Latest News

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ: ವಿಸಾವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ (1)

ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : September 21, 2020 at 11:50 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ: ಅಧ್ಯಾಯ್ 20 (1)
ಬರಯ್ಣಾರ್: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್ ಉಟೊನ್ ಲಿಯಾಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಪರ್ತುನ್ ಭಿತರ್ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಟೆನಿ ಗಿಗಾಬಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಸಾಯರಾ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರ್ ಯೆತಾನಾ ವೊರಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿಂ ಬಾರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಗಿಗಾಬಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ‘ಹಿ ತಾಚಿ ಕಡೇಚಿ ಸ್ಥಿತಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆ ಸಂಗಿಂ ಸಾಯರಾ ಘಾಬರ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದುಖಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ವಾಂಟೆಲಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತೊ ದೀಸ್ ಗಿಗಾಬಾನ್ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಜ್ಯೆಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಿ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪತಿಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ರಾವ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಪರಿಂ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚೆ ಓಂಟ್ ಹಾಲ್ಲೆ. ದೊಗಾಂಕೀ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಪಳೆಲೆಂ ಗಿಗಾಬಾನ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

ಆತುರಾಯೆನ್ ತಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಚಾಲು ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿಚೊ ದುಬಾವ್ ಖರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಿಗಾಬಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿರ್ ತಿ ಪಡ್ಲಿ. “ಪಾ” ಸಾಯರಾನ್‍ಯೀ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ. ‘ನಾ ಆನಿ ನಾ ತೊ’ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾನಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತೆಂ ರಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ರಕ್ಷಕ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್ ‘ಪಾ’ ನಾ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಾಂಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಸ್ಟೆನಿ!” ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾಚೆಂ ದುಖ್ ಚಡ್ಲೆಂ.

“ಪಾ ಆನಿ ನಾ, ಸ್ಟೆನಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ತೊ ಗೆಲೊ.”

ಸ್ಟೆನಿನ್ ಗಿಗಾಬಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ಸ್ಟೆನಿ” ದುಖಾಚೊ ಆವೇಗ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಉಟೊನ್ ಉಬೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ. “ಪಾ ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಸ್ಟೆನಿ! ಆಮ್ಚಿ ಕಾಜಾರಿ ಜೀಣ್ ದೆಖ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ತೊ ಆಶೆಲ್ಲೊ.” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭುಜಾರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೆಂ ತೆಂ.

Mhujem Antaskarn Visarchem Na_3

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುಜಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ದೀವ್ನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯರಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಯರಾಕ್ ಭುಜಂವ್ಚೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೊನೀ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಧರ್ನ್ ಘಟ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ ತೊ.

ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಯಾ ಭುಜಾವಣೆಚೊ ಸಬ್ದ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೊ ಸಾಯರಾನ್. ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭೊಗ್ಚೆ ತೆ ಕಳ್ವಳೆ ಸ್ಟೆನಿ ಸಮ್ಜತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ಸ್ಟೆನಿ ತಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಟಸ್ಥ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ದುಖಾ ಮಧೆಂಯೀ ಸಾಯರಾಕ್ ಸ್ಟೆನಿಚೊ ಅನಾದರ್ ಸಮ್ಜಲೊ. ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂತ್ ಕರಿಜೆ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಚಾಲ್.

ಕೂಡ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಗಿಗಾಬಾಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಗೆರ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಯಾನ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯೆನ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೆಂ.

ಅಂತಿಮ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬರೆಪಣಾನ್ ತಿರ್ಸಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ದುಖ್ ಗಳೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ಮರಿಯಾ ಆನಿ ಸಿಸಿಲ್ ಸಾಯರಾ ಖಾತಿರ್ ರಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮರಿಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಯರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ.

ಗಿಗಾಬ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಖಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾಚಿ ಖಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾ ಚಡಾವತ್ ಮೊನೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.

ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಗ್ರೇಸಿಬಾಯ್, ಸಾಯರಾ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಪರ್ತುನ್ ತೊಟಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿ. ಗಿಗಾಬ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾಕ್ ದುಖ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಟೆನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ದುಖಾಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ. ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಆನಿ ರುಬಿಕ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಮೊರ್ನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರುಬಿಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಸಾಲಾಬಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಶೊಪ್ ಆಪ್ಣಾ ಅಧೀನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರುಬಿ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ನಿಶ್ಚಯ್ಸಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಯರಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರುಬಿಕ್ ನವೆಂ ಶೊಪ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಪೈಶ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ ಕುಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ ಸ್ಟೆನಿ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆಂ. ತೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಯರಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮಧುರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾ ಖುಶಿ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಸ್ಟೆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಬದಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಹಾಂಗಾ ಯೇ, ಬಸ್.” ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯರಾಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪುಣ್‍ಯೀ ಬಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಮೊವಾಳಾಯೆಚೆಂ ಕಾರಣ್ ನೆಣಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆಂ.

“ತುಜ್ಯಾ ಗ್ರೇನ್‍ಪಾನ್ ವೀಲ್ ಕೆಲಾ?” ತಾಕಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೇಳ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸಾಯರಾ ಮೊನೆಂ ಜಾಲೆಂ.

Irene-Pinto-Budkulo‘ಪಾ ಸರೊನ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನಾಂತ್, ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ವೀಲಾಚಿ ಖಬರ್. ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪೈಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಮೂ?’ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಾನಾ ರಾಗ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಚೆ ಥಂಯ್. ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಮೊವಾಳಾಯೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಲೊ. ‘ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪೈಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?’ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸೈರಿಕೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಹಾಂವ್… ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ. ಮುಖ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ರಾವ್ಲಿ.

‘ಸ್ಟೆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲಿ ಉಪೇಕ್ಷಾ’. ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡ್ಚೆಂ ಎಕಾಚ್‍ಫರಾ ಉಟ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುವೆಂ ಪೈಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜೀವ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂಯ್‍ಮೂ?”

ತಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ಟೆನಿ ತಾಪ್ಲೊ.

“ಪೈಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜೀವ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್?” ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಸ್ಟೆನಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಸ್ಟೆನಿ!” ಹಾಂಕ್ರೆಲೆಂ ಸಾಯರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್.

“ಆನಿ ಕಿತೆಂ, ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್? ನಾ, ತುಜೆ ಮತಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾ, ಸಾಯರಾ. ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮರಿಯಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾವಾ ಸಾರ್ಕೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಧಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ದೊನ್‍ಂಚ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ದೊನೀ ಸುರು ಕರ್ನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಸುಖಿ ಫುಡಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ. ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ, ಆಮ್ಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್.” ಸ್ಟೆನಿಚೊ ತಾಳೊ ಖರ್ಕಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಯರಾ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೆಂ.

“ಸ್ಟೆನಿ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಿಂ ಘಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲೊಯ್? ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಟ್ ರಾವ್ಯೆತೆಂ ನ್ಹಯ್?”

“ತಿ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಸಾಯರಾ. ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಕರಿಜೆಚ್. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ತುವೆಂ ರಡಜೆ. ಜಶೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ರಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಚಿಂ ನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ತುಜೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತಾಂ. ತುಂ ಎದೊಳ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ತುಕಾ ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಸಾಯರಾ. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಖನ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನ್ ಜೈಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಖೇರ್ ಜಾತಚ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆಮಿ ಸೊಸ್‍ಲ್ಲೆ ತೆ ಕಳ್ವಳೆ ನಿಯಾಳ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಚಿ ಚೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತೊಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ. ಕಸಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕರಾಳ್ ಜೀಣ್ ಆನಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಮೋರ್ನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಗಿಗಾಬಾನ್ ಏಕ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಕೀ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತುಜ್ಯಾ ಆನಾನ್. ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ ತುಜೊ ಪಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್ ವಿಬಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಆಶಾ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆನಿ ಸಪ್ಣಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಜೈಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ತುಂ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂಯ್ ತೆಂ ತುಜೆಂ ದುರದೃಷ್ಟ್.”

ಸಾಯರಾ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ ಏಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಅಶಕ್ತ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ದೊಗಾಂಯೀ ಮೊನಿಂ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲಿಂ.

“ತುಮ್ಕಾಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಆಪುಟ್ ಮೊಗಾಕ್ ಧಗೊ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಿ, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಘೆವ್ಯೆತೆಂ” ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಾಂ ಉಸಳ್ಳಿಂ ತಾಚ್ಯಾ.

“ಆಪುಟ್ ಮೋಗ್” ಹಾಸ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ಹಾಸೊ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ.

“ಹಾಂವೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ ಪೈಶ್ಯಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್. ದೊಡ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಏಕ್, ದುಖಿ ಜೀಣ್ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್; ಆನ್ಯೇಕ್, ಮರಿಯಾಕ್ ಸುಖಿ ಕರುಂಕ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪೈಶೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್. ರುಬಿಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಫುಡಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೈಶ್ಯಾಂ ವಿಣೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮೊಗಾ ವಿಣೆಂ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತುಕಾ ಘಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾಚಿ ಜೀಣ್ ವಿಬಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತುಕಾ ತೆಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾಂಗೀ?

“ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಜಿ ಆಸ್ತ್ ತಿ ತುಜಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂತುಂ ಮರಿಯಾಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡಿನಾ. ಕಿತ್ಯಾ, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಮನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಸ್ಟೆನಿ, ಆನಿ ಪುಣೀ ತುಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತುವೆಂ ಬದ್ಲಿಯೆತ್ ನ್ಹಯ್? ಎದೊಳ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುರಾ ವಿಸರ್ನ್ ನವಿ ಜೀಣ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕರ್ಯಾಂ” ದೀನತಾ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್.

“ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಪೈಶ್ಯಾಂನಿ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವನಾಂಕ್ ಪೈಶ್ಯಾಂನಿ ಮೋಲ್ ಬಾಂಧ್ತಾತ್. ಸಾಯರಾ, ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್, ತುಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಎಕ್‍ಚ್. ತಾಂತುಂ ಆಶಾ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಸ್ತಾ, ರಾಗ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾನ್, ಮಾಂಯ್ನ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ದುಖ್ ಕಶೆಂ ನಾ ಜಾಯ್ತ್?”

“ತುಜೊ ದ್ವೇಶ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ, ಸ್ಟೆನಿ?” ಗಂಭೀರತಾ ಭರ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಯರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಪೈಶೆ ಜಾಯ್. ರುಬಿಕ್ ನವೆಂ ರೇಡಿಯೊ ಶೊಪ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ರುಪಯ್ ಜಾಯ್.”

“ಸ್ಟೆನಿ, ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಮೆಚ್ವೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ತುಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ವೊಡ್ನಿ ನಾ?”

“ವೊಡ್ನಿ?” ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಟೆನಿನ್.

“ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಾಂಗಿಜಾಯ್, ಸಾಯರಾ? ಮ್ಹಜೆ ದಿಶ್ಟಿಂತ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಗಿಗಾಬಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ತಫಾವತ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಆನಾನ್ ಸರಳಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಾಂಚ್ಯೊ ಝರಿ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾನ್ ಭೊಗಜೆ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದ್ವೇಶಾಕ್ ಏಕ್ ಮೀತ್ ಆಸ್ತಿ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ದುಖಿನ್ ಆನಿ ಹಗ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲಾಂ. ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ತಿ ಕರುಣಾಭರಿತ್ ಕಥಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕನಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ತುಕಾ ಮೋಸ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾತಾ ಮುಖಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬಿರ್ಮತೆಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಗಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಜಾಗೊ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಬಿರ್ಮತೆಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಸ್ಚಿಂ ನಾಂತ್.”

ಸಾಯರಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ಸುಕ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸರ್ಚೆ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಏಕ್ ನವ್ರೊ ಹೊಕ್ಲೆ ಮುಖಾರ್ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದನಾಕಾ?

“ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ ಮೊಗಾ ಭರಿತ್ ಸಮಾಧಾನಿ ಜೀವನ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತುಂ, ತುಂ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ತುಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿಯೀ ವಿಬಾಡ್ತಾಯ್.”

“ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಸ್ಟೆನಿ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್? ತುಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಮೆದಿನ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್! ತುಜ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ಮನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ರುಪಾಂತ್, ಆಕರ್ಷಕ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ಆಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ವರೇಗ್ ಲೆಕುಂಕ್ ನಾ. ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್, ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ ತುಜೆಂ ಹಟ್ ಸೊಡ್. ತುಜಿ ವಿಧೇಯ್ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ.”

“ತುಜೊ ವಿಳಾಪ್ ವ್ಯರ್ಥ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಉತ್ರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಮೊವಾಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ.”

“ತಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಲೆಕುಂಕ್ ನಾ.”

“ತಿಂ ಕಶೆಂ ಲೆಕ್ತೆಲಿಂ, ಸಾಯರಾ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಎದೊಳ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಆಮ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ತರ್ಕ್ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಪೈಶೆ ಜಾಯ್.”

“ಸದ್ಯಾಕ್ ಪೈಶೆ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾತ್, ಸ್ಟೆನಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್. ತುವೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ವಾ ರಾಗ್ ಚಲವ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ.” ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಯರಾಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

“ತುಂ ಪೈಶೆ ದೀನಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವನಾ. ತುಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ತ್ರಾಣ್ ಆಸ್ತಾ ವರೇಗ್ ಮತಿಂತ್ ಹಟ್ ಉರ್ತಾ ವರೇಗ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಕ್ ಪೊಸ್ತಲೊಂ. ತುಜೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತುಕಾಚ್ ದವರ್.”

“ತುಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ತುಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನೆಣಾರಿ ಚಲಿಯೆಚೊ ಗೋಳ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಯ್, ಸ್ಟೆನಿ. ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ತಿತ್ಲಿಂ ಹೀನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ತುವೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಮರಿಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಯ್ಣಿ ಸಾರ್ಕೊ ಮೋಗ್ ದಿಲಾ. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಋಣಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ಜೀವನ್ ದುಖಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಸುಖ್ ಹಾಂವ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾ.”

ಸ್ಟೆನಿಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಾಯರಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಚೆಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಧರ್, ಸ್ಟೆನಿ” ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಚೆಕ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲಿ ಸಾಯರಾನ್. “50,000 ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ಚೆಕ್ ಹಿ. ಮರಿಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಕಾಣಿಕ್. ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ಪಯ್ಸೊ ತುಕಾ. ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ತುಕಾ ಹಕ್ಕ್ ಮೆಳ್ತೆಂ ಸ್ಟೆನಿ, ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ತೆಂ. ತುಜಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಿಂ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾ. ತುಂಯೀ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಲೊಯ್. ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ, ಸ್ಟೆನಿ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಕಾ ತಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾಂ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಸೊಡ್ನ್ ತುಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್. ಪುಣ್, ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆಂಯ್?” ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ಸ್ಟೆನಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲಿ.

“ಪಾ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ವಾಂಚ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಭುಜಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಖಿ ಜೀವನಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಶೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ. ಮಾಂಯ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ತೋಂಡ್ ದಾಕಂವ್? ತಿಣೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರಾಕರ್ಸುನ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್.”

ತೆಂ ಸ್ಟೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ಸ್ಟೆನಿ, ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟಯಿಲ್ಲಿಂ. ಪೈಶ್ಯಾಂನಿ ಸುಖ್ ದೆಖೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಮೊಗಾಂತ್ ಸುಖ್ ಸೊಧ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ ತುಂ ಆಸ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೊ ಅನಾದರ್ ಆನಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತುವೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾಂವ್. ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರಿನಾ. ಎಕ್ಸುರಿ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ತುಂ ವಚ್, ತುಕಾ ಖುಷಿ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ವಚ್, ತುಕಾ ಖುಷಿ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಕರ್. ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆನಾ.” ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಸಾಯರಾಚೊ ತಾಳೊ ಖರ್ಕಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ಸರೊನ್ ಸ್ಟೆನಿಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಜೊರಾನ್ ಏಕ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ವಚ್, ಸ್ಟೆನಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖ್ಲೊ ವಚ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಳ್ಚೊ ಉಜೊ ತುಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್! ಪುಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತುಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಖಂಯ್ ತುಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕೊಣೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಡ್ಲ್ಯಾರೀ, ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇ. ತುಜೊ ರಾಗ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ದೆಂವಯಿಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ತುಕಾ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇ. ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ತುಕಾ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್.”

ಉಲವ್ಣೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಸಾಯರಾನ್. ತಾಣೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೆನಿ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಿಯಾಳ್ನ್. ಉಲವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಸಾಯರಾ ಮೊನೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

©: Author (ಹಕ್ಕಾಂ: ಲೇಖಕಿಚಿಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನಾ’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News