Latest News

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ – 12: ನಿತಿಚಿ ತಲ್ವಾರ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : September 24, 2020 at 11:44 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 12
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ 12 – ನಿತಿಚಿ ತಲ್ವಾರ್

ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್, ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್, ಆಪಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಮ್ಲೆಲಿ ತಿ ಸಭಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ‘ಶಿಕಾರೆಕ್’ ಗೆಲ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಮೆದಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಮಧೆಂ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಧೆಂಗಾತ್, ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಏಕ್ ಮೊಡೆಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಪಿಂರ್ಗೊಂಚೊ ಆಂದ್ಳೊ, ಆನಿ ತೆ ಚವ್ದಾ ಜಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜವಾನ್, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಚಡಿತ್ ಶಿಪಾಯ್, ಚಾಕೊರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಭಾಯ್ಲೆ ಜಣ್‍ಯೀ ರಾವೊನ್, ಥರಾವಳ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಉಚಾರ್ತಾಲೆ, ಹಾಸ್ತಾಲೆ, ಥೊಖ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಖಲೀಫ್ ದೌಲತಾಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್, ಥೊಡೊ ಥೊಡೊ ಆವಾಜ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್, ಘಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗಣ್ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಸಬಾರ್ ದಿವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವಾಂರಿಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್, ಕಾಲುಬುಲೊ ಆನಿ ಪಾರ್ಕೊಸೊ ಜಾವ್ನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಲೊ. ತಶೆಂ ‘ಜುದಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಪರತ್ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತೆಂಚ್ ವಿಶೇಷಣ್ ತಾಚ್ಯಾಯೀ ನಾಂವಾಕ್ ಹೆರಾಂನಿ ಮೆಳಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್, ಮಧೆಂಗಾತ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂಧುನ್, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ದೊದೊಗಾಂ ತುರ್ಕಾಂ ಮಧೆಂ, ಪುಣ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸರ್ದಾರಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ದೊಳೆ ಉಬಾರುನ್ ತೆ ವೀರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಬಹುಶಃ, ಆಪ್ಣೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಆದಿಂ, ಕಾವೂರ್ಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಸಿನೊಲ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೆಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಂದಾಜಾಚಿ ಸುವಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಕ್ಷಣ್, ಬಲಾತ್ಕಾರಿಂ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್, ಧರ್ಣಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ವಾಗಾನ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಫಾಪ್ಸಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಕೊಣಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ತೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?

Sardaranchi Synol_Budkulo_01

“ಕಿತೆಂ ಖಬರ್?” ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್, ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ನಿಶ್ಶಬ್ದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ, ತೆಂ ಸವಾಲ್, ಧೊಣ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಣ್ಯಾಪರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ತೊ ಸ್ವರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ, ಆನಿ ಚಡುಣೆಂ ತಾಣಿಂ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ರುಂದಾಯ್ಲ್ಯೊ – ತೊಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಮಧುರ್ ಸ್ವರ್, ತಾಣಿಂ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ!

ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾನ್ ಖಾಡ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಜಮೆದಾರಾಕ್ ಸಂಜ್ಞಾ ದಿಲಿ. ಜಮೆದಾರ್, ಸಂಸಾರ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ. ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಗ್ವೊನ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಲಾಮ್ ಕೆಲೊ.

“ತುಕಾ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತುಂ ಜಿಕ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸದ್ರೆರ್ ಸಾಂಗ್” ಮ್ಹಣೊನ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾನ್ ದಿಗೊ ದಿಲೊ.

“ಜಿಕೊಂ, ಆಮ್ಚೊ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಹಾದುರ್ ಬಾದಶಹಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಅಮೀರ್ ಸರ್ದಾರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಮೆದಾರ್.

“ತುಜಿ ವರ್ದಿ” ಸರ್ದಾರಾನ್ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿ.

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೀರ್ ಪದಾತಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್, ನಿರ್ದೇಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಠಾರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಥಂಯ್ಸರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾದಶಹಾಚೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಆನಿ ದಯಾಳ್ ಆನಿ ಮಹಿಮೆಭರಿತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆನಿ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಹೆ ಪಂದ್ರಾ ಜಣ್ ನಸ್ರಾನಿ, ಘುಟಾನ್ ಜಮೊನ್ ಭೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿತೂರಿ ಚಲಯ್ತಾಲೆ” ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲೆಂ, ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಒರೆಸಾಂವಾ ಖಾತಿರ್, ಲಾಂಬ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಾರಾಂಟೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ‘ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್, ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಖರ್ಕಸ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹುಕುಮ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲಿ.

“ಪಿತೂರಿ ಚಲಯ್ತಾಲೆ, ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ?” ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾನ್ ಅಶೆಂ ಪರ್ತುನ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಜಮೆದಾರಾನ್ ಫುಡೆಂ ಅಶೆಂ ವರ್ದಿ ದಿಲಿ:

“ಆಮಿ ಭೋವ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್, ಚಲಾಕೆನ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಧಯ್ರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ವೆಡೊ ಮಾರ್ಲೊ.”

VJP Saldanha“ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಕಸಲೆಂ… ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣಾಂನಿ ವೆಡೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಯ್… ಪುಣ್ ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಆಟಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್, “ಉಪ್ರಾಂತ್?” ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಲಡಾಯ್ ಜಾಲಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಮೆದಾರ್. “ಹೆ ನಸ್ರಾನಿ, ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ ಝುಜ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಕೈದ್ ಕೆಲೆ, ಆನಿ ನಿತಿಕ್ ಉಬೆ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.”

“ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಪರ್ತುನ್. ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. “ತೆ ಸಗ್ಳೆ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಕೋಣ್?”

“ತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ದುಮ್ಗಾ ಯಾನೆ ಪೀಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ನಸ್ರಾನಿ. ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾ.”

“ನಾ?”

“ನಾ, ತೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.”

ವಯ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತರೀ, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ತಾಕಾ ತುಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಧರಿಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಇನಾಮ್ ವರ್ತೆಂ ಆಸ್ತೆಂ.”

“ತಾಕಾಯೀ ಆಮಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವನಾಂವ್ ಹುಜೂರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್. “ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳಾಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಕುರಿಯೆಲಾಂತ್ ಸುಖ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ.”

“ತೆಂ ಮೊಡೆಂ ಕೊಣಾಚೆಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರಾನ್. ತೆಂ ಎಕಾ ಶಿಪಾಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, “ಹುಜೂರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್. “ಹ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್‍ಚ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾತೆಂ.”

“ತೀರ್ಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಶಿತ್ ದೀವ್ನ್, ಕರಂದಾಯ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ.”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಸ್ರಾನಿ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಶಿತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಕೈದ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಹುಜೂರ್…”

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಬಾದಶಹಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಹುಕುಮ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಕೈದಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ವರ್ಗಾಚೆ. ತಾಂಕಾಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಪೊಟಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊಂಕ್‍ಯೀ ಪುರೊ.”

“ತೋಂಡ್ ಸೊಡಂವ್ಚಿಂ ಲಾಯೆಕ್ ವಿಧಾನಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಸಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಮೆದಾರ್.

“ತೆಂಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ – ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಥರ್ಥರೆ ರೊಂಬೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ.” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಪುರ್ತೆ ಕಾಲುಬುಲೆ ಆನಿ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲೆ. ತೊಚ್ ಜಾವ್ಯೆತ್‍ಗೀ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ಸವಾರ್? ಕೆದಿಂಚ್ ನಹಿಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಸ್ವರ್, ಆನಿ ಉಲೊಣ್ಯಾಚಿ ತಿ ರೀತ್…

“ಹಾಂಕಾಂ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಹುಜೂರ್?” ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಬಂಧೆಂತ್ ಲೊಟಾತ್, ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೆ ಕರಾತ್. ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ತಾಂ. ತೆ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊತೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್ ಯೇಂವ್ದಿತ್” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಭಿತರ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಭಾಯ್ರ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್, ಉಲೊಣ್ಯಾಚೊ ಗುಜ್ಗುಜೊ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ರಾಜಕೀಯ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್, ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೆ ಕರ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಭೋವ್ ಸಡಿಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ವಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುಫೇದಾರಾಂನಿ, ಭಕ್ಷಿಂನಿ ವಾ ಜಮೆದಾರಾಂನಿ, ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಕಷ್ಟುನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಿಚಾರ್ತಲೊ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಕಾಲೆಸ್ತ್ ಮಸ್ಕರೆಞ್, ಇಲಾರ್ ಸಿಕೇರ್, ಜಾಕುಲೊ ಪೈ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಖಬ್ರೆ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತಿ. ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಆನಿ ಅಮಾನುಷ್ ವಿನೋದಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂ ಚಿತ್ರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಹಿಂಸಾ ಆನಿ ದಗ್ದೊಣಿ ಭೊಗುನ್ ಪುಣೀ ಮೊರ್‍ಯೆತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ಕೊಣೀ, ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಚಾಲ್ತೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್, “ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕರಾತ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ತೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾನ್, “ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸೊಣಿ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬೋಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಗದ್ದಾಳಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ‘ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ದಿ, ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬರೆಂ ಕೆಲಾಂ – ಬಾದಶಹಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸರ್ದಾರ್‌ಚ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿತಲೊ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚಿ ನೀತ್ ಚಡ್ ಪ್ರಜಳ್ತೆಲಿ, ಆನಿ ತಿಚೊ ಝಳಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಯೀ ಫಾಂಕ್ತಲೊ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆಪಾಪ್ಣಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವೊನ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಿತೂರೆಂಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ಲಾಭೊನ್, ಧನಾ-ಮಾನಾಚೊ ಆನಿ ಖುಶಾಲಾಯೆಚೊ ಸರ್ಗ್‍ಚ್ ಥಳ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ಉರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ, ತೊಚ್, ಒಬೆರ್‌ವಿಲ್ ಜುವಾಂವ್ ಕಾರ್ಡೊಜ್. ಆಪ್ಣೆಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭೋವ್‍ಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ, ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ತಿಂ ಪಡನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಭೋವ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಶೆತಾಲೊ. ಆಜ್, ಖುದ್ದ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಚಲಯ್ತೊಲೊ ಆನಿ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿತಲೊ. ತೆ ಕೈದಿ ಸಗ್ಳೆ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಕಾರ್ಡೊಜಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಪಯ್ತೆಲೆ. ತೆದಾಳಾ, ಆಪುಣ್ ಫುಡೆಂ ವಚೊನ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರಾಜ್‍ಭಕ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ತರ್ಕ್ ತೊ ಮಾಂಡ್ತಾಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ – ಹೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಬಸೊನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯೀ ಫರ್ಮಾಣ್ ದೀತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊಯೀ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಹಿರಂಗ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿಯೀ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳೊಂಕ್ ಚಡ್ ದೀಸ್ ವೆಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ‘ಫಿಂರ್ಗಿ ಕಾಡೊ’ ಸ್ವಪ್ಣೆಲೊ. ದೊನೀ ವಾಟೆಂನಿ ತಾಕಾ ಫಾಯ್ದೊಚ್! ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಭಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್, ಡೊನಾ ತೆರೆಜಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಫಾತ್ಮಾರೆಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯೀ ಏಕ್ ವರ್ತೆಂ ನವಾಲ್ ತಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಶಿಬ್!

ತೊಪಾಸಿ ಕಾರ್ಡೊಜ್ ತಶೆಂ ಸಪ್ಣೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವಾದಾಳ್‍ಚ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಡ್ಚಿಲೆಂತ್ ತೊ ಅಡ್ಚಲ್ಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ, ತ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್, ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ನಿತಿಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ತಾಕಾಚ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಣೆಂ ವಹ್ಸಿಜಾಯ್. ತಾಕಾಯೀ ಸಬಾರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ನಿತಿದಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಿರ್ವಹ್ಸಿತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಚುಕೊನ್ ಚಲನಾಯೆ. ನಹಿಂ, ಮೊಸ್ರಾಳ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಬಹಿರಂಗ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಮೆಳನಾಯೆ. ತರ್, ವಾಟ್ ಕಸಲಿ?

ಕಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕುಂವರ್ನ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊನ್ ಗೆಲಿ? ಕಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ತಾಂಚಿ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲಿ – ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ? ಜರ್ ತೊ ಸಲ್ವಲೊ, ತರ್, ತಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಪರಾಜಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ವಾಂಚನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ!

ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭೋವ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅರ್ಲುಕೆಚೆಂ ಅರ್ಧ್ ತಾಣೆಂ ಪೊಶೆಲೆಂ, ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಖಿಲ್ಲೆದಾರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. “ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಿಶೆವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಗಾಯ್ ಹೊ!” ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹುಜ್ರಿಂ ಮರ್ಯಾದ್ ತಾಣೆಂ ಅಭಿನಯ್ಸಿಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕುಡಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾಲೊ.

“ಜೀ ಹುಜೂರ್!”

“ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ.”

“ಫರ್ಮಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತೆಂ.”

“ಎಕಾ ಸವಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್. ಮ್ಹಜೆ ಅಂಗ್‍ರಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಸಿಬಂದಿ, ಬೊಳಾರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ರಾಕ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಮಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೆ ಕರ್ನ್, ಫಾವೊತೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲ್ಯಾ ಖರಿತ್, ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.”

“ವ್ಹಯ್ ಹುಜೂರ್!”

“ದೆಕುನ್, ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಬೋಳಾರಾಕ್ ಧಾಡ್.” ಬೊಟಾಚಿ ಮುದಿ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ. “ಆಬ್ಳೆ, ಹಿ ಮುದಿ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಿಬಂದೆನ್, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್. ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್, ಆಯ್ಚಿ ಝಡ್ತಿ ಆನಿ ತೀರ್ಪ್, ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಪಾಡಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಹಾತೆರ್ ಖರೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್… ವ್ಹಯ್, ಜರೂರ್ ಹುಜೂರ್!”

ಖಿಲ್ಲೆದಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ವೋರ್, ದೇಡ್ ವೋರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದಿವೊ ತಾಣೆಂ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೊ. ದಿಂಬಿ ತಾಣೆಂ ಘಾಲಿ.

“…ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾ ಬಾಪಾ, ಅನ್ವಾರಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಕಾಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಿನೊಲ್ ಕೆಲಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಸಿನೊಲೆ ಖಾಲ್, ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್, ಜಿವಿತಾಚೆಂ ದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್‍ಯೀ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ, ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾನ್, ಅವ್ಚಿತ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಸಾಯ್ಬಾ, ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಚ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ… ತುಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್… ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್… ತುಜ್ಯಾ ಸಿನೊಲೆ ಥಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸಡಿಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಡಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ನಿರ್ಮಿನಾಕಾ… ಜೆಜು, ಮರಿ, ಜುಜೆ – ತುಮಿಂಚ್ ಘೆಯಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಕ್ತೆಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ..!

“ದೆವಾ, ಆಜ್ ತರ್, ತುಜ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಬಚಾವಿ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ – ತಾಂಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ನಿರ್ಮಿನಾಕಾ. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ವ್ಹಯ್ – ಹ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಿವಾ ಸಮೇತ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕರಿನಾಕಾ… ತಶೆಂ ಪುಣೀ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುಂವರ್ನ್ ಜಾಣಾ ಜಾತೆಲಿ…

* * * * *

“ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಬಂಧೆಂತ್ ಲೊಟಾತ್, ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೆ ಕರಾತ್. ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ತಾಂ” ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ತ್ಯಾ ಖಲೀಫ್ ದೌಲತಾಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ ರಾವ್ಲೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ‘ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ್’ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪರತ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ತಶಿಂಚ್ ಗಳವ್ನ್, ಪಾಠ್ ಕರ್ನ್, ಕುಞಕುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಭೋವ್ ತುರ್ತಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂಚ್, ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್, ಸೊಜಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್, ತಾಣಿಂ ದೊಣ್ಕಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್, ದೊಣಿಂಚೆರ್‌ಚ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪರ್ತುನ್ ತೊ ಬಾವ್ಡೊ, ಹಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಖಬರ್ ಕುವೆಲ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಪುರಾಸಣೆನ್ ಆನಿ ಖಂತಿನ್ ಅರ್ಧೊ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್, ಪರ್ತುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುರಾಸಣೆನ್, ನಿರಾಶೆನ್, ಖಂತಿನ್ ದೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಬಾವ್ಡೊ, ಹಸ್ಸನ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಾಡ್ಡ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಚೆ ದೀರ್ಘ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಲೆಕಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಜೀವ್ ಆಸಾ ವಾ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತೆ.

ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿನ್, “ಕಿತೆಂ… ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ದುಮ್ಗಾಬಾ, ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗನಾಂಯ್?” ಸುಸ್ಕಾರೊನ್ ತಿಸ್ರ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಮೊನಿಕಾ ಆನಿ ಬೀಬಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಿಟಾಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ದುಮ್ಗಾ ಪಿಂತಾನ್, ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಅಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಖಂತ್ ಗಿಳುನ್, ಕಶೆಂಯೀ ಆಖೇರಿಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಬಾಯೆ, ಆಮ್ಚಿ ಗತ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜೆ, ಭೋವ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಚವ್ದಾ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಿ – ಕಾಲೆಸ್ತ್, ಇಲಾರ್ ಆನಿ ಜಾಕುಲ್ಯಾ ಸಮೇತ್ – ತುರ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬಂಧಿವಾನ್ ಜಾಲೆ. ಮೊಣ್ಣಾ ಕಾಮತ್, ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮೆಲೊ!”

“ಜೆಜು, ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಕರ್ ಸೊಮಿಯಾ!” ರಡ್ಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಲಿಪವ್ನ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊನಿಕಾಯೀ ಸುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ತಾಲಿ.

“ರ… ರಡನಾಕಾತ್ ಬಾಯೆ… ಆ… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್. ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಚೆಯೀ ದೊಳೆ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆ.

ಕೊಣೀ ಕೊಣಾಕೀ ಭುಜಂವ್ಕ್ ತಿಂ ಸಕ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಮ್ಗಾ ಪೀಂತ್ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ಕಟಾ! ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಮಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕೊಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾಯೀ ಥರಾನ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

“ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಮಾತಿ ಖಾವಯ್ಲಿ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ವೆರೊನಿಕಾ. “ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಉರ್ಲಾಂ?”

“ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ… ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೀಂತ್. “ಚಡ್ ವೇಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊನ್ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಸಿನೊಲ್ – ಆತಾಂ, ತಿಚ್ ಸಿನೊಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಲಿ ಭಾಲ್!”

“ಹಾ, ಕಿತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸೊಡ್ಚೆಂ…”

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ್ ದಾರಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಕುಞಿಕುಟ್ಟಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಉಸ್ಮಡೊನ್, ಬೋಳೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

“ತ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಆಖೇರಿಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ… ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಬಂಧೆಂತ್ ಲೊಟಾತ್, ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೆ ಕರಾತ್. ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ತಾಂ!”

“ಕೊಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ತಶೆಂ?”

“ತ್ಯಾಚ್… ಮೇಮ್‍ಸಾಬ್, ತುಕಾ ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಪಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸವಾರಾನ್, ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾನ್…”

ಚಡಿತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಉಬಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬೀಬಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್, ಗಳೊನ್ ತಿ ಪರ್ತಲ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News