿವರ್ಸಿತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಸಿನೆಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್.

Bendkar Poster

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸತ್ ಸಾಂಗ್, ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಚೆರ್ ಜಾಂವ್ ಡೊನಿಚೆರ್ ಜಾಂವ್ ತುಕಾ ರಾಗ್ ಆಸಾಗೀ? ತುಜೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಣ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್..?

ಹ್ಯಾರಿ: ನಾ, ನಾ, ನಾ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ರಾಗ್ ನಾ. ಆಮಿ ಮನಿಸ್. ಮನಿಸ್ ದೇವ್ ನ್ಹಯ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಾಗ್, ಬೆಜಾರಾಯ್, ಲೋಭ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುಷಿ ಜಾತಾ, ಪಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಭೋಜ್‍ಪುರಿ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಧರುನ್ ಲಗ್ಬಗ್ 15 ಸಿನೆಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. 30 ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲಾ. ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊನಿ ಪಿರೇರಾಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ. ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ಪತ್ರ್‌ಕಾರಾಂನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಚೂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಸಹಜ್.

ಪುಣ್ ರಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ತಾನಾ. ತುಮಿ ಪತ್ರ್‍ಕಾರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1 ಪಿಂತುರ್ ಬರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಖನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಗ್ರೂಪಾಂನಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಫಕತ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚೊ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಧನ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂನಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಸೊಫಿಯಾ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶಿಂ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಬರಿಚ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೆಂ ತಾಣಿಂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ!

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ಡೊನಿ ಪಿರೇರಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆತಾ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್‍ಯೀ ಫಿಲ್ಮಾಂ ವಿಶಿಂ ತುಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತುಂ ಏಕ್ ಪತ್ರಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್. ತುಕಾ ತೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್‍ಂಚ್ ತೆಂ. ಪುಣ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಧನ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ಸೊಫಿಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಗೀಟ್ ಸಯ್ತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಇತ್ಲೊಚ್‍ಗೀ, ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಆನಿ ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್.

ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಸಾಂಗಜೆ ನ್ಹಯ್‍ವೇ? ಮ್ಹಜಿಂ ಎದೊಳ್ ತೀನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆತಾಂ ಚವ್ತೆಂ ಯೆತಾ. ವಿಮರ್ಶಕಾಂನಿ ಖಂಡಿತ್ ಉಲವ್ಯೆತ್. ವಿಮರ್ಸೊ ಯೆತಾನಾ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಸಿನೆಮ್ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚೆಂ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಮಿ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಜೆ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಬರೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ, ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲಾ. ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ. ಹೆರಾಂಪರಿಂ ಚೊರ್‍ಯಾಂ ನ್ಹಯ್ ವಾ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊನ್ ನ್ಹಯ್.

Benddkar Audio Release (5) Benddkar Audio Release (2) Benddkar Audio Release (3) Benddkar Audio Release (4)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ತಿದ್ವುಂಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ವಾ ನ್ಹಯ್? ಸಿನೆಮಾಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾತಾ? ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ?

ಹ್ಯಾರಿ: ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆನಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಹರ್ ಭಾಶೆಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ರಿಲೀಸ್ ಜಾತಚ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾರ್ಕಿಂ ಆಸ್ತಾತ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚುಕೊನ್‍ಯೀ ಪಡ್ತಾತ್. ಭೋವ್ ಬರಿಂ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಯೆತಾತ್. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಪಳೆತಾಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಿಂದಿಂತ್ ‘ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15’ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಭಾರಿಚ್ ಮಾಹೆತ್‍ವಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಂ. ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್‍ಯೀ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಬರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲೆ ಆಸಾತ್. ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಘೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂನಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ. ತರೀ ತಾಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ತೆ ಪಳೆತಾತ್.

ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ ತಾಣಿಂ ಚುಕೊಂಕ್ ನಜೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್‍ಯೀ ಜಾಯ್. ಠಿಕಾ, ವಿಮರ್ಸೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಚೂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾತಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್‍ಂಚ್ ರಾವಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಜ್ಯಾ ಹೆರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕೆಲಾಂಯ್?

ಹ್ಯಾರಿ: ಸೊಫಿಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಚ್ ಪದಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಮುಂಬೈಚೊ, ಮರಾಠಿಂತ್ಲೊ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ತಾಲೆಂತ್ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಪಿರೇರಾಕ್ ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಗೊಂಯ್ಚೆ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಮೆಡಿಯನ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಆನಿ ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನವಿಚ್ ಎಕ್ಲಿ ನಟಿ ನಾಯಕಿ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಣೆಂ ಲೊರ್ನಾ ಸಂಗಿಂ ಗಾಯನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ನೈಸಾ ಡಯಾಸ್ ಲೊಟ್ಲೀಕರ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅವಿಲ್ ಡಿಕ್ರುಜ್ ಆನಿ ನಿಶಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಿಂದಿಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಪಪ್ಪು ಖನ್ನಾಕ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಪದಾಂಚೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾ. ಬರಿಂ ಲೊಕೇಶನಾಂ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಆಮಿ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಸಲಹಾ, ತಿದ್ವಣಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲಾಂ, ಥೊಡಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಪರತ್ ಶೂಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಿ ಘಡನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಚುಕಿ ದಿಸ್ತಾತ್ ತ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಬಾರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಕ್ ಆಮಿ ಮಾಂದ್ಲಾಂ. ಫಿಲ್ಮ್ ಲೊಕಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತೆ ದಿತೆಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

Budkulo_Harry Fernandes_Interview_03 Budkulo_Harry Fernandes_Interview_02 Budkulo_Harry Fernandes_Interview_01

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?

ಹ್ಯಾರಿ: ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಲಾಂ. ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್‍ಚ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಹೀರೋಯಿನ್ ನವಿ ಆಸಾ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಪಾತ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಜೊನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಸಂಗಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ನಟಾಂನಿ ಬರೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರೇಮಾನ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಬರೊಚ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂ. ತಾಣೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬೊಲಿಯೆಂತ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ.

ಫಾಮಾದ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ನಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ, ಆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರಾದೆ, ಸುಜಾತಾ ಅಂದ್ರಾದೆ, ಕ್ಲಾಡಿ ಡಿಲೀಮಾ, ಸುನಿತಾ ಮಿನೆಜಸ್, ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಉಶಾ ಉಸ್ಗಾಂವ್‍ಕರ್, ಕೆವಿನ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ಆಸಾತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾಚೆಂ ‘ಕಂತಾರ್’ ಆನಿ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾಚೆಂ ‘ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಪಿಂತುರ್. ಬುಡ್ಕುಲೊಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾನ್ ಬರೊಚ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಹೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ‘ಬೆಂಡ್ಕಾರ್’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮುಖಾರ್ ವೆತೆಲಿ.

Benddkar Audio Release (8) Benddkar Audio Release (9) Benddkar Audio Release (7) Benddkar Audio Release (6)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಸ್ಪಂದನ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ? ಮಂಗ್ಳುರಿ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಡಯಲೆಕ್ಟಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ… ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಸೊ ಆಸಾ?

ಹ್ಯಾರಿ: ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೊ ಆಸಾ. ಟ್ರೈಲರ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬರಿಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ಡಯಲೆಕ್ಟಾಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ, ತಾಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಡಯಲೆಕ್ಟಾಂತ್ ಕಾಡಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತಫಾವತ್ ಆಸಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಡಯಲೆಕ್ಟ್ ಆನಿ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟಾಂತ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕರಯ್ಲಾಂ.

‘ಜಾಂವಯ್ ನಂ. 1’ ಸಿನೆಮಾಕ್ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂತುಂ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ. ಹಾಚ್ಯಾದಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ತಿಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ವಾ ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್, ತಾಚೊ ಫರಕ್ ಪಡನಾ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಟಾರಾಂಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ತಶೆಂಚ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಗಲ್ಫಾಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂ ರಿಲೀಸ್ ಕರ್ತಾತ್?

ಹ್ಯಾರಿ: ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 25ವೆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ನವೆಂಬರ್ 12ವೆರ್ ಜಾತಾ. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್, ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಶೋ ಬುಕ್ ಜಾಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿಚೆಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ಬುಕಿಂಕ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಯೋ ಶೋ ಬುಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಕಡೆನ್ ಶೋ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಪವ್ಣಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆಸಾ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನವೆಂಬರ್ 22ವೆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನತಿ. ಟೊಕಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ. ಚಡ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಖರ್ಚ್‍ಚ್ ಚಡ್. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೈಶೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಮೆಳ್ತಿತ್. ಚಡ್ ಲಾಂಬಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಾಭ್ ನಾ, ಲುಕ್ಸಾಣ್‍ಂಚ್. ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೇಜೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಫುಡೆಂಯೀ ತೊ ಆನಿಕೀ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ತಲೊ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ನಿರಾಸ್ ಜಾತಾ.

Budkulo_Harry Fernandes_Interview_09

 

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪದಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ತುಜ್ಯಾ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಪದಾಂ ಕಶಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್? ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಪದಾಂ ಪೂರಕ್ ಆಸಾತ್‍ಗೀ?

ಹ್ಯಾರಿ: ವ್ಹಯ್. ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪದಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಪದಾಂ ಅವಿಭಾಜ್ಯ್ ವಾಂಟೊ. ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಪಿರೇರಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಅವಿಲ್ ಡಿಕ್ರುಜಾನ್ ತಶೆಂ ಪಪ್ಪು ಖನ್ನಾನ್ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಾಫಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಗಾಂವಾಂತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಲೊಕೇಶನಾಂ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎಕಾಚ್ ಪದಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಲೊಕೇಶನಾಂ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪದಾಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತಾಚೆರ್ ಟ್ಯೂನ್ ರಚ್ಲೆ, ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ. ಪದಾಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್, ಪಾತ್ರಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲಾಂ. ತಾಣೆಂ ಪದಾಂ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲಿಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲಾಂ. ಪದಾಂ ಭಾರೀ ಬರಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಪದಾಂ ಪೂರಕ್ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ದೋನ್ ಪದಾಂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಚಿ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂಯೀ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಲಿಂಕ್ ಆಸಾ. ಪಾತ್ರಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಪದಾಂ ಆಸಾತ್. ಕಿತೆಂ ಆಸಾ, ಕಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಮ್ಚೆರ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಆಸಾ; ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಶೆಂ ಮೆಚ್ವತಾ ತೆಂ ಪಳೆಜೆ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಆಸಾಂವ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News